Institutsioon on sotsioloogia termin ühiskondlikult mõju omavate struktuuride ja mehhanismide tähistamiseks. Institutsioon võib olla ka mingi asutus või organisatsioon. Uus institutsionalist Douglass North väitis, et institutsioonid on ühiskondlikud stimuleerimissüsteemid.

Institutsiooni mõiste võttis kasutusele Maurice Hauriou (1856-1929), prantsuse jurist ja sotsiaalteadlane, haldusõiguse teooria looja. Institutsioon oli tema arvates „üks avaliku elu püsivamatest koostisosadest". Täpsemalt teoses Droit administratif:

§ 1. Institutsioon on sotsiaalne organism, milles võimu omajad on end allutanud kogu ettevõtmist kandvale ideele. Teiste sõnadega: nad teenivad oma ametit, täites neile pandud ülesandeid, selle asemel et kasutada oma autoriteeti ära iseenda vajaduste rahuldamiseks. Selline enese allutamine põhiideele annab organisatsioonile sotsiaalse ühtsuse ja õigusliku iseseisvuse. Ta võib ulatuda juriidilisest isikust kuni isiksuseni välja.

Institutsioonid struktureerivad meie igapäevast maailma ja vähendavad määramatust. Ühiskonnas on indiviididel üheaegselt nii ühised kui ka vastandlikud huvid, kuid ühiste huvide olemasolu ei vii iseenesest koostööle ja erihuvid on seotud nii koostöökasude loomise kui ka jaotamisega. Institutsioonide mõte on koostöö võimaldamises ning mõnel juhul ka takistamises. Karl Popper: "Pole olemas lollikindlaid institutsioone. Institutsioonid on kindlused. Nad peavad olema hästi kavandatud ja sobivalt mehitatud."

Politoloogias eristatakse poliitilisi institutsioone (erakond), võimuinstitutsioone (parlament, volikogud, riigipea administratsioon), valitsemisinstitutsioone (valitsus, riigiametid), järelevalveinstitutsioone (kohus, inspektsioonid).

Sotsiaalne institutsioon on rollide ja staatuste kogum, mis arvestab teatud sotsiaalsete vajaduste rahuldamist (Neil J. Smelser 1994). Sotsiaalne institutsioon on reeglite, normide, põhimõtete, tegutsemismallide jms püsiv kogum, mis reguleerib inimtegevuse teatud valdkonda, organiseerides inimesi kindlatesse rollidesse, staatustesse, suhetesse mingi olulise sotsiaalse vajaduse rahuldamiseks. Näiteks on perekond ja abielu on sotsiaalne institutsioon.

Majanduses on peamised institutsioonid turg ja ettevõte. Ronald Coase on tegelenud firmateooriaga, mis selgitab majanduslike institutsioonide toimimist.

Vaata ka

muuda