Sain täna (11.X 2010) asjaliku nõuande kasutada seda lehte. Luues sellele kõrvallehti mustandite tegemiseks ja märmiku pidamiseks.


MÄRKMIK. muuda

Alustan Vikipeedia ajaloo uurimist.

Üldartiklid.

AJALUGU

Ajalugu on veel lavastuse tavades kinni, pole ajakavade avamist.


AJAKAVA muuda

Ajakava on ajaüksuste (sündmused, ajavahemikud) reastatud ja vormistatud esitus. Tavaliselt on see esitus ka vastavalt kujundatud. Sellel on ära toodud ajatähistega ajaliin ja sellega seotud ajaüksuste sisud. Seda kasutatakse nii ajaüksuste esitamiseks kui ka nende kulu tajutavaks tegemiseks.

Ajakava sisu sisaldab:

 1. Kavandatavat või ettearvatav tulevikku.
 2. Olnu kronoloogiliselt korrastatud esitust.

Ajakava vorm sisaldab:

 1. Kirjalikku ajaüksuste ja nende sisu reastatud esitust.
 2. Kujundatut aja kulgu ruumiliselt tajutavaks tegevat vormistust.

Ajakavade kasutus muuda

Ajakavad aitavad saada ülevaadet minevikust, võimalikust tulevikust ja seeläbi oma tegevusi ja ettevõtmisi ajaliselt korrastada ja korraldada. Samas aitavad nad õppida ajalugu, mõista sündmuste suundusi ja kavandada tulevikku.

Ajaloos muuda

Ajaloos kasutatakse ajakavasid kõikvõimalike ajaliste ridade esitamisel ja nähtavaks tegemisel. Alates maailmaajaloost kuni biograafiliste ajakavadeni. Näiteks:

 • Maailmaajaloo ajakava
 • Eesti ajaloo ajakava
 • A.H.Tammsare elu ajakava
 • Rauakasutuse ajakava
 • Paleoliitikumi ajakava

 

Loodusteadustes muuda

Loodusteadustes aitavad ajakavad esitada kogu kõiksuse ja selle vahemike tegelikke ja võimalikke (oletatav, arvatav, tulevik) arenguridasid.

 • Kosmose lugu alates Suurest Paugust.
 • Geoloogiline ajakava
 • Evolutsiooni ajakava
 • Meteoroloogilised ajakavad
 • Epideemiate ajakavad

Ettevõtmistes muuda

Ajakavad aitavad tegevusi ajastada. Ajakavad aitavad planeerida ettevõtmiste ja ettevõtete tegevusi, koostada töögraafikuid ja õppeprojekte.

Ajaliin muuda

Lähedased ajakavad kasutavad lineaarset ajaliini (skaalat). Ajalooliste kaugemate aegade tänapäevani hõlmamine on võimalik läbi logaritmiliste ajaskaalade.

Ajaühikud muuda

Ajaüksuste paigutuseks ajakava ajaliinis kasutatakse ajaühikuid. Sellega on seotud ajaarvamine. Ajakava paigutus sõltub selle algpunktist ja kasutatavast arvsüsteemist. Logarütmilisel esitusel on iga järgnev ajaüksus kasutatava arvsüsteemi järjest madalam positsioon. Väheste ühiskordsustega arvusüsteemid ei võimalda ajakavast korraliku ülevaate saamiseks seda proportsionaalselt ja erinevat moodi liigendada.

Ajaüksused muuda

Ajaüksusteks on sündmused (episoodid) ja ja neid ühendavad ajavahemikud (perioodid). Eristatakse argisündmusi, sõlmsündmusi ja pöörsündmusi (üleminekusündmused ühest perioodist teise). Perioodide rütmika korrastamisele ja käsitlemisel ka tsüklisi faase ja histoorilisi (arengu)etappe.

Ajakavade vormistus muuda

Ajakavade vormistusvahendid on arenenud koos ajaga. Alates kiviaja tegevuste ajastamiseks kasutatud analoogkalendritest (luukalendrid, Lascaux) kuni tänapäevase arvutidisainini.


Vaata ka muuda

 • Ajakavade leht
 • Kronoloogia
 • Ajaarvamine
 • Kõiksuse ajakava
 • Evolutsiooni ajakava
 • Maailmaajaloo ajakava
 • Lineaarne ajakava
 • Logaritmiline ajakava


NÜLITUD ARTIKLID muuda

Paistab silma üldistamisvõime ja üldmõistete käsitlemise nõrkus või suisa puudumine. Vananenud ja keskpärased materjalid. Loetavasse süüvimisvõimaluse puudumine, et leida täpseid ja olulisi mõtteid. Seetõttu kipuvad artiklite nimede määratlused olema pigem hoopis sõna teistmoodi lahtiütlemised, eri külgede loendid ja kirjeldused. Arutelud valdavalt seltskondlikud vestluspaigad, et vältida ainesega töötamist.

Tõde Kui üks elule lähenemis külg ja inimelu väärtus. Mis see on, mis on selle kriteerium, milles on selle väärtus, mis see teeb inimesesega ja mis inimene sellega teeb. Ilu, õigluse, õigluse ja headuse ... jt kõrval. Mis on selle vastand ja vastupidisus. Seosed muudega. Arengus. Teistega ühes terviklikus komplekses süsteemis. Praeguse üldistuse kitsus ei võimalda neid ei koos ega komplekselt, rääkimata struktuursest ja süsteemsest, käsitleda.

Praegune nö "määratlus" taandub ümbernimetamised ära võttes: tõde on (tõdetav) tõel(is)us või siis (tõendatav) tõesus. Semantilise formaliseerimise nõrkuse tõttu on tegemist vaid sõna eri vormide avamise aga mitte määratlemisega eritunnuse läbi üldisema suhtes.

Kava Aja esitamise, kavandamise ja modelleerimise vahend. Timeline. Ajakavad.

Museion Kui Aristotelese loogikaideaali rakendus ja üksikteaduste väljaarengu koht. Mille esimesena teostas Eukleidese "Elemendid". Seega järgneva 17. sajandi juba meetodina sõnastatud katselise alusega teaduspöörde alus. Peamine toimetati kõrvale.

Göbekli Tepe Kui mesoliitikumiaegne rohkete kaunistustega megaliitehitiste gigantne kompleks, millega on seotud pööre ajalooteaduses. Aastatuhandeid ennem millegigi samalaadse ilmumist neoliitikumis. Toimetamisel muutus ...

Väike jääaeg Selle sotsiaalse halvavuse külg nullitud. Elanike miinimumaeg ja kaks suurt kriisi. Selle vahekord ekspansiooniga soojematesse piirkondadesse ja uute kütteliikide otsimiste ja tehnilise arenguga. Esimesed Euroopa suursõjad. 30 aastane kui suhtarvuna võtta oli kõige julmem Euroopa sõda.

Taoistlik alkeemia Selle keele eripära väljatoov osa ära kaotatud. Kaks lauset. Mida oleks saanud ja pidanud arendama. Mis on kõige muu mõistmise aluseks. Aga erialakirjanduses ei vaevutud otsima, kuna seal on muu teksti sees.

Ignoratio elenchi Muutumas formaalloogiliseks nähtuseks. Ja sellega kaotamas oma tegelikku sisu.

Sõjakunst. Teose nimes olev fa tähendab meetodit, nii nagu seda ka algselt mõisteti. Hieroglüüf koosneb piktogrammidest vesi ja liikuma (minema). Nagu ka tao üks tähendustest. See on midagi praktilise seaduse tähenduses. Seega ikkagi sõjakunst. Songi ajal oluiseks saanud seadus ise on enam vähem li.

Linn Tänapäeval oleva rohkete andmete ja arheoloogilise materjali asemel on ajaloo osas kuhjatud kokku viideteta, ilma nimedeta ja aegunud materjali. Ja selle alusel püütud mingit üldist juttu arendada.

Goodid Puudub täiesti goodide osa ajaloos. See mis nad teiste seast esile tõstis ja neile ainuomane oli. Mis oli nende panuse olemus ja olulisus.

Investituuritüli Puudub ülevaade ajaloo tervikust ja järjepidevuses. Mis oli selle olemus ja olulisus. Millele see tugines ja milleni viis.

Väärtus Pole veel üldartiklit väärtuse kohta. Inimelu väärtused, isiklikud väärtused, kultuuriväärtused jne. Juba on aga eri aspekte sotsioloogias ja filosoofias.


36 strategeemi muuda

Tegelik tee võidule viib alt ülesse, kaotaja mängib stratageemid läbi ülevalt alla. Seetõttu on järgnev stratageemide rea rakendus esitatud teistpidi, kui enamik on harjunud seda teksti lugema.

ARMINIUSE (17e-21p) ELU SÕJATEATER

Arminius pärines germaani heruskite hõimu ülikute perekonnast. Rooma koolile eelistas ta rooma armeed, saavutas Rooma kodakondsuse ja tõusis ratsanikuseisusesse (eques), sai auksiliaaride väe silmapaistvaks juhiks. Ta oli roomlaste suurepärane õpilane, kes rakendas nendelt õpitut nende endi vastu, kavalust kavaluse vastu. 8p naases Arminius peale Balkani ülestõusu mahasurumist kodumaale ja hakkas ette valmistama germaanlaste ülestõusu. Kes ei soovinud kaasa lüüa kas alistati või hävitati. Arminius liitis nad ühte ka teadliku pettuse abil. Ta suutis näida kohalikule asevalitsejale Varusele sõbrana, kasutas ära ta edevust tema juura alases kompetentsis. Maksud olid kõrgeks kruvitud, haldusaparaat oli suur, kehtisid võõrad õigused. Talvel olid väed kaitstud kindlustes. Arminiuse vastaseks oli teine hõimujuht Segestes, kelle tütre ta oli röövinud. 9p saatis Arminius Varusele teate kauge rahvakillu ülestõusust. Too otsustas kindluste poole marssides ka selle asja tee peal maha suruda. Segestes paljastas Arminiuse, kuid Varus ei uskunud kohalikku hõimujuhti, sest Segestese tegulaad meenutas liigagi ta enda varasemaid salasepitsusi idas. Kolm leegioni lahkusid. Väge saatsid kohalikud germaani hõimujuhid. Algas raske sügisvihm. Avamaastikul olid rooma väed tugevad. Soostunud metsaalal tehti rooma vägedele ja vooridele lõpp. Nende pagemise vastu oli ehitatud poole kilomeetrine kaitsevall. Koos vooridega hukkus 25 tuhat roomlast. Varus tappis ennast. Ka Segestes oli sunnitud germaanlastega ühinema. Keiser Tiberiuse aegne hilisem uus rünnak löödi tagasi ja 15. aastal jäädi peale kaotusi Reini ja Doonau äärde pidama. Arminius sai peale 15. aastat kas 37 või 39 aastaselt võimuvõitluses surma.Arminius oli germaanlaste Trooja hobune, kelle läbi said ebalojaalsed sõdurid abivägedes nii väljaõppe kui ka ülekaalu. Saavutanult võidu ta eksis.: Oskamata õigel ajal tagasi tõmbuda osutus Arminius liiga kõrgelennuliseks nagu Ikaros ja kõrvetas oma tiivad.


