Hindi keel on peamiselt India kesk- ja põhjaosas räägitav indoeuroopa keelkonna indoiraani harusse kuuluv india keel.

hindi keel (हिन्दी hindī)
Kõneldakse Indias
Piirkonnad Lõuna-Aasia
Kokku kõnelejaid 370 miljonit emakeelena, 155 miljonit teise keelena
Keelesugulus

indoeuroopa keeled
 indoiraani keeled
  india keeled

   hindi keel
Ametlik staatus
Ametlik keel India
Keelekoodid
ISO 639-1 hi
ISO 639-2 hin
Hindi keele leviala

Hindi keelele väga lähedane on Pakistanis räägitav urdu keel. Hindi ja urdu keelt räägib emakeelena 500–680 miljonit inimest, millega see on hiina keele järel suuruselt teise kõnelejaskonnaga keel. Teise keelena räägib hindi keelt 120–225 miljonit inimest. 2001. aasta rahvaloenduse andmeil rääkis 41% India elanikest hindi keelt või mõnda sellele väga lähedast keelevarianti. Hindi keel on India riigikeel. Regionaalkeele staatus on sellel veel Fidžil, Mauritiusel, Guyanas ja Surinames.

Hindi keelt kirjutatakse devanaagaris. Nii hindi kui ka urdu kirjakeel tuginevad khariboli murdele, kuid hindi keeles on rohkem sanskriti laene ja urdu keeles pärsia keele laene. Hindi keele lähedased sugulaskeeled, mida mõnikord ka hindi keele murreteks peetakse, on bhodžpuri keel, magahi keel ja maithili keel, mille ühisnimetuseks on bihaari keel.

Fonoloogia muuda

  Pikemalt artiklis Hindi-urdu fonoloogia

Konsonandid muuda

Bilabiaalne Labiodentaalne Dentaal/
Alveolaarne
Retrofleksne Postalveolaarne/
Palataalne
Velaarne Glotaalne
Nasaal m n (ɳ)
Klusiil p
b

t̪ʰ

d̪ʱ
ʈ
ʈʰ
ɖ
ɖʱ
k
g
Afrikaat
tʃʰ

dʒʱ
Frikatiiv f s z ʃ ɦ
Flap ɾ (ɽ)
(ɽʱ)
Aproksimant ʋ l j

Vokaalid muuda

 

Morfoloogia muuda

Nimisõnad muuda

Nimisõnad jaotuvad kahte grammatilisse sukku (maskuliin ja feminiin) ja neil on kaks arvu (ainsus ja mitmus) ja kolm käänet (nimetav, obliikvakääne ja vokatiiv). Nimisõnad jaotuvad kahte muutetüüpi, I ja II ehk markeeritud ja markeerimata tüüp. Esimese tüübi nimisõnadel on iseloomulikud muutelõpud ainsuse nimetavas, teise tüübi nimisõnadel need puuduvad.

Lisaks sünteetilistele käänetele on hindi keeles postpositsioonidega väljendatavad analüütilised käänded, nt genitiiv, daativ, ablatiiv ja ergatiiv.

Ainsus Mitmus
Nim. Obl. Nim. Obl. Vok.
Mask. I -ā -e -õ -o
II +õ +o
Fem. I -ī, -i, -iyā -iyā̃ -iyõ -iyo
II + +õ +o

Omadussõnad muuda

Omadussõnad võib jagada käänduvateks ja muutumatuteks. Käänduvad omadussõnad ühilduvad soos, arvus ja käändes nimisõnaga, mille juurde nad käivad. Omadussõnade muutelõpud on vastavate nimisõnade muutelõppudega sarnased, kuid tugevalt lihtsustunud:

Ainsuse nim. Muud
Käänd. Mask. -ā -e
Fem. -ī
Muutumatud

Muutumatud omadussõnad ei muutu üldse ja võivad lõppeda nii vokaali kui konsonandiga.

 • Käänduvate omadussõnade näited: baṛā "suur", choṭā "väike", moṭā "paks", acchā "hea", burā "halb", kālā "must", ṭhaṇḍā "külm".
 • Muutumatute omadussõnade näited: xarāb "halb", sāf "puhas", bhārī "raske", murdā "surnud", sundar "ilus", pāgal "hull", lāl "punane".
Käänduv omadussõna baṛā "suur" täiendina
Ains. Mitm.
Nim. Obl. Nim. Obl. Vok.
M I baṛā laṛkā
baṛā kuā̃
baṛe laṛke
baṛe kuẽ
baṛe laṛkõ
baṛe kuõ
baṛe laṛko

II baṛā seb
baṛā pitā
baṛā cākū
baṛā ādmī
baṛā mitra
baṛe seb
baṛe pitā
baṛe cākū
baṛe ādmī
baṛe mitra
baṛe sebõ
baṛe pitāõ
baṛe cākuõ
baṛe ādmiyõ
baṛe mitrõ

baṛe pitāo

baṛe ādmiyo
baṛe mitro
F I baṛī laṛkī
baṛī śakti
baṛī ciṛiyā
baṛī laṛkiyā̃
baṛī śaktiyā̃
baṛī ciṛiyā̃
baṛī laṛkiyõ
baṛī śaktiyõ
baṛī ciṛiyõ
baṛī laṛkiyo


II baṛī kitāb
baṛī bhāṣā
baṛī aurat
baṛī kitābẽ
baṛī bhāṣāẽ
baṛī aurtẽ
baṛī kitābõ
baṛī bhāṣāõ
baṛī aurtõ


baṛī aurto
Muutumatu omadussõna xarāb "halb" täiendina
Ains. Mitm.
Nim. Obl. Nim. Obl. Vok.
M I xarāb laṛkā
xarāb kuā̃
xarāb laṛke
xarāb kuẽ
xarāb laṛkõ
xarāb kuõ
xarāb laṛko

II xarāb seb
xarāb pitā
xarāb cākū
xarāb ādmī
xarāb mitra
xarāb sebõ
xarāb pitāõ
xarāb cākuõ
xarāb ādmiyõ
xarāb mitrõ

xarāb pitāo

xarāb ādmiyo
xarāb mitro
F I xarāb laṛkī
xarāb śakti
xarāb ciṛiyā
xarāb laṛkiyā̃
xarāb śaktiyā̃
xarāb ciṛiyā̃
xarāb laṛkiyõ
xarāb śaktiyõ
xarāb ciṛiyõ
xarāb laṛkiyo


II xarāb kitāb
xarāb bhāṣā
xarāb aurat
xarāb kitābẽ
xarāb bhāṣāẽ
xarāb aurtẽ
xarāb kitābõ
xarāb bhāṣāõ
xarāb aurtõ


xarāb aurto
 • laṛkā "poiss", kuā̃ "kaev", seb "õun", pitā "isa", cākū "taskunuga", ādmī "mees" , mitra "sõber", laṛkī "tüdruk", śakti "jõud", ciṛiyā "lind", kitāb "raamat", aurat "naine", bhāṣā "keel".

Kõiki omadussõnu saab kasutada atributiivselt (täiendina), predikatiivselt või substantiivselt.

Võrdlusastmed muuda

Võrdlus moodustatakse sõnade "kui" (postpositsioon se), "rohkem" (aur, zyādā) ja "vähem" (kam) abil. Sõna tähendusega "rohkem" ei ole võrdlusel kohustuslik.

Hindi-urdu Sõna-sõnalt Tähendus
Gītā Gautam se lambī hai Gita on pikk kui Gautam Gita on pikem kui Gautam
Gītā Gautam se aur lambī hai Gita on rohkem pikk kui Gautam
Gītā Gautam se kam lambī hai Gita on vähem pikk kui Gautam Gita on lühem kui Gautam

Võrdlusobjekti puudumisel:

Hindi-urdu Sõna-sõnalt Tähendus
zyādā baṛā chokrā Rohkem suur noormees Suurem noormees
chokrā zyādā baṛā hai Noormees rohkem suur on Noormees on suurem

Ülivõrre moodustatakse võrdluses sõnaga "kõik" (sab).

Hindi-urdu Sõna-sõnalt Tähendus
sabse sāf kamrā Puhas kui kõik tuba Kõige puhtam tuba
kamrā sabse sāf hai Tuba puhas kui kõik on (See) tuba on kõige puhtam

Tegusõnad muuda

Hindi keele tegusõna eristab kolme ajavormi: olevik, minevik ja tulevik ning kolme aspekti: perfektiivne, habituaalne ja progressiivne.

Finiitsed vormid moodustatakse verbi honā 'olema' vormide lisamisel tegusõna oleviku kesksõnale. Oleviku kesksõna ühildub subjektiga arvus ja soos.

 Meessoost subjekt        Naissoost subjekt
 mãi kartā hũ   "mina teen"  mãi kartī hũ  "mina teen" 
 kartā hai  "sina teed"  kartī hai  "sina teed"
 yah kartā hai  "tema teeb"  yah kartī hai  "tema teeb" 
 hum karte hãi  "meie teeme"  hum kartī hãi  "meie teeme" 
 tum karte ho   "teie teete"  tum kartī ho   "teie teete"
 ye  karte hãi  "nad teevad"  ye  kartī hãi  "nad teevad"

Arvsõnad muuda

Arvsõnad on hindi keeles muutumatud. Arvsõnad 11 kuni 99 on ebareeglipärased.

 0 śūnya   10 das     20 bīs     30 tīs
 1 ek    11 gyārah    21 ikkīs    31 iktīs
 2 do    12 bārah    22 bāīs    32 battīs
 3 tīn    13 terah    23 teīs    33 tãitīs
 4 cār    14 caudah    24 caubīs   34 cautīs
 5 pā~c   15 pãdrah    25 paccīs   35 pãitīs
 6 chah   16 solah    26 chabbīs   36 chattīs
 7 sāt    17 sattrah   27 sattāīs   37 sãitīs
 8 āţh    18 aţ(ţ)hārah  28 aţ(ţ)hāīs  38 aŗtīs
 9 nau    19 unnīs    29 untīs    39 untālīs


 40 cālīs   50 pacās    60 sāţh    70 sattar
 41 iktālīs  51 ikyāvan   61 iksaţh   71 ikahattar
 42 bayālīs  52 bāvan    62 bāsaţh   72 bahattar
 43 tãitālīs 53 tirpan    63 tirsaţh   73 tihattar
 44 cauvālīs 54 cauvan    64 cãusaţh   74 cauhattar
 45 pãitālīs 55 pacpan    65 pãisaţh   75 pacahattar
 46 chiyālīs 56 chappan   66 chiyāsaţh  76 chihattar
 47 sãitālīs 57 sattāvan   67 saŗsaţh   77 satahattar
 48 aŗtālīs  58 aţţhāvan   68 aŗsaţh   78 aţhahattar
 49 uncās   59 unsaţh    69 unhattar  79 unāsī


 80 assī   90 nabbe      100 (ek) sau
 81 ikyāsī  91 ikyānave     101 ek sau ek
 82 bayāsī  92 bānave      110 ek sau das
 83 tirāsī  93 tirānave     ... 
 84 caurāsī  94 caurānave    1000 (ek) hazār
 85 pacāsī  95 pacānave    2000 do hazār
 86 chiyāsī  96 chiyānave    ...
 87 satāsī  97 sattānave   100 000 ek lākh
 88 aţhāsī  98 aţţhānave 10 000 000 ek kroŗ
 89 navāsī  99 ninyānave 100 000 000 ek arab

Vaata ka muuda

Välislingid muuda