Eesti justiitsminister

Eesti justiitsminister on Vabariigi valitsusse kuuluv minister, kes juhib Eesti Justiitsministeeriumi. Praegune justiitsminister on Maris Lauri.

Justiitsminister ja Justiitsministeerium lähtuvad oma tegevuses Eesti põhiseadusest, Vabariigi Valitsuse seadusest, Justiitsministeeriumi põhimäärusest jm seadustest.

Eesti justiitsminister näiteks esindab ministeeriumi valitsemisala piires riiki kohtus tsiviilasjades ja kriminaalasjades tsiviilhageja või -kostjana, kinnitab prokuratuuri põhimääruse, määrab prokuröride arvu, esitab Vabariigi Valitsusele ettepaneku riigi peaprokuröri ametisse nimetamiseks, määrab esindaja Euroopa õigusalase koostöö üksusse Eurojust, nimetab ametisse ja vabastab ametist vanglate direktorid; määrab maa-, linna- ja halduskohtute tööpiirkonna, maa-, linna-, haldus- ning ringkonnakohtute täpse asukoha ja neis töötavate kohtunike arvu, nimetab ametisse ja vabastab ametist notarid, kohtutäiturid ja vandetõlgid, kehtestab isikule pankrotihaldurina tegutsemise õiguse andmise ja äravõtmise korra. [1]

Eesti justiitsministridRedigeeri

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri