Raimo Pullat

eesti ajaloolane

Raimo Pullat (sündinud 3. aprillil 1935 Tallinnas) on eesti ajaloolane.

Raimo Pullat
Sünniaeg 3. aprill 1935
Tallinn
Alma mater Tartu Ülikool

Alghariduse sai ta Tallinnas Hans Kubu eragümnaasiumis ja Reaalkoolis ning Kavastu ja Annikvere 7-klassilises koolis Virumaal. Seejärel lõpetas Rakvere 1. Keskkooli ja 1958. aastal ajaloolasena Tartu Riikliku Ülikooli.

1961. aastast töötas ta Eesti Televisiooni "Aktuaalse kaamera"[viide?] ja hiljem soomekeelsete saadete toimetajana[viide?]. Töö kõrvalt õppis ta kolm aastat professor Voldemar Vaga juures kunstiajalugu.[viide?]

Seejärel jätkas õpinguid Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi aspirantuuris, 1964. aastal sai ta ajalookandidaadi kraadi väitekirjaga "Tallinna elanikkonna sotsiaalse koosseisu areng kapitalismi perioodil (1871–1917)", 1972 ajaloodoktori kraadi uurimusega teemal "Eesti linnarahvastik 18. sajandi lõpust kuni 1940" ning sai 1998. aastal Oulu Ülikoolist väitekirjaga "Die Stadtbevölkerung Estlands im 18. Jahrhundert (Eesti linnarahvastik 18. sajandil)" filosoofiadoktori kraadi (laudatur).

Ta valiti Tartu Riikliku Ülikooli professoriks 1979. ja 1984. aastal. Tallinna Pedagoogikaülikooli asus tööle 1995. aastal, aastatel 2000–2005 oli ta Tallinna Pedagoogikaülikooli linnakultuuri õppetooli juhataja ja professor. 2005. aastast on ta Tallinna Ülikooli emeriitprofessor.[1]

1963. aastal korraldas Tallinnas esimese üleliidulise ajaloolise demograafia seminari, lisaks Tallinnale toimusid seminarid ka Riias, Omskis, Kiievis ja Kišinjovis. 1988. aasta suvel korraldas näituse "Eesti rahva-aarded. Rahad ja ehted" Helsingis ja Kotkas. 2002, 2005 ja 2010 korraldas Tallinnas rahvusvahelise linnaajaloo konverentsi "Modus vivendi I-III".

Ajaloo Instituudi direktorina juhtis instituudi uue hoonestiku rajamist Tallinnas Rüütli tänaval aastatel 1983–1989. Ta andis olulise panuse Tallinna Linnaarhiivi varade tagasisaamiseks Lääne-Saksamaalt, mis tagastati 1990. aastal ning mis hiljem oleks olnud võimatu.[2]

1990. aastate algul rajas ta Kärdlasse Hiiumaa esimese ja seni ainukese silmaarstikabineti, kus töötas tema abikaasa Wieslawa Pullat. 1992. aastal asutas ta kirjastuse Estopol ning 1991. aastal taaselustas linnaajaloolise aastaraamatusarja Vana Tallinn väljaandmise, mille vastutav toimetaja ta oli 2014. aastani. Kokku andis ta välja 25. köidet Vana Tallinnat (kokku u 7000 lk).

Teadustöö muuda

Suur osa tema teadustegevusest on seotud ENSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudiga, kus ta on töötanud vanemteaduri, sektorijuhataja, teadusdirektori ja direktorina. Aastatel 1978–1985 oli ta Teaduste Akadeemia presidendi Karl Rebase alluvuses loodus- ja ühiskonnateaduste teaduslike uurimistööde vabariikliku koordineerimisnõukogu aseesimees.

Tema teadustöö põhisuunad on olnud Ida- ja Põhja-Euroopa ajalugu: sotsiaal- ja linnaajalugu, materiaalse kultuuri ajalugu, ajalooline demograafia, 20. sajandi välispoliitika ajalugu ning Eesti-Poola-Soome suhted. Ta on linnaajaloo uurimissuuna üks taasalgatajaid Eestis 1960. aastatel. Lisaks on ta uurinud salapiiritusevedu Läänemerel. Ta on publitseerinud kokku üle 60 teose, nendest 14 välismaal. Ta on juhendanud 17 doktoriväitekirja Eestis, Soomes ja Lätis.

Liikmesus muuda

 • 1969 Turu Ajalooseltsi liige
 • 1972 Saksa DV Ajalooseltsi ja Hansa ajaloo ühenduse kirjavahetajaliige
 • 1980 Association Internationale d'Histoire des Mers Nordique de l'Europe juhtuse liige
 • 1983 Soome Ajalooseltsi kirjavahetajaliige
 • 1988 Bibliographia Studiorum Uralicorum toimetuse liige
 • 1998 Poola-Skandinaavia Instituudi (Kopenhaagen) tegevliige
 • 1999 Acta medico-historica Rigensia toimetuskolleegiumi liige
 • 2001 Poola Teaduste ja Kunstide Akadeemia välisliige
 • 2004 Eesti Ajalooseltsi liige
 • 2008 Poola TA ajakirja Kwartalnik Historii Kultury Materialnej toimetuskolleegiumi liige
 • 2013 Szczecini ülikooli ajalooajakirja Studia Maritima toimetuskolleegiumi liige
 • 2014 Johannes Paulus II nim Krakówi Katoliikliku Ülikooli teadusajakirja Textus et Studia toimetuse liige

Teoseid[3] muuda

Autorina muuda

 • Пуллат, Р. Социальный состав населения гор. Таллина в 1871–1917 гг. (Авто­реферат). Таллин, 1964. 20 стр.
 • Formation des cadres scientifiques. Democratie nouvelle. Paris 1965, III, 57–60
 • Tallinnast ja tallinlastest: nihkeid elanikkonna sotsiaalses koosseisus 1871–1917. Tallinn: Eesti Raamat, 1966
 • Raimo Pullat, Heldur Palli. Eesti ajaloolise demograafia bibliograafia. Tallinn 1969
 • Eestiläisen porvariston muodostumisesta Tallinnassa vuosina 1864–1917. Turun Historiallinen Arkisto XXI, 1969, 151–167
 • Raimo Pullat, Sulev Vahtre, Heldur Palli, Herbert Ligi, Juhan Kahk. Sur l’ historie démographique de l’Estonie / Annales de démographie historique 1972. // Actes du Colloque de Florence, 1-er, 3 octobre 1971, 425–446
 • Eesti linnad ja linlased: XVIII sajandi lõpust 1917. aastani. Tallinn: Eesti Raamat, 1972
 • Eesti linnarahvastik 18. sajandi lõpust 1940. aastani. Doktoridissertatsioon kahes köites. Tallinn, 1972. Käsikiri TLÜ raamatukogus
 • Пуллат, Р. Городское население Эстонии с конца 18 века до 1940 года. Афто­реферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Таллин, 1972. 61 стр.
 • Linnad kodanlikus Eestis: ajaloolis-demograafiline käsitlus. Tallinn: Eesti Raamat, 1978
 • Linnasotsioloogiast. Ehitus ja Arhitektuur, 1987: 3, 9–12
 • Eesti linnarahvastik 18. sajandil. Tallinn: Olion, 1992
 • Salapiirituse vedu Eestist Soome 1919–1939 Tallinn: Saareke, 1993
  • Itämeren rutto. Pirtun salakuljetusta vuosina 1919–1939. Oulu: Pohjoinen, 1993. Soome keeles
 • Die Stadtbevölkerung Estlands im 18. Jahrhundert. Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz Abteilung Universalgeschichte. Beiheft 38. Hrsg. von Heinz Duchhardt. Mainz 1997
 • Suomi ja Puola: suhteita yli Itämeren 1917‒1941. Helsinki 1997
 • Versailles’st Westerplatteni. Eesti ja Poola suhted kahe maailmasõja vahel. Tallinn: Estopol, 2001
  • Od Wersalu do Westerplatte. Stosunki estońsko-polskie w okresie międzywojennym. Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2003. Poola keeles
 • Lootuste linn Peterburi ja eesti haritlaskonna kujunemine kuni 1917. Tallinn: Estopol, 2004
 • Briefwechsel zwischen Jan Baudouin de Courtenay und Jooseppi J. Mikkola aus den Jahren 1898–1926. Herausgegeben von Raimo Pullat. Polnische Akademie der Wissenschaften und Künste. Studien und Materialen zur Geschichte der Polnischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Band IV. Kraków 2004
 • Johann Christoph Brotze. Estonica. Autorid Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat (projektijuht ja koostaja), Ants Viires. Tallinn: Estopol, 2006
 • Raimo Pullat, Risto Pullat. Viinameri. Salapiirituse vedu Läänemerel kahe sõja vahel. Tallinn: Estopol, 2010
  • Viinameri. Pirtusotaa Itämerellä 1920– ja 1930-luvulla. Helsinki: Tammi 2012
  • Spirta Jūra. Kontrabanda Baltijas jūrā starp diviem kariem. Kaasautor Aigars Urtans. Zinatne. 2012. Läti keeles
  • Morze Wódki. Przemyt spiritusu na Bałtyku w okresie międzywojennym. Polska Akademia Umiętności. Kraków 2013. Poola keeles
 • Värav tulevikku. Danzigi Tehnikaülikool Eesti tehnikaharitlaskonna kujunemisloos 1906‒1939. Tallinn: TTÜ Kirjastus, 2015
  • Wrota do przyszłości. Rola Politechniki Gdańskiej w kształtowaniu estońskiej inteligencji technicznej 1906‒1939. Politechnika Gdańska, 2015. Poola keeles
 • Tallinlase asjademaailm valgustussajandil. Tallinn: Estopol, 2016
  • Świat rzeczy mieskańca Tallinna w dobie Oświecenia (XVIII wiek). Polska Akademia Umiętności. Krakow 2018. Poola keeles
 • Tallinna linnaarhiivi tagasitoomisest Saksamaalt. Tallinn: Estopol, 2018
 • Raimo Pullat, Tõnis Liibek. Oma Alma materit otsimas. Enne Teist maailmasõda Euroopa tehnikakõrgkoolidest võrsunud Eesti insenerid ja arhitektid. Tallinn: Estopol, 2020
 • W poszukiwaniu swojej alma mater. Estońscy inżynierowie i architekci, którzy przed II wojną światową uzyskali wykształcenie na europejskich uczelniach technicznych. Wydawnictwo KUL. Lublin 2020. Poola keeles
 • Raimo Pullat, Risto Pullat. Viinameri. Salapiiritusevedu Läänemerel kahe maailmasõja vahel. Tallinn: Estopol 2021.
 • Raimo Pullat, Tõnis Liibek. Auf der Suche nach eigenen Alma Mater. Ingienieure und Architekten aus Estland, die vor dem zweiten Weltkrieg an Technischen Universitäten Europas studiert haben. Verlag des Technisches Institut Karlsruhe 2022.
 • Raimo Pullat, Risto Pullat. Salapiirituseveost Läänemerel 1920.-1930. aastatel. – Eesti Merenduse ajalugu I. Eesti randade asustamisest Teise maailmasõja alguseni. Tallinn: Varrak 2023, 607–617.
 • Raimo Pullat, Risto Pullat. Vodka Sea. The illicit alcohol trade in the Baltic Sea region between the World Wars. Eesti Meremuuseum, 2024.

