Eesti peaminister

ametikoht

Peaminister on Vabariigi Valitsuse liige, kelle peamine ülesanne on valitsuse esindamine ja selle tegevuse nii formaalne kui sisuline juhtimine. Peaminister juhib valitsuse tegevust poliitika kujundamisel ja elluviimisel. Tema ülesanne on kindlustada, et valitsuse poliitika on kindlaks määratud ja ellu viidud.[1]

Eesti peaminister
Eesti Vabariigi vapp
Praegu ametis
Kaja Kallas
alates 26. jaanuarist 2021
Vabariigi Valitsus
Tüüp valitsusjuht
Asukoht Tallinn
Ametisse nimetaja Vabariigi President
Moodustamise dokument Eesti Vabariigi põhiseadus
Moodustatud 12.  november 1918; 105 aastat tagasi (1918-11-12)
Esimene täitja Konstantin Päts
Palk 8318 eurot kuus (2023)

Peaminister ei ole põhiseaduslik institutsioon või kõrgem riigiorgan, ta on Vabariigi Valitsuse kui ühe põhiseadusliku institutsiooni juht. Peaminister ei juhi ühtegi ministeeriumi. Peaministri tegevuse toetamiseks on Riigikantseleis peaministri büroo, mille koosseisu kuuluvad peaministri nõunikud ja abid. Peaminister nimetab 2 ministrit, kellel on õigus asendada peaministrit tema äraolekul. Asendamise korra määrab peaminister.[1][2][3]

Alates 26. jaanuarist 2021 on Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas.

Ajalugu

muuda

Esimest korda kandis Eesti valitsusjuht peaministri nimetust 12. novembril 1918, kui moodustati teine Ajutine Valitsus. Esimeseks Eesti peaministriks sai Konstantin Päts. 1920. aasta põhiseaduses peaministri institutsiooni ei olnud. Valitsust juhtis riigivanem, kes täitis ka riigipea ülesandeid.

1934. aasta põhiseaduse järgi juhtis valitsust peaminister, kellel pidi olema riigivanema ja riigikogu usaldus. Põhiseaduse jõustumise järel täitis Konstantin Päts nii riigivanema kui ka peaministri ülesandeid. 1937–1938 täitis Päts riigipea ja valitsusjuhi kohustusi riigihoidja ametinimetusega. Peaminister juhtis valitsust ka vastavalt 1938. aasta põhiseadusele, kuid allus endiselt riigipeale, keda nimetati nüüd presidendiks. Nõukogude okupatsiooni ajal juhtis Eesti eksiilvalitsust peaministri asetäitja, kuna peaminister pidi täitma presidendi kohustusi.

Pärast Eesti taasiseseisvumist asus peaministri kohusetäitjaks Edgar Savisaar. 1992. aasta põhiseaduse kohaselt juhib Vabariigi Valitsust peaminister, kellel peab olema vaid riigikogu usaldus. Presidendil ei ole võimalik peaministrit ametist tagasi kutsuda.

Ametisse astumine

muuda

Peaministrikandidaadi määrab 14 päeva jooksul pärast valitsuse tagasiastumisest president. Riigikogu annab peaministrikandidaadile volitused valitsuse moodustamiseks. Peaministrikandidaat esitab 14 päeva jooksul pärast valitsuse moodustamise ülesande saamist riigikogule ettekande tulevase valitsuse moodustamise aluste kohta, mille järel riigikogu otsustab läbirääkimisteta avalikul hääletusel peaministrikandidaadile volituste andmise valitsuse moodustamiseks.[4]

Riigikogult valitsuse moodustamiseks volitused saanud peaministrikandidaat esitab 7 päeva jooksul valitsuse koosseisu presidendile, kes nimetab 3 päeva jooksul valitsuse ametisse.[4]

Kui presidendi määratud peaministrikandidaat ei saa riigikogu poolthäälte enamust või ei suuda valitsust moodustada või loobub selle moodustamisest, on presidendil õigus 7 päeva jooksul esitada teine peaministrikandidaat.[4]

Kui president ei esita 7 päeva jooksul teist peaministrikandidaati või loobub selle esitamisest või kui teine kandidaat ei saa riigikogult volitusi või ei suuda valitsust moodustada või loobub selle moodustamisest, läheb peaministrikandidaadi ülesseadmise õigus üle riigikogule. Riigikogu seab üles peaministrikandidaadi, kes esitab valitsuse koosseisu presidendile. Kui 14 päeva jooksul, arvates peaministrikandidaadi ülesseadmise õiguse üleminekust riigikogule, on valitsuse koosseis presidendile esitamata, kuulutab president välja riigikogu erakorralised valimised.[4]

Peaministri tagasiastumine

muuda

Peaminister astub tagasi, kui:

 • ministrite tagasiastumise või muudel seadusest tulenevatel alustel nende volituste lõppemise tõttu ei ole Vabariigi Valitsus otsustusvõimeline ega muutu otsustusvõimeliseks 21 päeva jooksul otsustusvõime kaotamisest arvates,
 • peaministri volitused lõpevad tema kohta tehtud süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel,
 • peaminister võib astuda tagasi ka omal algatusel, tehes oma otsuse teatavaks Vabariigi Valitsuse istungil.[3]

Peaministri tagasiastumise korral astub kogu Vabariigi Valitsus ametist tagasi.[3]

Peaministri pädevus

muuda

Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele peaminister:

 • juhatab valitsuse istungeid,
 • kirjutab alla valitsuse õigusaktidele,
 • nõuab ministrilt seletust tema tegevuse kohta,
 • teeb Vabariigi Valitsuse seaduses ettenähtud juhtudel Vabariigi Presidendile ettepaneku muuta valitsuse koosseisu,
 • esindab valitsust kohtus või annab volituse valitsuse esindamiseks kohtus,
 • juhib Eesti seisukohtade kujundamist Euroopa Ülemkogu kohtumisteks ning esindab Eestit Euroopa Ülemkogus ja Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil kokkutulevas nõukogus,
 • täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud põhiseaduse ja seadustega.[3]

Eesti peaministrite loend

muuda

Parteid

██ Mõõdukad
Pilt Nimi Ametisse asumise kuupäev Ametist lahkumise kuupäev Ametiaja pikkus Partei Valitsus Koalitsioon Parlament President
Esimest Ajutist Valitsust (1918) juhtis Ministrite Nõukogu esimees.
-   Konstantin Päts

(1874–1956)

12. november 1918 8. mai 1919 5 kuud ja 26 päeva Eesti Maarahva Liit Konstantin Pätsi teine ajutine valitsus EML+TE+EDE(+ESDTP)[a] Eestimaa Kubermangu Ajutine Maanõukogu Puudub
Konstantin Pätsi kolmas ajutine valitsus EML+TE+EDE+ESDTP(+SEE+VKK)[b]
1   Otto Strandman

(1875–1941)

8. mai 1919 18. november 1919 6 kuud ja 10 päeva Eesti Tööerakond Otto Strandmani esimene valitsus TE+ESDTP(+RE)[c] Asutav Kogu
2   Jaan Tõnisson

(1868–1941)

18. november 1919 28. juuli 1920 8 kuud ja 10 päeva Eesti Rahvaerakond Jaan Tõnissoni esimene valitsus RE+ESDTP+TE
3   Ado Birk

(1883–1942)

28. juuli 1920 30. juuli 1920 2 päeva Eesti Rahvaerakond Ado Birki valitsus RE+TE+KRE
4   Jaan Tõnisson

(1868–1941)

30. juuli 1920 26. oktoober 1920 2 kuud ja 26 päeva Eesti Rahvaerakond Jaan Tõnissoni teine valitsus RE
5   Ants Piip

(1884–1942)

26. oktoober 1920 21. detsember 1920  1 kuu ja 25 päeva Eesti Tööerakond Ants Piibu valitsus TE
1920 – 1934 juhtis Eesti valitsust Riigivanem.
6   Konstantin Päts

(1874–1956)

24. jaanuar 1934 3. september 1937 3 aastat, 7 kuud ja 10 päeva parteitu Konstantin Pätsi viies valitsus Parteid keelatud V Riigikogu Konstantin Päts (Peaminister Riigivanema ülesannetes)
1937 – 1938 juhtis Eesti valitsust Riigihoidja.
7   Kaarel Eenpalu

(1888–1942)(Peaministri asetäitja)

21. aprill 1938 9. mai 1938 18 päeva parteitu Konstantin Pätsi viies valitsus Parteid keelatud I Riigivolikogu

I Riiginõukogu

Konstantin Päts
Kaarel Eenpalu

(1888–1942)

9. mai 1938 12. oktoober 1939 1 aasta, 5 kuud ja 3 päeva Kaarel Eenpalu teine valitsus
8   Jüri Uluots

(1890–1945)

12. oktoober 1939 21. juuni 1940[d] 8 kuud ja 9 päeva parteitu Jüri Uluotsa valitsus Parteid keelatud
Okupatsiooni ajal 1940 – 1944 oli peaministri ametikoht täitmata.
-   Otto Tief[e]

(1889–1976)

(peaministri asetäitja)

18. september 1944 12. jaanuar 1953 8 aastat, 3 kuud ja 25 päeva parteitu Otto Tiefi valitsus Puudub Puudub Jüri Uluots (Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis)
- Johannes Sikkar

(1897–1960)

(peaministri asetäitja)

12. jaanuar 1953 22. august 1960 7 aastat, 7 kuud ja 10 päeva parteitu Johannes Sikkari valitsus Puudub August Rei (Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis)
- Tõnis Kint

(1896–1991)

(peaministri asetäitja)

22. august 1960 1. jaanuar 1962 1 aasta, 4 kuud ja 10 päeva parteitu Puudub
- Aleksander Warma

(1890–1970)

(peaministri asetäitja)

1. jaanuar 1962 29. märts 1963 1 aasta, 2 kuud ja 28 päeva parteitu Aleksander Warma valitsus Puudub
- Tõnis Kint

(1896–1991)

(peaministri asetäitja)

2. aprill 1963 23. detsember 1970 7 aastat, 8 kuud ja 21 päeva parteitu Tõnis Kindi valitsus Puudub Aleksander Warma (Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis)
- Heinrich Mark

(1911–2004)

(peaministri asetäitja)

8. mai 1971 1. märts 1990 18 aastat, 9 kuud ja 21 päeva parteitu Heinrich Marga valitsus Puudub Tõnis Kint (Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis)
- Enno Penno

(1930–2016)

(peaministri asetäitja)

1. märts 1990 15. september 1992 2 aastat, 6 kuud ja 14 päeva parteitu Enno Penno valitsus Puudub Heinrich Mark (Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis)
-   Edgar Savisaar

(1950–2022)

(kohusetäitja)

20. august 1991 29. jaanuar 1992 5 kuud ja 9 päeva Rahvarinne Edgar Savisaare valitsus parteideülene Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Arnold Rüütel (Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees)
-   Tiit Vähi

(s. 1947)

(kohusetäitja)

29. jaanuar 1992 21. oktoober 1992 8 kuud ja 22 päeva parteitu Tiit Vähi esimene valitsus parteideülene
9   Mart Laar

(s. 1960)

21. oktoober 1992 8. november 1994 2 aastat ja 18 päeva Rahvuslik Koonderakond Isamaa Mart Laari esimene valitsus I+M+ERSP VII Riigikogu Lennart Meri
10   Andres Tarand

(s. 1940)

8. november 1994 17. aprill 1995 5 kuud ja 9 päeva Mõõdukad Andres Tarandi valitsus M+RKEI+ERSP+VKRE+ELDP
11   Tiit Vähi

(s. 1947)

17. aprill 1995 17. märts 1997 1 aasta ja 11 kuud Eesti Koonderakond Tiit Vähi teine valitsus KMÜ+KE VIII Riigikogu
Tiit Vähi kolmas valitsus KMÜ(+RE/AP)[f]
12   Mart Siimann

(s. 1946)

17. märts 1997 25. märts 1999 2 aastat ja 8 päeva Eesti Koonderakond Mart Siimanni valitsus KMÜ+AP
13   Mart Laar

(s. 1960)

25. märts 1999 28. jaanuar 2002 2 aastat, 10 kuud ja 3 päeva Isamaaliit Mart Laari teine valitsus IL+RE+M IX Riigikogu
14   Siim Kallas

(s. 1948)

28. jaanuar 2002 10. aprill 2003 1 aasta, 2 kuud ja 13 päeva Eesti Reformierakond Siim Kallase valitsus RE+KE Arnold Rüütel
15   Juhan Parts

(s. 1966)

10. aprill 2003 13. aprill 2005 2 aastat ja 3 päeva Erakond Res Publica Juhan Partsi valitsus RP+RE+RL X Riigikogu
16   Andrus Ansip

(s. 1956)

13. aprill 2005 26. märts 2014 8 aastat, 11 kuud ja 13 päeva Eesti Reformierakond Andrus Ansipi esimene valitsus RE+KE+RL
Andrus Ansipi teine valitsus RE+IRL(+SDE)[g] XI Riigikogu Toomas Hendrik Ilves
Andrus Ansipi kolmas valitsus RE+IRL XII Riigikogu
17   Taavi Rõivas

(s. 1979)

26. märts 2014 23. november 2016 2 aastat, 7 kuud ja 28 päeva Eesti Reformierakond Taavi Rõivase esimene valitsus RE+SDE
Taavi Rõivase teine valitsus RE+SDE+IRL XIII Riigikogu
18   Jüri Ratas

(s. 1978)

23. november 2016 26. jaanuar 2021 4 aastat, 2 kuud ja 3 päeva Eesti Keskerakond Jüri Ratase esimene valitsus KE+SDE+IRL Kersti Kaljulaid
Jüri Ratase teine valitsus KE+EKRE+I XIV Riigikogu
19   Kaja Kallas

(s. 1977)

26. jaanuar 2021 Ametis 3 aastat, 4 kuud ja 29 päeva Eesti Reformierakond Kaja Kallase esimene valitsus RE(+KE)[h]
Kaja Kallase teine valitsus RE+I+SDE Alar Karis
Kaja Kallase kolmas valitsus RE+E200+SDE XV Riigikogu

Märkused

muuda

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. 1,0 1,1 "Peaministri ametist". valitsus.ee. Originaali arhiivikoopia seisuga 15.06.2022. Vaadatud 19.06.2022.
 2. "Riigikantselei põhimäärus". Riigi Teataja. Vaadatud 19.06.2022.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 "Vabariigi Valitsuse seadus". Riigi Teataja. Vaadatud 19.06.2022.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 "Eesti Vabariigi põhiseadus". Riigi Teataja. Vaadatud 19.06.2022.