See artikkel räägib omandist; teiste tähenduste kohta vaata Vara (täpsustus)

Vara on kellelegi kuuluvad asjad ja muu omand.

Majanduses arvatakse vara hulka ka rahas hinnatavad õigused ja kohustused. Vara jaguneb vallasvaraks ja kinnisvaraks.

Väärtuslikku vara nimetatakse ka varanduseks.

VARA – raamatupidamiskohustuslase mõju all olev ressurss, mis on tekkinud minevikus toimunud sündmuse tagajärjel ning eeldatavasti loodab raamatupidamiskohustuslane saada sellest majanduslikku kasu. Vara hinnatakse raamatupidamuslikult rahas, st kõikidele vara liikidele mingi numbriline väärtus. Kajastakse bilansi aktiva pooles.

Jaguneb käibe- ja põhivaraks.

Käibevara on majandusüksuse käsutuses mingil hetkel olevad ainelised ehk materiaalsed; ettevõtte käibesse investeeritud ja seal püsivalt ringlevaid rahasummad ehk käibekapital. Lähtudes majandusüksuse jooksvast majandusarvestusest on käibevaraks majandusüksuse vara, mis ei ole: ettevõtte lühiajalised aktivad, väärtpaberid, mitmesugused nõudeõigused; muu materiaalne vara, mis muudetakse rahaks ehk rahastatakse ettevõtte normaalse tegevuse käigus tavaliselt ühe aasta või tootmistsükli jooksul.

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida ettevõte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel (mitte äriühingust ettevõte talle seatud eesmärkide täitmisel) ja mida ta kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta.

Immateriaalne vara on füüsilise substantsita, teistest varadest eristatav mittemonetaarne vara.

Varaobjekt võib, kuid ei pruugi omada materiaalset vormi. Varaobjektiks võib olla näiteks ettevõtte poolt omatav või muul viisil kontrollitav materiaalne ese, tegevuslitsents või lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid varaobjekte.

Vaata ka muuda