Tallinna linnavalitsus

Tallinna linnavalitsus (ametlikult Tallinna Linnavalitsus) on Eesti Vabariigi pealinna Tallinna kohaliku omavalitsuse ametiasutuste (v.a. Tallinna Linnavolikogu Kantselei) ja nende hallatavate asutuste juhtorgan.

Tallinna Linnavalitsus
Tallinna linnavalitsuse hoone Tallinnas Vabaduse väljakul, vaade Jaani kiriku poolt, 27. august 2011.jpg
Asutatud 1887
Peakorter Tallinn
Asukoht Vabaduse väljak 7, Tallinn
Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart
Emaorganisatsioon Tallinna linnavolikogu

Tallinna linnavalitsus osaleb ka Tallinna linnavolikogu poolt kehtestatud korras aktsionärina, osanikuna, asutajana ja liikmena eraõiguslikes juriidilistes isikutes.

Linnavalitsus realiseerib temale pandud ülesandeid õigusaktide andmise, majandustegevuse, kontrolli ja elanike kaasamise kaudu.

Linnavalitsus asub aadressil Vabaduse väljak 7.

Linnavalitsuse koosseisRedigeeri

 
Tallinna linnavolikogu 09.11.2017 otsus nr 154 "Tallinna Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine", millega vabastati ametist mõned eelmised linnavalitsuse liikmed ja millega nimetati ametisse abilinnapead uue linnavolikogu ja linnavalitsuse ametisse nimetamist pärast 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi.

Alates 11. aprillist 2019 on Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Abilinnapead on Betina Beškina, Vadim Belobrovtsev, Kalle Klandorf, Andrei Novikov, Aivar Riisalu ja Eha Võrk.

LinnakantseleiRedigeeri

  Pikemalt artiklis Tallinna linnakantselei

Tallinna Linnakantselei on linna ametiasutus, mis tagab linnavalitsuse organisatsioonilise ja tehnilise töö. Linnakantselei tööd juhib linnapea poolt ametisse nimetatud linnasekretär. Linnakantselei koosseisu kuuluvad nõunikud, struktuuriüksustena 6 teenistust ja 7 osakonda. Linnakantselei haldab ka linnavalitsuse esindushoonet.

Linnavalitsuse tööjaotusRedigeeri

 
Tallinna linnapea Taavi Aasa 14.11.2017 käskkiri nr LSB-28/19 "Linnavalitsuse liikmete tööjaotus" lk 1/2.

Tallinna Linnavalitsuse tööjaotus kehtestati linnapea 29.04.2019 käskkirjaga nr LSB-28/19/4-1.

LinnapeaRedigeeri

Tallinna linnapea tegevusvaldkonnad on: üldjuhtimine, linna arengu strateegiline planeerimine, suhtlus riigiasutuste ja linnavolikoguga, koostöö koordineerimine omavalitsorganisatsioonidega ja teiste omavalitsusüksustega, linna ja linnavalitsuse esindamine Eestis ja välisriikides. Linnapea koordineerib Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnaarhiivi, Tallinna Perekonnaseisuameti ja linnaosade valitsuste tegevusvaldkondi ja korraldab nende valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi.

Tallinna linnaosade valitsused:Redigeeri

AbilinnapeadRedigeeri

Abilinnapeade muud õigusedRedigeeri

Abilinnapea vastavalt tööjaotusele:

 • esitab linnapeale ettepanekuid talle alluva ametiasutuse funktsioonide, struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kohta;
 • esindab linna ja linnavalitsust oma tegevusvaldkonnas;
 • kontrollib oma tegevusvaldkonnas riigi ja linna õigusaktide ning linna otsuste ja korralduste täitmist;
 • korraldab linna esindamise oma tegevusvaldkonda kuuluvas linna äriühingus, linna osalusega äriühingus, linna asutatud sihtasutuses ja linna osalusega mittetulundusühingus;
 • kooskõlastab abilinnapea nõuniku ja referendi ametisse nimetamise ning ametist vabastamise linnapeaga;
 • on talle alluva ametiasutuse juhi vahetu ülemus ning teeb linnapeale ettepaneku alluva ametiasutuse juhi ametisse nimetamise ja ametist vabastamise ning premeerimise ja distsiplinaarvastutusele võtmise kohta;
 • täidab muid Tallinna õigusaktidest tulenevaid ja linnapea antud ülesandeid.

AjaluguRedigeeri

Tallinna all-linna esimest omavalitsust Tallinna raadi (consilium consulum civitatis) mainitakse esmakordselt 15. mail 1248 Taani kuninga Erik IV Adraraha poolt antud ürikus, millega Tallinnale kinnitati Lübecki õiguse kasutamise luba ning iseseisva linna õigused ja kohustused.

Keskajal peeti rae istungeid tavaliselt kas Tallinna raekoja eesasuva turuplatsi (s.o. Raekoja platsi) ääres asuvas raekantseleis või Pühavaimu kirikus, mida kasutati ka raekabelina. 17. sajandil Rootsi ajal toimusid korralised raeistungid reeglina raekantseleis.

  Pikemalt artiklis Tallinna raad

LinnavalitsusRedigeeri

Tallinna linna kohaliku omavalitsusorganina moodustati Tallinna linnavalitsus 1887. aastal 26. märtsil, kui Venemaa keisri Aleksander II ukaasiga kehtestati Läänemere kubermangude linnades 1870. aasta Vene üldine linnaseadus. Uue Linnaseaduse kohaselt said linna omavalitsusorganiks neljaks aastaks kinnisvaraomanikkude poolt valitav linnavolikogu (gorodskaja duuma, vene keeles Ревельская Городская Дума), kes omakorda valis neljast linnanõunikust koosneva linnaameti - gorodskaja uprava (vene keeles Ревельская Городская Управа), eesotsas Tallinna linnapeagagorodskaja golovaga, vene keeles Ревельская городская голова). Esimene Tallinna linnapea raejärgsel ajal oli Oskar Artur von Riesemann.

 
Tallinna raekoda, 1930ndail aastail

Linnavalitsus tegutses linnapea juhtimisel ja koosnes volikogu poolt valitud kolmest kuni neljast linnanõunikust ja linnasekretärist. Linnavalitsusele allusid kõik teised linna täidesaatvad organid, nagu osakonnad, komisjonid, hoolekogud, asutiste juhatajad ning linnaametnikud, samuti ka linna ettevõtted ja linnamõisad, mille tegevust juhtis linnavalitsus oma liikmete kaudu[1]. Esimese Tallinna linnapea Oskar Artur von Riesemanni aselinnapeaks valiti sündik Thomas Wilhelm Greiffenhagen ja linnanõunikeks, senised raehärrad Alexander Elfenbein (1823–1898) ja Ludwig Joseph Berting (1828–1911) ning Toompea lossifoogt Johannes Huhn (1844–1880). Linnasekretäriks sai jurist Otto Benecke.

Tallinna linnavalitsus tegutses Tallinna raekojas.

Detsembris 1904 võitis Tallinnas 1904. aasta linnavolinike valimistel eesti-vene valimisblokk ja valimisblokk sai enamuse Tallinna Linnavolikogus. Linnavolikokku valiti 37 eestlast, 4 venelast ja 19 sakslast. 19. jaanuaril 1905. aastal valiti Tallinna linnapeaks senise linnapea John von Huecki vastu kandideerinud Eestimaa kubermanguvalitsuse nõunik Erast Hiatsintov. 26. jaanuaril 1905 valiti kaks uut linnavalitsuse liiget ja linnasekretär, linnavalitsuse liikmeteks valiti esimese nõuniku ja aselinnapeana Konstantin Päts ja teise nõunikuna Voldemar Lender. Seaduse järgi jäid ametisse, sakslane Eugen Erbe ja sakslaste kandidaat lätlane Johann Daugull ehk pooled linnavalitsuse liikmed.

1905. aasta revolutsioonisünduste ajal Tallinna linnapea Erast Hiatsintov astus tagasi 14. detsembril, eestlastest linnajuhid (v.a Jaan Poska, kes vangistati jaanuaris 1906. aastal. 10. detsembrist 1906 olid Tallinna linn ja Harju kreis sõjaseisukorras ja kõrgeim võim ajutisel kindralkuberneril, Pavel Voronovil.

1. märtsil 1906 toimunud uue Tallinna linnapea valimistel kaotas Eugen Erbe eesti advokaadile Friedrich Karlsonile, kuid uus kuberner Pjotr Bašilov tühistas aga valimiste tulemused ja nõudis uute korraldamist. 24. aprillil toimunud uutel valimistel sai sakslaste kandidaat John von Hueck 20 ja Dvigateli insener Voldemar Lender 31 poolthäält. Tallinna aselinnapeaks sai Gavriil Beljagin ning linnasekretäriks eestlane Evald Dolf. 1913. aastal toimunud Tallinna linnavolinike valimistel järel oli aastatel 1913-1917 Tallinna linnapea, Jaan Poska.

