Vene keel

indoeuroopa keelkonna idaslaavi keel

Vene keel (русский язык, russki jazõk) on idaslaavi keelte hulka kuuluv keel. Valdav osa vene keelt emakeelena rääkijaid elab Venemaal. Suuremad vene keelt emakeelena rääkijate kogukonnad on veel Ukrainas, Kasahstanis, Valgevenes, Saksamaal ja Ameerika Ühendriikides. 2005. aastal oli maailmas eri hinnangutel kokku 255–278 miljonit vene keele oskajat. Vene keel on üks ÜRO ametlikke keeli.

Vene keel (русский язык)
Kõneldakse Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, Kasahstanis, Iisraelis, Kõrgõzstanis, Moldovas ja mujal.
Kokku kõnelejaid

umbes 250 000 000

154 000 000 (emakeelena)[viide?]
Keelesugulus

indoeuroopa keeled
 slaavi keeled
  idaslaavi keeled

    vene keel
Ametlik staatus
Ametlik keel

Riigikeel
 Venemaa
 Valgevene

Ametlik keel
 Kasahstan
 Kõrgõzstan

Regionaal- või vähemuskeel
 Ukraina

 Moldova

 Tadžikistan
 Armeenia
 Rumeenia

Rahvusvahelised organisatsioonid
 ÜRO

Rahvusvaheline Kriminaalkohus
 SRÜ
Euroopa Nõukogu

CSTO
Shanghai Koostööorganisatsioon
Euraasia Majandusühendus
GUAM

Tunnustamata ja osaliselt tunnustatud riigid
Transnistria[1]
Lõuna-Osseetia[2]

Abhaasia[2]
Keelekoodid
ISO 639-1 ru
ISO 639-2 rus
Keele leviala
Alad, kus kõneldakse vene keelt
██ Alad, kus vene keel on enamuskeel
██ Alad, kus vene keel on vähemuskeel

Ametlik staatus ja keele leviala

muuda

Riigikeel

muuda

  Venemaa
Vene keel on Venemaal ainus riigikeel föderaaltasandil, rahvusvabariigid Venemaa Föderatsiooni koosseisus võivad kehtestada oma territooriumil lisaks ka muid riigikeeli, mida nende vabariikide territooriumil kasutatakse võrdsetel alustel vene keelega (nt Tšetšeenia Vabariigis on riigikeelteks vene ja tšetšeeni keel, Tatarstanis vene ja tatari keel jne).[3][4][5] 2010. aasta rahvaloenduse andmetel valdas vene keelt 99,41% Venemaa elanikest, kes vastasid keelte oskamist puudutavale küsimusele[6].

  Valgevene
Vene keel on Valgevene riigikeel, sama staatus on ka valgevene keelel.[7] 2009. aasta rahvaloendusel deklareeris 41,5% Valgevene elanikest vene keelt oma emakeelena, kuid koduse keelena kasutab vene keelt koguni 70% vabariigi elanikest.[8] Valgevene puhul on tähtis veel see, et vene ja valgevene keeled on omavahel väga sarnased (kuni valgevene keele standardimiseni peeti seda kohati isegi vene keele dialektiks või räägiti dialektide rühmast), tänu millele võivad ühe keele oskajad teisest keelest (enam-vähem) aru saada ka ilma tõlketa. Teatud osa elanikkonnast räägib aga hoopis trasjankat, mis kujutab endast vene-valgevene segakeelt.

Ametlik keel

muuda

  Kasahstan
Vene keelel on Kasahstanis ametliku keele staatus. Riigikeeleks on kasahhi keel, kuid vastavalt Kasahstani Konstitutsioonile ja Konstitutsiooninõukogu selgitusele kasutatakse vene keelt riigiasutustes ja kohalikes omavalitsustes võrdsetel alustel riigikeelega.[9][10]

  Kõrgõzstan
Vene keelel on riigis ametliku keele staatus, riigikeeleks on kirgiisi keel.[11]

Regionaal- ja vähemuskeel

muuda

  Ukraina

 
Vene keele leviala Ukrainas

Ukraina Konstitutsiooni artikkel 10 garanteerib vene keelele ja teistele rahvusvähemuste keeltele kaitset ja õigust nende vabale arengule ja kasutamisele.[12] Vene keel on kaitstud ka Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte hartaga (territoriaalne keel, rakendatakse II ja III osa sätteid).[13] Aastatel 2012–2014 kehtinud vastuoluline seadus "Riigi keelepoliitika aluste kohta" tunnistas vene keele regionaal- ja vähemuskeeleks.[14] Vastavalt sellele seadusele võisid võimuasutused kasutada vene keelt asjaajamise ametliku keelena (ukraina keelega võrdsetel alustel või kohati isegi riigikeele asemel) nendes administratiivsetes üksustes, kus vene keele emakeelena rääkijaid on vähemalt 10% püsielanikest (kas kohaliku nõukogu otsusel või elanike dokumenteeritud nõudmisel). Lisaks sellele võimaldas seadus vene keele vaba ja takistamatu kasutamist terve riigi territooriumil nt eraettevõtete tegevuses, meedias (raadio, televisioon, ajalehed, ajakirjad jms), kinoteatrites ja reklaamis (kusjuures ukrainakeelse tõlke tagamine ei olnud kohustuslik ja majandussubjektid võisid ise otsustada, millises keeles või keeltes oma sihtrühma poole pöörduda). Samas olid riigivõimu keskasutused kohustatud avaldama oma õigusaktide venekeelseid tõlkeid (aktide algkeeleks jäi siiski riigikeel).

2001. aasta rahvaloenduse andmetel oli vene keel 29,6% Ukraina elanike emakeel.[15] Ukraina puhul on tähtis veel see, et vene ja ukraina keeled on omavahel väga sarnased, tänu millele võivad ühe keele oskajad teisest keelest (vähemalt mingil määral) aru saada ka ilma tõlketa. Teatud osa elanikkonnast räägib aga hoopis suržikut, mis kujutab endast vene-ukraina segakeelt.[16]

2012. aastal on terve rida Ukraina administratiivüksusi tunnistanud oma otsustega vene keele oma territooriumil regionaalkeeleks ja loonud seega õigusliku aluse seaduse "Riigi keelepoliitika aluste kohta" sätete rakendamiseks (k.a vene keele ametlikuks kasutamiseks ametiasutuste asjaajamises). Nende seas on järgmised administratiivüksused:

  Moldova

  Tadžikistan
Vastavalt riigi konstitutsioonile on vene keelel rahvustevahelise suhtlemise keele staatus.[30]

  Armeenia
Vene keel on kaitstud Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte hartaga (territoriaalne keel, rakendatakse II ja III osa sätteid).[31]

  Rumeenia
Vene keel on kaitstud Euroopa regionaal- ja vähemuskeelte hartaga (territoriaalne keel, rakendatakse II ja III osa sätteid).[32] Vene keelt kasutab Rumeenias emakeelena vene vanausuliste, lipovaanide, kogukond (vastavalt 2002. aasta rahvaloenduse andmetele oli neid kokku umbes 35,000).

Rahvusvaheliste organisatsioonide keel

muuda

  ÜRO
Vene keel on üks kuuest ametlikust keelest (ülejäänud on inglise, prantsuse, hispaania, hiina ja araabia keel).

  Rahvusvaheline Kriminaalkohus
Vene keel on üks ametlikke keeli.[35]

  SRÜ
Vene keel on ainus töökeel vastavalt põhikirjale.[36]

  Euroopa Nõukogu
Vene keel on üks Parlamentaarse Assamblee töökeeli.[37]

  Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsioon

Shanghai Koostööorganisatsioon
Vene keel on ametlik keel koos hiina keelega.

Euraasia Majandusühendus
Vene keel on ainus töökeel.

GUAM
Lisaks inglise keelele on vene keel ka GUAM-i töökeel.[38]

Osaliselt tunnustatud või tunnustamata riikide keel

muuda

  Transnistria
Ametlik keel, sama staatus on nominaalselt ka ukraina ja moldova keelel.[39]
  Lõuna-Osseetia
Riigikeel, sama staatus on ka osseedi keelel.
  Abhaasia
Riigiasutuste ametlik keel, riigikeeleks on abhaasi keel.[40]

Ametliku staatuseta, kuid laialt levinud keel

muuda
  Pikemalt artiklis Vene keel Eestis
 
Vene keele rääkijad Euroopa Liidus

  Eesti
2011. aasta rahvaloenduse esialgsete andmete järgi on vene keel 29,6% Eesti Vabariigi elanike emakeel.[41] Enamus vene keele emakeelena kõnelejaid elab Ida-Virumaal ja Tallinnas (2017. aasta andmetel rääkis vene keelt emakeelena 45,4% tallinlasi[42]). Peipsi-äärsetel aladel elavad ka vene vanausuliste kogukonnad (Mustvee, Kallaste, Piirissaar). Vene keele oskus on hea või väga hea ka eestlaste vanemate põlvkondade seas, samas on aga noorte eestlaste vene keele oskus vähenemas.[43] Eurobaromeetri 2006. aasta andmetel oskas 66% mitte-vene emakeelega Eesti elanikest vene keelt vähemalt suhtlustasandil.[44] Eurobaromeetri 2012. aasta uuringu kohaselt valdas vene keelt vähemalt suhtlustasandil 56% mitte-vene emakeelega Eesti elanikest.[45]

Vaatamata ametliku staatuse puudumisele kasutatakse vene keelt väga laialdaselt kaubandus- ja teenindussfääris, reklaamis[46], meedias, alg-, põhi- ja osaliselt ka gümnaasiumihariduse andmisel. Ka paljude riigiasutuste kodulehtedel on olemas venekeelsed versioonid. 1920. aastal vastu võetud Eesti Vabariigi esimene põhiseadus andis vene rahvusest Eesti kodanikele õiguse "pöörata riiklikkudesse keskasutustesse kirjalikult oma keeli".[47]

  Läti

2000. aasta rahvaloenduse andmete järgi oli vene keel 37,5% Läti Vabariigi elanike emakeel, kusjuures kokku valdas vene keelt 81,2% Läti elanikest.[48] 2011. aasta rahvaloenduse andmetel kasutas vene keelt põhilise koduse keelena 49,6% Läti pealinna – Riia – püsielanikest (läti keele vastav näitaja on 38,6%). Veel suuremgi vene keele rääkijate protsent oli näiteks Latgale regioonis (54,5%) ja Daugavpilsi linnas (78,9%)[49]. 2012. aasta veebruaris toimus Lätis rahvahääletus vene keelele teise riigikeele staatuse andmise küsimuses, kuid ettepaneku poolt hääletas ainult 24,88% hääletamisest osa võtnud kodanikest, ettepanek kukkus seega läbi.[50]

  Leedu

2012. aasta andmetel elab Leedu Vabariigis ligikaudu 170 tuhat vene rahvusest elanikku (5,3% riigi elanikkonnast).[51] Samas on aga ka teistest rahvustest Leedu elanike vene keele oskus väga kõrgel tasemel – Eurobaromeetri 2006. aasta andmetel oskas 80% mitte-vene emakeelega Leedu elanikest vene keelt vähemalt suhtlustasandil.[44]

  Iisrael

Vene keelt räägivad emakeelena endisest NSV Liidust repatrieerunud venekeelsed juudid. Teatud andmetel oskab vene keelt kokku umbes 20% Iisraeli elanikkonnast[52].

  Saksamaa

Vene välisministeeriumi hinnangutel elab Saksamaal ligikaudu 6 miljonit inimest, kes oskavad teatud määral vene keelt (nende seas on rohkem kui 3 miljonit endistest NSV Liidu vabariikidest emigreerunud inimest)[53].

Vene tähestik

muuda
  Pikemalt artiklis Vene tähestik

Tabeli esimeses ja teises reas on toodud vene tähestiku suur- ja väiketähed. Kolmandas (valges) rahvusvaheline latinisatsioon (Montreal 1987) ja neljandas (hallis) eesti transkriptsioon.

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
a b v g d e ë ž z i j k l m n o p r s t u f h c č š šč y ' è ju ja
a b v g d e (je) jo (o) ž z i i (j) k l m n o p r s (ss) t u f h (hh) ts š štš õ e ju ja

Grammatika

muuda

Isikulised asesõnad

muuda
Ainsus Mitmus
1. я мы
2. ты вы
3. он, она, оно они

Küsisõnad

muuda

что "mis", кто "kes", как "kuidas", почему "miks", зачем "milleks", сколько "mitu", где "kus", куда "kuhu", откуда "kust", когда "millal", какой "milline", который "milline, kumb", какой, что за "missugune".

Grammatiline arv

muuda

Tänapäeva vene keeles on kaks grammatilist arvu: ainsus ja mitmus. Vanavene keeles oli ka duaal, mille grammatilised tunnused on vene keeles osaliselt säilinud.

Tabelis on toodud nimisõnade lõpud ainsuses ja mitmuses.

Ainsus Mitmus
(endise duaali lõpud)
Mitmus
Meessoost nimisõnad null-lõpp

[54]
[55]
-а, -я -ы, -и, -е[56], -(ь)я
Naissoost nimisõnad


-ы, -и
Kesksoost nimisõnad

-а, -я

Rõhk

muuda

Vene keeles on vaba rõhk, ent mitte kaootiline. Rõhust võib sõltuda sõna tähendus (nt дома "kodus" ja дома "majad", писать "kirjutama" ja писать "pissima, urineerima"). Sõna käänamisel võib rõhk muutuda (nt гора "mägi" ja горы "mäed").

Vene keeles on tähtis just täishäälikute rõhutamine, kaashäälikuid tavaliselt ei venitata.

Rõhuta täishäälikuid hääldatakse tavaliselt lühemalt ning häälikute "а", "е", "о", "э", "я" puhul toimub reduktsioon.

