Sri Lanka

Disambig gray.svg  See artikkel räägib riigist; saare kohta vaata artiklit Sri Lanka saar.

Sri Lanka, ametlikult Sri Lanka Demokraatlik Sotsialistlik Vabariik on saareriik Lõuna-Aasias, India ookeanis, edelas Benegali lahest ja kagus Araabia merest. Sri Lankast põhja jäävad India ja Bangladesh, kirdesse Myanmar, itta Tai, kakku Indoneesia ning edelasse Maldiivid.

Sri Lanka Demokraatlik Sotsialistlik Vabariik


singali ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය
Shrī Lańkā Prajātāntrika Samājavādī Janarajaya
tamili இலங்கை ஜனநாயக சோஷலிசக் குடியரச
Ilaṅkai Jaṉanāyaka Choṣhalichak Kuṭiyarachu
Sri Lanka asendikaart
Riigihümn Sri Lanka Matha
Pealinn ametlik - Sri Jayewardenepura Kotte, de-facto Colombo
Pindala 65 610 km²
Ametlikud keeled singali ja tamili
Rahvaarv 21,39 miljonit (2020)[1]
Rahvastikutihedus Kontrolli pindala ja rahvaarvu väärtust (?)
President Gotabaya Rajapaksa
Peaminister Mahinda Rajapaksa
Iseseisvus 4. veebruar 1948
SKT 87,175 mld $ (2017)[2] Muuda Vikiandmetes
SKT elaniku kohta 4073 $ (2017)[3] Muuda Vikiandmetes
Rahaühik ruupia (LKR)
Usund budism
Ajavöönd maailmaaeg +6
Tippdomeen .lk
ROK-i kood SRI
Telefonikood 94

Sri Lanka pindala on 65 610 km²[4] ja elanike arv on 2020. aasta seisuga 21,39 miljonit.[5]

Sri Jayewardenepura Kotte on Sri Lanka ametlik pealinn ja seal elab ligikaudu 116 000 inimest. Tihti kutsutakse aga Colombot pealinnaks, sest see on riigi suurim linn.

Sri Lanka ajaloo vanimad kroonikad pärinevad üle 2500 aasta tagusest perioodist. Saare ajalugu dateeritakse 5. sajandist eKr, esimesteks asukateks olid vedad. Tänu oma strateegiliselt heale asukohale tekkisid Sri Lankal laialdased kaubandus- ja kultuurisidemed paljude muistsete tsivilisatsioonidega.[6]

Riigi luksuskaupade ja vürtsidega kauplemine tõi saarele paljude rahvaste kauplejaid, luues Sri Lankale mitmekesise elanikkonna, mis on seal tänapäevani.[4] Suurima osa rahvastikust moodustavad singalid (72%), tamilid (19%) ja moslemeid (8%); valgeid (hollandlaste ja portugallaste järeltulijad) on 1%.[6]

NimiRedigeeri

Läbi ajaloo on saarel olnud palju nimesid. Kreeklaste jaoks oli ta Taprobane, araablaste jaoks Serendib ja portugallaste jaoks Ceilao. Hollandlased ja britid kutsusid teda vastavalt Zeylan ja Ceylon. Saare praegust nime Sri Lanka võiks tõlkida nagu 'särav saar', tihti kutsutakse saart ka “paradiisiks ookeanis”. Saare nimi oli pikka aega Tseilon, 1972. aastal nimetati see ümber Sri Lankaks.[6]

AjaluguRedigeeri

Sri Lanka on olnud asustatud enam kui 2 miljonit aastat. Sisseränne Põhja-Indiast saabus 5. sajandil eKr, moodustades tänapäevase singali rahvastiku. India lõunaosast pärit tamilid saabusid umbes kaks sajandit hiljem, asudes elama Jaffnasse.

Põhja-India prints Vijaya ja tema 700 järgijat maandusid Puttallami lähedale ja moodustasid Anuradhapura ümbruses esimese singali kuningriigi. 3. sajandil eKr jõudis budism Indiast Mihintale, kus toimus Singali kuninga Tissa pöördumine. Budismi varased saadikud tegid Bodhi puust kuju, mille all Buddha saavutas valgustumise; see säilib Anuradhapurus ja on oluline palverännakute koht. Pingeid Tamili kuningriikide vahel Indias ei olnud kunagi kaugel ning Pandiani sissetung 432. aastal viis kaljulinnuse rajamise pealinna Sigiriya juurde.

Kandy tõusis silmapaistvaks pärast portugallaste saabumist 1505. aastal ja oli peagi ainus sõltumatu kuningriik Sri Lankal, langedes 1815. aastal brittide kätte. 1518. aastaks olid portugallased loonud kuningaga head suhted ja neil lubati ehitada Colombosse kindlus. Vahepeal rajasid hollandlased Gallesse kaubanduslinnuse, hävitades Portugali varasema eelpostituse. Ei läinud kaua, kuni Hollandi Ida-India kompanii kontrollis enamikku Tseilonist. Kuid Prantsusmaa kontroll Hollandi üle ja võitmine Napoleoni sõdades nägid ette Suurbritannia kontrolli Sri Lanka üle Amieni lepinguga.

1919. aastal moodustati Tseiloni Rahvuskongress, mis ühendas singalid ja tamilid. Kirjutati põhiseadus ja tehti mõningaid järeleandmisi, kuid alles 1947. aasta põhiseaduse jõustumisel saavutas Tseilon iseseisvuse 1948. aastal. 1972. aasta põhiseadus kuulutas välja Sri Lanka Vabariigi, kuid pinged singalide ja tamiilide vahel kasvasid kodusõjaks, mis kestis alates 1983–2009 tamillaste lüüasaamisega.[7]

LoodusRedigeeri

Sri Lanka pindala on 65,610 km², 98% sellest on maismaa. Saare ainuke ühendus maaga oli Aadama sild, mis on nüüd suuresti vee all. Seda eraldavad Indiast Mannari laht ja Palki väin. Sri Lanka on suuruselt 25. saar maailmas. Saare koordinaadid on 7°N 81°E.[4]

PinnamoodRedigeeri

Sri Lanka on enamasti tasane, mäed on vaid lõuna- ja keskosas. Saare kõrgeim punkt on Pidurutalagala, mis on 2524 meetrit merepinnast.[4] Sri Lankas leidub grafiiti, vääriskive, soola ja naftat.[8]

VeestikRedigeeri

Sri Lankal on 103 jõge, neist pikim on Mahaweli jõgi, mis on 335 kilomeetri pikkune. Saarel on 51 looduslikku juga, mille pikkus on vähemalt 10 meetrit. Kõige kõrgem on Bambarakanda juga, kõrgusega 263 meetrit. Sri Lanka rannajoon on 1585 kilomeetri pikkune.[4]

KliimaRedigeeri

Sri Lanka kliima on ookeanituulte tõttu troopiline ja soe. Keskmine temperatuur ulatub 17–33 °C. Aastased keskmised temperatuurid jäävad vahemikku 28–31 °C. Temperatuur päeval ja öösel võib varieeruda 14–18 °C.[4]

Sademete mustrit mõjutavad India ookeani ja Bengali lahe mussoontuuled.[4] Edelamussoon (maist septembrini) toob saare lääneosale tugevaid vihmasadusid. Nõrgem kirdemussoon (detsembrist veebruarini) toob väiksemaid vihmasadusid eelkõige saare idaossa. Nende vahel on suhteliselt kuivad perioodid ainult juhuslike äikesevihmadega. Aasta sademetehulk talvel on kuni 1000 mm ja suvel 2000–5000 mm.[8]

TaimestikRedigeeri

Mägede nõlvadel kasvavad vihma- ja igihaljad metsad. Põhjaosas kasvavad heitlehisemetsad ja astelvõsad.[8]

LoomadRedigeeri

Sri Lanka on koduks 123 liiki imetajatele, millest 41 liiki on väljasuremisohus. Samuti võib saarelt leida 183 liiki kahepaikseid, 122 liiki roomajaid, 227 linnuliiki ja 93 liiki kalu.[9]

ArhitektuurRedigeeri

Muistse Sri Lanka arhitektuuril on rikkalik mitmekesisus, mis on saanud palju mõjutusi iidse Põhja-India arhitektuurist. Budismil oli Sri Lanka arhitektuurile oluline mõju pärast saare tutvustamist 3. sajandil eKr.[10]

