Haridus- ja Noorteamet

Eesti riigiasutus

Haridus- ja Noorteamet (lühend Harno) on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus, mis tegeleb Eesti haridus- ja noortepoliitika rakendamisega.[1]

Haridus- ja Noorteamet
Lühend Harno
Asutatud 1. august 2020
Tüüp valitsusasutus
Peakorter Lõõtsa 4, 11415
Asukoht Tallinn
Peadirektor Jaak Raie
Emaorganisatsioon Haridus- ja Teadusministeerium
Veebileht Haridus- ja Noorteamet

Haridus- ja Noorteamet loodi 1. augustil 2020. aastal Sihtasutus Innove, Sihtasutus Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ja Eesti Noorsootöö Keskuse baasil eesmärgiga parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotus selgemaks ja loogilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid. Ameti esindused asuvad Tallinnas ja Tartus, regionaalsed esindused nii õppenõustamisteenuste osakonna büroode (Rajaleidja keskused) kui ka noortevaldkonna töötajate näol üle Eesti.[2]

Ülesanded Redigeeri

Vastavalt põhikirjale täidab Haridus- ja Noorteamet järgmisi põhiülesandeid:

 1. osaleb õigusaktide väljatöötamises, korraldab nende rakendamist ja oma pädevuse piires vastavat õigusnõustamist ning annab õigusaktidest tulenevate õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks juhiseid;
 2. osutab ja arendab õppenõustamisteenuseid;
 3. töötab välja ja arendab alus-, üld- ja kutsehariduse riiklikke õppekavasid, nõustab õppeasutusi riiklike õppekavade rakendamisel ja õppeasutuste õppekavade uuendamisel;
 4. korraldab õppevara koostamist ja levitamist;
 5. korraldab õppeasutuste ja õppe kvaliteedi välishindamist;
 6. teostab õpitulemuste välishindamist, korraldab rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite läbiviimist ja volituste piires tunnistuste väljastamist ning lõputunnistuste ja hindamislehtede plankide tellimist ja jaotamist;
 7. koostab ja korraldab Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksameid ja eesti keele tasemeeksameid;
 8. korraldab, arendab, seirab ja analüüsib noortevaldkonna ja noorsootöö teenuseid;
 9. nõustab noorsootöö korraldajaid noorsootöö planeerimisel ja korraldamisel;
 10. täidab huvihariduse ja -tegevuse valdkonnaga seotud ülesandeid, sh analüüsib toetuse kasutamist ja tulemuste saavutamist;
 11. hindab kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavaid ja kõrgharidust tõendavaid välisriigi kvalifikatsioone;
 12. viib ellu Euroopa Liidu Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programme;
 13. tegutseb haridus- ja noortevaldkonna innovatsiooni- ja kompetentsikeskusena;
 14. turundab Eesti haridust ja noorsootööd;
 15. haldab ja arendab ameti peamiste tegevusvaldkondade infosüsteeme ja teisi tehnoloogilisi lahendusi, loob ja katsetab haridustehnoloogilisi arendusi ning toetab nende kasutuselevõttu;
 16. osutab haridus- ja teadusasutustele rahvusvahelise andmeside teenuseid;
 17. annab ja vahendab haridus- ja noortevaldkonna stipendiume, toetusi, auhindu ja muud tunnustust;
 18. täidab seaduses või selle alusel sätestatud juhul andmekogu vastutava või volitatud töötleja ülesandeid;
 19. osaleb riiklike ja Euroopa Liidu haridus- ja noorteprogrammide ettevalmistamisel;
 20. esindab oma pädevuse piires ametit kohtus;
 21. täidab muid seadustest või seaduse alusel antud õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.[3]

Juhtimine Redigeeri

Peadirektorid Redigeeri

Osakonnajuhatajad Redigeeri

Struktuur Redigeeri

Haridus- ja Noorteameti struktuur:

 • Personalibüroo
 • Kommunikatsioonibüroo
 • Rahvusvahelistumise osakond
  • Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus (Eesti ENIC/NARIC keskus)
  • Stipendiumite ja toetuste büroo
  • Haridusturunduse büroo
  • Rahvusvahelised projektid
 • Innovatsiooni ja koostöö osakond
  • Koolituskeskus
  • IT Akadeemia programm
  • ProgeTiigri programm
  • Kutse- ja kõrghariduse arendamise programm
  • Digitaalse õppekava programm
  • Kaasava hariduse valdkond
 • Noorteosakond
  • Riiklik noorteinfo valdkond
  • Edu ja Tegu programm
  • Nutika noorsootöö ja noorte omaalgatuse suund
  • Noorteseire programm
  • Noorte võrdsete võimaluste toetamise suuna
  • KOV koostöö suund
 • Testide ja hindamise osakond
  • Matemaatika ja loodusainete hindamisvaldkond
  • Keele- ja sotsiaalainete hindamisvaldkond
  • Eesti keele kui riigikeele ja teise keele ning võõrkeelte hindamisvaldkond
  • Uuringute ja üldpädevuste hindamisvaldkond
  • Testide ja uuringute korrastamise büroo
  • Analüüsi büroo
 • Õppenõustamisteenuste osakond
  • Harjumaa büroo
  • Kagu-Eesti büroo
  • Lääne-Eesti büroo
  • Pärnu-, Viljandi- ja Raplamaa büroo
  • Tartu-, Jõgeva- ja Järvamaa büroo
  • Virumaa büroo
 • Kesksete teenuste osakond
  • Klienditeeninduse ja infohalduse büroo
  • Õiguse ja hangete büroo
 • ERASMUS+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur
  • Haridusprogrammide keskus
  • Noorteprogrammide keskus
  • Lepingute ja järelevalve büroo
  • Turundusbüroo
 • Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur[1]

Viited Redigeeri

 1. 1,0 1,1 1,2 "Harno tutvustus, struktuur ja tegevus". Vaadatud 27.12.2021.
 2. Haridus- ja Noorteamet alustab tööd. Haridus- ja Teadusministeeriumi pressiteade, 3. august 2020.
 3. "Haridus- ja Noorteameti põhimäärus". Riigi Teataja. Vaadatud 27.12.2021.
 4. 4,0 4,1 Ulla Ilisson lahkub augustis Haridus- ja Noorteameti peadirektori kohalt. Haridus- ja Teadusministeeriumi pressiteade, 18. juuni 2021.
 5. Mihelson, Helen. LAHKUMISKINGITUS MINEMA LÖÖDUD KANTSLERILE: uuele soojale kohale maandunud Mart Laidmets sai ministeeriumist kaasa vägeva preemia. Õhtuleht, 1. september 2021.
 6. Haridusministeerium vallandab HARNO juhi kohusetäitja Laidmetsa. ERR, 17. november 2021.
 7. Kontaktid. Harno veebisait.
 8. Haridus- ja Noorteameti peadirektoriks valiti Jaak Raie. Haridus- ja Noorteameti veebisait, 18. märts 2022.

Välislingid Redigeeri