Ava peamenüü

Mõiste ajaluguRedigeeri

Mõistet "infrastruktuur" on kasutatud inglise keeles alates 1927. aastast ning see tähendas rajatisi, mis on toimimise aluseks ükskõik millisele süsteemile või operatsioonile. Termin on inglise keelde laenatud prantsuse keelest, kus see tähendab aluspinnast, millele on näiteks rajatud raudtee.[1][2] Ameerika ühendriikides suurenes selle mõiste tähtsus ja kasutus 1980. aastatel, mil toimus USA infrastruktuuri kriis, mille põhjuseks oli valitsuse vähene investeerimine infrastruktuuri arendamisse.[2] Mõiste oli algselt kasutuses kui militaartermin, kus selle all mõeldi struktuure, mis on vajalikud riigikaitseks.[1][3] Lisaks sellele peeti infrastruktuuri all silmas teid, sildu, raudteid ja teisi selliseid struktuure, mis olid hädavajalikud tööstuse ja majanduse ladusaks toimimiseks.[1] Kolmanda tõlgendusena võib vaadelda globaalsete suurettevõtete äriinfrastruktuuri, mis koosneb paljudest harukontoritest, turgudest ja tehastest.[1] Poliitiliste organisatsioonide infrastruktuurina võib vaadelda erinevaid gruppe, komiteesid ja liikmeid.[1]

Infrastruktuuri liigidRedigeeri

Infrastruktuuri liigitatakse inglise keeles hard and soft infrastructure, mis otsetõlkes tähendab kõva ja pehmet infrastruktuuri. Kõva infrastruktuuri all mõistetakse suuri füüsiliselt eksisteerivaid võrgustikke, mis on hädavajalikud kaasaegse tööstuse toimimiseks. [4] Pehme infrastruktuuri all mõeldakse asutusi, mis on vajalikud majanduse, tervishoiu, kultuuritegevuse ja sotsiaalhoolekande ülalpidamiseks, korrashoidmiseks ja arendamiseks. Pehme infrastruktuuri all mõeldakse kõiki asutusi ja institutsioone, mis säilitavad riikide majanduslikke, tervishoiu, kultuuri ja ühiskondlikke standardeid, nagu näiteks haridussüsteem või tervishoiusüsteem.[4]

Kõva infrastruktuuri tüübidRedigeeri

Transpordi infrastruktuurRedigeeri

 
Bussitransport
 
Õhutranspordi infrastruktuur

Energeetika infrastruktuurRedigeeri

Kommunikatsiooni infrastruktuurRedigeeri

 
Serverid kui kommunikatsiooni infrastruktuur
 • Postiteenused ja sorteerimisjaamad.
 • Telefonivõrgud, mobiilsidevõrgud, televisioon, raadiojaamad, kaabeltelevisioon, internet koos tarkvara, ruuterite ja serveritega – Kõik see, mis võimaldab inimestel omavahel suhelda ja kontakteeruda.

Veemajanduse infrastruktuurRedigeeri

 
Vihmavee äravoolutorud Tallinnas
 • Joogiveevarude säilitamine ja haldamine, hoiustamine ja transport.
 • Pumbad, filtratsioonivahendid.
 • Heitvee kogumine ja reovee käitlusjaamad.
 • Kanalisatsioonisüsteem.
 • Suured niisutussüsteemid ja üleujutuste kontroll.
 • Lume eemaldamine ja teede korrashoid soolaga ning lumepuhuritega.
 • Rannikute haldus, milleks on veetammid, lüüsihaldus, luidete stabilisatsioon, mangroovimetsade ning ranniku märgalade kaitse.[4]

Tahkete jäätmete käitluse infrastruktuurRedigeeri

 • Omavalitsuse prügi ja taaskasutavate jäätmete kogumine ja sorteerimine.
 • Tahkete jäätmete prügilad, põletusahjud.
 • Taaskasutuskeskused.
 • Ohtlike jäätmete hävitamisega tegelevad jaamad.

Maa jälgimise ja mõõtmistega tegelevate võrkude infrastruktuurRedigeeri

 • Meteoroloogilised ilma ja kliima jälgimise jaamad
 • Loodete ja jõgede voolu jälgimise võrgud ning jaamad
 • Seismomeetriliste jaamade võrgud
 • Maa jälgimise satelliidid
 • Geodeetilised mõõtemärgid
 • Globaalsed positsioneerimise süsteemid
 • Ruumiliste andmete infrastruktuur[4]

Pehme infrastruktuuri tüübidRedigeeri

Pehme infrastruktuuri all mõistetakse juhtimise, majanduse, sotsiaalhoolekande, kultuuri, spordi ja vaba aja infrastruktuuri.[4] Pehme infrastruktuur koosneb füüsilistest komponentidest nagu kindla funktsiooniga ehitised ja varustus kui ka mittefüüsilistest komponentidest, nagu reeglid ja juhiseid erinevate süsteemide toimimiseks ja rahastamiseks. Samuti süsteemidest ja organisatsioonidest, mille jaoks spetsiaalsete oskuste ja haridusega professionaale koolitatakse. Pehme infrastruktuuri olemus seisneb inimeste jaoks erinevate teenuste kättesaadavaks tegemises.[4]

Juhtimise infrastruktuurRedigeeri

 • Valitsuse ja õiguskorra süsteem, mis koosneb poliitilisest, seadusandlikkust ja õiguskaitse süsteemist. Samuti kohtusüsteem ja õigusemõistmine.
 • Hädaabiteenused nagu politsei, kiirabi ja tuletõrje koos autode, varustuse ja hoonetega.
 • Sõjaväe infrastruktuur. Siia kuuluvad sõjaväe baasid, treeningkeskused, juhtimisjaamad, sidejaamad, suured relvasüsteemid, kaitserajatised, sõjatehased.[4]

Majanduslik infrastruktuurRedigeeri

 • Rahandussüsteem, pangasüsteem, finantsasutused, maksusüsteem, valuuta, rahavarud ja selle regulatsioon ning raamatupidamine
 • Suurte äride logistikasüsteemid, laohooned ja transpordisüsteem
 • Tootmise/tööstuse infrastruktuur koos tööstusparkide ja spetsiaalsete majanduslike tsoonidega
 • Kaevandused ja töötlemistehased ning nende tööd reguleerivad juhised, reeglid
 • Põllumajandus, metsanduse ja kalanduse infrastruktuur[4]

Sotsiaalne infrastruktuurRedigeeri

 • Tervishoiusüsteem, kuhu kuuluvad haiglad, tervishoiu finantseerimine ja tervisekindlustus, süsteemid ravimite ja raviprotseduuride testimiseks, arstide ja teiste tervishoiutöötajate koolitamine, rakendatavad meetmed epideemiate korral.
 • Haridus- ja uuringutesüsteem, mille moodustavad algkoolid, põhikoolid, gümnaasiumid, ülikoolid, uurimiskeskused ja nende rahastamine.
 • Sotsiaalhoolekanne, valitsuse toetus ning heategevuslike organisatsioonide ja annetusfondide toetus vaestele ja teistele abivajajatele.[4]

Kultuuri, spordi ja vaba aja veetmise infrastruktuurRedigeeri

 • Sportimise infrastruktuur, mille moodustavad pargid, spordikeskused, spordiliigad ja spordiühendused.
 • Kultuuriline infrastruktuur, mille moodustavad kontserdisaalid, teatrihooned, kinod, raamatukogud, muuseumid, stuudiod ja lavakunstikoolid.
 • Äri ja turismireiside infrastruktuur, milleks on inimloodud konverentsikeskused, lõbustuspargid, hotellid, restoranid. Lisaks looduslikud tõmbekohad, nagu sood, mäestikud, rannad, metsad. Samuti teenused, mida turistidele pakutakse, milleks on toitlustamine, informatsioon ja reisikindlustus.[4]

Euroopa Liidu struktuurifondid ja Eesti riiklik arengukavaRedigeeri

Eesti riikliku arengukava prioriteet number 4 oli "Infrastruktuur ja kohalik areng", mille üldeesmärk oli säästva ja tasakaalustatud majandusarengut toetava infrastruktuuri väljaarendamine. Arengukava valmis 2004. aastal ning perioodil 2004–2006 oli võimalik prioriteedi raames kasutada 2,8 miljardit krooni, millest ERDF-i osalus oli 2,2 miljardit ja Eesti riigi osalus 683,8 miljonit krooni.[10] Suured kulutused näitavad, et infrastruktuur ja selle arendamine on väga kulukas ning vahendite suunamine selle arengusse on õigustatud ja Eestile vajalik.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri