Potentsiaalne energia

Potentsiaalne energia on keha energia konservatiivse jõu väljas. Jõud on konservatiivne, kui selle poolt tehtav töö oleneb ainult jõu rakendamise alg- ja lõpp-punkti asukohast, mitte aga selle teekonnast. Niisuguseks jõuks on raskusjõud gravitatsiooniväljas, ka elastsusjõud (näiteks vedru korral) ja elektrilaengutele mõjuv jõud staatilises elektriväljas.

Potentsiaalse energia kui füüsikalise suuruse tähis on (teoreetilises füüsikas või ) ja mõõtühik džaul (J).

Keha potentsiaalne energia võrdub tööga, mida on vaja teha konservatiivse jõu ületamiseks, et viia keha lõppasendisse sellest asendist, milles ta kokkuleppeliselt on nullnivool (näiteks maapinnal) või lähteolekus (näiteks vedru pingevabas olekus). Potentsiaalset energiat võib seega käsitleda nagu tööga varutud energiat.

Potentsiaalset energiat väljendab üldkujul valem

kus

on keha ümberpaigutamisele vastu mõjuv konservatiivne jõud;
on keha ümberpaigutamise teekonna algpunkt (nullnivoo);
on lõpp-punkt.

Potentsiaalne energia Maa gravitatsiooniväljas muuda

Maa gravitatsiooniväljas mõjub kehale raskusjõud, mis on võrdne keha massi ja raskuskiirenduse   korrutisega. Kehale massiga   mõjub seega raskusjõud  . Kui keha asub maapinnale küllalt lähedal, võib   väärtuseks lugeda 9,8 m/s2. Keha tõstmiseks kõrgusele   tuleb teha tööd  . Selle töö tulemusena kandub kehale potentsiaalne energia

 .

Näiteks tõstes 1 kg raskuse keha maapinnast (või põrandast) 2 m kõrgusele, rakendame raskusjõu ületamiseks jõudu   njuutonit, nii et tõstmisel tehtava töö tulemusena omandab keha potentsiaalse energia   džauli.

Kui keha kukub tagasi maapinnale, muutub potentsiaalne energia vaba langemise lõpuks niisama suureks kineetiliseks energiaks.

Potentsiaalset energiat nimetatakse ka asendienergiaks või seisuenergiaks, kineetilist energiat aga liikumisenergiaks.

Vedru potentsiaalne energia muuda

Pingutatud vedru jõud avaldub vastavalt Hooke'i seadusele kujul

 ,

kus

  on vedru materjalist ja ehitusest sõltuv jäikustegur;
  on rakenduspunkti kaugus lähteasendist.

Vastavalt vedru potentsiaalne energia

 .

Elektrilaengu potentsiaalne energia elektrostaatilises väljas muuda

 
Elektrilaeng   punktlaengu   elektriväljas

Kui elektrilaenguga   keha asetseb elektrostaatilises väljas potentsiaaliga  , siis on selle laetud keha potentsiaalne energia

 .

Näiteks punktlaengu   elektrostaatilises väljas paikneval laengul   on potentsiaalne energia

 ,

kus   on Coulomb'i konstant ( elektriline konstant) ja   on laengu   kaugus laengust  .

Vaata ka muuda