 • I. Olles kaotanute hulgast astus rooma väkke; rakendas seega pugeja stratageeme.
 • II. Tõusis rooma auksiliaaride väe (kohalikest moodustatud abivägi) silmapaistvaks juhiks; rakendas seega karjeristi stratageeme. Tegelikult oli ta vägi ustav mitte Roomale vaid talle, sest ta teostas germaanlaste sihte.
 • III. Liitis germaani hõimud. Kes ei liitunud, need alistati teiste abil või hävitati. Ebaustavate juhtide asemel kerkisid esile ustavad. Samas mängisid nad väliselt ikka veel roomameelseid, kes on valmis oma vägedega mässe maha suruma.
 • IV. Roomameelse vastasleeri pea Segestese muutis ebausaldavaks ta tütre rööviga ja oma silmapaistva väejuhi autoriteediga. Rooma asevalitseja Varus võttis Segestese paljastusi kui väepealikuvastast intriigi.
 • V. Võitis lambapeast asevalitseja usalduse, ohverdades ka kahevahel olevaid hõimupealikke. Osutas igati Varusele teeneid ja kallates tasa õli tulle, lasi püsida hierarhilise võimupüramiidi sisehõõrdumistel. Täites väliselt pedantselt oma kohustusi ehitas usaldussildu ja näitles oma olematut roomameelsust.
 • VI. Peibutas mässuteatega väe ebasobivasse kohta ebasoodsal sügisvihmade ajal. Väed olid kurnatud ebasoodsast teest ja üksmeel oli sundinud Arminusega liituma ka roomameelsed hõimud. Rünnati Rooma väe nõrku kohti (aeg, lahingukoht, ründeviis) ja kogu toimunu oli lõpuni Varuse jaoks lavastus.


I Kaotusseisus oleva üksisõdimisega seotud salaplaanid (sissisõda, luuresõda). Olles kaotanute hulgast astus rooma väkke ja rakendas seega pugeja stratageeme. Rooma koolile eelistas rooma armeed.

 1. Olles heruskite ülik tuli tal roomlaste keskel alati oma tegelikku mina varjata. Oli germaanlaste Trooja hobune, kelle läbi hiljem said ebalojaalsed sõdurid abivägedes nii väljaõppe kui ka ülekaalu. (Varjates valmistu tõusuks.)
 2. Olles gemaanlane ja herusk oli seotud omadega eeskoste ja ringkäenduse läbi. Iga välise sideme ja teo taga kippus seoses omadega olema teine tagumine plaan ja nähtamatu võrgustik. (Võrgustik, ahel.)
 3. Rooma väes olles oli justkui oma elu sellele pühendanud ja valas oma verd Rooma eest. Ta teened ei jäänud märkamata, pälvis usalduse. (Haavadega usalduse kerjamine.)
 4. Kõik roomameelsuses proovilepaneku ja järelekatsumise (spioneerimise) suutis pöörata kahtlejatele nende omaenese siiruses kahtlemiseks.
 5. Avatud olekuga suutis hajutada kahtlused. Vältides omaetteolekut ja endassetõmbumist tantsis nagu omal ajal Nikita Hruštšovki vajaduse korral hopakki.
 6. Selle kõigega kaasnesid kingitused ja väljategemised kamraadidele ja ülemustele


II Ebavõrdses olukorras olevad ühissõdimisega seotud salaplaanid. Arminiuse sõjalise edu aluseks oli ta eelnev karjäär ja sellega seostuv esiletõusmine ka germaanlaste seas. Ta tõusis rooma auksiliaaride väe (kohalikest moodustatud abivägi) silmapaistvaks juhiks, õppides neilt rakendama nii sõja kui ka karjerismiga seotud stratageeme.

 1. Suutis võtta endale aja ja kohaga kooskõlas oleva vormi, omandada ladina keele ja olemasolevad mõttemallid. Neid kasutades oskas olla vajalik ja saada koht teiste silmis ja keskel. Esinevus. (Tõuse eikellestki kellekski.)
 2. (Potjomkini küla.) Omandas ka olulise ametkondlikku tõusu aluse: osata näidata olukordi vastavalt ülemuste skeemidele ja neile mittevastav panna kahtluse alla või jätta kõrvale. Ehitus, ka ehete mõttes (kreeka keeles samuti samad).
 3. Omandas armu ja hirmuga seotu. Selle, et sõdurid peavad esmalt väejuhti küll armastama ja usaldama, kuid kartma enam kui vaenlast. Asetas neid nii mõnigi kord olukordadesse, kus neil tuli viimane välja panna. (Surnud maa.) Esiletõus.
 4. Lollimäng. Mängis naiivset ja ideelist. Rooma hierarhia silmis oskas jääda vajaduse korral sinisilmseks ja blondiks heruskist barbariks.
 5. Hammusta ühte hirmutamaks teist. Kasutas kui vaja peksukotte teiste hirmutamiseks ja priimuste autasustamist teistele eeskuju loomiseks.
 6. Täites vastutulelikult vajaduse korral ka oma ülemuste kohtusi õppis neid võõrutama elu tegelikus voolus püsimisest ja muutuda ise asendamatuks, samas kui neid asendada tuli. Tegelikult oli ta vägi ustav mitte Roomale vaid talle, sest ta teostas germaanlaste sihte. Esiplaanil.


III. Segases olukorras oleva mitmete osalistega seotud salaplaanid. Peale Balkani ülestõusu mahasurumist naases Ariminius 8 pKr kodumaale ja hakkas seal ette valmistama germaanlaste ülestõusu. Selleks tuli liita heruskeid ümbritsevad germaani hõimud. (Selle üksikasjadest pole just palju teada.)

 1. Ühendas hõimud, kutsudes lähedasi appi ka kaugemaid liitma. Seeläbi tuli peale kaugemate liitumist juba lähedastel hakata etendama vahendajate osa ja täitma sellega kaasnevaid kohuseid.
 2. Kes lähedastest ei liitunud, sattusid kaugete ja naabrite tõttu raskesse olukorda, mis kiirendas ka nendest mõnede liitumist.
 3. Vastastikune seotuse tihe ja suletud ring hakkas muutma roomameelseid järjest ettevaatlikumaks ja pani nad endasse tõmbuma.
 4. Ebaustavate juhtide asemel kerkisid hõimudevahelises läbikäimises esiplaanile ustavad (kestavahetus).
 5. Väliselt mängiti ikka veel roomameelsust (udu, soga).
 6. Samas aga oldi juba valmistumas ja valmis oma vägedega üles tõusma (hagu äravõtt).


IV RÜNDAMISEGA SEOTUD SALAPLAANID. (Ründesõda. Krabamine. Edu edendav etendus.) Tagamaks võitu roomlaste üle tuli Arminiusel esmalt saada ülekaal roomameelsest vastasleerist ja selle peast, omaenese kasuisast Segestesest.

 1. Segestese muutis Arminius ebausaldavaks röövides ta tütre teda naiseks võttes ja oma silmapaistva väejuhi autoriteediga. Rooma asevalitseja Varus võttis Segestese paljastusi oma väepealiku vastase intriigina. (Löö pead, keera kraan kinni.)
 2. Selgitamaks välja vastasleeris olijate meelsust kasutas ka rämedat stiili nägemaks, kuidas keegi ta käitumist tõlgendab ja vastab. Väljakutsuva käitumisega saavutas kohaseid reaktsioone. (Saamaks jaspist viska tellis.)
 3. Saamaks anna järgi. Seejärel näitas nende suhtes eelistusi, külvates Segestesesse kahtlusi ja hoides teda sellega ärevil. Julgustamaks teisi lähenema liitmiseks ja kaasamiseks tegi hõimujuhtidele järeleandmisi, et julgustada neid omavahel läbikäima.
 4. Meelita tiiger. (Haigestumine, nõrkus: avalduste tegemisele meelitamine.) Usaldades oma naise ja enda elu Varuse kätte lasi Segestesele, kes seda meeleldi uskus, teada anda oma „kukkumisest jahil” ja et hoiab ta tütart väevõimuga enese juures. Provotseerides teda nii tegudele, mis ta maine teiste hõimude ees alla viisid.
 5. Olles heruskite ülikute soost hoidis traditsioone aus ja tugines kohalikele hõimupreestritele. Omistas enda mõtteid neile, viidates aina ühisele ja põlisele vaenlasele, kes nende usust ja vabadusest ei hooli. Nimetas Segestese nimega meeleldi kõrvu nende nimesid, kes olid kunagi roomlaste sissetungi ajal kangelastena langenud.
 6. Hoidis Segestese leeri ärevil võimalike umbusu avaldustega, rooma vägede vahetamisega ja lisamisega, ettearvamatute tegevuste ja teadetega. (Venelastel: peksa naist, et naabrid kardaks. Peksa omasid, et võõrad kardaks. Löö rohtu, ehmatamaks madu. (Tekita ärevust, et end reedaksid.))


V. TASAVÄGISUSEGA SEOTUD SALAPLAANID. (Diplomaatiasõda. Valed. Näitemäng.) Germaanlaste võidu tagamine, loos omaette peatüki moodustanud Arminiuse poolse kohaliku asevalitseja Varuse usalduse võitmine.

 1. Mängides kohalikust lambapeast asevalitseja edevusele ja eneseuhkusele suutis Arminus võita viimase sõpruse. Ta lasi provintsis teisi kuulajaid mitteomaval Varusel oma Rooma seaduste tundmistega enda ees hiilata. (Kes laokil, see ära.)
 2. Vajaduse korral tõi ta umbusu tekkegi võimaluse välistamiseks mõned kohalikud kahevahel olevad hõimujuhid patuoinastena roomlastega „ühistöö” altarile. (Hoidmaks virsikut ohverda ploom.)
 3. Osutades Varusele vastutulekuid, teeneid ja varustades teda vajalikuga sillutas ta teed mitte ainult tema vaid ka kolme leegioni hukule. (Nuga naeratuses.)
 4. Meeleldi, seda välja näitamata, lasi ta püsida roomlaste võimupüramiidis omavahelistel hõõrumistel ja kuulujuttudel võimalikest uue asevalitseja kandidaatides ja Varuse ümbervahetamisest. (Jälgi tüli vastaskaldalt.)
 5. Süüvinult ja täites lausa pedantselt oma kohustusi ehitas ta usaldussildu ja ei äratanud mingit kahtlust. (Kõpitse siin, sisene seal.)
 6. Harjutas pidama näilise roomameelsuse läbi ennast selleks, kes ta polnud. Rooma poolt juhtinud Varus ootas olematut Arminiuse auksiliaaride abi kolme leegioni hävinguni viinud loo lõpuni. (Tee mittemillestki midagi.)


VI. VÕIDUVÕIMALUSEGA SEOTUD SALAPLAANID. (Teesklus.) 9. pKr. Rooma murdmine. Arminiuse, heruskist Rooma auksiliaaride väe silmapaistva juhi, elu sõjateatri tippsündmus:

 1. Peibutas väikese rahvakillu mässuteatega leegionid teelt kõrvalepõikele neile ebasobivasse kohta. (Kära idas, ründa läänes.)
 2. Kasutas vastasele ebasoodsat sügisaega, kui väed tõmbusid talveks kindlustesse. (Röövi põlengu ajal.)
 3. Rooma väed olid kurnatud pikast teest läbi ebasoodsa maastiku, vihma, pori, tormi ja tormikahjustuste. (Oota rahus kurnatust.)
 4. Hõimude üksmeele tõttu olid sunnitud liituma ka roomameelsed hõimud. Sealhulgas ka ta vastase Segestese omad. (Tapa võõra noaga.)
 5. Rünnati Rooma väe nõrku kohti: ebasoodsas kohas, ebasoodsal ajal ja ebasoodsal viisil. Peaväge rünnati soostunud metsaalal, kust pagemise välistas kaitsevall ja mägi. Ründajate õnneks oli ka ränk sügisvihm ja torm. Rünnati kergejalaväe äkkrünnakutega, mis taotlesid vastupanu kohates taandumistega peajõudude killustumist ja väegruppide eraldumist. (Päästmaks Weid, piira Chaod. Nõrga koha löömine.)
 6. Kogu toimunu oli lavastus. Rooma poolt juhtiv Varus ootas olematut Arminiuse auksiliaaride abi. Saatvad germaani hõimupealikud, kes olid oma vägedega valmis toetama ülestõusu mahasurumist olid hoopis vaenlased. Roomlaste eri hõimude juurde pandud valvekomandodele oli rünnaku ajaks juba viimse meheni ots peale tehtud. (Peta pealik üle mere.)

Keiser Augustust olevat pärast seda nähtud nii mõnigi kord üksildaselt palee sammaskäikudes uitavat ja vahel pead vastu seina tagudes pomisemas: ”Varus, Varus, anna tagasi mulle mu leegionid.”


Tegelikust 36 kava tagamaast muuda

Hiinas on mõningaid tekste. (Tean: Muutuste raamat. Üks taoistilik kanooniline raamat (Yinfu Jing ehk Ühtse Kaetu Lõime) . 36 kava.) Mis on täpse hieroglüüfide arvuga. Näiteks IC-s on 64 ruudus. Sellel taoistlikul raamatul on kaks varianti: esimene lühem IC üksikjoonte arvuga 64 x 6 = 384 ja teises veel 64 lisaks (448). 36 kavas on 6 rühma idioomides kokku 138 (5 x 4 x 6+ 1 x 3 x 6 hieroglüüfi. Hiinas õpiti klassikalised tekstid pähe. Kõik kipub vihjama sellele, et tegemist on pärimuslikus (mitte kirjalikus) kultuuris olevate tekstidega, mida pärijatele suuliselt üle anti. Mnemnotehnikatega seotud rühmitatus, rütmilisus ja riimid. Visuaalselt jälgitav ühikute asetuse muster. Mis peab suunava ja viitava juhisena ka veretukses ja uneski meeles püsima. Mis võivad olla tekkinud ennem kirjaliku kultuuri teket.Peale selle on ka hiina keel täiseti erinev euroopa keeltest. Ühel silpil võib olla tuhandeis tähendusi. Täpsustus toimub situatiivselt. Tegemist on morfo-loogikat sisaldavate inimkesksete vormiühitustega. Ajaloolises arengus on esiplaanil olnud vorm. Erinevate aegadel on olemasolevat vormi täidetud vastavalt ajastute kontekstile erinevat sõnadega (silpidega). Arvsus ja asetus koos oma loogikaga on säilinud. Nn ka matemaatikale omane positisoonide loogika (näiteks arvusüsteemides olevad positisoonid). Ühe asja koht (termin-aal) on olulisem selle asja kohta käivast ajas, kohas ja muus muutuvatest sõnadest (termin). Mis muutuvad vastavalt kaadritele ja tellija materjalile.

I Ching on oma täieliku nime järgi Zhou Yi Jing ja selles on vaid 36 koondheksagrammi. Zhou tähendab ka ringi-ringlust (4 jaotusega). See nimi tähendab Ring Muutuste Lõimet. 28 x 2 kuusjoont moodustavad raamatus 28 paari milles märgitakse igat paari vaid ühe kuusjoonega. Mida loetakse nii ülalt alla, kui ka alt ülesse. Saades sellega vastandite ringi (Yi hieroglüüfis on Päike ja Kuu). Järele jäänud 8 kuusjoont, mis jäävad ümbeerpööramisel samaks, jaguneva 6+2. St et 2 täiesti puhast Yin ja Yang ning 6 segatut. Seega 28 + 2 + 6. Pole minu leitud ega väljamõeldud. On ka üks skeem ja viide selle Vana-Hiina tegijale. Vastava tekstiga. Alkeemias.


TERMINAALID

Morfo-loogiline 36 Zhou Yi Jingi süntees.

Koosneb 6 x (4 + 2) rühmast.(Rühmad leiad Yi Yingi loogikas esitatud ruuttabeli liigenduses.)

Täpsemalt 4 x (4 + 2) + 4 paarmärgist (iga neist sisuliselt kahe kuusjoone ring). Ja 2 + (4 + 2) üksikmärgist (mis jäävad ümberpööramisel samadeks).

Seejuures seoses Alkeemiaga.

Selles on (seoses nõleravi kanalitega) üks kahes (yin-yang) poolest koosnev ringkanal. Zhou (neli osa) - ringlus. Selles toimub neljafaasiline tsüklika. Kolme kõrguspunkti vahel. Paarmärgid jäävad sellele. Kuid ka ainult samadest joontest koosnevad kuusjooned, sest need on eesmise ja tagumise kanali nimedeks ja iseloomustajateks (mõlemas 6 alaetappi).

Peale selle on olemas keskkanal, millel on kolm kõrguspunkti ja ringlust ei toimu. Vaid ülesse ja alla liikumine kolme punkti vahel. Sellele jäävad 4 + 2 viimast kuusjoont.

Koondvormel 36 kava.

Kokku on terminaali vormel: (4 x (4 + 2) + 4)+ 2 + (4 + 2) = 6 x (4 + 2) = 36. Seejuures ringlusega seotud tuuakse 36 kava raamatus ära 4 hieroglüüfiga 2 + 2. Nende väljendites on märgata paarsust: kära idas, ründa läänes. Kas kõigil? Vaid keskkanali kolme punktiga seotud 3 hierogüüfiga. 5 x (6 x 4) + 6 x 3 = 6 x (5 x 4 + 3) = 138

Igal juhul on selline vormiühitus võimalik. Kas sellel ka seoses selle raamatuga sisu on ? Tuleb vist hakata hieroglüüfe ja nende ideogramaatikat uurima. Selles võib ei tea mis veel kirjas olla. Näiteks: Zhoud loetakse dünastia nimena ja öeldakse et see on Zhou aegne raamat. Tegelikult on raamatuid mis loevad seda hoopis ringlusena.


Alkeemia esimene ja peamine raamat: Ring Muutuste (Zhou Yi) Kolmühtsus (Kolmainsus).

Taas üks hämaraid tekste mille loomisaeg ja koht teadmata. Jutu järgi loodi tuhat aastat varem kui Songi ajal ringlusse läks. Seal seda ringtsüklit ja tule faase avataksegi. Yi Jingi guade abil..

Eeskanal on seotud ka (tsiviilne, kultuurne, armukunsti) yin tulega ja tagakanal (militaarne, sõjakunsti) yang tulega.

36 salaplaani seos Muutuste raamatuga muuda

Õnnestus 36 salaplaani seos Muutuste raamatuga kindlaks teha. Vastavalt tabelile, mis on Yi Jingi loogikas. Ülimalt selgepiiriliselt korrastatud. Ainult viimase kahe rühma esimesed neli kohta millegipärast omavahel ära vahetatud. Miks ei saa veel aru. Kui varem olen püüdnud aastaid viljatult neid ja nende rühmi meelde jätta, siis nüüd on peas nagu valatult. 2/3 osas on tekstiline ja kujundiline kattuvus täieti ilmne, kohati lausa sõna sõnaline. Seda ka seoses toodavate näidetega.

Arvatavasti on tekstil mitmed organiseerimistasemed nagu Muutuste raamatulgi. Alates võrdkujudest. Siis üks tavaline 6 tasandiline ja teine kuue kuusjoonte rühmana. (Nagu geen: nukleiinhapete rida, spiraal ja lõpuks gloobus.) Peamiseks ja esmaseks hüveks sellel on meeletu kompakstsus ja näitlikus! 64 asemel juba 36, kuid seejuures ikka veel reaalselt toimivad ja omavahel väga tihedalt seotud.

Ainult kuusjoonte rühmadena annab võimaluse kasutada neid tõesti ajastamisvahenditena. Enamus stratageeme (peale 8, millest eeldasin on 6 viimases rühmas, kuid teksti võrdlusel selgus millegipärast et eelviimases) on paaridena. Seega ajaliste ringidena: tegevuse ja vastupidise tegevusega! Mõlematel tegevustel on oma looline-järguline astmestik-järgnevus! Kohe on olemas ka pilt ajalisest liigdatusest (mis võib sisaldada endas kõiki regulatsiooni tasandeid nii tekkes, kui teostumises ja nendega seotud erivõtteid). Samas on ka kohe pilt selle tegevuse vastandpoolest kelle suhtes seda rakendatakse! See on küll vägev. 30 juhul 4 hieroglüüfiga ja 6 juhul 3-ga.

Mõned näited: Meelita tiiger mäelt alla. Vastab 33.-34.paarile, mille vastandi pool on 20.-19. kuusjoone ring. 20. on taanduv ka Mäe kolmjooneks ja tiiger on 19. astroloogiline vaste. 33.-34. tegevus toimub pagemise-ilmutamise (näitamise) ringis. Samas on eelnev: Võtmiseks anna järgi (kassjahiir) 19.-20.. 19. tiiger on lähenemine (33. püüab pageda) ja 20. on ka ülevate saamiseks kaugenemine (järeleand) (34. ilmutab-näitab ennast). 33.-34. tegevus toimub pagemise-ilmutamise (näitamise) ringis. Niiet meelitamine toimub ilmutamise (peibutamise ringis) ja pagemise. Järgnevas Võtmiseks anna järgi on poolused vahetatud. Nüüd mängib tiiger, andes ülevaate saamiseks järgi (20.) ja siis taas pealetungides (19.). Teistega on valdavalt sama.

Näiteks: Jälgi vastaskaldalt põlengut 15.-16.. Seal on 15. end talitsevalt tasakaalu hoidev, et kui aeg tuleb siis 16. innukalt väega pealetungiv. Vastas on 10. viisakas agressioon (naeratusega rünnak (ka omade), juttu ka tekstis) ja 9. kaitsvalt teeniv. Peida nuga naeratusse aga on juba 10.-9. ring 15.-16. vastas. 10. rünnak tugineb 9.-le omasele teenivusele ja ilmneb viisaka käitumisega. Saad nagu rinnalapselt nuga.

Zombinipile vastavas 26. kuusjoones on otseselt juttu vana tarkuse korjamisest (raamatukogu) ja seega ka tsiteerimisest. Jne.

Iludus on seotud Mõrsja 54. kuusjoonega, millega seostatakse ka kommetest üleastumist, lustimist ja prostitutsiooni.

"Bluff (tühi linn)" 18.-17.ring. 17. on varikujude lummuses (rikutus). 17. on seotud ka järves puhkava (magava draakoniga). Nime Zhuge Liang tõlge.

Vaheta talad kõudunutega kohale jääb 28. üksikkuusjoon, milles on juttu on painduvatest katusetaladest, mille otsad on pehkimas. Seostub ka näidetega.

Tõuse külalisest isandaks vastab 1. kuusjoonele! Isanda ja loomingu kuusjoonele ja selleni viivale 6 astmele.

"Page" vastavuses 29. Tähendab ka varjatust ja peidetust, ohtudes tegutsemist. Ennast ja oma sihte varjates ja peites oma töö täiuseni viimine.

"Ahel" vastavuses 30. Tähendab ka võrku. See kujund on ahelast isegi parem, kuna ahel sõltub oma nõgimast lülist. Seoste ja seotuse võrgu loomine.

Seejuures on igas kuuikus täielikult omavahel seotud kuusjooned. Esimeses neljas igas 12 kuujoont kuue paarina. Neist: 8-ne kuusjoonte nelik kahe paaride paarina ja neile vastav võti kahe paarkuusjoonena. Tabelis servad ja nurgad. Viimased kaks stratageemide rühma on seotud tabeli keskmega. Sealgi eralduvad lõpetavad võtmed ja eelnev osa. Täielikult korrastatud! Vahetused, vastandid ja vastupidisused! Ja tekstiline kattuvus.

Inimesele, kes Muutuste raamatut ei tunne on see kõik äärmiselt udune aga asjatundjale on selles meeletu selgus ja lihtsus, sisutihedus ja rikkus. 138 hieroglüüfiga! Just selle dünaamikas ja kompaktsuses. Vaadelda tegevust koos vastupidisusega! Ja seejuures seoses vastaspooluse ja selle tegevusringiga. Koos tegevuste astmestamise ja ajastamise võimalusega! Nii üht kui teisipidi! Tõeliselt eluline värk. Täissüsteemne.


Vanad formaalsed märgisüsteemid muuda

Monogrammid 2 elementi 3 elementi 4 elementi 5 elementi 8 elementi 10 (9) elementi
Bigrammid 4 Sixiang 9 Lo Shu 16 25 64 Ploomiõis
Positsioone 8 18 32 50 1000 Shen Shu
Trigrammid 8 Pagua 27 Zi Guan 64 125 Ling Qi Jing
Positsioone 24 81 192 375
Tetragrammid 16 Sikidy; geomantia 81 Tai Xuan Jing 256 Ifa 625 4096 Ifa
Positsioone 64 324 1024 2500
Heksagrammid 64 Yi Jing 729 Tai Xuan Jing 4096 Yilin; (Ifa) 15625 arheo. 1 000 000 arheo.
Positsioone 384 Shen Shu 4374 24576 93750 6 000 000
60 tsükkel 120 positsiooni

Vahekord positsiooniliste arvsüsteemidega: Shen Shu. 60 tsükkel. Ploomiõis.

Kõikidega seotud omakorda formaalsed reeglid osiste vahekordade kohta. (Elementide, positsioonide, guade, ..., tabelite)


KOMPOSITSIOONID Astroloogia (Euroopa, Hiina). Kronomantika. Suur Arkaan. Väike Arkaan. Tattwad.

ELEMENDID 2;3;4;5;6 Tsüklilisus. Hiina, Euroopa, India.

POSITSIOONID 2;3;4;6 Histoorilisus. Hiina, India, Euroopa.

VARIATSIOONID

KOMBINATSIOONID (Variandid) Guad ja gualaadsed märgid.

KOMPLEKSID Gualaadsete nö mustrid.

Ennustamine


Pealkirja tekst muuda

八卦
後天図
 
 
 
 
   
 
 
 
先天図
 
 
 
 
   
 
 
 
六十四卦
上経(1-30
下経(31-64


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
後天八卦図

               

 
先天図における八卦の生成分化
 
八卦爻と太極
先天図
 
 
 
 
   
 
 
 
後天図
 
 
 
 
   
 
 
 
 
風水の八卦鏡に使用された先天八卦図
 
A Tibetan "Mystic Tablet" containing the Eight Trigrams on top of a large tortoise (presumably, alluding to the animal that presented them to Fu Xi), along with the 12 signs of Chinese Zodiac, and a smaller tortoise carrying the Lo Shu Square on its shell

(  )


 
Dualer Aufbau der Trigramme
(genauso auch gespiegelt denkbar)


Lõuna-Korea riigilipp   on valge; keskel on ülalt punane ja alt sinine yin-yangi sümbol; valge välja igas nurgas on erinev must trigramm Yijingist (Hiina muutuste raamatust). Lipu nimi on korea keeles Taegeukgi (태극기; 太極旗). Lipu mõtles välja Korea suursaadik Jaapanis Bak Yeong-hyo. Korea kuningas Gojong kuulutas 6. märtsil 1883 selle lipu Korea sümboliks. Valge taust sümboliseerib valgust ja puhtust ning väljendab rahuarmastust. Neli trigrammi lipul on:

 • ||| Jõud (☰; geon (건; 乾) korea keeles = taevas (天);
 • |:| Sära (☲; ri (리; 離)) = tuli (火), päike ja yang;
 • :|: Kuristik (☵; gam (감; 坎)) = vesi (水), kuu ja yin;
 • ::: Põld (☷; gon (곤; 坤)) = maa (地).
     
     
     

 King Wen "Later Heaven" muuda

 
 
 
 
 60 tsükkel muuda

 
  chǒu yín mǎo chén wèi shēn yǒu hài  
jiǎ 1   51   41   31   21   11   Yang Puu
  2   52   42   32   22   12 Yin
bǐng 13   3   53   43   33   23   Yang Tuli
dīng   14   4   54   44   34   24 Yin
25   15   5   55   45   35   Yang Muld
  26   16   6   56   46   36 Yin
gēng 37   27   17   7   57   47   Yang Kuld
xīn   38   28   18   8   58   48 Yin
rén 49   39   29   19   9   59   Yang Vesi
guǐ   50   40   30   20   10   60 Yin
  Yang Yin Yang Yin Yang Yin Yang Yin Yang Yin Yang Yin
Rott Härg Tiiger Kass Mang Madu Hobu Kits Ahv Kukk Koer Siga
Vesi Muld Puu Muld Tuli Muld Kuld Muld Vesi