Maksu- ja Tolliamet

Eesti Maksu- ja Tolliamet on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses. Maksu- ja Tolliamet on Eesti maksuhaldur.[1]

Amet tegeleb riigieelarve tulude laekumise tagamisega riiklike maksude ja tollitulude osas, ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmisega, riigi maksu- ja tollipoliitikast juhinduva maksu- ja tollikorralduse elluviimisega, maksuseaduste, tollieeskirjade ja muude õigusaktide täitmise, hasartmängu korralduslubade ja loterii korralduslubade väljaandmise, hasartmängujärelevalvega ja loteriide korraldamise seaduslikkuse kontrollimisega ning isikute teenindamisega maksukohustuse ja tolliformaalsuste täitmisel.

Maksu- ja tolliametil on 20. aprillist 2017 kasutusel Cybernetica AS arendatud Eesti tollitariifistiku infosüsteem, mis on suurim mitmest uuest rahvusvahelise kaubandusega seotud ettevõtete tegevust lihtsustavast arendusest.[2] [3]

2003. aastal andis Eesti Maksumaksjate Liit Maksuametile nimetuse Maksumaksja vaenlane.

ÜlesandedRedigeeri

Ameti ülesanded on:

 1. riigieelarvesse laekunud ning tasumisele kuuluvate riiklike maksude ja muude rahaliste kohustuste täitmise üle arvestuse pidamine, aruannete koostamine, nende esitamine rahandusministrile ning maksukohustuslaste registri pidamine;
 2. riiklike maksudega seotud maksuasjade menetlemine, riiklike maksude arvestamise ja tasumise õigsuse kontrollimine ning seadusega sätestatud suuruses ja korras maksude tasumise ning maksusoodustuste kohaldamise jälgimine, tasumisele kuuluva maksusumma ja intressi arvestamine ning määramine;
 3. maksuvõlgade sissenõudmine, maksuvõla tasumise ajatamine, maksuvõla mahakandmine ja kustutamine;
 4. enammakstud või hüvitatavate summade tagastamine ja tasaarvestamine;
 5. kaupade ebaseadusliku käitlemise tõkestamine;
 6. tollieeskirjade rakendamine ja nendest kinnipidamise tagamine;
 7. maksu- ja tollialaste süütegude ennetamine, tõkestamine ja avastamine;
 8. riikliku sunni kohaldamine tollieeskirjade ja maksuseaduste rikkujate suhtes seaduses sätestatud korras ning ulatuses;
 9. ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta arvamuste andmine;
 10. vaiete menetlemine, kaebuste läbivaatamine ja lahendamine;
 11. isikute juhendamine ja informeerimine maksunduse küsimustes ja tolli valdkonnas;
 12. ameti teenistujate koolituse (sealhulgas täiendus- ja ümberõppe) korraldamine;
 13. oma pädevuse piires riigi ja ameti esindamine kohtus;
 14. rahvusvahelise maksu- ja tollialase infovahetuse korraldamine;
 15. väliskaubandusstatistikaks vajalike andmete kogumine ja töötlemine;
 16. välislepingutega võetud maksu- ja tollialaste kohustuste täitmise tagamine;
 17. hasartmängude ja loteriide korralduslubade väljaandmine, loteriide korraldamise üle kontrolli teostamine ning tegutsemine hasartmängujärelevalveasutusena;
 18. koostöö teiste ametiasutuste, välisriikide asjakohaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
 19. muude ametile õigusaktiga pandud ülesannete täitmine.[4]

Juhtkond ja organisatsioonRedigeeri

Ametit juhatas 2006-2011 Enriko Aav. 2011-2016 oli peadirektor Marek Helm. 1. juunist 2017 on peadirektor Valdur Laid.[5]

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri