Eetikakoodeksiks nimetatakse tavaliselt kutseala kutse-eetika normide või organisatsioonis kehtestatud kõlbeliste ja sotsiaalsete põhimõtete kirjapandud kogu.[1]

Kutseala eetikakoodeks on näiteks arstidel (Hippokratese vanne), juristidel, ajakirjanikel jne, kuid eetikakoodeks võib olla ka kodanikuühendustel, asutustel, kontsernidel jne.

Juriidiline staatus muuda

Eetikakoodeksite õiguslik staatus võib olla erinev. Mõne eetikakoodeksi rikkumine võib kaasa tuua haldusliku vastutuse (sealhulgas tegevuslitsentsi äravõtmine) või tsiviil- või kriminaalvastutuse. Mõne eetikakoodeksi puhul võib selle rikkumine kaasa tuua ainult kutseorganisatsioonist väljaheitmise. On ka selliseid eetikakoodekseid, mille rikkumise puhuks sanktsioone ei ole ette nähtud (võib isegi puududa rikkumise kindlakstegemise protseduur).

Organisatsiooni eetikakoodeks muuda

Organisatsiooni eetikakoodeks kujutab endast sageli deklaratsiooni, mis kuulutab välja organisatsiooni seisukohad teatud kõlbelistes ja sotsiaalsetes küsimustes. Organisatsiooni eetikakoodeks võib puudutada näiteks kvaliteedi, töötajate või keskkonna küsimusi. Eetikakoodeks võib ka reguleerida käitumist kõlbeliselt täbarates olukordades, näiteks huvide konflikti või kingituste puhul, ning näha ette protseduurid koodeksi rikkumise tuvastamiseks ja abinõud rikkumise korral. Organisatsiooni eetikakoodeksi tõhusus sõltub sellest, mil määral juhtkond selle järgimist ergutab ja rikkumist karistab. Organisatsiooni eetikakoodeksi rikkumine toob üldjuhul kaasa ainult organisatsioonisiseseid sanktsioone, mis võivad ulatuda töölepingu katkestamise või organisatsioonist väljaheitmiseni. Mõnel juhul võib eetikakoodeksi rikkumine olla ka riigi silmis väärtegu või kuritegu.

Eetikakoodeks ja moraalikoodeks muuda

Kuigi eetikakoodekseid mõnikord nimetatakse ka moraalikoodeksiteks, mõeldakse moraalikoodeksi all tavaliselt siiski kõigile ühiskonnaliikmetele rakenduvate moraalinormide kirjapandud kogu.

Poliitiku eetikakoodeks muuda

  • Eestis tehti algatus poliitiku eetikakoodeksi üle arutamiseks aastal 2005. 5. septembrist 2005 alates ilmus Tõive Kivikase üleskutse hea tahte poliitiku eetikakoodeksi loomiseks kohalikes ja väliseesti ajalehtedes (Eesti Päevaleht 05.09.2005, Sakala 06.09.2005, Virumaa Teataja 06.09.2005, Lääne Elu 06.09.2005, Meie Maa 06.09.2005, Eesti Elu (Kanada) 09.09.2005, Eesti Päevaleht (Stockholm) 14.09.2005, Koit 22.09.2005.) 24. septembril 2005 avalikustati idee aruteluna Tallinna Ülikoolis, kus leidis aset vastava temaatikaga ümarlaud.[2] Ümarlaual arutati usalduse ja eetika probleeme Eesti poliitilises elus ning täpsustati kodanikualgatuse Eesti Demokraatia Uuendamine realiseerimise ideed. Koos suhtlusportaali www.edu.ee avamisega septembris 2005 kujunes välja kodanikualgatuse kompleksne teoreetilis-praktiline programm. Avalikustati hea tahte poliitiku eetikakoodeksi näide.
  • 2005. aastal alanud mõttevahetus poliitiku eetikakoodeksi üle leidis aeg-ajalt taaselustamist ka hilisematel aastatel.[3] 2011. aasta algul algas Eesti ajakirjanduses uus arutelu poliitiku eetikakoodeksi üle.

Psühholoogi eetikakoodeks muuda

Eetikakoodeks on mõeldud psühholoogi suunamiseks tema tegevuses ning standardite loomiseks professionaalses hindamises. Uurimuse alustamisel on psühholoogil vaja silmas pidada, kuidas anda panus psühholoogiateadusesse ja sealjuures soodustada inimese heaolu. Psühholoogil on kohustus ise reguleerida oma käitumist. Psühholoogidel on ametialane kohustus järgida hoolikalt ja põhjalikult uurimistööga seotud eetikanorme. Need peaksid olema kooskõlas elukutse iseärasuste, valitsuse regulatsioonide ja üldtunnustatud väärtustega.

Vaata ka muuda

Eetikakoodeksid muuda

Kirjutisi eetikakoodeksi kohta muuda

Poliitiku eetikakoodeks

Viited muuda

  1. Mis on eetikakoodeks? [ https://web.archive.org/web/20070709041613/http://www.eetika.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=250710/1_mis_on_eetikakoodeks.pdf] – Tartu Ülikooli Eetikakeskuse eetikaalase dokumentatsiooni, informatsiooni ja kommunikatsiooni värav. Eetikaveeb.
  2. http://www.sonumitooja.ee/vanaleht/2005/St39/arvamus.htm[alaline kõdulink]
  3. Juhtkiri: Poliitikutele eetikakoodeks! [1] – Sakala 24.03.2009

Välislingid muuda