1960., 1970. ja 1980. aastatel olid Geoffrey Bawa ja Minnette de Silva juhtivad suundumused selles, mida tänapäeval nimetatakse ülemaailmselt troopiliseks modernismiks. Stiil rõhutab eri aegade ja kohtade elementide koondamist, et luua midagi uut ja originaalset koos kohaliku esteetikaga. Sri Lanka vanemad mõjutused, nagu peegeldavad basseinid, sammaskäigud ja terrakotaplaatidest katused, on sulandatud voogavate ruumide ja puhaste joonte modernistliku rõhuasetusega. Nende tööd on märkimisväärselt mõjutanud ka Lõuna- ja Kagu-Aasia arhitektuuri.[11]

2010. aastateks on Sri Lankal ilmunud säästva arhitektuuri idee, 186 m kõrgune Clear point Residencies hoone, mis peaks olema eeldatavalt maailma kõrgeim vertikaalne aed ja kus kasutatakse koristatud vihmavett, ringlusse võetud vannitoa valamu ja tilga niisutusega dušivett. süsteem taimede kastmiseks. Taimed jahutavad hooneid loomulikult ja puhastavad õhku, vähendades nii vajadust kliimaseadmete järele.[11]

LippRedigeeri

Sri Lanka lipul on kuldne lõvi punasel taustal, kes hoiab käes mõõka. Lipul on kuldne ääris ning lõvist vasakul on vertikaalselt paigutatud roheline ja oranž värv.

Lõvi punasel tähistab singali inimesi ning kuldne ääris ja Bo lehed märgivad budismi. Triibud lõvist vasakul esindavad kahte Sri Lanka vähemusgruppi: oranž on Sri Lanka tamiilid ja roheline Sri Lanka moslemid.[12]

VappRedigeeri

Sri Lanka vapi keskel on sama kuldne lõvi punasel taustal, mis lipulgi. Lõvi, mis tähistab singali rahvast on ümbritsetud Sri Lanka rahvuslille vesiroosiga. Kõik see on traditsioonilise viljavaasi peal, mis sümboliseerib heaolu.

RahvastikRedigeeri

Sri Lanka rahvaarv on 2020. aasta seisuga 21,39 miljonit. Rahvaarv on kasvav, tunnis sünnib keskmiselt 30 ja sureb 15 inimest.[14] Aastal 2019 kasvas Sri Lanka rahvaarv 0,42% võrra. Riigi keskmine oodatav eluiga on 75,3 aastat: meestel 72,1 ja naistel 78,5 aastat.[15] Oodatav eluiga sünnimomendil on 2017. aasta seisuga 76,7.[16] Sri Lankal on imikusuremus 7,8 last 1000 kohta[17] ja naise vanus esimese lapse sünnitamisel on 2016. aasta seisuga 25.6.[18]

Sri Lanka rahvastikupüramiid on tasakaalustatud, ehk riik on kolmandas etapis. Demograafilise arengu 2. etapp tähendab seda, et sündimus väheneb tööstuse arengu ja linnalise eluviisi leviku tõttu, laste osakaal vaikselt väheneb, keskmine eluiga kasvab ning eakate osakaal suureneb, imikute ja väikelaste suremus väheneb ja rahvaarv on endiselt kasvav. Samuti on püramiidilt näha, et Sri Lanka kodusõja tõttu vähenes umbes 30 aastat tagasi riigi sündimus.[13]

Sri Lanka rahvastiku soolis-vanuseline struktuur[19]
Mehed (%) Naised (%)
0–14-aastased 12% 12%
15–24-aastased 7% 7%
25–54-aastased 20% 21%
55–64-aastased 5% 5%
üle 65-aastased 4% 6%

MajandusRedigeeri

Sri Lanka vabaturumajanduse väärtus on 88,9 miljardit dollarit sisemajanduse kogutoodangu (SKT) järgi. Riigi aastane majanduskasv oli 6,4% aastatel 20032012, mis on tunduvalt kõrgem riigi regioonis. Sri Lanka on Maldiivide järel jõukuselt Lõuna-Aasia teine riik ning keskmise sissetulekuga. Riigi peamised majandusharud on turism, tee-eksport, rõivad, tekstiili-, riisi- ja muud põllumajandustooted. Lisaks nendele majandussektoritele annab välismaine tööhõive välisvääringus suure panuse: 90% kodumaalt emigreerunud srilankalastest elab Lähis-Idas. Riigi töötuse määr on üpris väike, 4,4%.[20][21]

Rankendatus majanduses[20]
teenindus 47%
tööstus 26%
põllumajandus 27%

TurismRedigeeri

Sri Lanka on väga hinnatud turismimaa tänu heale kliimale, rikkalikule toiduvalikule, haruldastele loomadele, ilusatele randadele, ilusale loodusele ja matkaradadele ja aastatuhandete pikkusele pärandile. Kõige suuremad turistimagnetid saarel on Dambulla koobastempel, Yala rahvuspark, Arugami laht, Sigiriya ja Polonnaruwa, Galle, Jaffna, Rahvaste Ühenduse sõjaväekalmistu Kandys, Hamba tempel, Nuwara Eliya ning Trincomalee.[22]

UNESCO maailmapärandi nimistusse kuulub Sri Lankast 6 kultuurilist objekti ja 2 looduslikku objekti. Kultuurilised objektid on maa idaosas asuv Polonnaruwa vanalinn, maa keskosas asuv Sigiriya vanalinn, maa põhjaosas asuv Anuradhapura püha linn, maa keskosas asuv Kandy püha linn koos oma enam kui 400 aastat vana budistliku templiga, maa edelarannikul asuv Galle vanalinn ja tema kaitserajatised ning maa keskosas asuv Dambulla koobastempel. Maailmapärandi looduslikud objektid on maa keskosas asuv peaaegu 89 km² suurune Sinharaja metsa kaitseala ja Sri Lanka keskmäed.[23]

HaldusjaotusRedigeeri

Sri Lanka jaguneb üheksaks provintsiks (sulgudes halduskeskus).

 

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

 1. Worldometer, (https://www.worldometers.info/world-population/sri-lanka-population/) 03.04.2020
 2. Maailmapanga andmebaas, vaadatud 21.10.2018.
 3. Maailmapanga andmebaas, vaadatud 27.05.2019.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Vikipeedia, (https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka) 03.04.2020
 5. Worldometer, (https://www.worldometers.info/world-population/sri-lanka-population/) 03.04.2020
 6. 6,0 6,1 6,2 Estlive, (http://www.estlive.ee/sri-lanka-uldinfo/), 04.04.2020
 7. Academy Travel, (https://academytravel.com.au/blog/brief-history-sri-lanka/) 04.03.2020
 8. 8,0 8,1 8,2 Miksike, (https://miksike.ee/documents/main/referaadid/srilanka.htm), 04.04.2020
 9. Vikipeedia, (https://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife_of_Sri_Lanka), 04.04.2020
 10. Vikipeedia, (https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_ancient_Sri_Lanka), 04.04.2020
 11. 11,0 11,1 Vikipeedia, (https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_Sri_Lanka), 04.04.2020
 12. Vikipeedia, (https://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Sri_Lanka) 19.02.2020
 13. 13,0 13,1 Vikipeedia, (https://en.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka) 03.04.2020
 14. World Population Review, (http://worldpopulationreview.com/countries/sri-lanka-population/) 03.03.2020
 15. Central Intelligence Agency, (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/352.html) 04.03.2020
 16. World Data Bank, (https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=LK) 04.03.2020
 17. Central Intelligence Agency, (https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ce.html) 04.03.2020
 18. Central Intelligence Agency, (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/352.html) 04.03.2020
 19. indexmundi, (https://www.indexmundi.com/sri_lanka/demographics_profile.html), 14.03.2020
 20. 20,0 20,1 Central Intelligence Agency, (https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ce.html), 08.04.2020
 21. Vikipeedia, (https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Sri_Lanka), 08.04.2020
 22. Travel Triangle, (https://traveltriangle.com/blog/sri-lanka-tourist-places/), 05.04.2020
 23. ReisiGuru, (https://reisi.guru/riikID/80), 08.04.2020

VälislingidRedigeeri