Mõned käibefraasid

muuda
 • Да – Jah
 • Нет – Ei
 • Привет – Tervitus
 • Здравствуйте; здравствуй – Tere; (Teie vormis, sina vormis)
 • Спасибо – Aitäh
 • Благодарю – Tänan (formaalne)
 • Не за что – Ei millegi eest (Pole tänu väärt)
 • Доброе утро – Tere hommikust
 • Добрый день – Tere päevast
 • Добрый вечер – Tere õhtust
 • Доброй ночи – Head ööd
 • До свидания – Kohtumiseni (Nägemiseni; head aega)
 • Пока – Nägemist (mitteformaalne)
 • Как вас зовут? – Kuidas teid kutsutakse (Mis on Teie nimi?)
 • Меня зовут ... – Mind kutsutakse (Minu nimi on )...
 • Сколько времени? – Mis kell on?
 • Где тут туалет? – Kus siin asub WC?
 • Сколько это стóит? – Kui palju see maksab?
 • Пожалуйста – Palun
 • Извините – Vabandage
 • Я не понимаю по-русски – Ma ei saa vene keelest aru
 • Как дела? – Kuidas läheb?
 • Большое спасибо. Хорошо, а у вас? – Aitäh, väga hästi. Aga Teil?
 • Я тебя люблю – Ma armastan sind
 • Мне нужна помощь – Ma vajan abi
 • жена – naine (abikaasa)
 • муж – mees (abikaasa)
 • брат – vend
 • сестра – õde
 • слово – sõna
 • полиция – politsei
 • скорая помощь – kiirabi
 • буква – täht
 • сегодня – täna

Nimisõnade ja omadussõnade käänamine

muuda
 


Keele variandid

muuda

Tänu keele standardimisele ei ole vanal ajal eksisteerinud regionaalsed erinevused vene keeles enam eriti teravalt väljendunud. Ainult häälduse või keelekasutuse järgi on üldiselt võimatu kindlaks teha, millisest regioonist on inimene pärit. Moskvas, Peterburis ja riigi teises otsas Vladivostokis räägitakse üsna ühesugust vene keelt. Omapärase aktsendiga räägivad siiski paljud (aga mitte kõik) Ukrainast, Valgevenest ja Põhja-Kaukaasiast pärit vene keele emakeelena kõnelejad. Vastupidi teatud ringkondades levinud stereotüübile, ei räägi Eestis elavad venelased aktsendiga, vaid üsna puhast vene keelt, milles esineb mõningaid eesti keelest laenatud sõnu ("estonismid"). Mõnikord eristatakse ka venekeelsete juutide kasutatavat veidi moonutatud vene keelt (nt r-tähe vale hääldamine), kuid täpsemad statistilised andmed selle kohta puuduvad.

Palju rohkem on erinevusi aga hoopis erinevate sotsiaalsete rühmade ja põlvkondade vahelises keelekasutuses (sotsiolektid – nt blatnoide keel ehk fenja, noorte internetisläng – nn. "йазык падонкафф" või "олбанский йезыг"). Sõnavara järgi on sageli võimalik aimata, kas inimene kuulub madalamate ühiskonnakihtide või intelligentide hulka.

Teiste keelte mõju vene keelele

muuda

Vene keele sõnavarale on avaldanud väga suurt mõju teised maailmakeeled, millega vene keel on oma ajaloolise arengu käigus kokku puutunud. Eriline koht on nende seas prantsuse keelel, mis oli 19. sajandil väga populaarne vene aadlike seas.

