Organiseeritud kuritegevus

Organiseeritud kuritegevus on kriminaalõiguse valdkonda kuuluv seaduserikkumine (kuritegu), mille toimepanijaks on illegaalsete toimingute sooritamise eesmärgil organiseeritud grupi liikmed ehk kurjategijad. Organiseeritud kuritegevus võib olla ka erinevate kuritegelike gruppide vaheline ja tegutseda üheaegselt mitmes riigis.

Organiseeritud kuritegevus on pikaajaline, teadlik ja tahtlik, omavaheliste ülesannete jaotusega tegevus, mis hõlmab kõiki üksikisikuid ja kuritegelikke gruppe (brigaade, grupeeringuid ja kuritegelikke ühendusi), mille tegevuse eesmärgiks on majanduslik kasum, kasutades selle saavutamiseks nii legaalseid kui ka illegaalseid vahendeid ja luues enda kaitsmiseks vastavaid struktuure. Osa oma tegevusest sooritavad vägivalla või sellega ähvardamise teel. Organiseeritud kuritegevus tegutseb metoodiliselt, salaja, range distsipliiniga. Keeruka organisatsioonilise struktuuri abil hoiavad nad oma juhte isoleeritult, need ei võta aktsioonidest osa. Püütakse saavutada mõju riigivalitsusorganites ja majanduses.

Organiseeritud kuritegeliku ühenduse tunnused

muuda
 • Kuritegelikuks tegevuseks liitunud, koordineeritud ja omavaheliste rollide jaotusega isikute kooslus
 • ebaseaduslik tegevus
 • korruptiivsed sidemed riigi- või omavalitsusasutustes, mis võimaldavad vältida sotsiaalset kontrolli ühiskonna poolt ja osutada vastutegevust

Põhieesmärgiks on majanduslik kasum, ja mitte ainult illegaalse tegevuse tulemusena (narkoäri, relvakaubandus jne) vaid ka legaalselt (luues legaalses majandustegevuses osalevad äriettevõtted, mida kasutatakse kuritegelikul teel saadud vahendite rahapesuks ja kuritegelike tulude päritolu varjamiseks). Organiseeritud kuritegevuse traditsioonilisteks tegevusvaldkondadeks on: narkokaubandus, relvaäri, prostitutsioon, lõbustusasutused, inimkaubandus, viina- ja tubakaäri, salakaubandus. 85% organiseeritud kuritegevusest on seotud majanduskuritegudega (maksupettused jne).

Organiseeritud kuritegevuse kolm tasandit

muuda
 1. Juhtfiguurid, kes hoiavad alluvate kriminaalsete struktuuride tegevust kontrolli all läbi kaaskonda kuuluvate kuritegelike grupeeringute liikmete. Nad kavandavad tegevust, kuid ise osa ei võta. Juhivad, finantseerivad ja kontrollivad kuritegevust terviklikult. Nendeni praktiliselt ei jõuta.
 2. Kuritegelikud autoriteedid ehk liidrid (brigadirid), kes juhivad ja viivad läbi konkreetseid aktsioone. Autoriteetsemad neist lahendavad ka omavahelisi tülisid.
 3. Kuritegelike gruppide lihtliikmed, kelle haridus- ja moraalne tase on tavaliselt madal ja tegelevad gruppide koosseisus. Nemad on täideviijad ja musta töö tegijad. Käske täites püüavad pürgida ülespoole.

Korruptsioon ja organiseeritud kuritegevus

muuda

Korruptsioon on sillaks majanduskuritegevuse ja organiseeritud kuritegevuse vahel ning võib sageli olla muude toimepandud kuritegude katteks. Johan Bäckman eristab oma Venemaa organiseeritud kuritegevust käsitlevas uuringus kahte organiseeritud kuritegevusele iseloomulikku korruptsiooni liiki: instrumentaalne ja endogeeniline. Instrumentaalne korruptsioon seisneb ametniku mõjutamises ühe või teise konkreetse teo sooritamiseks (altkäemaks tolliametnikule piiri ületamisel). Reeglina on sellisel ametniku poolt oma ametiseisundi kuritarvitamisel omakasu eesmärgil ja teatud õigusvastase teo sooritamisel ühekordne iseloom. Eeltoodud koosseis kattub ka korruptiivse teo mõistega Eesti seaduses. Endogeeniline korruptsioon seisneb organiseeritud kuritegevuse varjatus, tulevikku suunatud lähenemises avaliku võimu otsustusprotsessidele. Eesti liitumine NATO ja Euroopa Liiduga muutis meie riigi muu hulgas märksa atraktiivsemaks ka organiseeritud kuritegevuse "valgekraelisele" osale. Nimetatud organisatsioonide kaudu avanesid suuremad võimalused mõjutada poliitikute ja ametnike kaudu globaalseid otsustusprotsesse ning pääseda ligi näiteks rahvusvahelistele investeeringutele ja laenurahadele. Organiseeritud kuritegevuse riskid on seotud ka poliitilise korruptsiooniga, mis võimaldab ligipääsu riigi juhtimisele.

Õiguslik alus

muuda

ÜRO konventsioon "Organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisest" sätestab, et organiseeritud kuritegevuses saab ametlikult süüdistada vähemalt kuni nelja-aastase vangistusega karistatavate kuritegude toimepanemiseks ühenduse loomist ja selles tegutsemist.

Organiseeritud kuritegevus Eestis

muuda
  Pikemalt artiklis Organiseeritud kuritegevus Eestis

Tõsisem organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus Eestis sai alguse 24. mail 1996, kui kriminaalkoodeksis jõustus kuritegeliku ühenduse mõiste ja karistused kuritegeliku ühenduse juhtimise ning sellesse kuulumise eest.

19. novembril 1997 võeti vastu muudatused välisriigis toimunud või välisriigi kodaniku poolt toimepandud kuritegusid ja vastavate kuritegude uurimist reguleerivatesse õigusaktidesse.

28. jaanuaril 1998 võeti vastu alaealiste õigusrikkumistega seotud muudatused ja täiendused.

Need muudatused ja parandused reguleerivad senisest paremini alaealistega seonduvaid küsimusi, kuna on oodata, et seoses kasvava noorte narkokuritegevusega hakkavad organiseeritud kuritegevuse protsessidel kohtualusteks olema ka alaealised.

13. mail 1998 võeti vastu täiendused ja muudatused uurimisasutuste uurimisalluvuses ja tehti muudatusi jälitustegevusse: seekordsed seadusemuutused ja -täiendused käsitlesid jälitustegevust kinnipidamiskohtades. Rahapesu tõkestamise seadus võeti Riigikogus vastu 25. novembril 1998 ja jõustus 1. juulil 1999.

Organiseeritud kuritegevus Venemaal[1][2]

muuda

OK vastane võitlus

muuda
 • 5. jaanuaril 1989 loodi NSV Liidu Siseministeeriumi keskaparaadis organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise keskorgan NSV Liidu Siseministeeriumi Organiseeritud Kuritegevuse Vastu Võitlemise Peavalitsus (Главное управление по борьбе с организованной преступностью)[3],[4].
 • Veebruaris 1992 loodi Venemaa Föderatsiooni Siseministeeriumi Organiseeritud kuritegevuse vastane peavalitsus (Главное управление по организованной преступности (ГУОП) МВД России),
  • Moskva linna SAPV Kriminaaljälituse Org. kuritegevuse vastane osakond (Отдел по борьбе с оргпреступностью МУРа), 30. juuni 1986 –
  • Moskva linna SAPV Kriminaaljälituse Org. kuritegevuse vastane valitsus (Управление по борьбе с оргпреступностью МУРа), 12. november 1992 – ülem Vladimir Rušailo, asukoht Moskva Šabolovka tänav 6;
  • Moskva linna SAPV juures asuv Organiseeritud kuritegevuse vastane regionaalne valitsus (Региональное управление по организованной преступности (РУБОП) при ГУВД Москвы), 1993–
  • 1996. aastast VF SM Organiseeritud kuritegevuse vastase peavalitsuse regionaalne valitsus (Региональное управление по организованной преступности ГУБОП МВД РФ) – 2001. august[5].
 • 1998–2004 tegutses VF SM Organiseeritud kuritegevuse vastane peavalitsus (Главное управление по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД России),
 • 2004–2008 tegutses VF SM Organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastase võitluse departemang (Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом)
  • 2. Operatiivjälitusbüroo, tegeles kuritegelike ühenduste ja seaduslike varastega (2-ое ОРБ (Оперативно-розыскное бюро) (по борьбе с преступными сообществами и «ворами в законе»)
  • 3. OJB, tegeles kuritegelikesse grupeeringutesse sisseimbumise ja tunnistajate kaitsega (3-ое ОРБ (внедрение агентов в преступные группировки и защита свидетелей)
  • 10. OJB, tegeles korruptsioonivastase võitlusega (10-ое ОРБ (по борьбе с коррупцией)
  • 14. OJB, tegeles ebaseadusliku narkootikumide levitamise tõkestamisega (14-ое ОРБ (по борьбе с незаконным оборотом наркотиков)[6]
 • 2008–2011 tegutses VF SM Ekstremismi vastutegevuse departemang (Департамент по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации, (ДПЭ МВД России)
 • 2011. aastast pärast miilitsa reorganiseerimist politseiks moodustati VF SM Ekstremismi vastutegevuse peavalitsus, mille koosseisusu kuuluvad ka organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse allüksused.

Organiseeritud kuritegevus Ameerika Ühendriikides

muuda

Organiseeritud kuritegevus Itaalias

muuda
  Pikemalt artiklis Maffia, 'Ndrangheta, Cosa nostra

Organiseeritud kuritegevus Jaapanis

muuda
  Pikemalt artiklis Yakuza

Organiseeritud kuritegevus Hiinas

muuda
  Pikemalt artiklis Triaadid

Organiseeritud kuritegevus Mehhikos

muuda

Ameerika Ühendriikidega piirnev Mehhiko on kujunenud narkootikumide ja inimkaubanduse transiitmaaks, kuna pikk ja raskesti kontrollitav maismaapiir Ühendriikidega, loob suured võimalused narkootikumide ning majanduspõgenike toimetamiseks Ameerika arenenud majandusega ühiskonda. Piiriäärsetes piirkondades on kujunenud hästirelvastatud ja tehniliselt varustatud kuritegelikud ühendused, mille hävitamiseks ja kontrolli alla saamiseks organiseeris Mehhiko president Felipe Calderóni korraldusel sõjalise operatsiooni 2008. aasta alguses, kuid sõjalised operatsioonid ei ole andnud tulemusi, vaid on põhjustanud suuri tsiviilkaotusi[7],[8]. Organiseeritud kuritegelike gruppide vastase võitluse käigus toimub Mehhikos üksikuid ühenduste ja grupeeringute liidrite vahistamisi (Sergio Villarreali, hüüdnimega "El Grande", Edgar Váldez[9]), mis aga riigi ja elanikkonna halva majandusliku olukorra tõttu ei muuda üldist olukorda kriminogeenses olukorras. Pärast president Felipe Calderóni ametisse astumist on 2010. aastaks hukkunud narkokaubandusega seotud vägivallas Mehhikos üle 30 000 inimese.[10]

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. WikiLeaks cables condemn Russia as 'mafia state', guardian.co.uk, 1 December 2010
 2. Доктор юридических наук, криминолог Владимир Овчинский, Тандем государства и мафии, Московский Комсомолец № 25679 от 29 июня 2011 г.
 3. "25 января 1989 г." Originaali arhiivikoopia seisuga 3. oktoober 2006. Vaadatud 3. oktoobril 2006.
 4. Лариса КИСЛИНСКАЯ, Прощание С ГУБОПом, Международный ежемесячник "Совершенно секретно"
 5. Лариса КИСЛИНСКАЯ, МВД: «свои» и «чужие», Международный ежемесячник "Совершенно секретно"
 6. Борцы с оргпреступностью пакуют чемоданы, Общественно – правовой портал "Справедливость"
 7. Mehhiko narkojõuk hukkas kuus pantvangi, Postimees, 18.01.2008
 8. Narkoärimeeste ja politsei tulevahetuses hukkus viis mehhiklast, Postimees, 23.03.2008
 9. Mehhikos vahistati üks tagaotsitumaid narkoparuneid, www.DELFI.ee, 13. september 2010
 10. Mehhiko narkosõjas hukkunute arv ületas 30 000 piiri,www.DELFI.ee, 17. detsember 2010
 11. USA luure: Sinaloa kartell on maailma kõige mõjuvõimsam narkootikumide salakaubanduse organisatsioon, Eesti Päevaleht, 12. aprill 2010
 12. Mehhiko lääneosas tapeti kurikuulus narkoparun,www.DELFI.ee, 10. detsember 2010
 13. Mehhikos vahistati üks võimsamaid narkoparuneid hüüdnimega "Pärdik", www.DELFI.ee, 22. juuni 2011
 14. Risto Berendson, Taskuvaraste jõugu tabamiseks kasutati varjatud kaameraid, Tallinna Postimees, 25.01.2012
 15. Maksupettuses süüdi mõistetud firmad said suured rahalised karistused, Delfi Majandus, 4. november 2010
 16. Petturid jätsid riigi ilma enam kui miljonist eurost, Äripäev, 24.10.2012