Kasvukohatüüp

Kasvukohatüüp (ka metsakasvukohatüüp) on mullastikult ja taimestikult ühtlane metsaala. Nimetus tuleb sellele kasvukohatüübile iseloomuliku taime järgi (näiteks kasvab naadi kasvukohas sageli arvukalt naati, jänesekapsa kasvukohatüübis jänesekapsast jne). Kasvukohatüüpide eristamisel on taimestik siiski vaid indikatiivseks tunnuseks, peamine eristuskriteerium on muld.

Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsioon muuda

Eesti metsakasvukohatüüpide uurimisel ja klassifikatsiooni väljatöötamisel on olnud suur roll Erich Lõhmuse, Liivia Laasimeri ja Viktor Masingu töödel. Järgnevalt toodud klassifikatsioon on nende töö arendus, mis on toodud Jaanus Paali teose "Eesti taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsioon" (1997) järgi. (Märkus. Ümarsulgudes on esitatud klassifikatsiooniüksuse sünonüümne nimetus, nurksulgudes nimetuse võimalik täiend, kaldjoonega on eristatud nimetuse alternatiivsed variandid.)

Metsataimkond muuda

Arumetsad muuda

Lammimetsad ja –põõsastikud muuda

Soostuvad metsad muuda

 • Soostuvate metsade (soovikumetsade) tüübirühm
  • Sõnajala kasvukohatüüp
  • Angervaksa kasvukohatüüp
  • Sinihelmika kasvukohatüüp
 • Rabastuvate metsade tüübirühm
  • Karusambla kasvukohatüüp
  • Sinika kasvukohatüüp

Soometsad muuda

Kõdusoometsad muuda

 • Kõdusoometsade tüübirühm
  • Mustika-kõdusoo kasvukohatüüp
  • Jänesekapsa-kõdusoo kasvukohatüüp

Niidutaimkond muuda

Aruniidud muuda

 • Looniitude (loodude) tüübirühm
  • Kuiva looniidu kasvukohatüüp
   • Nõmmloo alltüüp
  • Niiske looniidu kasvukohatüüp
   • Karstiniidu alltüüp
 • Nõmmeniitude tüübirühm
  • Kuiva nõmmeniidu kasvukohatüüp
  • Niiske nõmmeniidu kasvukohatüüp
 • Paluniitude tüübirühm
  • Kuiva paluniidu kasvukohatüüp
  • Niiske paluniidu kasvukohatüüp
 • Sürjaniitude tüübirühm
  • Sürjaniidu kasvukohatüüp
 • Pärisaruniitude tüübirühm
  • Kuiva pärisaruniidu kasvukohatüüp
  • Niiske pärisaruniidu kasvukohatüüp

Lamminiidud muuda

 • Lamminiitude tüübirühm
  • Kuiva lamminiidu kasvukohatüüp
  • Märja lamminiidu kasvukohatüüp
  • Soostuva lamminiidu kasvukohatüüp
   • Lammiroostiku alltüüp

Rannaniidud muuda

 • Rannaniitude tüübirühm
  • Ajuveeranna (geolitoraali/paduri) kasvukohatüüp
  • Pritsmevööndi (epilitoraali) kasvukohatüüp

Soostuvad niidud muuda

 • Rohketoiteliste soostunud niitude (soovikuniitude) tüübirühm
  • Rohketoitelise soostunud niidu (soovikuniidu) kasvukohatüüp
   • Allikalise soostunud niidu alltüüp
 • Vähetoiteliste soostunud niitude tüübirühm
  • Vähetoitelise soostunud niidu kasvukohatüüp

Sootaimkond muuda

 • Madalsoode (põhjaveetoiteliste soode)tüübirühm
  • Rohketoitelise madalsoo kasvukohatüüp
   • Lammisoo alltüüp
   • Allikasoo alltüüp
  • Vähetoitelise madalsoo kasvukohatüüp
   • Õõtsik-madalsoo alltüüp
 • Siirdesoode (segatoiteliste soode) tüübirühm
  • [Puis-] siirdesoo kasvukohatüüp
   • Õõtsik-siirdesoo alltüüp
 • Rabade (sademetoiteliste soode) tüübirühm
  • Nõmmraba kasvukohatüüp
  • Raba kasvukohatüüp
   • [Puis-] mättaraba alltüüp
   • Älveraba alltüüp
   • [Puis-] peenra-älveraba alltüüp
   • Laukaraba allüüp
   • [Puis-] peenra-laukaraba alltüüp
   • Älve-laukaraba alltüüp
   • [Puis-] peenra-älve-laukaraba alltüüp

Kalju- ja liivikutaimkond muuda

 • Kaljude tüübirühm
  • Paekalju kasvukohatüüp
  • Liivakivikalju kasvukohatüüp
  • Rändrahnu kasvukohatüüp
  • Koopa kasvukohatüüp
 • Liivikute tüübirühm
  • Kinnistumata luite (valge luite) kasvukohatüüp
   • Valge rannikuluite alltüüp
  • Kinnistunud luite/liiviku kasvukohatüüp
   • Halli rannikuluite alltüüp
   • Ruske rannikuluite alltüüp

Mageveetaimkond muuda

Mereveetaimkond muuda

 • Hüdrolitoraali tüübirühm
  • Pehme põhjaga hüdrolitoraali kasvukohatüüp
  • Kõva põhjaga hüdrolitoraali kasvukohatüüp
 • Sublitoraali tüübirühm
  • Pehme põhjaga sublitoraali kasvukohatüüp
  • Kõva põhjaga sublitoraali kasvukohatüüp
 • Pelagiaali tüübirühm
  • Pelagiaali kasvukohatüüp

Kultuur- ja ruderaaltaimkond muuda

 • Kultuur-rohumaade tüübirühm
  • Kuiva kultuur-rohumaa kasvukohatüüp
   • Kuiva kultuurkarjamaa alltüüp
   • Kuiva kultuurniidu alltüüp
  • Niiske kultuur-rohumaa kasvukohatüüp
   • Niiske kultuurkarjamaa alltüüp
   • Niiske kultuurniidu alltüüp
  • Muru kasvukohatüüp
 • Põldude (nurmede) tüübirühm
  • Põllu kasvukohatüüp
  • Söödi kasvukohatüüp
 • Parkide ja aedade tüübirühm
  • Pargi kasvukohatüüp
  • Viljapuuaia kasvukohatüüp
  • Köögiviljaaia kasvukohatüüp
 • Õuede, teeservade ja prahipaikade tüübirühm
  • Õue kasvukohatüüp
  • Teeserva kasvukohatüüp
  • Prahipaiga kasvukohatüüp
 • Karjääride tüübirühm
  • Karjääri kasvukohatüüp
   • Paekarjääri alltüüp
   • Kruusakarjääri allüüp
   • Liivakarjääri alltüüp
   • Turbakarjääri allüüp
   • Puistangu alltüüp

Välislingid muuda