Pirita linnaosavalitsus

(Ümber suunatud leheküljelt Pirita linnaosavanem)

Pirita linnaosavalitsus (ametlikult eesti keeles Pirita Linnaosa Valitsus, inglise keeles Tallinn Pirita District Administration, vene keeles Управа района Пирита) on Tallinna Pirita linnaosa juhtimiseks moodustatud ametiasutus.

Pirita Linnaosa Valitsus
Asutatud 1993
Asukoht Kloostri tee 6, Tallinn
Tegevuspiirkond Pirita linnaosa
Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit
Emaorganisatsioon Tallinna linnavalitsus
Veebileht Pirita Linnaosa Valitsus
Pirita linnaosa
Pirita Linnaosa Valitsus, Kloostri tee 6
Endine linnaosavalitsuse hoone, Merivälja tee 24

2022. aastast on Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit

Pirita linnaosavalitsus asub aadressil Kloostri tee 6. Varem asus see Merivälja tee 24.

Linnaosavalitsuse ülesanded

muuda

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 20.04.2017 määrusele nr 8 "Tallinna linnaosade ja linnaosade valitsuste põhimäärused" lisale nr 8 "Pirita linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimäärus" täidab linnaosavalitsus talle pandud ülesandeid järgmistes valdkondades:

 1. sotsiaalhoolekanne, erivajadustega isikute ja laste kaitse;
 2. noorsoo- ja erinoorsootöö;
 3. elamumajandus;
 4. kommunaalmajandus, heakord ja haljastus;
 5. jäätmekäitlus;
 6. ruumiline planeerimine;
 7. kultuuritöö ja haridus;
 8. sport ja vaba aja veetmine;
 9. linnaosas ettevõtluseks tingimuste loomine, turu- ja tänavakaubanduse korraldamine;
 10. reklaam ja linnaosa valitsuse valitsemisel olevate ehitiste pinna reklaami- ja kaubandustegevuseks kasutusse andmine;
 11. rahvastikuregistri andmete töötlemine;
 12. osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
 13. linnaosa valitsuse hallatavate asutuste töö koordineerimine;
 14. tervisedendus;
 15. halduslepingu alusel avaliku töö korraldamine.

Linnaosavalitsus täidab oma haldusterritooriumil linnaosa põhimääruses sätestatule lisaks ka teisi riigi ja Tallinna õigusaktides talle pandud ülesandeid.

Linnaosavanem

muuda

Linnaosavalitsust juhib linnaosavanem, kelle nimetab ametisse linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosakogu arvamuse. Teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosavanema suhtes täidab linnapea või muu linnavalitsuse liige linnapea kinnitatud tööjaotuse alusel.

Linnaosavanem nimetatakse ametisse ja vabastatakse ametist kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud korras.

Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaosa vanem riigi ja Tallinna õigusaktides sätestatud korras:

 1. juhib ja korraldab linnaosa valitsuse tegevust ning vastutab linnaosa valitsusele pandud ülesannete täitmise eest;
 2. esitab linnavalitsusele ettepanekuid linnaosa valitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
 3. nimetab ametnikke ametikohale ja vabastab neid teenistusest ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud töötajatega;
 4. teeb linnapeale ettepaneku linnaosa valitsuse hallatava asutuse juhi ametisse kinnitamiseks ja ametist vabastamiseks, sõlmib, muudab ja lõpetab temaga töölepingu ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi;
 5. määrab kindlaks linnaosa valitsuse teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;
 6. määrab linnaosa valitsuse teenistujate lisatasusid, preemiaid, toetusi ja hüvitisi;
 7. sõlmib lepinguid ja kokkuleppeid;
 8. käsutab linnaosa valitsuse eelarvelisi vahendeid;
 9. teeb tehinguid linnaosa valitsusele pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja tagab linnaosa valitsuse haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh tagab eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ja eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
 10. vastutab linnaosa valitsuse valdusse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise, linnaosa valitsuse haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamisarvestuse aluseks olevate andmete õigsuse ja algdokumentide õigeaegse edastamise ja muude riigi ja Tallinna õigusaktides ning lepingutes sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest õigusaktides kehtestatud korras;
 11. rakendab abinõusid linnaosa valitsuse majanduslike ja tehniliste võimaluste parandamiseks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kutseoskuste täiendamiseks;
 12. kinnitab linnaosa valitsuse asjaajamiskorra ja töökorralduse reeglid;
 13. kirjutab alla linnaosa valitsuse dokumentidele või volitab selleks teisi linnaosa valitsuse ametiisikuid;
 14. esindab linnaosa ja linnaosa valitsust ilma lisavolitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega linnaosa põhimääruse kohaselt.

Linnaosavanem võib volitada teisi isikuid esindama linnaosavalitsust talle antud pädevuse piires.

Linnaosavanema äraolekul asendab teda üks tema määratud linnaosavanema asetäitjatest, asetäitja äraolekul haldussekretär ning linnaosavanema asetäitja ja haldussekretäri äraolekul linnaosavanema määratud struktuuriüksuse juht. Kui linnaosavanemat ei ole ametisse nimetatud, täidab linnaosavanema ülesandeid linnavalitsuse korraldusega määratud linnaosavanema asetäitja või haldussekretär.

Linnaosavanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees ja informatsioonikohustuslik linnaosakogu ees.

Pirita linnaosavanemad

muuda

Haldussekretär linnaosavalitsuses

muuda

Haldussekretäriks võib nimetada Eesti Vabariigi kodaniku, kes valdab eesti keelt seaduses või seaduse alusel kehtestatud ulatuses ning kellel on magistrikraad õigusteaduses või sellele vastav kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.

Haldussekretäri nimetab ametisse ja vabastab seaduses sätestatud korras ametist linnaosavanem kooskõlastatult linnasekretäriga.

Haldussekretäri teenistusülesanded:

 1. linnaosavanema korralduste ja käskkirjade viseerimine;
 2. linnaosavanemale ettepanekute esitamine linnaosavalitsuse struktuuri, funktsioonide ja teenistujate koosseisu kohta;
 3. Euroopa Parlamendi, Riigikogu, kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste, rahvaloenduste, -hääletuste, -küsitluste jms organisatsiooniline ja tehniline ettevalmistamine ja läbiviimine linnaosas;
 4. linnaosakogu õigusalase, organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise korraldamine;
 5. muude talle riigi või Tallinna õigusaktides või linnaosa vanema pandud ülesannete täitmine.

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda