Disambig gray.svg  See artikkel räägib päritavast varast; Christopher Paolini sarja kohta vaata artiklit Pärand (Paolini sari); Christopher Paolini romaani kohta vaata artiklit Pärand (Paolini romaan); filmi kohta vaata artiklit Pärand (film); Armeenia partei kohta vaata artiklit Pärandipartei

Pärand on pärandaja vara[1], mis tema surma korral (pärandi avamisel) läheb üle pärijale või pärijatele. Pärand on pärimise teel üleantav vara[1]. Pärimise alus on seadus või pärandaja viimne tahe, mis on avaldatud testamendis (pärimine testamendi järgi) või pärimislepingus (pärimine pärimislepingu järgi).

Pärandit nimetatakse pärimisseaduses ka pärandvaraks. Mõistet "pärand" kasutatakse enamasti siis, kui on tegemist pärandatud vara ja uue õiguskandja (näiteks pärija või annakusaaja) suhtega, samal ajal kui pärandvara all mõistetakse enamasti vara koosseisu.[2]

Pärandi (õiguste ja kohustuste) üleminek pärandajalt pärijale toimub seaduse alusel. See tähendab eelkõige, et omand läheb üle automaatselt, ilma kokkuleppe ja toiminguteta, mis tavaliselt on omandiõiguse üleminekuks vajalikud. [3] Pärand läheb üle seaduse järgi, sõltumata pärimise enda alusest (testament, pärimisleping või seadus). Näiteks kui testamendiga on pärandaja teinud korraldusi, siis need korraldused lähevad pärijale üle seaduse jõul.

Pärandvara koosseisRedigeeri

Tsiviilõiguses mõistetakse vara all isikule kuuluvate rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogumit[4]. Nii kuuluvad vara hulka kõik isikule kuuluvad rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused, eelkõige raha pangakontol, vallasasjad (k.a sularaha) ja kinnisasjad, intellektuaalse vara hulka kuuluvad õigused, nõudeõigused, samuti muud hüved, kui need on rahaliselt hinnatavad.

Pärandvara hulka ei kuulu üksnes õigused, vaid ka kohustused, nt võlad, lepingulised kohustused, kahju hüvitamise kohustus, piiratud asjaõigustest tulenevad kohustused, aga ka teatud avalik-õiguslikud kohustused nagu maksunõuded ja -kohustused[5]. Üldiselt lähevad pärijale üle kõik pärandajal tema surma päeval kuuluvad õigused ja kohustused kogumis. Seega kuuluvad pärandi hulka nii vara (aktiva) kui ka kohustused (passiva). Pärandvara on isikule kuuluvate peamiselt rahaliselt hinnatavate õiguste ja kohustuste kogum.

Pärandvara hulka kuuluvad lisaks konkreetsetele esemetele ka muud õigused (nt pärijavaldus AÕS § 38 mõttes). Seejuures tuntakse ka varalisi õigusi, mis kustuvad õigustatud isiku surmaga (nt kasutusvaldus). Üldjuhul on varalised õigused ja varalised kohustused päritavad, isikuõigused aga mitte. Kui varaline õigus ja isikuõigus on teineteisega väga tihedalt seotud, lähtutakse sellest, kumb on kaalukam.[6]

Pärijale ei lähe üle rangelt isiklikku laadi ehk pärandaja isikuga lahutamatult seotud (seadusest või oma olemusest tulenevalt) õigused ja kohustused. Sellised õigused ja kohustused ei kuulu pärandvara hulka.[1]

Erandina kuuluvad pärandvara hulka ka mõned seadustes sätestatud isiklikud õigused PärS § 130 lg 2 alusel, nt autori isiklikud õigused: õigus teose lisadele, õigus autori au ja väärikuse kaitsele (ka esitluses), õigus teose avalikustamisele[8]. Samuti läheb tööleping eelduslikult pärijale üle[9]. Samuti kuuluvad pärandvara hulka sundosaõigus (PärS § 104 lg 4); AutÕS § 13 autori varalised õigused, samuti õigus autorsust vaidlustada ja seonduvaid mittevaralisi nõudeid esitada; ka patent ja patenditaotlus lähevad pärijale üle[10].

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 1,2 Pärimisseadus, § 2 - RT I, 10.03.2016, 16.
  2. Urve Liin. Pärimisõigus. Tallinn: Ilo 2005, lk 16.
  3. Tiina Mikk. Pärimisõigus. Tallinn: Sisekaitseakadeemia 2012, lk 10.
  4. Tsiviilseadustiku üldosa seadus ehk TsÜS, § 66- RT I, 20.04.2017, 21.
  5. Maksukorralduse seadus ehk MKS, § 36 lg 1 - RT I, 03.04.2018, 6.
  6. Hans Brox. Pärimisõigus. Juura: Tallinn 2003, lk 5.
  7. Urve Liin. Pärimisõigus. Tallinn: Ilo 2005, lk 17.
  8. Autoriõiguse seadus ehk AutÕS; § 36, § 12 lg 1 p 4–6, § 66 p 4 - RT I, 16.06.2017, 8.
  9. Töölepinguseadus ehk TLS § 111 lg-d 1 ja 3 - RT I, 28.12.2017, 43.
  10. Patendiseadus ehk PatS §-d 44, 45, 48, § 51 lg 1 - RT I, 12.07.2014, 105