Kriminaaljälitus

Kriminaaljälitus (vene keeles Уголовный розыск (УР), inglise keeles Criminal Investigation Department, CID) oli NSV Liidu Siseministeeriumi, NSV Liidu liiduvabariikide õiguskaitseorganite ja on endiste NSV Liidu liiduvabariikide siseasjadeasutuste koosseisu kuuluvad, operatiivjälitusüritusi ja meetodeid kasutavad kriminaalkuritegude tõkestamise ja avastamise, kuritegude kohtueelse juurdluse ning tagaotsitavate kurjategijate tagaotsimisega tegelevad miilitsa struktuuriüksused.

Kriminaaljälituse ajaluguRedigeeri

Kriminaaljälituse nimetuse all moodustati Nõukogude Venemaal kriminaalkuritegevuse vastu võitlemise allüksused Tööliste ja Talupoegade Miilitsa Peavalitsuse juures 1918. aasta 5. oktoobril SARK-i kriminaaljälituse moodustamise põhimääruse (Положение об организации отдела уголовного розыска НКВД) alusel linnades, kus oli rohkem kui 40 000–45 000 elanikku.

Kriminaaljälitusasutuste keskasutuseks Nõukogude Liidus oli NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi ja Siseministeeriumi Miilitsa Peavalitsuse koosseisu kuulunud Kriminaaljälituse Valitsus.

1968. aastal liideti kõik NSV Liidu konkreetse haldusüksuse territooriumil asuvad korrakaitseasutused (kriminaaljälitus, SORVVO, Riiklik Autoinspektsioon, raskete kuritegude kohtueelse uurimisega tegelenud uurimisvalitsused ja tuletõrjeohutuse järelevalve koos kinnipidamisasutusega paranduslike tööde kolooniatega) kohalike sisesjade valitsuste või osakondade koosseisu ning kriminaaljälitusteenistuse juht oli siseasjade valitsuse või osakonna juhi asetäitja.

Teenistus kriminaaljälituses

Kriminaaljälituses teeninud miilitsatöötajad omasid lisaks miilitsa personaalsele auastmele ka vastavalt nende poolt täidetavatele tööülesannetele ja nende tähtsusele täiendavalt ka ametinimetust: kriminaaljälituse nooreminspektor, kriminaaljälituse inspektor, kriminaaljälituse vaneminspektor.

Kriminaaljälitus EestisRedigeeri

Kriminaaljälituse allüksused moodustati Eestis Nõukogude võimuorganite taasasutamisel 1944. aastal pärast Eesti okupeerimist. Võimuorganite taasasutamisel lähtus Nõukogude võim tsentraliseeritud ühetüübilisest organisatsioonistruktuurist ning Eestis kasutati NSV Liidus kehtinud õiguskaitseorganite moodustamise põhimõtteid.

Eestis moodustatud keskseks kriminaalkuritegevuse tõkestamise ja avastamise asutuseks oli Tallinnas Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaadi Miilitsavalitsuse Kriminaaljälituse osakond, mis tegeles vastavalt tööjaotusele raskete isikuvastaste kuritegude avastamise ning territoriaalsete allüksuste töö juhendamise ja kontrollimisega.

Territoriaalsed kriminaaljälituse allüksused kuulusid vastavalt NSV Liidu SARK-i ja RJK, RJM-i süsteemis tehtud struktuurimuudatustele piirkondlikesse Eesti NSV SARK-i või Eesti NSV RJRK linna ja maakonnaosakondadesse.

  Pikemalt artiklis Eesti NSV Siseasjade Rahvakomissariaat
  Pikemalt artiklis Eesti NSV Siseministeeriumi piirkondlikud asutused

„Kriminaaljälituses oli professionaalsust rohkem. See tähendab, et jälitustöö omandati põhjalikult ja siis nõuti kõigilt kriminaaljälituse inspektoritelt tööd agentuuriga. Nüüd ei ole pooled jälitusametnikud kuulnudki sellisest tööst, ülejäänutest enamus aga ei oska kedagi värvatagi. Ka ei ole paljud praegused ülemused elus ühtegi allikat näinud ja ei mõista seda tööd nõuda alluvatelt“

Koit Pikaro, Eesti NSV Siseministeeriumi Kriminaaljälituse Valitsuse töötaja[1]

Kriminaaljälituse tegevuse normatiivaktidRedigeeri

 • 1918. aasta 16. oktoober, Kriminaaljälitusosakondade põhimäärus (Положение об организации отделов уголовного розыска);
 • 1919. aasta, Juhend kriminaaljälitusele (Инструкция по уголовному розыску)
 • 1931. aasta 25. mai, Tööliste ja Talupoegade Miilitsa põhimäärus (Положение о рабоче-крестьянской милиции);
 • 1964. aasta, Operatiivläbitöötluste ja operatiivkontrolli läbiviimise olukorrast ning meetmetest läbiviimise praktika parandamiseks (О состоянии и мерах по улучшению практики ведения дел оперативной разработки и оперативной проверки);
 • 1974. aasta, "NSV Liidu SM Miilitsa agentuurtöö juhend" (Наставления по агентурной работе милиции МВД СССР (1974))
 • 1984. aasta 29. detsember, Operatiivarvestuste registreerimise korra, menetlemise ja operatiivarvestuste ja nendega läbiviidava operatiiv-arvestusliku töö juhendi kinnitamisest ja jõustumisest (Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке регистрации, ведения дел оперативного учета и организации оперативно-справочной работы по ним);
 • 1990. aasta 30. juuli, Video- audio ja kinoaparatuuri, telefonisidevahendite kasutamise soovitused ja tulemuste kasutamine kuritegude avastamisel ja eeluurimisel (Рекомендации по применению средств видео-, звукозаписи, кионофотоаппаратуры, телефонной связи и использованию полученных результатов при раскрытии и расследовании преступлений);
 • 1991. aasta 18. märts, Vene NFSV Miilitsaseadus (О милиции. Закон РСФСР);
 • 1992. aasta 13. marts, Venemaa Föderatsiooni Operatiiv-jälitustegevuse seadus (Закон "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации")
Endise NSV Liidu terrirooriumil tähistatakse ametitähtpäevana Krimiaaljälituse aastapäeva

Kriminaaljälitus kirjanduses ja kunstisRedigeeri

Ilukirjandus
 • Julian Semjonov, "Petrovka 38";
 • Julian Semjonov "Ogarjovi 6";
 • Anatoli Bezuglov, Juri Klarov, "Mõrv raudtee eraldusribas";
 • Anatoli Bezuglov ja Juri Klarov, "Mõrvakatse";
 • Juri Klarov, "Must kolmnurk";
 • Arkadi Vainer ja Georgi Vainer, "Tünnissõit";
 • Stanislav Rodionov, "Kriminaalne talent";
 • Leonid Slovin, "Astrahani vaksal", Eesti Raamat, 1980;
filmid

ViitedRedigeeri

Vaata kaRedigeeri