Vikipeedia:Eestikeelne õigusteaduskond 100

"Eestikeelne õigusteaduskond 100" oli 4. oktoobrist 2019 kuni 27. jaanuarini 2020 toimuv õigusteemaliste Vikipeedia artiklite konkurss. Sellega tähistati eestikeelse õigusteaduskonna 100. aastapäeva ja anti panus eestikeelse Vikipeedia täiendamisse.

Konkurssi korraldasid Tartu Ülikooli õigusteaduskond, Eesti Advokatuur, Notarite Koda, Tartu Ülikooli Sihtasutus ja MTÜ Wikimedia Eesti ning see oli osa Vikipeedia edendamise projektist Miljon+. Konkursi eesmärgid olid täiendada Vikipeediat õigusalaste artiklitega ja muuta õigusmõistete selgitused hõlpsamini kättesaadavaks.

Parimaid artikleid premeeriti rahaliste auhindadega. Auhinnafond oli 1600 eurot, mille panid välja Eesti Advokatuur ja Notarite Koda. Auhinnad anti üle 26. veebruaril 2020, kui tähistati TÜ õigusteaduskonna esimese dekaani Nikolai Maimi sünniaastapäeva. Võitjate nimed avalikustati Tartu Ülikooli infokanalites.

Kuidas osaledaRedigeeri

Konkursil said osaleda Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilased ja õppejõud ning Eesti Advokatuuri ja Notarite Koja liikmed. Oodati on nii individuaalseid kui ka rühmatöid – rühma liikmed pidid võidu korral auhinda omavahel jagama.

Osalemiseks oli vaja:

Artikleid võis ka tõlkida teistest Vikipeedia keeleversioonidest, samuti võis osaleja täiendada juba olemasolevaid artikleid. Artiklite arv kasutaja kohta ei olnud piiratud.

Uusi kirjutajaid aitasid "Vikipeedia artikli vormistamise" videojuhend ja üldine Vikipeedia juhend. Abiks olid ka Vikipeedia heade artiklite lugemine ning artiklite kvaliteedikriteeriumid.

Võis kasutada võõrkeelseid allikmaterjale ning tõlkida teiste keeleversioonide Vikipeedia artikleid, kuid sel juhul juurde lisada Eestiga seotud materjale. Teistele Vikipeedia artiklitele ei viidata, sest need on referatiivsed. Tõlkeartiklis pidi kasutama samu viiteid, mis on lähteartiklis. Võõrkeelse artikli tõlkimisel tuli oma artikli arutelusse kirjutada, et artikkel on (osaline) tõlge teise keele Vikipeedia artiklist.

Soovituslike artiklite loendRedigeeri

Konkursile esitamiseks sobisid kõik õigusvaldkonna artiklid, aga eriti tervitatav oli artiklite loomine põhimõistete ja teiste väga otsitud artiklite kohta. Osaleja valis soovituslike artiklite loendist sobiva(d) teema(d) ja pani need kirja tabelisse. Sama tabelit võis täiendada ka sobival teemal artikli(te)ga, mida pole selles loendis.

Puuduolevad artiklid (04.10.19)

abieluvararegister, abieluvarasuhe, administratiivakt, advokaaditasu, dispositiivsus, dispositsioon (õigusteadus), e-apostill, edasikaebamisõigus, eelmenetlus, Eesti Advokatuuri eetikakoodeks, Eesti Notarite Ühing, Eesti NSV Advokaatide Kolleegium, Eestimaa rüütliõigus, ennetamisprintsiip, finantsõigus, hagemisõigus, halduskaristus, haldusmenetlus, hooneühistu, huvide konflikt, isiklikud õigused, juristieetika, juurdekasvuõigus, kahjunõue, kaitsealune, kaubandusõigus, kinnipidamisõigus, kinnistusregister, kinnitatud tõlge, kliendileping, kliendisaladus, kodifitseerimine, kohaldamine, kohtuasi, kohtueelne kriminaalmenetlus, kohtueelne menetlus, kohtuistung, kohtupraktika, kohtusüsteem, kolmas isik, kommertspant, konkurentsiõigus, kontinentaalne õigussüsteem, koodeks, korterihoonestusõigus, korteriomand, kriminaalasi, kriminaalkoodeks, kriminaalprotsess, kuriteoepisood, kutsekindlustus, kutsesaladus, käsuõigus, legaliseerimine, lepitus, menetlusõigus, moraalne kahju, mõistlikkuse põhimõte, notari ametiteenus, notari ametitoiming, notari tasu, notariaalne kinnitamine, notariaalne tõestamine, notariaat, nõudeõigus, nõudeõiguse aegumine, oluline eksimus, omandipuutumatus, omavoli, ostueesõigus, otsusevõime, pankrotimenetlus, pro bono, Rahvusvaheline Notarite Liit (UINL), reaalkoormatis, seaduseelnõu, sihtkäsund, sihtmäärang, süüdistus, süüvõime, Vannutatud Advokaatide Nõukogu Tartu Osakond, vara juurdekasvu tasaarvestuse varasuhe, varaühisuse varasuhe, õigusajalugu, õiguskeel, õiguslik alus, õigusloome, õiguspoliitika, õigussubjekt, õigusteooria, üleskutsemenetlus

Täiendamist vajavad artiklid (04.10.19)

abieluvaraleping, advokaat, advokatuur, agent, ajakirjandusvabadus, apellatsioon, apostill, asjaõigus, avalik õigus, eestkoste, elamisluba, enesemääramisõigus, eraadvokaat, erahuvi, eraõigus, esimese astme kohus, esindusõigus, ettevaatuspõhimõte, Euroopa Liidu õiguse ülimuslikkuse põhimõte, fakt, hageja, haldusõigus, harta, hüpoteek, intellektuaalomand, jurisdiktsioon, jälitustegevus, kaasus, kaebus, kaitseõigus, kaitsja, kassatsioonikohus, kinkeleping, kinnistusraamat, kohtunik, kohtuvõim, kostja, kriminalistika, kriminoloogia, kuritegu, legaaldefinitsioon, legitiimsus, linnaõigus, mereõigus, mõttevabadus, määrus (õigusteadus), ne bis in idem, notar, Notarite Koda, patroon, prokurör, põhivabadused, rahvusvaheline eraõigus, rahvusvaheline humanitaarõigus, ratifitseerimine, ringkonnakohus, Rooma õigus, seadusandlus, süütuse presumptsioon, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, vahekohus, vandeadvokaat, volikiri, võlaõigusseadus, võrdlev õigusteadus, väljapressimine, väärtegu, õigusinformaatika, õiguskord, õigusküsimus, õiguspositivism, õigussüsteem, õigusvõime, äriregister, üldine õigus

Puuduolevad isikuartiklid (07.10.2019)

Istvan Czkekey, Ivan Grimm, Feodor Korsakov, Johannes Mäll, Hugo Vihalem

Täiendamist vajavad isikuartiklid (07.10.2019)

Kaarel Baars, Eduard Berendts, Andreas Bjerre, Ernst Ein, Rein Eliaser, Karl Grau, David Grimm, Timotheus Grünthal, Elmar Ilus, Nikolai Kaasik, Helmut Kadari, Tõnis Kalbus, Ferdinand Karlson, Artur-Tõeleid Kliimann, Jakob Kristelstein, Leo Leesment, August Mahoni, Nikolai Maim, Alfred Maurer, Aleksei Melnikov, Lui Olesk, August Peet, Ants Piip, Veera Poska-Grünthal, Mihkel Pung, Theodor Rõuk, Richard Räägo, Ilma Saarepera, Karl Saarmann, Wilhelm Seeler, Otto Strandman, Arnold Susi, Otto Tief, Igor Tjutrjumov, Jüri Uluots, Paul Vihalem, Juhan Vaabel, Richard Õunap

12. veebruarist kuni 31. augustini 2018 toimunud "Eesti õiguse" konkursile esitatud teemasid ja artikleid näeb siit. 17. septembrist 2018 kuni 31. jaanuarini 2019 toimunud "Eesti notariaat 25" konkursile esitatud teemasid ja artikleid näeb siit. 1. märtsist kuni 5. augustini 2019 toimunud "Eesti Advokatuur 100" konkursile esitatud teemasid ja artikleid näeb siit.

HindamiskomisjonRedigeeri

Konkursile esitatud artiklite hindamiseks moodustati komisjon, kuhu kuulusid õigusteaduskonna esindajatena professor Gaabriel Tavits, professor Marju Luts-Sootak ja professor Aleksei Kelli, Eesti Advokatuuri esindajatena Imbi Jürgen ja Elmer Muna ning Notarite Koja esindajatena tegevjuht Eve Strang ja jurist Kaitti Persidski.

VõitjadRedigeeri

KriteeriumidRedigeeri

Komisjon lähtus järgmistest kriteeriumidest:

  • Vikipeedia kvaliteedikriteeriumid (sh faktipõhisus, korrektne viitamine, keelekasutus ja stiil).
  • Valmis artikkel peab olema üles laaditud Vikipeediasse, artikkel peab olema eelnevalt üle kontrollitud.
  • Kõigile artikli koostamisel kasutatud allikatele peab viitama. Allika sõna-sõnalt kopeerimine ehk plagiaat on keelatud ja toob kohe kaasa konkursilt diskvalifitseerimise. Kehtivad akadeemilise teksti refereerimise nõuded, tõlkeartiklite puhul peab kasutama lähteartikli viiteid.

KontaktidRedigeeri

Konkursiga seotud küsimusi sai esitada Triin Vakkerile (triin.vakker@ut.ee). Samuti saab neid esitada siinse lehekülje arutelus.

VälislingidRedigeeri