Koostajana muuda

 • Tallinna ajalugu 1860ndate aastateni. Tallinn: Eesti Raamat, 1976
 • Проблемы исторической демографии СССР. Сборник статей под ред. Р. Пуллата. Таллин 1977
 • Venemaa ja NSV Liidu rahvastiku arv ja sotsiaalne struktuur (XVI-XX saj.). Tallinn 1979 (vene keeles)
 • Heino Gustavsoni valikbibliograafia. Tallinn 1993
 • Aastaraamatute sari "Vana Tallinn", köited I–XXV. Tallinn: Estopol, 1991–2014, kokku 7000 lk
 • Allikapublikatsioonide sari:
  • Die Nachlassverzeichnisse der deutschen Kaufleute in Tallinn 1702–1750. Band I. Tallinn 1997, 560 lk
  • Die Nachlassverzeichnisse der deutschen Kaufleute in Tallinn 1752–1775. Band II. Tallinn 2002, 301 lk
  • Die Nachlassverzeichnisse der deutschen Kaufleute in Tallinn 1777–1800. Band III. Tallinn 2004, 293 lk
  • Die Nachlassverzeichnisse der Handwerker in Tallinn 1706–1803. Tallinn 2006, 368 lk
  • Die Nachlassverzeichnisse der Literaten in Tallinn 1710–1805. Tallinn 2007, 270 lk
  • Die Nachlassverzeichnisse der Einwohner der Stadt Pernau 1702–1800. Tallinn 2005, 463 lk
  • Die Privatbibliotheken in Tallinn und Pärnu im 18. Jahrhundert. Tallinn 2009, 160 lk. Kokku 2415 lk
 • Johann Christoph Brotze. Estonica. Projekti juht, autor ja koostaja. Tallinn: Estopol, 2006

Tunnustus muuda

Isiklikku muuda

Tema abikaasa on Poola kodanik silmaarst dr Wieslawa Barbara Pullat (nee Multanska). Tema poeg on õigusteaduse doktor, politsei kolonelleitnant Risto Pullat. 2019. aastal on Raul Juursoo koostanud Raimo Pullati sugupuu (Spriit ja Pullat XVII–XXI sajand).

Viited muuda

 1. Tomasz Nowicki (2018). Encyklopedia 100-lecia KUL. Kd Tom II. Lublin: Wydawnictwo KUL. Lk 237–238.
 2. David Vseviov. Tallinna linnaarhiivi rikkused. Sirp, 13. märts 2009
 3. Tõnis Liibek, toim (2020). Raimo Pullat 85. Tallinn: Estopol OÜ. Lk 179. ISBN 978-9949-7459-1-3.
 4. Teenetemärkide kavaleride andmekogu – 4669

Välislingid muuda