Graafide identifitseerimine

Graafide identifitseerimine tähendab graafide eristamist, äratundmist või tuvastamist neist tuletatud invariantide põhjal mitmesuguste koodide, vektorite, polünoomide, spektrite jt. näol. Seda nimetatakse ka kanoniseerimiseks [1].

Graafi identifitseerimine tipupaaride baasil

muuda
 
Identification of graphs by exponantation the adjacency matrix

Graafi   põhiline omadus on tema struktuur, organiseeritus, mis rajaneb elementidevahelistele suhetele. Struktuur ise on kujutatav graafina   kusjuures isomorfsed graafid omavad ühesugust struktuuri. Struktuuri põhilisteks karakteristikuteks on tema sümmeetriaomadused, mis avalduvad sarnaste elementide (tippude ja tipupaaride) näol, mida rühmateooria aspektist nimetatakse graafi orbiitideks (või transitiivsuspiirkondadeks, ekvivalentsusklassideks).

Graafi elementaarosised on tipupaarid (mitte tipud) ja selle elementaarsed sümmeetriaosised on tipupaariorbiidid  . Tipupaare (st tipupaaride vahelisi suhteid) on püütud identifitseerida nende ümbruste ühisosa iseloomustavate invariantide abil struktuurimudeli   näol [2].

Efektiivsemaks on osutunud graafi seosmaatriksi astendamine (korrutamine iseendaga). Kui algses seosmaatriksis   on vaid kaks tipupaaride ekvivalentsusklassi: servad ja mitteservad, siis algse maatriksi korrutamisel iseendaga   suureneb klasside arv  , mis toimub teatud astmeni  ,   ja siis seiskub [3][4].

Seega, iga astme   korral suureneb tipupaare iseloomustavate astmeelementide   erinevate väärtuste arv  . Moodustada nende erinevate väärtuste jada    . Kui astme   korral erinevate väärtuste arv   enam ei suurene, siis peatada korrutamine ja moodustada väärtuste jada   baasil igale reale   vastav väärtuste sagedusvektor  . Järjestada (transponeerida) saadud maatriksastme   read   ja veerud   leksikograafiliselt vastavalt nende sagedusvektoritele  . Saame korrastatud maatriksastme  . Salvestada maatriksaste   ja selle korrastatud maatriksaste  .

Nii struktuurimudel   kui ka maatriksaste   on võrdväärsed, teineteist täiendavad graafide identifitseerimise atribuudid. Kuigi   eristab ja esitab tippudevahelisi suhteid küllaltki täpselt, võivad need osutuda vahest mittetäielikeks invariantideks.   elemendid on küll täielikud invariandid, kuid ei erista omavahel graafi servi ega nende puudumist.

Orbiitide (positsiooniklasside) põhiomadused

muuda

1. Kui graafi   tipud     kuuluvad samasse positsiooni (orbiiti)   siis on alamgraafid           isomorfsed, st omavad ühesugust struktuuri.

2. Kui graafi   servad     kuuluvad samasse positsiooni (orbiiti)   siis on alamgraafid           isomorfsed, st omavad ühesugust struktuuri.

3. Kui graafi   mitteservad       kuuluvad samasse positsiooni (orbiiti)   siis on ülemgraafid           isomorfsed, st omavad ühesugust struktuuri.

4. Tipupaari-orbiitide   baasil saadud isomorfsed alamgraafid kujutavad endast graafi   naaber-alamstruktuuri ja/või naaber-ülemstruktuuri, mida üldistatult lihtsalt naaberstruktuuriks   nimetame.

5. Iga naaberstruktuur   omab nö reversiivset orbiiti   millele rakendatud servaoperatsioon taastab lähtestruktuuri  . Seda struktuuridevahelist seost nimetame mofisdmiks.

6. Kõikide n tipuliste naaberstruktuuride jadade parv tühistruktuuri ja täisstruktuuri vahel moodustab n-tipuliste graafide süsteemi. Selle süsteemi graafe võime omakorda kujutada tippudena ja nendevahelisi naabrusi ehk morfisme servadena.

