Kohaliku omavalitsuse asutus

Kohaliku omavalitsuse asutus on valla või linna kui halduse kandja koosseisu kuuluv asutus.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus eristab kohaliku omavalitsuse asutuste liikidena valla ja linna ametiasutusi, mille põhiülesanne on avaliku võimu teostamine, ja valla või linna ametiasutuste poolt hallatavaid asutusi, mille põhiülesanne on avalike teenuste osutamine kohalikul tasandil.

Kohaliku omavalitsuse ametiasutused on avaliku teenistuse seaduse § 2 lõike 3 kohaselt valla- ja linnavolikogude kantseleid, valla- ja linnavalitsused, osavalla ja linnaosavalitsused, linnavalitsuse ametid ja kohalike omavalitsuste liitude bürood. Omavalitsuste ametiasutuste poolt hallatavad asutused on munitsipaalkoolid, munitsipaallasteaiad, kohaliku omavalitsuse kultuuriasutused, sotsiaalmajad, lastekodud jms.