Eesti NSV Ülemnõukogu XII koosseisu valimised

Eesti NSV Ülemnõukogu XII koosseisu valimised olid Eesti NSV Ülemnõukogu XII koosseisu valimised, mis toimusid 18. märtsil 1990.

Toompea loss, Riigikogu hoone (1996)

Eelhääletamise periood kestis 15 päeva. Valimistel osales 392 kandidaati. Ülemnõukogu koosseisu valitavaid saadikukohti oli 105, millest neli oli eraldatud NSV Liidu sõjaväe esindajatele. Tegu oli okupatsiooniaegse Eesti esimeste demokraatlike valimistega, kus võistlesid omavahel mitmed poliitilised jõud.

Valimissüsteem Redigeeri

Valimised toimusid üksiku ülekantava hääle meetodil. Tegemist oli isikuvalimistega. Hääletamissedelile kanti kõigi ringkonnas kandideerivate kandidaatide nimed. Valija pidi asetama oma eeliskandidaadid pingejärjekorda. Valimistulemused tehti lõpuks kindlaks, arvutades igaks vooruks järgmise valemi alusel ringkonnakvoot:

kvoot = (arvestuses olevate häälte arv / (vakantsete kohtade arv + 1)) + 1

Seejärel võrreldi kandidaatide arvel olevat häälte koguarvu (skoori), mis moodustus talle antud häältest ja talle üle kantud häältest kvoodiga. Valituks osutus kandidaat, kelle skoor ületas ringkonnakvoodi või oli sellega võrdne. Igas järgmises voorus tehti valituks osutunud kandidaadi valimissedelitele märgitud järgmise eelistuse alusel kindlaks neile kandidaatidele ülekantavate valimissedelite arv ja arvutati sedelite uus väärtus. Selleks jagati jääk ülekantavate sedelite koguväärtusega. Iga vooru järel valimissedelid panderolliti ja kõikidele sedelitele kirjutati uus väärtus. Igale kandidaadile arvutati uus skoor talle antud esimeste eelistuste ja lisandunud jääkhäälte alusel. Seejärel arvutati uuesti ringkonnakvoot ning võrreldi sellega konkureerima jäänud kandidaatide skoore. Kui ükski kandidaat ei osutunud selles voorus valituks, loeti kõige väiksema skooriga kandidaat väljalangenuks (mittevalituks) ning temale antud hääled kanti vastavalt eelistusjärjekorrale üle teistele kandidaatidele. Nende reeglite järgi korraldati nii mitu hääletusvooru, kuni kõik mandaadid ringkonnas said jaotatud.

Valimisringkonnad Redigeeri

 
Ülemnõukogusse valitud Tiit Käbin selle kokkukutsumise ajal 1990. aasta aprillis. Pilt on ilmunud Tiit Made raamatus "Eestlaste vabanemise tee".

NSV Liidu sõjaväelised ringkonnad:

  • Valimisringkond nr 43 (1 mandaat)
  • Valimisringkond nr 44 (1 mandaat)
  • Valimisringkond nr 45 (1 mandaat)
  • Valimisringkond nr 46 (1 mandaat)

Valimisaktiivsus Redigeeri

  • Nimekirjadesse kantud valijaid 1 164 603
  • Valimisest osavõtnuid (sedeli saanuid) 912 648
  • Hääletamisest osavõtnuid 911 203
  • Valimisaktiivsus 78,2%

Valimistulemus Redigeeri

Eesti NSV Ülemnõukogu XII koosseisu valimised olid isikuvalimised, sest parteid ega valimisliidud ei saanud oma nimekirjadega osaleda. Kandidaadid võisid kuuluda parteisse, aga kandidaadi hääled ei kandunud üle oma parteile. Valimistel osalesid järgmised poliitilised liikumised: Rahvarinne, Eestimaa Kommunistlik Partei, Interrinne, Sõjaveteranide ja sõjameeste internatsionalistlik vabariiklik organisatsioon, Töökollektiivide Ühendnõukogu, Demokraatlik ühendus Vaba Eesti, Eesti Demokraatlik Partei, Eesti Töökollektiivide Liit, Eesti Roheline Liikumine, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Kristlik Demokraatlik Liit ja Eesti Kristlik Demokraatlik Erakond, Eesti Ettevõtjate Erakond, Eestimaa Naiste Ühendus ja Eesti Naisliit. Kandidaate ei saanud esitada ERSP, kuna ülemnõukogu presiidum oli keeldunud parteid registreerimast, partei lihtliikmetest, kes siiski üles seati, keegi valituks ei osutunud. Valitud saadikutest 73 esindasid iseseisvusemeelseid jõude ja 27 impeeriumimeelseid.

Viited Redigeeri