Eesti kodakondsuseksam

Eesti kodakondsuseksam on eksam, mis tuleb sooritada Eesti kodakondsuse saamiseks. See koosneb eesti keele oskuse eksamist ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsusseaduse tundmise eksamist.

Piiratud teovõime, halva terviseseisundi ja eestikeelse põhi-, kesk- või kõrghariduse omandanud isikud on eksamist vabastatud. Enne 1. jaanuari 1930 sündinud inimesed on keeleeksami kirjalikust osast vabastatud. Eksameid korraldab alates 2021. aastast Haridus- ja Noorteamet (enne seda korraldas eksameid alates 2012. aastast Sihtasutus Innove (varem Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus).

Eksamite korraldamineRedigeeri

§ 2 alusel:

 1. Eksameid korraldab Haridus- ja Teadusministeerium või „Kodakondsuse seaduse” § 9 lõike 22 alusel temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus (edaspidi eksameid korraldav asutus).
 2. Eksamil kontrollitakse testi vormis Eesti Vabariigi põhiseaduse ja „Kodakondsuse seaduse” tundmist järgmistes valdkondades:
 • Eesti riigikorra põhialused, mis on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse I ja III peatükis;
 • Igaühe põhiõigused, vabadused ja kohustused, mis on sätestatud Eesti Vabariigi põhiseaduse II peatükis;
 • Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtu pädevus vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele;
 • Eesti kodakondsuse omandamise, saamise, taastamise ja kaotamise tingimused ning kord vastavalt „Kodakondsuse seadusele”.

Eksami läbiviimineRedigeeri

§ 6 alusel:

 1. Eksameid korraldav asutus määrab eksamite toimumise aja ja koha. Eksam korraldatakse vähemalt 12 korda aastas.
 2. Eksameid viivad läbi eksamikomisjonid, mille liikmete nimekirja kinnitab haridus- ja teadusminister käskkirjaga. Eksamikomisjoni koosseisu kuulub vähemalt kaks liiget, kellest üks on eksamikomisjoni esimees.
 3. Eksamile lubatakse „Isikut tõendavate dokumentide seaduses” sätestatud isikut tõendava dokumendi alusel.
 4. Enne eksami algust tutvustab eksamikomisjoni esimees eksamineeritavatele eksami läbiviimise korda.
 5. Eksamiruumis on eksami sooritamise ajal lisaks eksamineeritavatele ja eksamikomisjoni liikmetele õigus viibida ka eksameid korraldava asutuse, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Siseministeeriumi ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajatel.
 6. Eksam sooritatakse kirjalikult või elektrooniliselt eesti keeles. Eksami kestus on 45 minutit. Eksami sooritamisel võib kasutada eestikeelset Eesti Vabariigi põhiseadust ja „Kodakondsuse seadust” ning sõnaraamatut. Nende olemasolu eksamiruumis tagab eksameid korraldav asutus.
 7. Eksam loetakse mittesooritatuks ja eksaminand kõrvaldatakse eksamilt, kui: 1) ta kasutab eksami sooritamisel kõrvalist abi; 2) tema käitumine segab eksami läbiviimist või häirib teisi eksaminande.
 8. Eksameid korraldav asutus valmistab ette eksamimaterjalide komplekti ning korraldab eksamimaterjalide komplekti toimetamise eksami toimumise kohta ning pärast eksami toimumist eksamitööde toimetamise eksameid korraldavasse asutusse.
 9. Isiku, kes terviseseisundi tõttu ei ole võimeline sooritama eksameid üldises korras, eksam viiakse läbi Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2007. a määruse nr 247 „Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja „Kodakondsuse seaduse” ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord” alusel moodustatud eksperdikomisjoni otsuses määratud ulatuses ja viisil.

Eesti kodakondsuspoliitikaRedigeeri

Eesti riigi kodanik on isik, kellel seaduse jõustumise ajal oli Eesti kodakondsus, või isik, kes omandab, saab või taastab kodakondsuse seaduslikul alusel.

VälislingidRedigeeri