Prantsuse päritolu on nt järgmised vene keele sõnad: абажур (abat-jour) – lambikuppel, авангард (avant-garde) – avangard ehk eelvägi, аванс (avance) – avanss ehk ettemakse, адюльтер (adultère) – truuduse rikkumine, аксессуар (accessoire) – aksessuaar, альбом (album) – album, ансамбль (ensemble) – ansambel, актёр (acteur) – näitleja, актриса (actrice) – näitlejanna, антураж (entourage) – ümbruskond (kunstilises mõttes), аплодисменты (applaudissements) – aplaus ehk käteplagin, афиша (affiche) – afišš, бандаж (bandage) – bandaaž ehk tugiside, барьер (barrière) – barjäär ehk takistus, безе (baiser) – besee, бижутерия (bijouterie), браво (bravo) – braavo, бульвар (boulevard) – bulvar ehk puiestee, буржуазия (bourgeoisie) – kodanlus, бюджет (budget) – eelarve, бюро (bureau) – büroo, визит (visite) – visiit ehk külastus, вояж (voyage) – reis, вуаль (voile) – loor, гараж (garage) – garaaž, гуашь (gouache) – guašš, дебют (début) – debüüt, деликатес (délicatesse) – delikatess, дежурный (de jour) – valvel olev, päevnik või korrapidaja, директор (directeur) – direktor, директриса (directrice) – direktriss ehk naisdirektor, досье (dossier) – toimik, душ (douche) – dušš, жалюзи (jalousie) – žalusii ehk ribakardin, желе (gelèe) – želee, журнал (journal) – žurnaal ehk ajakiri, канва (canevas), каприз (caprice) – kapriis, кастрюля (casserole) – kastrul, кафе (café) – kohvik, киоск (kiosque) – kiosk, комильфо (comme il faut) – nagu peab, комплимент (compliment) – kompliment, котлета (côtelette) – kotlet, кошмар (cauchemar) – õudus või õudusunenägu, кураж (courage) – kuraas ehk uljus, магазин (magasin) – kauplus, макияж (maquillage) – meik, майонез (mayonnaise) – majonees, одеколон (eau de Cologne) – odekolonn, омар (homard) – homaar, пароль (parole) –parool, пейзаж (paysage) – maastik, пляж (plage) – plaaž ehk supelrand, прононс (prononcer) – hääldus, пюре (purée) – püree, район (rayon) – rajoon, реверанс (révérence) – reveranss, рельеф (relief) – reljeef, ресторан (restaurant) – restoran, риск (risque) – risk, роль (rôle) – roll ehk osa, рояль (royale) – klaver, сезон (saison) – aastaaeg, суп (soupe) – supp, сутенёр (souteneur) – sutenöör ehk kupeldaja, театр (théâtre) – teater, тротуар (trottoir) – trotuaar ehk kõnnitee, туалет (toilette) – tualett ehk käimla, ураган (ouragan) – orkaan, фаворит (favorite) – favoriit ehk lemmik, фасон (façon) – fassong, фойе (foyer) – fuajee, шанс (chance) – šanss ehk võimalus, шарм (charme) – sarm ehk veetlus, шоссе (chaussée) – maantee, шофёр (chauffeur) – autojuht ja paljud teised. Suur osa nendest sõnadest on (tõenäoliselt tänu just vene keele mõjule) olemas ka eesti keeles.

Saksa keelest on laenatud sellised sõnad, nagu бухгалтер (Buchhalter) – raamatupidaja, парикмахер (Perückenmacher) – juuksur, ландшафт (Landschaft) – maastik, мундштук (Mundstück) – huulik, sigaretipits, офицер (Offizier) – ohvitser, плац (Platz) – plats, фейерверк (Feuerwerk) – ilutulestik, шахта (Schacht) – kaevandus, шлагбаум (Schlagbaum) – tõkkepuu, штат (Staat) – osariik, айсберг (Eisberg) – jäämägi, бутерброд (Butterbrot) – võileib, бюстгальтер (Büstenhalter) – rinnahoidja, вундеркинд (Wunderkind) – imelaps, курорт (Kurort) – kuurort, рюкзак (Rucksack) – seljakott, торф (Torf) – turvas ja teised.

Uuemal ajal on peamiseks laensõnade allikaks vene keele jaoks olnud siiski inglise keel: компьютер (computer) – arvuti, ноутбук (notebook) – sülearvuti ehk süler, файл (file) – fail, сайт (site) – veebisait ehk -leht, фаерволл (firewall) – tulemüür, браузер (browser) – veebibrauser, принтер (printer) – printer, факс (fax) – faks, ланч (lunch) – lantš ehk keskpäevaeine, рекрутинг (recruiting) – värbamine, футбол (football) – jalgpall, баскетбол (basketball) – korvpall, гандбол (handball) – käsipall, митинг (meeting) – miiting, бизнесмен (businessman) – ärimees, хулиган (hooligan) – huligaan, шорты (shorts) – šortsid ehk lühikesed püksid, брифинг (briefing) – infotund, teabeminutid, саммит (summit) – tippkohtumine, джинсы (jeans) – teksapüksid, маркетинг (marketing) – marketing ehk turundus jpt.

Eesti keelest pärinevat sõna курáт (kurat) kasutatakse vene keeles vahel halvustava sõnana eestlaste kohta (analoogiliselt vastava eesti sõnaga tibla).

Vene keele mõju eesti keelele

muuda
  Pikemalt artiklis Vene laenud eesti keeles

Eesti keel on laenanud vene keelest palju sõnu: tolk (толк), türm (тюрьма), raamat (грамота), jaam (ям), vaksal (вокзал), aken (окно), ike (иго), nädal (неделя), maika (майка), laika (лайка), rist (крест), sirp (серп), voli (воля), uulits (улица), kruttima (крутить), koiku (койка), präänik (пряник), papp (поп), putka (будка), polkovnik (полковник), majakas (маяк), suslik (суслик), munder (мундир), saanid (сани), kreen (крен), kamorka (каморка), nahaal (нахал), niit (нить), nastoika (настойка), trussikud (трусики), trahter (трактир), tupik (тупик), turg (sõnast торг), tsehh (цех), ženšenn (hiina päritolu sõna, kuid laenatud ilmselt vene женьшень kaudu), vobla (вобла), vint (винт) jt.

Paldiski linna nimi kujutab endast sisuliselt eestistunud vene sõna "Балтийский" (vanasti oli linna nimeks "Балтийский порт"). Tõenäoliselt vene keele mõjul on eesti keeles levinud sellised vormid, nagu "autojuhiload" (mitmuses) ja "Gruusia" (Грузия). Ka hüvastijätmisel kasutatavad sõnad tavai (давай) ja pakaa (пока) on vene päritolu.

Eesti transkriptsioon

muuda

Vene nimede eesti keeles kirjutamiseks kasutatakse spetsiaalset vene-eesti tähetabelit,[57] mille viimased täpsustused tegi Emakeele Seltsi keeletoimkond 2005. aastal ja mille samal aastal kinnitas Vabariigi Valitsus. Vene tähestiku eesti transkriptsiooni vaata vene tähestiku tabelist ülalpool.

Huvitavaid fakte

muuda
 • Vene keeles on üks huvitav fraas, mis ajab teiste rahvuste esindajad suurde segadusse: да нет, наверное (="ilmselt mitte" või "tõenäoliselt ei"), mida otsetõlgituna võidakse mõista nagu "jah, ei, võib olla". Asi on selles, et sõnal да on palju erinevaid tähendusi (jah, ja, noh, aga) ning antud väljendis väljendab osake да ekspressiivsust (umbes nagu eesti noh).
 • Sõna спасибо (=aitäh) on moodustunud kahe eraldi sõna kokkukasvamisel: спаси + Бог (Jumal päästku!), sõna lõpus olnud "г" on redutseerunud ja seejärel üldse kadunud.
 • Vene keeles ei ole olemas ühtegi omasõna, mis algaks "ы" tähega (selle tähe esinemine sõna alguses on võimalik ainult võõraste nimede transkribeerimisel).
 • Sõna ложить (=panema, asetama) pole vene keeles ametlikult olemas (keelenormiks peetakse antud juhul sõna класть), kuid see asjaolu ei takista paljusid väheharitud venelasi seda kasutamast.
 • Sõna деньги (=raha) kasutatakse alati üksnes mitmuse vormis, ainsuse vormi pole sellel sõnal enam olemas.
 • Sõnal победить (=võitma) ei ole olemas ainsuse 1. isiku tulevikuvormi (s.t "mina võidan"), selle asemel kasutatakse keerukamat konstruktsiooni я одержу победу (=mina osutun võitjaks).
 • Välismaalasi, kes väidavad end oskavat vene keelt väga heal tasemel, võib kontrollida järgmise lausega: "Косил косой косой косой". Üldiselt on ainult vene keelt emakeelena kõnelevad inimesed võimelised sellest lausest aru saama, kõik teised võib see aga asetada tupikusse. Tegemist on kalambuuriga, mida võib tõlgendada mitmel erineval moel: Jänku niitis muru viltuse vikatiga, Kõõrdsilmne inimene niitis muru viltuse vikatiga, Purjus inimene niitis muru viltuse vikatiga, Purjus jänku niitis muru vikatiga või Kõõrdsilmne jänku niitis muru vikatiga. Selline sõnademäng on võimalik tänu sellele, et kolm sõna selles lauses on homonüümid ja sõnade järjekord lauses ei ole vene keeles rangelt fikseeritud.
 • Veel üks sõnademängu näide: "Говорит попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю!» Попугаю в ответ попугай: «Попугай, попугай, попугай!»" (Ligikaudne tõlge – Üks papagoi ütleb teisele: "Kuule, papagoi, ma ehmatan sind nüüd natuke!" Teine papagoi vastab esimesele: "Jah, ehmata, papagoi, ehmata!").
 • Vene keel on ainus slaavi keel, milles silmade kohta kasutatakse sõnu глаз / глаза; teistes slaavi keeltes kasutatakse üldslaavi päritolu sõnu око / очи (vastavas transkriptsioonis). Viimased sõnad on ka vene keeles säilinud, kuid leiavad kasutust ainult poeetilises kontekstis (nt свет очей моих [=sa mu silmatera!]) või kivistunud väljendites, nagu nt око за око, зуб за зуб (=silm silma ja hammas hamba vastu) või под зорким оком (=valvsa pilgu all).
 • Vene keelel on väga palju ühist teiste slaavi keeltega. Samas esineb päris sageli sõnu, mis on näiliselt sarnased, kuid tähendavad absoluutselt erinevaid asju: näiteks vene sõna позор (=häbi) vs. tšehhi/slovaki/sloveeni sõna Pozor! (=Tähelepanu!) või vene sõna запомнить (=meeles pidama) vs. poola sõna zapomnieć (=unustama).
 • Formaalselt ei olnud NSV Liidus kuni 1990. aastani üldse ühtegi riigikeelt ja vene keel mängis peamise keele rolli ainult de facto. Vene keel oli tunnistatud Nõukogude Liidu ametlikuks keeleks de iure alles 1990. aasta seadusega "NSV Liidu rahvaste keelte kohta".
 • Vastupidi levinud eksiarvamusele ei olnud bolševikud 1917.–1918. aastal läbi viidud ulatusliku vene keele õigekirja reformi autoreiks. Vastava reformi läbiviimist arutati ja planeeriti veel enne oktoobrirevolutsiooni.
 • Vene keele rikkust illustreerib järgmine tekst, mille omapäraks on see, et kõik sõnad selles tekstis algavad "п" tähega (tautogramm):

„Пётр Петрович Петухов, поручик пятьдесят пятого Подольского Пехотного полка получил по почте письмо, полное приятных пожеланий. «Приезжайте», писала прелестная Полина Павловна Перепелкина. «Поговорим, помечтаем, потанцуем, погуляем. Приезжайте Пётр Петрович поскорей». Петухову приглашение понравилось. Поезд прибыл после полудня. Принял Петра Петровича почтеннейший папаша Полины Павловны, Павел Пантелеймонович. «Пожалуйста, Пётр Петрович, присаживайтесь поудобнее», – проговорил папаша. Подошёл плешивенький племянник, поздоровался: «Порфирий Платонович Поликарпов. Просим, просим».
Появилась прелестная Полина. Полные плечи покрывал прозрачный персидский платок. Поговорили, пошутили, пригласила пообедать. Подали пельмени, плов, пикули, печёнку, паштет, пирожки, пирожное, пол-литра померанцевой. Плотно пообедали. Пётр Петрович почувствовал приятное пресыщение. После приёма пищи, после плотного перекуса, Полина Павловна пригласила Петра Петровича прогуляться по парку. Перед парком простирался полноводный пруд. Прокатились под парусами; после плаванья по пруду пошли погулять по парку.
«Присядем», – предложила Полина Павловна. Присели. Полина Павловна придвинулась поближе. Посидели, помолчали, прозвучал первый поцелуй...
«Поженим, поженим!» – Прошептал плешивый племянник. «Право, поженим», – пробасил подошедший папаша. Пётр Петрович побледнел, пошатнулся, потом побежал прочь. Позже приостановился, подумал: «Полина Павловна – прекрасная партия». Перед Петром Петровичем промелькнула перспектива получить прекрасное поместье. Поспешил послать предложение. Предложение Полина Павловна приняла. Поженились. Приятели приходили поздравлять, приносили подарки. Передавая пакеты, приговаривали: « Прелестная пара».“

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. Tunnustamata, kuid de facto iseseisev riik, mida Moldova peab oma territooriumi osaks
 2. 2,0 2,1 Osaliselt tunnustatud riik, mida Gruusia peab oma territooriumi osaks
 3. Venemaa Põhiseaduse artikkel 68 (vene keeles)
 4. "Tšetšeeni Vabariigi Konstitutsiooni artikkel 10". Originaali arhiivikoopia seisuga 24. veebruar 2015. Vaadatud 14. augustil 2012.
 5. Tatarstani Konstitutsiooni artikkel 8
 6. Итоги переписи населения
 7. Valgevene Konstitutsiooni artikkel 17 (vene keeles)
 8. "23% жителей Беларуси общаются по-белорусски". Originaali arhiivikoopia seisuga 21. november 2011. Vaadatud 14. augustil 2012.
 9. "Kasahstani Konstitutsiooni artikkel 7, punkt 2 (vene keeles)". Originaali arhiivikoopia seisuga 19. august 2012. Vaadatud 13. augustil 2012.
 10. "Проверка конституционности законов до их подписания Президентом". Originaali arhiivikoopia seisuga 23. september 2010. Vaadatud 14. augustil 2012.
 11. "Kirgiisia Konstitutsiooni artikkel 10, punkt 2". Originaali arhiivikoopia seisuga 18. detsember 2012. Vaadatud 13. augustil 2012.
 12. "Constitution of Ukraine, article 10, part 3". Originaali arhiivikoopia seisuga 14. juuni 2012. Vaadatud 15. augustil 2012.
 13. "Russian in Ukraine". Originaali arhiivikoopia seisuga 29. aprill 2013. Vaadatud 14. augustil 2012.
 14. Ukraina 2012. a seadus "Riigi keelepoliitika aluste kohta" (ukraina keeles)
 15. Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года
 16. Suržiki näide (асфальтоукладчица Катя)
 17. "Депутати Дніпропетровської обласної ради прийняли рішення на підтримку впровадження європейських принципів мовної політики в Україні". Originaali arhiivikoopia seisuga 20. august 2012. Vaadatud 17. augustil 2012.
 18. В Донецкой области русский язык стал региональным
 19. "ЯЗЫКОВЫЕ ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ". Originaali arhiivikoopia seisuga 13. detsember 2013. Vaadatud 21. augustil 2012.
 20. "Русский язык признан региональным в Харькове". Originaali arhiivikoopia seisuga 24. august 2012. Vaadatud 20. augustil 2012.
 21. Русский язык стал региональным в Херсонской области
 22. Krimmi Autonoomse Vabariigi Konstitutsioon, 3. peatükk (vene keeles)
 23. На Луганщине русский язык тоже стал региональным
 24. Русский язык признан региональным на Николаевщине
 25. "Про заходи щодо імплементації положень Закону України «Про засади державної мовної політики» на території Одеської області". Originaali arhiivikoopia seisuga 12. detsember 2013. Vaadatud 15. augustil 2012.
 26. "Принято решение горсовета о реализации Закона о языковой политике в городе Одессе". Originaali arhiivikoopia seisuga 1. november 2012. Vaadatud 13. augustil 2012.
 27. Sevastopol City Council Grants Russian Status Of Regional Language
 28. Русский язык стал региональным в Запорожской области
 29. "Legal Code of Gagauzia, article 16". Originaali arhiivikoopia seisuga 13. mai 2013. Vaadatud 14. augustil 2012.
 30. Tadžikistani Konstitutsiooni artikkel 2
 31. "Russian in Armenia". Originaali arhiivikoopia seisuga 29. aprill 2013. Vaadatud 10. augustil 2012.
 32. "Russian in Romania". Originaali arhiivikoopia seisuga 29. aprill 2013. Vaadatud 10. augustil 2012.
 33. Multilingualism and WHO
 34. Statute of the IAEA
 35. The Rome Statute, article 50
 36. SRÜ Põhikirja artikkel 35
 37. Rules of Procedure, rule 27.3
 38. "Устав Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ". Originaali arhiivikoopia seisuga 17. juuli 2012. Vaadatud 15. augustil 2012.
 39. CONSTITUTION OF THE PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA RESPUBLICA, article 12
 40. "Abhaasia konstitutsiooni artikkel 6". Originaali arhiivikoopia seisuga 21. märts 2009. Vaadatud 14. augustil 2012.
 41. OENDATUD PÜSIELANIKUD EMAKEELE JA SOO JÄRGI, 31. DETSEMBER 2011
 42. "Tallinn arvudes 2017" (PDF). Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 5. september 2017. Vaadatud 11. septembril 2017.
 43. Молодые эстонцы плохо владеют русским
 44. 44,0 44,1 Europeans and their Languages
 45. Europeans and their languages European Commission. Eurobarometer
 46. Tingimusel, et eestikeelne tekst esitatakse esikohal ja see ei ole suuruselt väiksem, kui võõrkeelne tõlge (keeleseaduse § 16 lg 2 ja § 18)
 47. Eesti Vabariigi 1920. aasta Põhiseadus
 48. https://archive.today/20120707232130/data.csb.gov.lv/DATABASE/tautassk/databasetree.asp?lang=16
 49. https://archive.today/20121220004837/data.csb.gov.lv/DATABASEEN/tautassk_11/databasetree.asp?lang=1
 50. Teatud osa Läti venekeelsest elanikkonnast ei oma Läti kodakondsust ega saanud hääletamisest osa võtta
 51. "Population at the beginning of the year by ethnicity, statistical indicator and year". Originaali arhiivikoopia seisuga 1. jaanuar 2016. Vaadatud 15. augustil 2012.
 52. "Частые вопросы об Израиле". Originaali arhiivikoopia seisuga 7. august 2012. Vaadatud 14. augustil 2012.
 53. Доклад Министерства иностранных дел Российской Федерации "Русский язык в мире", Москва, 2003 год
 54. Nimedel, sugulasi tähendavatel sõnadel ja sõnadel, millele on lisatud ekspressiivsust väljendav järelliide.
 55. Võib esineda järelliite -ишк- järel. Näiteks домишко.
 56. Nimisõnadel, mis ainsuses lõpevad järelliitega -ин ja sõnal цыган.
 57. Vene‑eesti transkriptsioon Eesti keele käsiraamat

Välislingid

muuda