Topoloogiline ruum

Topoloogiline ruum on üks matemaatika põhimõisteid, eukleidilise ruumi ja meetrilise ruumi üldistus. Topoloogilistele ruumidele üldistuvad ka paljud matemaatilise analüüsi mõisteid, sealhulgas koonduvus, pidevus ja sidusus.

Topoloogilisi ruume uurib matemaatika haru üldtopoloogia. Seda mõistet kasutatakse paljudes teistes matemaatika harudes.

Kui kontekstist on selge, et jutt on topoloogilisest ruumist, kasutatakse tihti lihtsalt sõna "ruum".

Definitsioon

muuda

Topoloogilist ruumi defineeritakse mitmel ekvivalentsel moel. Levinuima definitsiooni puhul võetakse algmõisteks lahtise hulga mõiste.

Definitsioon lahtiste hulkade kaudu

muuda

Topoloogiliseks ruumiks nimetatakse järjestatud paari  , kus   on mingi mittetühi hulk ning   on hulga   alamhulkade hulk, mis rahuldab järgmisi tingimusi:

  1. tühi hulk ja hulk X kuuluvad hulka  ,
  2. iga kahe hulka   kuuluva alamhulga ühisosa kuulub hulka  ,
  3. ükskõik kui paljude hulka   kuuluvate alamhulkade ühend kuulub hulka  .

Hulka   nimetatakse topoloogilise ruumi   topoloogiaks ning kogumi   elemente lahtisteks hulkadeks topoloogilises ruumis  . Lahtise hulga täiendit hulgani X nimetatakse kinniseks hulgaks topoloogilises ruumis  . Kui on selge, missugust topoloogiat hulgal   vaadeldakse, siis võidakse topoloogilist ruumi   tähistada ka lihtsalt tähisega  .

Olgu   ja   topoloogiad hulgal  . Öeldakse, et topoloogia   on tugevam kui topoloogia   (ehk topoloogia   on nõrgem kui topoloogia  ), kui  .

Definitsioon kinniste hulkade kaudu

muuda

Topoloogilise ruumi saab määratleda ka kinniste hulkade kaudu:

Topoloogiliseks ruumiks nimetatakse järjestatud paari  , kus   on mingi mittetühi hulk ning   on hulga   alamhulkade hulk, mis rahuldab järgmisi tingimusi:

  1. tühi hulk ja hulk X kuuluvad hulka  ,
  2. iga kahe hulka   kuuluva alamhulga ühend kuulub hulka  ,
  3. ükskõik kui paljude hulka   kuuluvate alamhulkade ühisosa kuulub hulka  .

Hulka   kuuluvaid alamhulki nimetatakse kinnisteks hulkadeks ning hulga   elementide täiendeid lahtisteks hulkadeks topoloogilises ruumis  .

Lihtne on veenduda, et topoloogilise ruumi määratlus kinniste hulkade kaudu on samaväärne topoloogilise ruumi määratlusega lahtiste hulkade kaudu — see tähendab, et iga  ,   ja   korral   on topoloogiline ruum esimese määratluse järgi ning   on topoloogilise ruumi   kõigi kinniste hulkade hulk esimese määratluse järgi parajasti siis, kui   on topoloogiline ruum teise määratluse järgi ning   on topoloogilise ruumi   kõigi lahtiste hulkade hulk teise määratluse järgi.

Näiteid

muuda

Triviaalne topoloogia ja diskreetne topoloogia

muuda

Olgu   mistahes mittetühi hulk. Siis   on topoloogia hulgal  . Seda topoloogiat nimetatakse triviaalseks topoloogiaks hulgal  . Tegu on nõrgima topoloogiaga hulgal  .

Samamoodi on mistahes mittetühja hulga   korral hulk   (hulga   kõigi alamhulkade hulk) topoloogia hulgal  ; teda nimetatakse diskreetseks topoloogiaks hulgal  . Ilmselt on tegu tugevaima topoloogiaga hulgal  .

Kolõplik topoloogia

muuda

Olgu   mistahes mittetühi hulk ning   tema kõigi lõplike alamhulkade hulk. Siis

 \}

on topoloogia hulgal  ; seda nimetatakse kolõplikuks topoloogiaks hulgal  .

Meetriline ruum topoloogilise ruumina

muuda

Olgu   meetriline ruum. Tähistame   abil lahtist kera keskpunktiga   ja raadiusega  , s. o.

 

iga   korral. Siis

 

on topoloogia hulgal   — see on kauguse   poolt määratud topoloogia hulgal  .

Kaks erinevat kaugust ühel hulgal võivad määrata ühe ja sama topoloogia.

Topoloogilist ruumi, mida saab vaadelda meetrilise ruumina, s. o. millel saab määratleda niisuguse kauguse, mis määrab selle topoloogilise ruumi topoloogia, nimetatakse metriseeruvaks topoloogiliseks ruumiks.

Kui   on meetriline ruum,   on kauguse   poolt määratud topoloogia hulgal X ning   on hulga   mittetühi alamhulk, siis kauguse   poolt hulgal   määratud topoloogia on hulga   alamruumi topoloogia topoloogilises ruumis  .

Loomulik topoloogia lõplikumõõtmelistes vektorruumides

muuda

Arvuhulgad   ja   on normeeritud ruumid loomuliku normi   suhtes ja seega meetrilised ruumid sellele normile vastava loomuliku kauguse   suhtes, kus || tähistab reaalarvude puhul absoluutväärtust ja kompleksarvude puhul moodulit. Selle kauguse poolt määratud topoloogiat nimetatakse loomulikuks topoloogiaks vastaval arvuhulgal. Näiteks hulga   loomulik topoloogia on väljakirjutatuna

 .

Olgu   ja  . Osutub, et iga kahe normi   ja   korral vektorruumil   (üle korpuse  ) kummalegi normile vastavate kauguste poolt määratud topoloogiad ühtivad. Nii võib määratleda loomuliku topoloogia hulkadel   kui mistahes normeeritud ruumi   normile vastava kauguse poolt määratud topoloogia.

Kui   on mingi hulga   mittetühi alamhulk ja   on loomulik topoloogia hulgal  , siis hulga   loomulikuks topoloogiaks nimetame tema alamruumi topoloogiat topoloogilises ruumis  . Kui mingi kaugus   määrab loomuliku topoloogia hulgal  , siis määrab ta ka loomuliku topoloogia hulgal  . Näiteks kaugus   määrab loomuliku topoloogia kõigi naturaalarvude hulgal   või lõigul  . Seejuures osutub kõigi naturaalarvude hulga loomulik topoloogia diskreetseks topoloogiaks.

Üks (mitteloomulik) naturaalarvude topoloogia

muuda

Tähistame iga   korral  . Siis

 

on topoloogia hulgal  .

Vaata ka

muuda