Ava peamenüü

Politsei- ja Piirivalveamet

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) on korrakaitseline keskasutus, mis loodi Eesti Vabariigi Siseministeeriumi haldusalas 1. jaanuaril 2010 Politseiameti, Keskkriminaalpolitsei, Julgestuspolitsei, Piirivalveameti ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ühendamisel[1].

Politsei- ja Piirivalveamet
Estonian Police and Border Guard Board coat of arms.svg
Eesti Politsei- ja Piirivalveameti vapp
Politseiameti hoone 01.jpg
Politseiameti hoone, Tallinn, Pärnu maantee 139
Asutatud 1. jaanuar 2010
Peakorter Tallinn
Asukoht Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Tegevuspiirkond Eesti Vabariik
Juhtkond peadirektor Elmar Vaher
Emaorganisatsioon Siseministeerium
Allorganisatsioonid Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuur
Politsei- ja Piirivalveameti Ida Prefektuur
Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuur
Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuur
Veebileht politsei.ee

Organisatsiooni üldnimetus on politsei.

VäärtusedRedigeeri

MissioonRedigeeri

Koostöös loome turvalisust.

VisioonRedigeeri

Oleme avatud, arengule ja inimesele suunatud, kõrgete eetiliste väärtustega asjatundlik partner turvalisuse loomisel.

VäärtusedRedigeeri

PPA töötajad järgivad oma töös järgmisi väärtusi:

Avatus. Oleme targad ja loovad ning julgeme mõelda teisiti, leida probleemidele lahendusi ning olla pidevas arengus. Samuti julgeme tunnistada oma eksimusi ning tegevuste eest vastutada.

Inimlikkus. Hoolime nii endast kui teistest ja väärtustame nii kolleege kui inimesi, kellega kokku puutume.

Tarkus. Tegutseme parema tuleviku ja turvalisuse nimel juba täna. Oskame näha oma rolli ja vastutust ning leida uusi ja nutikaid lahendusi.

ÜlesandedRedigeeri

1) süütegude ennetamine ja riikliku järelevalve teostamine õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;

2) süütegude menetlemine ja karistuste täideviimine õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;

3) isiku identiteedi haldamine ning dokumentide ja tegevuslubade väljaandmine õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;

4) migratsiooni- ja piirihalduse korraldamine;

5) otsingu- ja päästetööde tegemine ning merereostuse avastamise ja likvideerimise korraldamine õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;

6) kaitsealuste isikute kaitsmine ning määratud objektide valvamine õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras;

7) ameti ülesannete täitmiseks vajaliku koostöö arendamine teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, valitsusväliste organisatsioonide, avalikkuse ning välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

8) ameti tegevusvaldkonnas Euroopa Liidu õigusaktist või muust rahvusvahelisest kohustusest tuleneva riikliku kontaktpunkti ülesannete täitmine;

9) ameti arengudokumentide väljatöötamine ning ettepanekute tegemine ameti tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate ja arengudokumentide, tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide ja standardite väljatöötamiseks või muutmiseks, arvamuse andmine ameti tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide eelnõude kohta ning osalemine nende väljatöötamisel;

10) muude ameti tegevusvaldkonnaga seotud tasuliste teenuste osutamine õigusaktides sätestatud korras, kui selle tegevusega ei takistata põhiülesannete täitmist;

11) muude seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine..[2] Seniste Politseiameti Politseiprefektuuride, Piirivalveameti piirivalvepiirkondade ja KMA regionaalsete büroode baasil moodustus neli territoriaalselt (Põhja, Ida Lääne, Lõuna) prefektuuri.


PPA ülesanded, õigused ning kohustused on paika pandud politsei ja piirivalve seaduse ja asutuse põhimäärusega. Organisatsiooni peamised ülesanded on seotud avaliku korra tagamisega, süütegude uurimise ja ennetamisega, piiri valvamise, merepääste ning isiku Eestis viibimise aluste ja staatuse määratlemise ning isikut tõendavate dokumentide väljastamisega.

Tööliinist sõltumata on PPA-l üks eesmärk - olla selleks, et aidata.

KoosseisRedigeeri

PersonalRedigeeri

Politsei- ja Piirivalveametis töötab ligikaudu 5000 inimest. Lisaks tegutseb Eestis 1500 vabatahtlikku abipolitseinike ning vabatahtlike merepäästjate näol.

Kõik eriteenistujad on politseiametnikud, sõltumata nende täpsemast ametinimetusest, milleks võib näiteks olla piirivalvur, liikluspolitseinik, menetleja või piloot.

TeenistusastmedRedigeeri

Politseiametnike teenistusastmed:

JuhtimineRedigeeri

 
Elmar Vaher, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor

Politsei- ja Piirivalveametit juhib peadirektor. Peadirektorile alluvad vahetult peadirektori asetäitjad, prefektid, siseauditibüroo juht ja sisekontrollibüroo juht.

Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja.

Politsei- ja Piirivalveameti juhtkonda kuuluvad (veebruar 2019):

StruktuuriüksusedRedigeeri

 1. Siseauditibüroo
 2. Sisekontrollibüroo
 3. Arendusosakond
  • Analüüsibüroo
  • Eelarvebüroo
  • Ennetuse- ja süüteomenetluse büroo
  • Identiteedi ja staatuse büroo
  • Integreeritud piirihalduse büroo
  • Rahvusvahelise koostöö büroo
  • Valmisoleku ja reageerimise büroo
 4. Teabehaldus- ja menetlusosakond
 5. Administratsioon
  • Õigusbüroo
  • Dokumendihaldus- ja tõlkebüroo
  • Personalibüroo
  • Kommunikatsioonibüroo
  • Logistikabüroo
  • Orkester
 6. Põhja prefektuur
  • Kriminaalbüroo
  • Teabebüroo
  • Piirivalvebüroo
  • Korrakaitsebüroo
  • Valvebüroo
  • Politseijaoskonnad - Kesklinna, Ida-Harju, Lääne-Harju
 7. Lõuna prefektuur
  • Kriminaalbüroo
  • Teabebüroo
  • Piirivalvebüroo
  • Politseijaoskonnad - Kagu, Tartu, Viljandi
 8. Ida prefektuur
  • Kriminaalbüroo
  • Teabebüroo
  • Piirivalvebüroo
  • Politseijaoskonnad - Jõhvi, Narva, Rakvere
 9. Lääne prefektuur
  • Kriminaalbüroo
  • Teabebüroo
  • Politseijaoskonnad - Haapsalu, Kuressaare, Kärdla, Paide, Pärnu, Rapla

StatistikaRedigeeri

 • Ööpäevas sõidavad patrullid inimestele appi keskmiselt 400 korral.
 • Aastas uuritakse 26 000 kuritegu ning menetletakse 130 000 väärtegu.
 • Aastas antakse inimestele välja pool miljonit isikut tõendavat dokumenti.
 • Igal hetkel on politsei valve all 338 kilomeetri pikkune idapiir, mis on ühtlasi Euroopa Liidu välispiiriks.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri

Eelnev:
Eesti Politsei Politseiamet 1991–2009;

Eesti Piirivalve Piirivalveamet 1991–2009

Politsei- ja Piirivalveamet
2010–
Järgnev: