Tartu linnavalitsus

linnavalitsus Tartus
(Ümber suunatud leheküljelt Tartu Linnavalitsus)

Tartu linnavalitsus on Tartu linna omavalitsuse täitevorgan. Tartu linnavalitsuse moodustab Tartu linnavolikogu, linnavalitsuse juht on linnapea. Linnapea ja abilinnapeade ametikohad on poliitilised, linnavalitsuse ametnike ja töötajate ametikohad on apoliitilised. Tartu linnavalitsus on kuueliikmeline, vahemikus 2011–2013 viieliikmeline. Alates 9. aprillist 2014 on Tartu linnapea Urmas Klaas.

Tartu Linnavalitsus
Tartu Raekoda 2012 cropped.jpg
Peakorter Tartu
Asukoht Raekoja plats 1a (Tartu raekoda), Tartu
Tegevuspiirkond Tartu linn
Tartu linnapea Urmas Klaas
Emaorganisatsioon Tartu Linnavolikogu
Tartu linnapea Urmas Klaas
Tartu eelmine linnapea Urmas Kruuse Tartu hansalaadal 2008. aastal

1998. aastast alates on Tartu linnavolikogus enamust enda käes hoidnud Reformierakond, kes on koos erinevate koalitsioonipartneritega moodustanud ka kõik linnavalitsused.

Linnavalitsus asub Tartus, Raekoja platsil asuvas Tartu raekoja hoones, linnavalitsuse osakonnad ümberkaudsetes hoonetes Tartu vanalinnas. Tartu linnavalitsus teostab oma võimu osakondade ja komisjonide kaudu.

Linnakantselei ülesanded on linnavalitsuse töö funktsionaalne kindlustamine, linnavalitsuse asjaajamise korraldamine, infotehnoloogiline varustamine ja nõustamine, väärteomenetlusalane teenindamine, personaliteenindus, raamatupidamise korraldamine, teenistusliku järelevalve eesmärgil sisekontrolli korraldamine linnavalitsuse struktuuriüksustes ja linnavalitsuse hallatavates asutustes, õigusteeninduse korraldamine, välisabi sisaldavate projektide alane teenindamine ja nõustamine.

KoosseisudRedigeeri

2017. aasta kohalikud valimisedRedigeeri

2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järel moodustati linnavalitsus järgmises koosseisus:

Linnapea: Urmas Klaas (Reformierakond)

Abilinnapead:

 • Reno Laidre (arengukavad, ehitusjärelevalve, linnaplaneerimine, maakorraldus)
 • Raimond Tamm (avalik kord, energiamajandus, ettevõtlus, innovatsioon, keskkonnakaitse, linnamajandus, turism)
 • Madis Lepajõe (haridus, kultuur, kehakultuur ja sport, noorsootöö, teadus)
 • Mihkel Lees (migratsioon, sotsiaalkindlustus ja -hooldus, sotsiaalpoliitika, tervishoid, tööhõive; alates 2018)
 • Monica Rand (laenupoliitika, linnavarad, rahandus ja eelarve)

2020. aasta jaanuaris lõpetas Reformierakond koostöö senise koalitsioonipartneri Keskerakonnaga, sõlmis 13. veebruaril uue koalitsioonilepingu sotsiaaldemokraatidega[1] ning uus linnavalitsus moodustati järgmises koosseisus:

Linnapea: Urmas Klaas (Reformierakond)

Abilinnapead:

 • Reno Laidre (arengukavad, ehitusjärelevalve, linnaplaneerimine, maakorraldus)
 • Raimond Tamm (avalik kord, energiamajandus, ettevõtlus, innovatsioon, keskkonnakaitse, linnamajandus, turism)
 • Mihkel Lees (migratsioon, sotsiaalkindlustus ja -hooldus, sotsiaalpoliitika, tervishoid, tööhõive)
 • Gea Kangilaski (laenupoliitika, linnavarad, rahandus ja eelarve)
 • Asko Tamme (haridus, kultuur, kehakultuur ja sport, noorsootöö, teadus)

2013. aasta kohalikud valimisedRedigeeri

2013. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järel moodustati linnavalitsus järgmises koosseisus:

Linnapea: Urmas Kruuse (Reformierakond)

Abilinnapead:

2014. aasta 9. aprillist astus Tartu eelmine linnapea Urmas Kruuse tagasi seoses siirdumisega Eesti valitsusse tervise- ja tööministriks. Tema asemel sai linnapeaks senine Riigikogu liige ja kunagine Postimehe peatoimetaja Urmas Klaas. Abilinnapeadena asusid tööle Tiia Teppan (Reformierakond), Artjom Suvorov (Keskerakond), Kajar Lember (SDE), Jarno Laur (SDE) ja Valvo Semilarski (RE).

Linnavalitsuse osakonnadRedigeeri

Järgnevalt on üles loetletud Tartu linnavalitsuse osakonnad aastal 2011 koos lühikese kirjeldusega nende tegevusest.

Arhitektuuri ja ehituse osakondRedigeeri

Osakonnas on neli teenistust.

Arhitektuuri- ja linnakujundusteenistus

 • osaleb planeeringute algatamisel, lähteülesannete koostamisel ja planeeringute menetlemisel;
 • korraldab arhitektuuri- ja linnakujunduslikke võistlusi;
 • koostab hoonestuskavu ja ehitiste projekteerimistingimusi;
 • kooskõlastab ehitusprojekte;
 • annab reklaami paigalduslubasid.

Järelevalveteenistus

 • kontrollib ehitustööde ja ehitusprojektide nõuetele vastavust;
 • vaatab üle valminud ehitised;
 • kontrollib ehitiste korrashoidu ja kasutamist.

Kultuuriväärtuste teenistus

 • täidab muinsuskaitsealaseid riiklikke kohustusi vastavalt Muinsuskaitseametiga sõlmitud lepingule;
 • korraldab miljööväärtusega hoonestusalade ja kultuuriväärtuslike linnastruktuuride uurimist ja säilitamist;
 • korraldab planeeringute ja ehitusprojektide muinsuskaitseliste eritingimuste koostamist;
 • korraldab ajaloolise väärtusega kultuurkihi uurimist ja kaitset;
 • peab Tartu linna kultuuriväärtusega asjade ja mälestiste registrit;
 • jagab restaureerimistoetusi.

Lubade- ja registriteenistus

 • kontrollib ehitusprojekte;
 • väljastab ehitus- ja kasutuslubasid;
 • esitab riiklikule ehitisregistrile andmeid, kodanikele sellest väljavõtteid.

Avalike suhete osakondRedigeeri

Avalike suhete osakond koordineerib linnavalitsuse avalikke ja välissuhteid, kujundab Tartu linna ja linnavalitsuse mainet, arendab turismi ning linnavalitsuse sisekommunikatsiooni.

Osakonnas on kolm teenistust.

Maine- ja turismiteenistus

 • koordineerib linna mainet kujundavaid tegevusi (trükised, suveniirid, kampaaniad, üritused);
 • analüüsib turismistatistikat, viib läbi turismiuuringuid;
 • koordineerib uute turismitoodete väljatöötamist;
 • arendab Tartu brändi;
 • tutvustab Tartut rahvusvahelises meedias ja võrguväljaannetes;
 • töötab välja linna suveniire ja kingitusi;
 • annab välja ja levitab maine- ja turismitrükiseid.

Teabeteenistus

 • korraldab infokeskuse ja heakorratelefoni tööd;
 • toimetab ja arendab Tartu kodulehte www.tartu.ee;
 • avaldab pressiteateid, korraldab meediasuhteid;
 • annab välja statistikaalaseid ja linlasi teavitavaid trükiseid;
 • arendab asutusesisest kommunikatsiooni.

Välissuhete- ja protokolliteenistus

 • koordineerib linna välissuhtlemist;
 • korraldab linna ametlike delegatsioonide välisvisiite ja välisriikidest Tartusse saabuvate ametlike delegatsioonide vastuvõtmist;
 • korraldab sõpruslinnadega suhtlemist;
 • osaleb linna poolt sõlmitavate välislepingute ettevalmistamisel.

Ettevõtluse osakond (sh registriteenistus)Redigeeri

Ettevõtluse osakond

 • viib ellu Tartu linna ettevõtluse arengukava;
 • vahendab ärikontakte;
 • registreerib ettevõtjaid majandustegevuse registris;
 • tegutseb kaubanduse korraldajana linnavalitsuse poolt korraldatud laatadel;
 • korraldab ettevõtlusalaseid seminare, teabepäevi ja konkursse;
 • nõustab ettevõtjaid, edastab neile juhendmaterjale;
 • menetleb ilutulestiku, loterii ja hasartmängude korraldamise taotlusi.

Registriteenistus peab rahvastikuregistrit ja lemmikloomaregistrit.

HaridusosakondRedigeeri

Haridusosakond lahendab Tartu linnas lapsehoiu, alushariduse, üldhariduse ja kutseharidusega seonduvaid küsimusi ning korraldab oma haldusalas tegutsevate asutuste ülalpidamist ja tegevust. Haridusosakonnal on 52 allasutust, sh üks lastesõim, 29 lasteaeda, 20 üldhariduskooli, üks kutseõppeasutus (Tartu Kutsehariduskeskus) ja Hariduse Tugiteenuste Keskus. Osakonna koosseisus on raamatupidamisteenistus.

KultuuriosakondRedigeeri

Kultuuriosakond koordineerib Tartu linna kultuuri-, spordi- ja noorsooelu projekti- ja tegevustoetuste kaudu, sõlmib toetuslepingud ja kontrollib toetuste kasutamist. Osakond haldab Tartu kultuuriürituste internetipõhist andmebaasi (kultuuriaken.tartu.ee), registreerib avalikke üritusi ja koosolekuid. Kogub ja analüüsib kultuuristatistikat. Osakonna alluvuses töötab 9 munitsipaalasutust.

Osakonnas on kolm teenistust.

Kultuuriteenistus

 • planeerib kultuurivaldkonna arengut;
 • koostab kultuuriürituste eelarve;
 • sõlmib ürituste ja tegevustoetuste lepinguid, kontrollib aruandlust;
 • nõustab kultuurikorraldajaid europrojektide osas.

Noorsooteenistus

 • planeerib ja korraldab noorsootöö valdkonna arengut;
 • koostab noorsooürituste eelarve;
 • sõlmib ürituste ja tegevustoetuste lepinguid, kontrollib aruandlust;
 • analüüsib noorsootöövaldkonda;
 • koordineerib noorsootööalase info levitamist ja noorsootöötajate koolitust.

Sporditeenistus

 • planeerib spordivaldkonna arengut;
 • koostab spordiürituste eelarve;
 • sõlmib ürituste ja tegevustoetuste lepinguid, kontrollib aruandlust;
 • täiendab treenerite, klubide ja spordirajatiste andmebaasi;
 • nõustab spordialastes küsimustes;
 • vahetab infot teiste spordiorganisatsioonidega.

TervishoiuosakondRedigeeri

Tervishoiuosakond

 • korraldab elanike üld- ja eriarstiabi;
 • koordineerib ambulatoorse ja statsionaarse õendushooldusteenuse osutamist;
 • korraldab haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevusi;
 • kogub linna raviasutustelt tervishoiustatistikat ja majandusaruandeid; koondab ja edastab Sotsiaalministeeriumile;
 • koordineerib lasteaedade ja koolide tervishoiuteenuseid.

Linnamajanduse osakondRedigeeri

Linnamajanduse osakonna haldusalaks on linna tehnilise infrastruktuuri ja keskkonnakaitse korraldamine. Osakonna allasutus "Kalmistu" tegeleb kalmistutega. Osakonnas on viis teenistust.

Haljastus- ja linnapuhastusteenitus

 • korraldab avalike haljastute rajamist ja hooldamist, neile inventari paigaldamist;
 • korraldab avalikke supelrandu;
 • väljastab raielubasid;
 • korraldab hulkuvate lemmikloomade püüdmist ja pidamist ning loomade varjupaiga haldamist;
 • korraldab üldkasutatavate tänavate, parklate, sildade, bussipeatuste jne hooldust;
 • korraldab avalikkesse kohtadesse prügiurnide paigaldamist ja nende hooldust;
 • korraldab avalikus kohas ja/või omasteta surnud inimeste transporti.

Keskkonnateenistus

 • korraldab keskkonnaalast seiret;
 • korraldab jäätmekäitlust;
 • kontrollib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse täitmist;
 • lahendab keskkonnamõju hindamisega seotud küsimusi;
 • esitab keskkonnakaitselisi tingimusi planeerimise ja projekteerimise lähtetingimustesse.

Teedeteenistus

 • korraldab teede, sildade, Emajõe kaldakindlustuse, vihmaveekanalisatsiooni, kraavide ning truupide ja ehitust ning remonti;
 • korraldab linna tänavavalgustust (ka reklaamide ja bussipeatuste valgustuse toidet);
 • annab välja kaevelubasid ja teede, tänavate ning haljastusalade sulgemislubasid.

Liikluskorralduse teenistus

 • alaline ning ajutine liikluskorraldus;
 • tasuline parkimine ja parkimisload;
 • tänavate sulgemisload;
 • eriveose load;
 • ühistranspordi ja piletimüügi korraldamine;
 • taksolubade väljastamine.

Raamatupidamisteenistus

 • korraldab osakonna ja allasutuse raamatupidamist;
 • sõlmib linna tänavavalgustuse elektrivõrgust elektri kasutajatega (valgusreklaami paigaldajad jt) elektri kasutamise lepinguid.

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakondRedigeeri

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

 • koostab ja korraldab Tartu linna üldplaneeringu, teemaplaneeringute, linnaosade üldplaneeringute ja detailplaneeringute menetlemist;
 • teostab maade hindamise ja maksustamisega seotud töid;
 • peab planeeringute ja projektidega seotud andmekogusid;
 • tegeleb kohanime- ja aadressikorraldusega;
 • tegeleb maade arvestuse ja maamaksu küsimustega;
 • peab projektide, planeeringute, geodeetiliste ja maakorralduslike tööde arhiivi.

Osakonnas on viis teenistust.

Planeeringuteenistus

 • korraldab planeeringute koostamist ja menetlemist;
 • teeb järelevalvet kehtivate planeeringute rakendamise üle;
 • teavitab elanikkonda planeeringualastes küsimustes.

Maakorraldusteenistus

 • lahendab maade erastamisega, munitsipaliseerimisega, riigi omandisse jätmisega ja tagastamisega seotud küsimusi;
 • tegeleb maakorraldustoimingutega (kruntide jagamine, liitmine, piiride muutmine)

Geodeesiateenistus

 • korraldab kohalike geodeetiliste võrkude rajamist, peab geodeetilise võrgu andmebaasi;
 • väljastab topograafiliste ja geodeetiliste tööde tehniliste projektide koostamiseks lähteandmeid;
 • haldab geodeetilist andmebaasi;
 • peab aadresside andmekogu.

Arenguteenistus

 • koostab ja koordineerib linna arengustrateegiat ja arengukavu;
 • korraldab nende koostamiseks vajalikke uuringuid;
 • kogub statistilisi andmeid.

Inseneriteenistus

 • koordineerib tehnilise infrastruktuuri valdkonnas planeeringute ja arengukavade koostamist;
 • lahendab tehnilise infrastruktuuri projekteerimise ja planeerimisega seotud küsimusi.

Linnavarade osakondRedigeeri

Linnavarade osakond korraldab linnale kuuluva vara haldamist ja korrashoidu. Osakonnas on neli teenistust.

Ehitusteenistus korraldab munitsipaalhoonete projekteerimis-, ehitus-, remondi- ja lammutustöid.

Eluruumide teenistus

 • korraldab munitsipaaleluruumide üürile või tasuta kasutusse andmist;
 • lahendab õigusvastaselt võõrandatud varade tagastamise ja kompenseerimise küsimusi.

Majandamisteenistus

 • korraldab munitsipaalomandis olevate mitteeluruumide üürile või tasuta kasutusse andmist;
 • korraldab haldushoonete haldamist ja hooldamist;
 • korraldab linnale kuuluva vara võõrandamist.

Raamatupidamisteenistus

 • korraldab osakonna raamatupidamist;
 • peab põhivarade arvestust;
 • peab munitsipaalhoonete kommunaalteenuste arvestust.

RahandusosakondRedigeeri

Rahandusosakonna haldusalaks on linna eelarve koostamine, selle täitmise arvestus ja kontroll ning linnavalitsuse teiste struktuuriüksuste ja linnavalitsuse asutuste finantsdistsipliinist kinnipidamise kontrollimine. Osakonna koosseisus on raamatupidamisteenistus.

Sotsiaalabi osakondRedigeeri

Tartu linnavalitsuse sotsiaalabi osakond koordineerib ja korraldab sotsiaalhoolekannet ja tervishoidu Tartu linnas. Osakonna hallata on viis linna hoolekandeasutust: Tartu Laste Turvakodu, Tartu Hooldekodu, Päevakeskus Tähtvere, Päevakeskus Kalda ja Varjupaik.

Linnavalitsuse komisjonidRedigeeri

2020. aastal tegutsesid linnavalitsuses järgnevad komisjonid:

 • Tartu linna kriisikomisjon
 • Muinsuskaitsekomisjon
 • Eluasemekomisjon
 • Monumendikomisjon
 • Kergliiklusteede arendamise komisjon

2011. aastal olid Tartu linnavalitsuses järgnevad komisjonid:

 • Elamukomisjon
 • Kriisikomisjon
 • Monumendikomisjon
 • Tartu linna laste nõustamiskomisjon
 • Muinsuskaitse komisjon

Vaata kaRedigeeri

VälislingidRedigeeri

 1. "Monica Rand sai ametist priiks, Tartule valiti uued abilinnapead". Delfi, 13.02.2020.