Äriregister

Eesti riiklik andmekogu

Äriregister (ka e-äriregister) on Eesti Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hallatav andmebaas, kuhu on kantud kõik Eestis registreeritud juriidilised isikud[1]. Äriregistri alusel on loodud Ettevõtjaportaal ja Visualiseeritud Äriregister[1]. Äriregister põhineb Maakohtu registriosakonna andmebaasil[1].

Äriregistri kannete tähendus juhatuse liikmete asjus

muuda

Riigikohtu tsiviilkolleegium leidis kaasuses nr 3-2-1-54-05 lahendi punktis 17, et "ringkonnakohus leidis õigesti, et äriühingut võib esindada isik, kes on äriühingu juhatuse liikmeks nimetatud, olenemata sellest, kas selle otsuse alusel on äriregistrisse kanne tehtud või mitte. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 34 lg 1 kohaselt loetakse juriidilise isiku juhatus või seda asendav organ suhetes teiste isikutega juriidilise isiku seaduslikuks esindajaks. Äriseadustiku § 306 lg-st 1 tuleneb, et juhatus on aktsiaseltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib aktsiaseltsi. Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi äriseadustiku § 309 lg 1 järgi nõukogu. Seadusest ei tulene, et juhatuse volitused algaksid sellekohase kande tegemisest äriregistris. Juhatuse liikme kohta äriregistrisse tehtud kanne on deklaratiivne, mitte õigustloov (konstitutiivne). Äriregistri kanne juhatuse liikme kohta kaitseb kolmandaid isikuid, kes võivad kandele tuginedes äriseadustiku § 34 lg-te 2 ja 3 alusel lugeda sinna juhatuse liikmena kantud isiku õigustatuks äriühingu nimel tehinguid tegema. Samas ei tekita ega lõpeta äriregistri kanne juhatuse liikme volitusi (vt selle kohta Riigikohtu 26. aprilli 2005 otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-39-05). Juhul kui kohtule saab teatavaks aktsiaseltsi juhatuse liikme volituste lõppemine, sh tema tagasikutsumise tõttu aktsiaseltsi nõukogu poolt, siis ÄS § 34 lg 2 kohaselt peab ta arvestama nõukogu otsusega, mitte aga äriregistrisse kantud andmetega."[2]

Ka Riigikohtu halduskolleegium leidis kaasuses nr 3-3-1-17-12 lahendi punktis 9, et "[m]aakohtu registriosakonnas peetavas äriregistris kajastatakse muu hulgas andmed tulundusühistu ja selle juhatuse kohta. Äriseadustiku § 32 kohaselt kantakse äriregistrisse ainult seaduses ettenähtud andmed. Tulundusühistuseaduse § 8 p 4 järgi kantakse äriregistrisse muu hulgas juhatuse liikmete nimed ja isikukoodid. Vastavalt äriseadustiku § 34 lg 2 esimesele lausele kehtib äriregistri kanne kolmanda isiku suhtes õigena, välja arvatud, kui kolmas isik teadis või pidi teadma, et kanne ei ole õige. Riigikohtu tsiviilkolleegium on selgitanud (5. jaanuari 2001. a otsus asjas nr 3-2-1-116-10, p 26), et see tähendab, et kolmandad isikud, kes näevad äriregistrist isikut juhatuse liikmena, võivad seda uskuda ega pea uurima lähemalt isiku suhteid äriühinguga. Seega on võimalik, et äriregistri kanded juhatuse liikmete kohta ei vasta tegelikkusele. Selline olukord võib esineda näiteks juhatuse liikme valimise või tagasikutsumise järel, kui äriregistrisse kanne tehakse paratamatult ajalise nihkega. Sellises olukorras saab kolmas isik tugineda äriregistri kandest tekkinud õigusnäivusele ning pidada tulundusühistu juhatuse liikmeks äriregistrist nähtuvaid isikuid. Sellist õigust ei ole aga juhatuse liikmel ega juriidilisel isikul, kelle juhatuse liiget vastav kanne puudutab."[3]

Viited

muuda

Välislingid

muuda