Karistusregister

Üldinfo muuda

Karistusregister on riigi andmekogu, mis moodustab ühe osa e-toimiku infosüsteemist. Karistusregistri tööd reguleerib Karistusregistri seadus[1] Register sisaldab andmeid isikute väärtegude ja kuritegude eest mõistetud karistuste ja nende täitmise kohta. Aastast 2012 on karistusregister üleriigilise e-toimiku osa ning on Justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluv andmekogu.[2] Enne seda haldas Karistusregistrit Politsei- ja Piirivalveamet.

Karistusregistri eesmärgid:

 • usaldusväärse teabe andmine isiku karistusandmete kohta
 • isiku teavitamine tema kohta registrisse kantud andmetest
 • isiku karistusandmete vahetamine välisriigiga

Andmete väljastamine Karistusregistrist muuda

Igaüks saab nii enda kui teiste isikute kohta iseseisvalt teha päringuid avalikus e-toimiku infosüsteemis.

 • Enda ja endaga seotud alaealise isiku või juriidilise isiku kohta saab andmeid pärida piiramatult ja tasuta. Sama kehtib ka siis, kui päring teise isiku kohta tehakse e-toimiku kaudu antud volituse alusel.
 • Teise isiku kohta tehtud volituseta päring on tasuline (4.00 eurot) ja selle eest tuleb tasuda päringu tegemise käigus e-toimiku süsteemis oleva pangalingi kaudu.

E-toimiku väljavõte on mõeldud üksnes karistusandmetega tutvumiseks, ametlikku dokumenti sama keskkonna kaudu saada ei ole võimalik.


Kui on vaja kolmandale osapoolele esitada ametlik dokument oma karistusandmete või nende puudumise kohta, on võimalik taotleda allkirjastatud registriteade. Selleks tuleb karistusregistrile saata allkirjastatud taotlus. Taotlus peab olema allkirjastatud paberil või digitaalselt (nõue tuleneb karistusregistri seaduse § 15 lg 2 punktist 6). Allkirjastamata taotlusi ei ole võimalik menetleda.

Teise isiku kohta on päringu tegemisel on vajalik tasuda riigilõiv 4 eurot. Täpsem info taotluse koostamise, esitamise ja riigilõivu tasumise kohta on leitav Karistusregistri leheküljel.

Riigilõivu vabastuse alused muuda

Riigilõivu maksmisest on vabastatud päringu tegemisel:

 • isik enda ja teda volitanud isiku kohta
 • alaealise isiku seaduslik esindaja esindatava alaealise isiku kohta
 • kohus menetluses oleva kohtuasja arutamiseks ja läbivaatamiseks
 • uurimisasutus ja prokuratuur menetluses oleva kriminaalasjaga seoses
 • kohtuväline menetleja menetluses oleva väärteoasja lahendamiseks
 • valitsusasutus ja kohalik omavalitsus asutusele seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga sätestatud ülesannete täitmiseks
 • Vabariigi Presidendi Kantselei seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks
 • Tartu Maakohtu registriosakond õiguspärase registrikande tegemiseks
 • tööandja isiku tööle võtmisel isiku seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks
 • välisriigi asutus Euroopa Liidu õigusakti või välislepingu alusel
 • notar tõestamistoimingut taotleva isiku andmete kontrollimiseks
 • kriminaalhooldusametnik talle seadusega antud ülesannete täitmiseks
 • uurimisasutus kriminaalasjas kohtueelse menetluse toimetamiseks
 • Vabariigi Valitsus, Siseministeerium, politseiasutus ning Kaitsepolitseiamet kodakondsuse seaduses, välismaalaste seaduses, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud menetluste läbiviimiseks
 • julgeolekuasutus riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 32 lõike 1 punktis 8 ning lõike 2 punktides 4, 5, 7, 8, 10 ja 15 nimetatud asjaolude kontrollimiseks
 • Kaitsepolitseiamet teabehanke tegemise eesmärgil ja jälitusasutusel kuritegude ennetamise ja tõkestamise kohta jälitustoiminguga teabe kogumise eesmärgil
 • prokuratuur kriminaalmenetluse läbiviimise ning jälitustoimingu planeerimise eesmärgil
 • vanglateenistus vanglaametniku erialale õppima asuva isiku või vanglaametniku erialal õppiva isiku seaduse nõuetele vastavuse kontrollimise ning kinnipeetava või kriminaalhooldusaluse kriminogeensete riskide hindamise eesmärgil
 • lastekaitseseaduse tähenduses lastega töötava isiku võtmisel alaealistega seotud tööle, teenistusse, asendusteenistusse, vabatahtlikku tegevusse, osutama tööturuteenuseid või praktikale või lastega töötamiseks tegevusloa andmisel seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks
 • tööandja karistusregistri seaduse § 5 lõike 2 punktides 3–52 nimetatud juhtudel isiku tööle või teenistusse võtmisel seadusega sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks
 • Maaeluministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 65 lõikes 6 nimetatud riigi sihtasutus sama seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud abinõude rakendamise ning eelnimetatud seaduse alusel riikliku järelevalve teostamise eesmärgil
 • Maaeluministeerium ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet kalandusturu korraldamise seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud kalandusturu korraldamise abinõude rakendamise ning riikliku järelevalve teostamise eesmärgil

Viited muuda

 1. Riigikogu (17.02.2011). "Karistusregistri seadus". Riigiteataja. Vaadatud 09.11.2019.
 2. http://www.rik.ee/et/karistusregister (vaadatud 02.09.2016)

Välislingid muuda