Ava peamenüü

Eesti esiajalugu

(Ümber suunatud leheküljelt Eesti muinasaeg)
Muinas-Eesti maakonnad 13. sajandi alguses

Eesti esiajalugu ehk Eesti muinasaeg on periood Eesti ajaloos teadaoleva inimasustuse tekkimisest Eesti alal (umbes 9000 eKr) kuni 13. sajandini, mil algas ajaloolise aja esimene periood, Eesti keskaeg.

Periood on jaotatud keskmiseks kiviajaks, nooremaks kiviajaks (4.–2. aastatuhat eKr), pronksiajaks (1800–500 eKr) ja rauaajaks (500 eKr – 13. sajand).

Selle ajalooperioodi kohta on teada vaid üksikuid ja sageli ebakindlaid kirjalikke andmeid, mis puudutavad üle 9000-aastasest perioodist vaid viimast aastatuhandet ning nõnda on ülekaalukalt peamiseks teabematerjaliks arheoloogilised allikad.

AllikadRedigeeri

Ajast enne meie ajaarvamise algust praktiliselt puuduvad igasugused kirjalikud andmed siinsest alast ja siin elanud inimestest. Nii on Eesti ala arvatavasti maininud näiteks Rooma riigi ajalookirjutajad Tacitus ja Jordanes. Mõnevõrra üksikasjalikumaid, kuid detailides väheusaldusväärseid andmeid leidub Põhjamaade saagadest ja teistest Skandinaavia allikatest, näiteks Heimskringlast ja Gesta Danorumist. Veelgi detailsemaid teateid (peamiselt sõjaretkede kohta) on Eesti ala kohta mitmetes Vana-Vene kroonikates, sealhulgas Nestori kroonikas ja Henriku Liivimaa kroonikas.

Nõnda on ülekaalukalt peamiseks teabematerjaliks Eesti esiajaloo kohta arheoloogilised allikad, millele on viimastel kümnenditel lisa toonud populatsioonigeneetika uurimine.

Keskmine kiviaeg ehk mesoliitikumRedigeeri

  Pikemalt artiklis Mesoliitikum, Billingeni katastroof, Joldiameri, Antsülusjärv

Kuni 10. aastatuhandeni eKr kattis Eesti alasid mandrijää, mille tõttu ei saa rääkida ka siinsest vanemast kiviajast ehk paleoliitikumist.

 
Antsülusjärve oletatavad piirid

Eesti mesoliitikum ehk keskmine kiviaeg algas 9. aastatuhandel eKr pärast mandrijää taandumist ning kestis 5. aastatuhandeni eKr. Sel ajal asustasid Eesti alasid Kunda kultuuri esindajad: kütid, kalastajad ja korilased. Püsiasustust ei tekkinud, sest küttide, kalurite ja korilaste salgad rajasid vaid ajutisi ja enamasti hooajalisi peatuspaiku; kalurid elasid põhiliselt järverannikutel. Vanimaks senileitud asulakohaks peetakse Pulli asulat, mis radiosüsiniku dateeringu järgi pärineb umbes aastast 8900 eKr. 2000. aastal avastati Reiu asulakoht, kust leiti esemeid, mis võivad olla ühevanused Pulli asula omadega.

 
Kunda kultuurile iseloomulikud tööriistad

Kütid valmistasid loomanahkadest kehakatteid, ning luudest vajalikke tööriistu. Mõningaid väiksemaid tööriistu valmistati ka kalaluudest. Mitmed tööriistad ja tarbeesemed valmistati ka puust, kuid rõhuv enamik neist on aja jooksul hävinenud. Kivi abil töödeldi teisi esemeid, kuid kivitöötlemist ei vallatud väga hästi, vastupidiselt luule.

Umbes 9000–7000 eKr rajati asulakohti mitmetesse Kesk-Eesti kohtadesse, kus leidus looduslikku tulekivi[1]. Asulakohad tekivad Navesti jõe äärde Jäleverre ja Lepakosele, Võrtsjärve põhjaranniku Siimusaarde, Umbusisse ja Moksisse[1]. Sellest perioodist on asulakohti ja palju juhuleide avastatud ka Emajõe ja Pärnu jõe ääres[1].

Umbes 7100 eKr hakkas Eesti ala asustus levima ka ranniku lähedal ja sealsete asulate elanikud tegelesid hülgeküttimisega[1]. Umbes 5800 eKr jõudsid esimesed hülgekütid Saaremaale, umbes 5700 eKr Hiiumaale ja 5300 eKr Ruhnu saarele[1].

Umbes 7000 eKr on pärit Narva lähedalt Siivertsist leitud kalastajate võrgukäba ja -kivi ning niinenööri[1]. Need leiud tunnistavad kalapüügitehnika arengut Eesti alal[1]. Sellest ajast pärineb ka Siivertsi lähedalt Tõrvalast leitud vette ohverdatud luust nooleotsad ja muu hulgas põdrasarvest tehtud ilustatud rästikukuju[1]. Tõrvalast leitud leiud on ühed vanemad tunnistused sealsete elanike muinasuskumustest[1].

Hiline mesoliitikumRedigeeri

6.5. aastatuhandel eKr muutus ilmastik niiskemaks, jäädes seejuures soojaks. Talved olid pehmed ja vegetatsiooniperiood pikenes. Algas taimedele väga soodne kasvuperiood. Kõikjal vähegi sobivatel aladel kasvasid lopsakad metsad. Üha enam levisid laialehelised puuliigid, eriti jalakas, pärn ja tamm. On arvatud, et lehtpuud ületasid oma hulgalt okaspuid kolmekordselt. Metsades elutses rikkalik loomastik.

Selleks ajaks oli Läänemere nõos olnud veekogul tekkinud jälle ühendus ookeaniga. Vesi alanes ja muutus soolasemaks. Seda Läänemere staadiumi nimetatakse Litoriinamereks.

Umbes 5300 eKr kuni 4200 eKr oli tänapäeva Eesti, Läti, Leedu, Ida-Preisimaal ja osaliselt ka Poola ning Venemaa alal levinud Narva kultuur, mida peetakse Kunda kultuuri otseseks jätkuks.

Noorem kiviaeg ehk neoliitikumRedigeeri

  Pikemalt artiklis Neoliitikum
 
Kammkeraamika killud, u 4000–2000 eKr (Eesti Ajaloomuuseum)

Neoliitikumis ehk nooremal kiviajal, mida Eesti alal[2] dateeritakse umbes 4.2. aastatuhandesse eKr, kasutati edasi kivist, luust, puust ja sarvest esemeid. Esemed olid paremini töödeldud, samuti ilmusid uued täiustatumad töö- ja tarberiistad (kammkeraamika). Võeti kasutusele savinõud. Tegeldi küttimise, kalapüügi, algelise loomakasvatuse ja maaviljelusega. Surnud maeti asula territooriumile, sealhulgas elamu põranda alla. Surnule pandi kaasa panuseid, näiteks nuga, kõõvits või ehteid. Üheks näiteks noorema kiviaja matusepaigast on Sope maa-alune kalmistu.

 
Venekirves Rootsi aladelt

Esimeseks neoliitiliseks kultuuriks Eesti alal oli kammkeraamika kultuur, millele oli iseloomulik keraamika kaunistamine kammornamendiga. Seda peetakse Narva kultuuri jätkuks. Kammerkeraamika kultuuri elanikke on peetud hilisemate läänemeresoome rahvaste otsesteks eelkäijateks, kes jäid Väina jõest põhja pool domineerima ning panid aluse läänemeresoome keeltele. Seda tuntakse kammkeraamika teooria nime all, kuid see lükati 20./21. sajandi vahetusel ümber ning leiti, et läänemeresoome keeled jõudsid siinsetele aladele märgatavalt hiljem.

Kammkeraamika viljelejate üks tuntumaid asulakohti oli Tamula asulakoht, kus tegutseti umbes 4000–3600 eKr[3].

Umbes 3900–3500 eKr on Eesti soode kihtidest pärit kultuurtaimede õietolmu (oder, nisu, kaer), mille põhjal võib oletada, et mingil määral tegeldi seal varajase maaviljelusega[4].

 
Venekirveste (ka sõjakirveste) kultuuriala on märgitud punaselt

Umbes 3000–2500 eKr jõudis Eestisse lõuna poolt uus kultuur, mis kasutas venet ehk paati meenutavate hästi lihvitud ja puuritud silmaaukudega sõjakirveid, mistõttu on seda kultuuri nimetatud venekirveste või ka sõjakirveste kultuuriks. Uuele kultuurile olid iseloomulikud ka nöörjäljenditega savinõud, mistõttu seda kultuuri enamasti nimetatakse nöörkeraamika kultuuriks. Selle ajal levisid ka uued matmiskombed (maasse kaevatud haudadesse asetati surnu külili, tugevasti kägardatud asendis, kaasa pandi luuesemeid). Jätkuvalt tegeldi algelise loomakasvatusega ja maaviljelusega. Nöörkeraamika kultuuri levitajaid on peetud indoeurooplasteks.

Umbes 2700 eKr levib Põhja- ja Ida-Euroopa eeskujul ka Eestis tekstiilkeraamika[4] .

Umbes 2300 eKr tihenesid Mandri-Eesti rannikuäärsetel ja Saaremaa elanikel suhted Skandinaaviaga ja sealt jõuavad Eestisse mitmed kvaliteetsed tulekivist pistodad, kirved ja talvad[4].

  Pikemalt artiklis Eesti keraamika

Pronksiaeg (1800–500 eKr)Redigeeri

  Pikemalt artiklites Pronksiaeg ja Eesti pronksiaeg

Pronksiaeg kestis Eestis umbes aastatel 1800–500 eKr, jagunedes vanemaks pronksiajaks (1800–1100 eKr) ja nooremaks pronksiajaks (1100–500 eKr).[5]

Pronksiajal levisid Eestisse peamiselt kaugematest maadest pärinevad pronksesemed, sest pronksi tootmiseks vajalikku vaske ja inglistina Eesti alal ei leidu. Kuna Eesti alal puudusid pronksi toorained, siis vahetati seda nahkade ning teravilja vastu Skandinaavia maadest või Ida-Preisist. Üksikute imporditud pronksriistade kõrval edasi valdavalt kivi-, sarv- ja luuesemeid. Eesti ala vanimate pronksist (vase ja inglistina sulam) esemetena tuntakse Muhust saadud odaotsa ja Võrtsjärve lähedalt Kivisaarest leitud sirpi, mille valmistamisaeg paigutatakse vahemikku 2000–1770 eKr. Kohapeal hakati pronksi töötlema alles 1. aastatuhande II veerandil eKr, kuid päris domineerivaks materjaliks pronks Eestis ei saanudki.[5]

Mere ületamiseks kasutati suuri paaditaolisi laevu, mis liikusid edasi aerude abiga. Purjelaevu ei osatud tollal veel teha. Loomulikult oli pronks väga kallis. Kui mõni ese kõlbmatuks muutus, valasid sepad selle uuesti ümber. Pronksi haruldust arvestades kasutati veel ohtrasti kivist, luust ja puust tööriistu. Kõige rohkem valmistati pronksist keerulisema putkega kirveid, odaotsi ja ehteid.

Eriti Eesti rannikualal levisid kindlustatud asulad, kus tegeleti ka pronksi töötlemisega (peamiselt välismaiste purunenud esemete ümbersulatamisest saadud pronksist uute esemete sepistamisega). Põhja-Eesti rannikualalt, Tallinna lähedalt Kadriorust[6] ja Jõgevamaalt [7] on leitud pronksiaegseid tööriistu. Asulaid hakati kindlustama (Kaali kindlustatud asula, Saaremaal).

Pronksiajal muutus peamiseks elatusalaks karjakasvatus. Inimesed veendusid, et parim võimalus aasta ringi liha saada oli kasvatada lambaid, veiseid, kodukitsi, sigu, hobuseid. Veised ja hobused olid tublisti väiksemad kui tänapäeval. Veised andsid vähe piima ja sedagi üksnes soojadel aastaaegadel. Hobuseid peeti lihaloomadena, kuid kasutati ka juba ratsudena.

Elatuslisa andsid küttimine ja kalapüük. Saaremaal olid peamiseks jahiloomaks hülged. 9/10 leitud ulukiluudest pärinevad just neilt. Hülgeid kütiti tavaliselt kevadtalvel, kui sügisel kogutud toiduvarud lõppemas. Õnneliku jahi puhul saadi rohkesti liha, vettpidavat karusnahka ja rasva, mida kasutati ka ruumide valgustamiseks.

Teiseks tähtsamaks elatusalaks sai põlluharimine. Kuid põllulapid olid üsna väikesed ja maad hariti peamiselt kõblastega. Uut põldu saadi alepõletamisega. Alepõletamiseks valitud maalapil raiuti kõigepealt puud ja võsa maha ning lasti hästi kuivada. Pärast kuivamist süüdati puud ja võsa põlema. Tuhk, mis oli hea väetis, aeti ühtlaselt laiali ja sinna külvatud seemned künti puukonksudega maa sisse. Alemaa andis mõned aastad üsna rikkalikku saaki, kuid seejärel tuli ligemale 15 aastaks puhkama jätta. Külvati otra, nisu ja lina. Saak lõigati luusirpidega ja küllap leidus üksikuid kalleid pronkssirpegi. Lina kitkuti ja temast kooti hiljem linast riiet, millest valmistati rõivaid. Soojemal ajal oli linane riie kehale igati hea ning kerge kanda. Naised hõõrusid odra- ja nisuterad jahvekividega suurel kivialusel jahuks. Jahust valmistati putru ja karaskit. Toidulauale andsid tublisti lisa kalapüük ja küttimine. Kui koduloomad haigustesse surid ja vili ikaldus, saadi vähemalt veekogudest kalu ning laantest metsloomi.

Pronkskirvestega oli parem raiuda metsa ja meisterdada elamuid. Hooned tehti ristkülikukujulised ja laoti palkidest. Palgid asetati rõhtsalt ja nende vahed täideti saviga. Püstkodasid kasutati mõnikord suveköökidena. Rannikualadel ja saartel hakati asulaid piirama paekividest laotud taraga ja palkidest kaitseseinadega. Tuntuim pronksiaja kindlustatud asula oli Asva asula Saaremaal, mis pärineb 8.–6. sajandist eKr. Selle järgi nimetatakse ka kogu kultuuri Asva kultuuriks.

Asulate kindlustamise fakt näitab, et siinsed elanikud olid visa tööga suutnud koguda teatud väärtusi, mis äratas võõraste saagihimu. Arheoloogilised leiud viitavad, et selliseks varaks võisid olla loomakarjad ja pronks. Kindlustatud asulates osati juba ise pronksi ümber valada. Selleks kasutati katkiseid või kulunud esemeid. Valmistati küllalt keerulisi putkega kirveid ja odaotsi. Leitud ehenõelte, kaela- ja käevõrude valuvormide tükid näitavad, et pronksi oli piisavalt ja jätkus isegi ehete valmistamiseks.

Sissetoodava metallihulga suurenemine viitab kaubavahetuse arengule. Arenes kaubavahetus Skandinaaviaga. Pronksiaja teisel poolel paistavad silma Eesti tihedad sidemed Kesk-Rootsi, Ojamaa ja Edela-Soomega. Siinse rahva aktiivsusest ja siiretest väljapoole kõnelevad Asva kultuurile iseloomuliku keraamika esinemine ülemere asulates.

Matusekommetes, kivikalmed (Tuulingumäe, Jõelähtme kivikalmed[8]), Hundikangrud). Saaremaal tekkis Kaali kraater.

Umbes 900 eKr on pärit Saaremaal Lülle külas rajatud kaks laevkalmet. Hiljem on üks laevkalme leitud ka Tallinna lähedalt Väolt[9].

Rauaaeg (500 eKr – 13. sajand)Redigeeri

  Pikemalt artiklis Rauaaeg

Rauaaja periodiseeringRedigeeri

Vanem rauaaegRedigeeri

  Pikemalt artiklis Vanem rauaaeg
 
Ptolemaiose (umbes 83–161) maailmakaart "Geographia" 15. sajandi käsikirjalisest eksemplarist
 
Euroopa rändeteed
 
6. sajandi riigid ja rahvaste asualad Euroopas

Varasel rauaajal (6. sajand eKr – 1. sajandil pKr), levis Eestisse naaberaladelt üksikuid raudesemeid, mis olid aga raskesti kättesaadavad ja kallid ega suutnud luust ja kivist tööriistu veel kasutuselt välja tõrjuda. Esialgu jätkus elu kindlustatud asulates. Tegeldi põhiliselt karjakasvatusega, säilisid tihedad sidemed ülemeremaadega. Levis aletamine ja söödiviljelus. Inimesed muutusid paiksemaks, hakati rajama maapealseid kalmeehitisikivikirstkalmeid. Levisid ka väikeselohulised kultusekivid. Õpiti ise rauda tootma (soorauamaak).

Aastal 98 mainib Rooma ajaloolane ja kirjanik Publius Cornelius Tacitus teoses "Germania" mitmete rahvaste seas ka "aeste" (aostii), mida mõned peavad otseselt eestlasteks[10].

Vanem rauaaeg ehk rooma rauaajal, (1.–4. sajand pKr) oli eesti hõimudele suureks tõusuperioodiks. Peamisteks elatusaladeks oli põlluharimine ja karjakasvatus. Põllundus tõusis teiste majandusharude seas esikohale. Põlispõlde hariti kaheväljasüsteemi järgi. Põlispõlde haris iga talu eraldi, kuid külakonna ühise külvikorra järgi, muidu oleks paljudel lappides segamini asetsevate maade harimine kujunenud väga tülikaks. Puhkes õitsele käsitöö (metallitöö), Mustmätta peitleid). Matusekommetes levisid tarandkalmed (Jabara kalmed, Kojastu kalmed, Adila kivikalme).

Toimus rahvusvaheline suhtlus, Põhja-Eestist (Uhtnas) on leitud 2.3. sajandist Vana-Rooma münte[11],[12]. Kriimanist ja Varnjast haruldasi Bütsantsi päritolu hõbenõusid[13],[14]. Rauaaajast leide on ka Villevere külas[15] (5. sajandi teisest poolest).

  Pikemalt artiklis Alulinna sooleid

Svealandi ja Götalandi kuningas Grim, kes valitses umbes 380 pKr, kehtestas oma maadel raske maksukoorma alluvate jaoks. Samas üritas ta nõuda oma saadikute kaudu maksu ka kuralastelt ja eestlastelt, kuid need kogusid suure väe ja tulid Rootsimaad rüüstama ja okupeerima. Kuningas Grim poodi lõpuks üles rauast keti otsa.[16]

33. Rootsi kuningas Tordo, kogus 410. aastal suure väe kõigist rootslastest ja lõi Rootsimaa randa tulnud suure eestlaste, kuralaste ja holmlaste (tõenäoliselt Väina Holmi Väina-liivlased) tohutu laevastiku tagasi.[16]

Keskmine rauaaegRedigeeri

  Pikemalt artiklis Keskmine rauaaeg

Keskmisel rauaajal (5. sajand – 8. sajand), Eestis hakati ehitama linnamägedele asulalinnuseid.

Matusekommetes, maeti sageli edasi vanadesse tarandkalmetesse (Maidla kalme[17]), kalmetesse hakati panustena lisama ka relvi.

  Pikemalt artiklis Kardla aardeleid

Elavnesid taas sidemed Skandinaaviaga (viikingid).

Umbes 600Ynglingrite saaga kohaselt olevat Rootsi kuningas Ingvar, silmapaistev sõjamees hakanud laastama ja rüüstama idaalasid. Ühel suvel, kutsunud kokku sõjaväe, läks ta Eestimaale ja korraldas samal suvel rüüstamise kohas, mis kannab nime Stein. Kohale saabunud eesti viikingid (Víkingr frá Esthland) suure väega pidasid lahingu ja et kohaliku rahva vägi oli arvult ülekaalus, ei olnud rootslastel jõudu vastu panna. Sealsamas paigal langes kuningas Ingvar, ta sõjamehed põgenesid. Järgmisel aastal tegi Ingvari poeg Qnundr vastutasuks retke Eestisse, kus saaga järgi rüüstab laialdaselt maad[18].

650675Hervariri saaga järgi valitses Taani-Rootsi kuningas Ivar Vidfamne Kuramaad, Eestimaad ja kõiki teisi Läänemere idakalda maid[18]. Ilmselt on see legend ja Eestimaa osas arheoloogia materjalid seda ka ei kinnita[18].

750Aethicus Isteri "Kosmograafias" mainitakse meretee kirjelduses üheks turukeskuseks olnud Rifarrica saart; mõned ajaloolased peavad Rifarricaks Rävala maakonda (Harjumaa)[19].

Norra saagade järgi osalesid eestlased Bråvalla lahingus Rootsi kuninga Sigurd Ringi poolel tema onu, Taani kuninga Harald Hilditönni vastu.