Näiteks: neljatipuliste graafide süsteem kujutab endast 11 elemendilist võre millel on 14 serva; viietipuliste süsteem koosneb 34 struktuurist ja 72 morfismist nende vahel; kuuetipuliste süsteem koosneb 156 struktuurist ja 572 morfismist nende vahel, jne. Kõik see on seotud üleminekutõenäosuste ja ka Ulami hüpoteesiga serva-eralduste aspektist.

7. Graaf, mis koosneb orbiiti   kuuluvatest servadest nimetatakse orbiitgraafiks  .

Orbiitgraafide omadusi

muuda

1. Orbiitgraaf  on tippudest, servadest ja "mitteservadest" sümmeetriline, st omab ühte tipu-, ühr serva- ja ühte "mitteserva" orbiiti.

2. Orbiitgraafid on graafi   lõikumatud osised (alamgraafid).

3. Mõned orbiitgraafid   võivad olla isomorfsed oma lähtegraafiga   (näiteks, kuubi üks orbiitgraafidest on kuup)..

4. Erinevate graafide orbiitgraafid   võivad olla isomorfsed või kattuda.

5. Orbiitgraaf omab oma orbiitgraafi mis kujutab endast teist järku orbiitgraafi, neid järkusi võib olla rohkemgi.

6. Kõrgemat järku orbiitgraafid võivad olla isomorfsed või kattuda oma alamat järku orbiitgraafiga või ka lähtegraafiga  . Nende moodustumine on koonduv protsess.

Orbiitgraahid avavad lähtegraafi varjatud külgi. Näiteks Folkmani graafi üks orbiitgraaf on Peterseni graaf. Orbiitgraafid avavad erinavate graafide ühesuguseid osiseid. Hüperkuup ja Möbius-Kantori graaf omavad ühesuguseid orbiitgraafe, jne. Orbiitgraafid on olulised vahendid graafi struktuuri ja sümmaatriaomaduste tuvastamisel.

Tulemuste tähendusest

muuda

Graafi täielikku identifikaatorit või -invarianti, st identifikaatorit mis eristab graafi selle isomorfismi ja sümmeetriaomaduste täpsusega on otsitud aastakümneid, kuid need ei ole andnud soovitud tulemusi ning huvi nende vastu on raugenud. Lahendusi on püütud leida ka graafi kanoonilise esituse pinnal. Paraku ei sisalda niisugused esitused teavet graafi struktuuri ega selle sümmeetriaomaduste kohta.

Graafe osutus võimalikuks identifitseerida ja esitada nende elementaarsete sümmeetriaomaduste tuvastamise teel saadud struktuurimudeli  või graafi seosmaatriksi astendamise   näol, mis tuvastavad graafi struktuuri isomorfismi täpsusega. Graafide identifitseerimine on struktuurisemiootika üks põhiprobleeme.

Maksimaalne arv   ühesuguste väärtustega astmeelemendid   moodustavad tipupaaride ekvivalentsusklassi, mida rühmateooria aspektist graafi orbbiidiks või transitiivsuspiirkonnaks nimetatakse. Sagedusvektorite   baasil korrastatud maatriksaste   tuvastab ka tipuorbiidid. Struktuurses aspektist nimetatakse orbiite positsiooniklassideks ehk positsioonideks.

Rühmateoreetilisest aspektist on graafi struktuuri ja sümmeetriaomadusi teadaolevalt varem uurinud tipuorbiitide tasemel vaid B. Weisfeiler [5].

Oluline on, et rühmateoreetilise ja maatriksastme lähenemiste teel saadud tulemused langevad kokku. Selline graafide identifitseerimise viis viib isomorfismiprobleemi ja Ulami hüpoteesi selgitamiseni ning on seotud graafide süsteemide moodustamisega.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Y. Gurevich. From Invariants to Canonization. – The Bull. of Euro. Assoc. for Comp. Sci., No. 63, 1997
  2. J.-T. Tevet. Graafide varjatud külgi. (2010) ISBN 9789949213108, S.E.R.R., Tallinn
  3. J.-T. Tevet. Semiotic Modelling of the Structure. (2014) ISBN 9781503367456, Amazon Books
  4. J.-T. Tevet. Graafide identifitseerimine. (2017) ISBN 9789949816514, S.E.R.R., Tallinn
  5. B. Weisfeiler. On Construction and Identification of Graphs. Springer Lect. Notes Math., 558, 1976

Välislingid

muuda