SORVVO on lühend, mis tähistas sotsialistliku omandi riisumise ja spekulatsiooni vastu võitlemise osakonda, vene keeles ОБХСС – отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС).

Sotsialistliku omandi riisumise ja spekulatsiooni vastu võitlemise osakond
Asutatud 1937
Tegevuse lõpetanud 1991
Eesmärk majanduskuritegude vastane võitlus
Peakorter NSV Liidu Siseministeerium
Tegevuspiirkond NSV Liidu liiduvabariigid
Emaorganisatsioon Kriminaaljälituse Valitsus

SORVVO oli 16. novembril 1937 NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi (NKVD) Miilitsa Peavalitsuse koosseisus moodustatud riikliku ja ühiskondliku vara vastu suunatud majanduskuritegevuse vastase võitlusega tegelenud struktuuriüksus (Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР, отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией ОБХСС ГУМ НКВД СССР).

Eesti NSV Siseministeeriumis töötas SORVVO aastatel 19441991 NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi ja Siseministeeriumi tsentraliseeritud struktuurikorralduste järgselt kasutusele võetud jälitusasutusena.


1944 muuda

1952 muuda

SORVVO struktuuri kuulusid 1952. aastal järgmised allüksused:

  • Riiklikus kaubandus- ja tarbijate kooperatiivides riisumiste vastu võitlemise jaoskond
  • Spekulatsiooni vastu võitlemise jaoskond
  • Tööstus- ja invaliidide kooperatiivides, kohalikes ja kergetööstuse ning varustus- ja turustusorganisatsioonides riisumise ja altkäemaksu võtmise vastu võitlemise jaoskond
  • Toitlustuse, piima- ja kalatööstuse, põllumajanduseobjektide ja tootmisorganisatsioonides riisumiste vastu võitlemise jaoskond
  • Finants-, side-, tervishoiu- ja muudes asutustes riisumiste ja altkäemaksu vastu võitlemise jaoskond
  • Valeraha valmistamise vastu võitlemise grupp

1991 muuda

1991. aastast jätkas Eesti Vabariigis tegevust majanduskuritegevuse vastase võitluse keskasutusena Riikliku Politseiameti Majanduskuritegude Büroo.