8. sajandist on ka Saaremaal avastatud Salme muinaslaeva laevmatus, milles avastati kokku 42 sõdalase luustikud, kellest paljudel oli näha surmavate lahinguvigastuste jälgi. Väljakaevamistel leiti üks kilbi käepide, vähemalt kuue kammi fragmendid, mõned pandlad ja hulgaliselt nooleotsi, mis arheoloogide arvates kinnitab otsesuhteid skandinaavlastega.

 
Põhja-Euroopa 814. aastal

Noorem rauaaegRedigeeri

  Pikemalt artiklites Noorem rauaaeg ja Hilisrauaaeg

Nooremat rauaaeg jaotatakse omakorda kaheks alamperioodiks: viikingiajaks ja hilisrauaajaks, mille vaheline piir on u aasta 1050 juures.

 
Euroopa poliitiline kaart, ca 1000

Nooremal rauaajal (8.–13. sajand) oli elanike peamiseks tegevusalaks maaharimine (oder, talirukis). Maa suurust määrati adramaades, maaviljelemises levis kolmeväljasüsteem. Põllunduse osakaal võrreldes eelnevate ajaperioodidega suurenes. Läti Henriku sõnul "Virumaa on viljakas ja väga ilus maa ja tal on avarad, tasased põllud". Süda-Järvamaa ning eriti Paide ja Peetri piirkonnad olid põllunduslikult sarnaselt Virumaaga arenenud. Varasem riimkroonika Järvamaa kohta: "Maa ilus oli ja suur ka, kuid siiski ilma metsata". Samuti leidus suuri külasid ja põllumaid ka Ugandi, ning eriti praeguse Nõo kihelkonna piires.

Küla ale-, heina-, karja- ja metsamaad olid perede vahel jaotamata. Need moodustasid küla ühismaad, ehk sarase. Ühiseid külamaid kasutavaid kogukondi nimetati saraskonnaks. Suurem osa külasid olid üksteisega suursaraskonna vahekorras. Need kasvasid reeglina välja ühest algsest külast. Kui külast kasvas tütarküla välja, siis soetas see endale uued põllumaad, kuid endisi ühiseid maid kasutas see edasi koos algse külaga. Alemaid haris kogu küla- või saraskond ühiselt. Kord aastas valiti alemaist üks teatud tükk, külvati sellele 3–4 aastat järjest vilja ja jäeti see kurnatuna 15–20 aastaks puhkama. Seejärel võeti see jälle viljuse alla. Sedasi toimus alemaade harimine perioodiliselt mitmete tükkide viisi ja alemaad haarasid enda alla suuremaid maa-alasid kui alalised põllud.

Tegeldi ka loomapidamisega (veised, hobused, lambad, sead), küttimisega, kalapüügiga ja metsmesindusega. Käsitööaladest olid välja kujunenud raua tootmine ja töötlemine (Rikassaare relvaleid), hiljem ka savinõude valmistamine. Tänu soodsale geograafilisele asendile Läänemere lääne- ja lõunaranniku ning Venemaa linnade vahel tegeldi edukalt ka vahenduskaubandusega (Kose aardeleid). Valdavalt elati maal, elamuks hakkas kujunema rehielamu. Talud moodustasid küla, teatud piirkonna külad moodustasid kihelkonna (45), välisohu tõttu olid kihelkonnad liitunud maakondadeks (8). Muinas-Eestis polnud veel tekkinud seisuslikku ühiskonda, kuigi võis juba eristada vabasid kogukondlasi, kõrgema ühiskondliku positsiooniga vanemaid ja trääle e. orje, kes olid naabermaadest pärit sõjavangid. Eestlased säilitasid muinasusu.

Eesti viikingiaegRedigeeri

 
Varjaagide kaubateed: sinisega on märgitud kaubatee LäänemeriLaadogaVolga. Teised maismaa kaubateed on märgitud oranži värviga
 
Viikingiaegsed linnad Skandinaavias
  Pikemalt artiklites Eesti viikingiaeg ja Viikingiaeg

8.11. sajandil läbis Läänemerd ja Soome lahte ning Eestimaad ka Kaubatee varjaagide juurest kreeklasteni. Põhja-Eestis asus viikingiajal terve rida linnusasulaid, mis paiknesid piki rannikut, tavaliselt mõne jõe suudmest paar kilomeetrit ülesvoolu. Need linnusasulad on selgelt seotud Idatee peamise haruga. Nii mõnegi Põhja-Eesti ranniku linnusasula kaitse all asus lisaks sadamale ka rahvusvaheliselt tuntud turukoht. Sellised linnusasulad olid näiteks Iru, Kuusalu, Pada ja Purtse linnusasulad ja Peipsi järve idakaldal.

Iru linnus asub vahetult tänapäeva Tallinna piiril Pirita jõe ääres, looduslikult väga hästi kaitstud kohas. Linnuse rajamisajal, 6. sajandil, jäi mererand vaid 2,5–3 km kaugusele, seega võisid Pirita jõe suudmesse saabuvad ja sealt lahkuvad laevad olla linnuselt nähtavad.

9. sajand kronoloogiliseltRedigeeri

850860Olav Püha saaga järgi käis Uppsala kuningas Eirik Rootsist igal suvel Soomes, Karjalas, Eestis ja Kuramaal sõjakäikudel, kus alistas kõik need maad[19]. Ilmselt on tegu liialdustega ja Eesti ala kuulumist Eiriku alla ei kinnita ka arheoloogilised materjalid.

Vana-Vene Nestori kroonikas kirjeldatakse, kuidas 862. aastal saadeti Põhja-Venemaa ja Ingeri alade erinevate rahvaste (tšuudid, Ilmjärve sloveenid, krivitšid ja vessid) juurest saadikuid Skandinaaviasse (mere taha varjaagide, russide juurde; neid variaage kutsuti russideks, nagu teisi normannideks ja sveadeks, muid angliteks ja veel teisi gotlandlasteks[20]), kes kutsusid varjaage neid valitsema (ru). Vene allikate alusel, kuna puuduvad originaalallikad nooremast rauaajast esineb erinevaid tõlgendusi kroonikas kasutatud väljendi «земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет» kohta ning seda tõlgendatakse nii kutsega valitsema, kui ka kutsega asuda piirkonnas korda looma ja erinevate hõimude üle, kes elasid sel ajal Põhja-Venemaal (vt. Venemaa valitsejad). Ühise alade valitseja-vürsti kutsumise kohta Põhja-Venemaa ja Ingeri alade erinevate rahvaste (tšuudid, Ilmjärve sloveenid, krivitšid ja vessid) poolt ühise valitseja kutsumise vastu esitas vastuväite ka Arnold Paul Süvalep, kes esitas versiooni, et võõraid võimumehi vajati ainult kindla korra ja kaitse loomiseks Novgorodi kaubaturgudel ja kaubateedel, mis olid üht­viisi tähtsad kõigile ümbruskonna rahvastele[21].

10. sajand kronoloogiliseltRedigeeri

 
Olsbrostenen, Västergötlandis

Umbes 1050. aasta paiku loetakse alanuks noorema rauaaja ja ühtlasi ka Eesti esiajaloo viimane periood: hilisrauaaeg, mis kestis kuni 13. sajandini.

11. sajand kronoloogiliseltRedigeeri

1000–1150 on teada, et eestlaste kauplemine oli edukas ja Eestisse jõudis palju hõbedat[24]. Araabia dirhamite kõrval tulevad kasutusele mitmed Lääne-Euroopa mündid[24].

11. sajandi algul jäeti paljud väiksemad linnused maha ja umbes 1050–1100 hakati ehitama võimsamaid ringvalliga linnuseid[24].

12. sajand kronoloogiliseltRedigeeri

 
Mõõgavendade ordu rüütlite kujutis 1911. aastal ilmunud teatmiku "The Catholic Encyclopedia" artikli "The Military Orders" illustraatori silme läbi
 • 12. sajandi algus – Novgorodi vürsti Mstislavi retk "Otšela" vastu (vist Adsel Koiva jõel, eestlaste ja lätlaste piirimaal).
 • 1111 – Novgorodi vürsti sõjaretk.
 • 1113 – Novgorodi vürst Mstislav korraldas Novgorodi allikate põhjal võiduka retke "tšuudide" vastu ja võitis neid "Boru peal" (oletatavasti Irboska või Metsepole).
 • 1116 – Novgorodi vürsti Mstislavi juhtimisel korraldasid novgorodlased ja pihkvalased sõjakäigu maalaste vastu. 1. novembril langes nende kätte Otepää linnus. Novgorodlased ja pihkvalased laastasid külasid ja pöördusid tagasi paljude vangidega.
 • 1130 – Novgorodi vürst Mstislav saatis oma pojad Vsevolodi, Izjaslavi ja Rostislavi Novgorodi, Polotski ja Smolenski vägedega eestlaste vastu rüüsteretkele maksude saamiseks. Tapeti mehi, põletati elamuid, naised ja lapsed viidi vangi.
 • 1131 – Novgorodi vürsti sõjaretk.
 • 1132 – Novgorodi vürst Vsevolod teostas oma jõul, ilma vendade abita, sõjaretke eestlaste vastu, kuid sai 23. jaanuaril Vaigas (Põhja-Tartumaal) hävitavalt lüüa. "Juhtus hiigla pahandus ja mustus", jutustab Novgorodi kroonika, "palju paremaid Novgorodi mehi löödi maha."
 • 1134 – Novgorodi Vsevolodi sõjakäik eestlaste vastu, 9. veebruaril vallutati Tarbatu.
 • 1150 paiku kujunesid eestlastel mitmed vaid neile omased ehtetüübid[33].
 • 1170 või 1171 – eestlased ja kurelased rüüstasid Ölandi saart ja Ölandile tulnud Taani kuninga Valdemari laevastik sai esimeses lahingus lüüa, ent teisel päeval toimunud lahingus võitis[34].
 • 1170. aastatest – esimene katse eestlasi ristiusustada: sel ajal (umbes 1167) nimetas roomakatoliku kiriku Rooma paavst Aleksander III ametisse eestlaste piiskopi Fulco.
 • 1176/77 – vene kroonikates kirjutati, et kogu eestlaste maa läheb Pihkva vastu. Toimus ka lahing, kus eestlased tapsid ka mitmeid nimekaid venelasi ja samas hukkus ka palju eestlasi[35].
 • 1179 – Novgorodi vürsti sõjaretk
 • 1179/80 – Novgorodi Mstislavi laastamisretk lätlaste ja eestlaste piirivahelisele maa-alale Adseli. Kohalikud elanikud lahkusid kodudest ja tõmbusid kuni mereni.
 • 1187 – Läänemere idakaldalt pärit meresõitjate (täpne päritolu on ebaselge) röövretk Rootsi idarannikule, tapeti 2. Uppsala peapiiskop Johannes ja riisuti ning hävitati kaubalinn Sigtuna, mille järel linna tähtsus kaubanduslinnana hääbus ning tähtsamaks kaubanduskeskuseks muutus Visby Ojamaal.
 • 1190 – Pihkvalased tapsid salga eestlasi, kes olid sõitnud mööda Narva jõge Peipsile.
 • 1191 – Eestis on päikesevarjutus ja nähtuse selgitamiseks süüdistavad eestlased, et sel ajal seal viibinud Theodorich olevat päikese ära söönud[36].
 • 1191/2 – Novgorodi vürst Jaroslav teostas novgorodlaste ja pihkvalastega talvise sõjaretke eestlaste vastu ja vallutas Tarbatu.
 • 1192 – suvel läkitas Jaroslav pihkvalasi Otepääd maha põletama.
 • 1193 – kuulutas paavst Coelestinus III välja ristisõja Ida-Euroopa paganate vastu (Põhjala ristisõjad).
 • 1195 – toimus rootslaste ja koos nendega ojamaalaste ja sakslaste rüüsteretk, väepealik Jarli juhtimisel Virumaale.
 • umbes 1197 – sakslased (eesotsas Toreida Theodorich), rootslased (eesotsas Jarl Birger Brosa) ja ojamaalased tegid rüüsteretke Virumaa rannikule[36]. Taani allikad räägivad, et 1197 oli kuningas Knud teinud sõjakäigu Eestisse[1].

13. sajand kronoloogiliseltRedigeeri

  Pikemalt artiklis Eestlaste muistne vabadusvõitlus

Rauaaja ühiskondlik kord, haldus- ja asustussüsteemRedigeeri

 
Muinas-Eesti maakonnad 13. sajandi alguses. Tähtsamad linnused on tähistatud punasega

Hilisrauaajal (1050 – 13. sajand) toimus Eestis oluline asustusnihe, mitmed seni kasutuses olnud linnused ja asulad hüljati, tekkisid uued ja suuremad keskused. Tõenäoliselt just siis hakkasid välja kujunema ka Eesti muinasmaakonnad, kihelkonnad võisid mingisugusel kujul eksisteerida ka juba varem. Suurem osa viimastest oli 13. sajandi alguseks koondunud maakondadeks, osa aga jäänud eraldiseisvateks kihelkondadeks ehk väikemaakondadeks. Lisaks nendele võis oluline osa olla ka muistsetel maksustus- ja valitsusüksustel vakustel ning linnusepiirkondadel[38]

Muinas-Eesti koosnes mõnekümnest enam või vähem iseseisvast maakonnast ja kihelkonnast. Läti Henriku järgi käidi peaaegu Eesti mandri keskel (võib-olla Tõrmas) kooskäimistel kord aastas nõu pidamas. Neid kogunemisi, keräjäisid, võib pidada maakondade liidu otsuseid tegevaks organiks.

13. sajandi alguses oli Eesti alal umbes 45 kihelkonda, elanike arvu on hinnatud 150 000 – 180 000 inimesele. Eesti hõimude asustusala oli sel ajal piiratud läänest ja põhjast Läänemerega; idapiir kulges mööda Narva jõge, Peipsi ja Pihkva järvi ning tõenäoliselt mööda Petserimaa ja Võrumaa piiri kuni praeguse Läti piirini. Eesti lõunapiir kulges Petserimaa piirilt praeguse Valgani ning sealt Liivi laheni lõuna pool praegusest piirist.[39] Eesti alal oli kujunenud kaheksa suuremat maakonda, mille ladinakeelsed nimekujud olid: Revalia (Revala), Harria (Harju), Rotalia või Maritima (Ridala ja hilisem Läänemaa), Osilia (Saaremaa), Saccala (Sakala), Jervia (Järva), Vironia (Viru), Ugaunia (Ugandi). Lisaks kaheksale suuremale maakonnale olid Eesti keskosas veel neli-viis väikemaakonda, mis peale esimese koosnesid arvatavasti vaid ühest kihelkonnast: Vaiga või Waigele, Moge või Mocha (Mõhu), Nurmegunde (Nurmekund), Alempois ja Soontagana[40]. (Vt ka Muinaskihelkondade loend maakonniti).

On arvatud, et nagu teisedki varajased agraarühiskonnad, elasid muinaseestlased esialgu majanduslikult sõltumatute patriarhaalsete sugukondadena, kus puudus märkimisväärne majanduslik ja sotsiaalne kihistumine. Kuni 1990. aastateni leiti üldiselt, et selline võrdõiguslik (egalitaarne) ühiskond kestis Eestis kuni 13. sajandi muistse vabadusvõitluseni, kuid viimased ajaloolaste ja arheoloogide tööd viitavad pigem sellele, et aastaks 1200 oli Eesti ühiskond juba küllaltki kihistunud ning nii poliitiline võim, maa kui ka tootmisvahendid koondunud väikese hulga ülikute (vanemate) kätte.[41] Tõenäoliselt kutsuti kohalikke ülikuid ka paiguti germaani hõimujuhtide eeskujul kuningateks. On oletatud, et eesti ülikud lasid muinasaja lõpul ise püstitada mõningaid kirikuid, et sellega ennetada nende vastast ristisõda ja sulandada peamiselt kristlikku Euroopasse. Sellele viitab ka see, et paljud vanimad kirikud on püstitatud muistsetele pühapaikadele, ja nende ehituses on ärakasutatud oletatavasti kohalike ülikute haudadel olnud trapetsiaalsed hauaplaadid.[42][43]

Rauaaegseid asundusiRedigeeri

RahvausundRedigeeri

  Pikemalt artiklites Eesti rahvausund, Maausk, Paganlus, Tharapita, Animism ja Animatism

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Vahtre 2007. Lk 8
 2. Kriiska, Jonuks, Kraas, Eesti muinasesemed: neoliitikum Tutulus
 3. Vahtre 2007. Lk 9–10
 4. 4,0 4,1 4,2 Vahtre 2007. Lk 10
 5. 5,0 5,1 Valter Lang, Baltimaade metalliaeg. Õppematerjale. Tartu, 2003
 6. Kadriorust tuli päevavalgele 3000 aastat vana kirves, http://novaator.err.ee/, 11. november 2015
 7. Põltsamaalt leiti haruldane pronksiaegne kirves, Vooremaa, 28.05.2009
 8. Jõelähtme kivikalmed
 9. Vahtre 2007. Lk 11
 10. Vahtre 2007. Lk 12–13
 11. Uhtna aare kahekordistas Rooma müntide hulga Eestis, Virumaa Teataja, 14.04.2015
 12. Lääne-Virumaalt leitud mündiaare on Põhjamaades ainulaadne, postimees.ee, 17. veebruar 2017
 13. Dieter Quast ja Ülle Taimla, KAKS VIIENDA SAJANDI BÜTSANTSI HÕBENÕU EESTIST, 17. helmikuuta 2011
 14. A very long way from home: early Byzantine finds at the far ends of the world
 15. Merili Nikkolo, Aardeleidude rohkus kõneleb järvalaste kurvast saatusest, Järva Teataja, 2. mai 2010
 16. 16,0 16,1 Rootsi koguteos Historia om alla göternas och svearnas konungar.
 17. Mari Peegel, Läänemaal tuli ilmsiks ebaharilik muinasaegne naiste matmiskoht, Eesti Päevaleht, 2. august 2012
 18. 18,0 18,1 18,2 Vahtre 2007. Lk 14
 19. 19,0 19,1 Vahtre 2007. Lk 15
 20. Jüri Selirand. Urniväljadest Ümarkääbasteni", Tallinn, "Valgus" 1983.
 21. A. Süvalep. Muinas-Tallinn ja eestlaste väliskaubandus enne iseseisvuse kaotamist. III Vana Tallinn, 1938
 22. 22,0 22,1 22,2 22,3 Vahtre 2007. Lk 16
 23. One of the most beautiful runestones in Västergötland is Olsbrostenen., www.platabergensgeopark.se
 24. 24,0 24,1 24,2 24,3 24,4 Vahtre 2007. Lk 17
 25. Tõnno Jonuks. "Eesti ja kujutlus Eestist Skandinaavia saagades". Mäetagused 23, 2005, lk 133
 26. Tvauri 2012, lk 27
 27. Ain Mäesalu, Vene kroonikate Jurjev oli tõenäoliselt siiski Tartu, www.sirp.ee, 1. oktoober 2001
 28. Andres Tvauri. Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis, Estonian Archaeology 4, Tartu 2012. Lk 30, 47
 29. 29,0 29,1 29,2 Ain Mäesalu. Could Kedipiv in East-Slavonic Chronicles be Keava hill fort?. Estonian Journal of Archaeology, 1, 195–200, 2012
 30. Tvauri 2012, lk 30–31
 31. 31,0 31,1 Tvauri 2012, lk 31–32
 32. Vahtre 2007. Lk 18
 33. Vahtre 2007. Lk 19
 34. Vahtre 2007. Lk 20–21
 35. Vahtre 2007. Lk 20
 36. 36,0 36,1 Vahtre 2007. Lk 21
 37. 37,0 37,1 37,2 Vahtre 2007. Lk 22
 38. Valter Lang, Vakus ja linnusepiirkond Eestis. Lisandeid muistse haldusstruktuuri uurimisele peamiselt Harjumaa näitel. In: Keskus – tagamaa – ääreala. Uurimusi asustushierarhia ja võimukeskuste kujunemisest Eestis. Muinasaja teadus, 11. Tallinn; Tartu, 2002, lk-d 125–168.
 39. Lõuna pool Tireli sood ja Säde jõge, ValmieraAsti järve vahel samuti lõuna pool Säde jõge, edasi üle Asti järve ning edasi ligikaudu praeguse Salatsi jõge kaudu Liivi laheni (VIIDE, ka Uluots?)
 40. Jüri Uluots, Eesti muistsest riiklikust ja ühiskondlikust korrast, Looming nr. 6, 1932. aasta august
 41. Vt näiteks: Eesti aastal 1200: [artiklikogumik]. Koostaja Marika Mägi. Tallinn: Argo, 2003.
 42. http://muinas.struktuur.ee/vvfiles/0/trapetsid%20est.pdf [katkine viide]
 43. http://muinas.struktuur.ee/vvfiles/1/hauaplaadid.pdf [katkine viide]
 44. Martin Pau, Kongutas paljastus muinasasula, Tartu Postimees, 12.09.2008

KirjandusRedigeeri

Ülevaated
Mesoliitikum

VälislingidRedigeeri

Eelnev:
-
Eesti esiajalugu
9. aastatuhat eKr – 13. sajand
Järgnev:
Eesti keskaeg