Politsei- ja Piirivalveamet

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) on Eesti korrakaitse keskasutus, mis loodi Siseministeeriumi haldusalas 1. jaanuaril 2010 Politseiameti, Keskkriminaalpolitsei, Julgestuspolitsei, Piirivalveameti ja Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ühendamisel.[1]

Politsei- ja Piirivalveamet
Estonian Police and Border Guard Board coat of arms.svg
Politsei- ja Piirivalveameti vapp
Politseiameti hoone 01.jpg
Politseiameti peahoone Tallinnas
Asutatud 1. jaanuar 2010
Eesmärk sisejulgeoleku tagamine
Peakorter Pärnu maantee 139, Tallinn
Peadirektor Elmar Vaher
Emaorganisatsioon Siseministeerium
Veebileht politsei.ee

Organisatsiooni üldnimetus on politsei.

ÜlesandedRedigeeri

 1. süütegude ennetamine ja riikliku järelevalve teostamine õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;
 2. süütegude menetlemine ja karistuste täideviimine õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;
 3. isiku identiteedi haldamine ning dokumentide ja tegevuslubade väljaandmine õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;
 4. migratsiooni- ja piirihalduse korraldamine;
 5. otsingu- ja päästetööde tegemine ning merereostuse avastamise ja likvideerimise korraldamine õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;
 6. kaitsealuste isikute kaitsmine ning määratud objektide valvamine õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;
 7. ameti ülesannete täitmiseks vajaliku koostöö arendamine teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusväliste organisatsioonide, avalikkuse ning välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
 8. ameti tegevusvaldkonnas Euroopa Liidu õigusaktist või muust rahvusvahelisest kohustusest tuleneva riikliku kontaktpunkti ülesannete täitmine;
 9. ameti arengudokumentide väljatöötamine ning ettepanekute tegemine ameti tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate ja arengudokumentide, tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide ja standardite väljatöötamiseks või muutmiseks, arvamuse andmine ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta ning osalemine nende väljatöötamisel;
 10. muude ameti tegevusvaldkonnaga seotud tasuliste teenuste osutamine õigusaktides sätestatud korras, kui selle tegevusega ei takistata põhiülesannete täitmist;
 11. muude seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.[2]

Seniste Politseiameti Politseiprefektuuride, Piirivalveameti piirivalvepiirkondade ja KMA regionaalsete büroode baasil moodustus neli territoriaalselt prefektuuri (Põhja, Ida Lääne, Lõuna prefektuur).

PPA ülesanded, õigused ja kohustused on paika pandud politsei ja piirivalve seaduse ja asutuse põhimäärusega. Organisatsiooni peamised ülesanded on seotud avaliku korra tagamisega, süütegude uurimise ja ennetamisega, piiri valvamise, merepääste ning isiku Eestis viibimise aluste ja staatuse määratlemise ning isikut tõendavate dokumentide väljastamisega.

Tööliinist sõltumata on PPA-l üks eesmärk – olla selleks, et aidata.

KoosseisRedigeeri

PersonalRedigeeri

Politsei- ja Piirivalveametis töötab ligikaudu 5000 inimest. Lisaks tegutseb Eestis 1500 vabatahtlikku abipolitseinike ja vabatahtlike merepäästjatena.

Kõik eriteenistujad on politseiametnikud, sõltumata nende täpsemast ametinimetusest, milleks võib näiteks olla piirivalvur, liikluspolitseinik, menetleja või piloot.

TeenistusastmedRedigeeri

Politseiametnike teenistusastmed:

JuhtimineRedigeeri

Politsei- ja Piirivalveametit juhib peadirektor. Peadirektorile alluvad vahetult peadirektori asetäitjad ja keskkriminaalpolitsei juht, prefektid, siseauditibüroo juht ja sisekontrollibüroo juht. Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja.

Politsei- ja Piirivalveameti juhtkonda kuuluvad (mai 2021):

StruktuuriüksusedRedigeeri

 1. arendusosakond;
  • Analüüsibüroo
  • Eelarvebüroo
  • Ennetuse- ja süüteomenetluse büroo
  • Identiteedi ja staatuse büroo
  • Rahvusvahelise koostöö büroo
  • Strateegiabüroo
  • Valmisoleku ja reageerimise büroo
 2. keskkriminaalpolitsei;
 3. piirivalveosakond;
  • kriisideks valmisoleku büroo
  • piirihaldusbüroo
  • rahvusvahelise operatiivinfo büroo
  • Lennusalk
  • Laevastik
 4. Põhja prefektuur;
 5. Ida prefektuur;
 6. Lõuna prefektuur;
 7. Lääne prefektuur;
 8. administratsioon;
  • Õigusbüroo
  • Dokumendihaldus- ja tõlkebüroo
  • Personalibüroo
  • Kommunikatsioonibüroo
  • Logistikabüroo
  • Orkester
 9. sisekontrollibüroo;
 10. siseauditibüroo[4].

StatistikaRedigeeri

 • Ööpäevas sõidavad patrullid inimestele appi keskmiselt 400 korral.
 • Aastas uuritakse 26 000 kuritegu ja menetletakse 130 000 väärtegu.
 • Aastas antakse inimestele välja pool miljonit isikut tõendavat dokumenti.
 • Pidevalt on politsei valve all 338 kilomeetri pikkune idapiir, mis on ühtlasi Euroopa Liidu välispiiriks.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri

Eelnev:
Politseiamet 1991–2009
Piirivalveamet 1991–2009
Politsei- ja Piirivalveamet
2010–
Järgnev: