Pakri hoiuala

Pakri hoiuala territoorium on märgitud tumepunasega.

Pakri hoiuala on 16. juunil 2005 erinevate elupaigatüüpide ja liikide kaitseks loodud hoiuala, millesse kuulub Vihterpalu lahest Vääna-Jõesuuni ulatuv rannikumere lõik. Hoiualasse ei kuulu Paldiski Lõuna- ja Põhjasadam ning Pakri saarte maastikukaitsealasse jäävad osad.

Kaitstavate elupaigatüüpide alla kuuluvad jõgede lehtersuudmed, laiad madalad lahed, esmased rannavallid, püsitaimestuga kivirannad, väikesaared ja laiud, rannaniidud, hallid luited, vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved, kadastikud, lubjarikkal mullal asuvad kuivad niidud, alvarid, lääne-mõõkrohuga lubjarikkad madalsood, liigirikkad madalsood, vanad laialehised metsad ning soostuvad ja soo-lehtmetsad.

Üheks eesmärgiks on kaitska ka hoiualal peatuvaid ja pesitsevaid linnuliike. Nende alla kuuluvad aul, hahk, hüüp, jääkoskel, kalakajakas, krüüsel, kühmnokk-luik, laululuik, merivart, punajalg-tilder, sinikael-part, sõtkas, tutkas, tuttpütt, tõmmuvaeras, viupart ja väikeluik. Taimeliikidest pööratakse tähelepanu soohiilakale, nõmmnelgile ja emaputkele.

Hoiuala pindala on 19 011 hektart. Sellest jääb maismaa alla 2067,2 ha ja veeosa pindalaks on 16 943,6992 ha. Samas on näiteks hoiuala kaitsekorralduskavas pindalaks nimetatud ka 21 039 ha.

Pakri hoiuala keskkonnaregistri kood on KLO2000167.

VälislingidRedigeeri