Viimased Venemaa keisririigi võimu aegsed linnavolikogu valimised Tallinnas toimusid 13.–18. veebruaril 1917, kuid enne valimistulemuste ametliku kinnitamist puhkes veebruarirevolutsioon. Vana volikogu volitused lõppesid 23. augustil 1917. Linnapea Jaan Poska saamisel Ajutise Valitsuse Autonoomse Eestimaa kubermangu Eestimaa kubermangukomissariks täitis aprillist kuni septembrini 1917 Tallinna linnapea kohuseid senine linnanõunik ja 1906. aastast abilinnapea olnud Gavriil Beljagin.

Veebruarirevolutsiooni järel tekkisid seniste Tallinna linna võimuorganite kõrvale nõukogud, kehtestus ka Tallinnas kaksikvõim, kus Tallinna linnavolikogule pakkus konkurentsi märtsi algul Tallinna ja selle ümbruskonna tööstusettevõtetes ja sõjaväeosades valitud Tallinna Tööliste ja Soldatite Saadikute Nõukogu ja Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee.

6. augustil 1917. aastal toimusid Vene Ajutise Valitsuse poolt 15. aprillil 1917 antud uue linnaseaduse põhjal uued valimised: üldise, ühetaolise, salajase ja proportsionaalse põhimõtte alusel, kuid juba poliitiliste rühmituste kaudu. 1917. aastal toimunud Tallinna Linnavolikogu valimistel osalesid ka Tallinnas asuvad Venemaa regulaararmee ja sõjalaevastiku sõjaväelased ning madrused, ja Tallinna linnavolikogus said enamuse sotsiaaldemokraadid-enamlased (31 kohta), esseerid (22) ja sotsiaaldemokraadid-vähemlased (12). Tallinna linnavalitsuse esimeheks valiti bolševik Voldemar Vöölmann, 101 saadikuga Tallinna linnavolikogu esimeheks samuti bolševik Jaan Anvelt.

Saksa okupatsiooni alguses märtsis 1918 määrasid Saksa okupatsioonivõimud Tallinna ülembürgermeistriks pikaaegse Tallinna linnavoliniku, suurkaupmehe ja reederi, Börsikomitee esimehe Erhard Dehio. Tallinna teiseks bürgermeistriks sai advokaat Alexander Riesenkampff, tema asetäitjaks ettevõtja ja poliitik Harry Kochi[2]. Linnahaldusega tegeles magistraadiks nimetatud kogu, koosnedes üheksast linnaõunikust, kelle juhtida olid mitmesugused linnaametid. Tallinna Linnavolikogu aset nn Oberverwaltung der Sadt Reval (ka Verwaltungsrat), mis koosnes 40 nõunikust. 2. aprillist kuni okupatsiooniaja lõpuni juhtis linnavalitsust tegelikult Saksa sõjaväelane, linnapealik (Stadhauptmann) kapten Schmidt.

12. november 1918 heisati Tallinna Raekojale rahvuslik trikoloor ja raekoja saali kogunes 1917. aasta suvel valitud Tallinna linnavolikogu ja 13. novembril võttis Tallinna linnavolikogu volitustega Aleksander Pallas Tallinnas linnaameti üle ning samal õhtul toimunud Tallinna linnavolikogu istungil valiti ametisse uus Tallinna linnavalitsus: linnapea kt Aleksander Pallas, Tallinna linnanõunikud Jüri Annusson, Martin Bleimann, Hans Martna, Jaan Pullisaar, Anton Uuesson, samuti Tallinna volikogu uus juhatus (esimees Nikolai Köstner, abiesimees Rudolf Paabo[3].

Eesti iseseisvumise järel tegutses Tallinna linnavalitsus Tallinna raekojas, LV revisjoniamet, majandusosakond ja rahandusosakond Mündi tänav 2, ehitusosakond ja tervishoiuosakond Nunne tänav 2, ettevõtete osakond Põhja puiestee 27, haridusosakond Vene tänav 23, sotsiaalosakond Vene tänav 23/25.

Tallinna Linna TSN/RSN TäitevkomiteeRedigeeri

  Pikemalt artiklites Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu ja Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee

Linnavalitsuse taastamineRedigeeri

Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1989. aasta otsusega nimetati Tallinna Linna RSN Täitevkomitee ümber Tallinna Linnavalitsuseks.

Eesti iseseisvuse taastamise järel olid Tallinna linnajuhid jaanuar 1990 - aprill 1992: Tallinna linnapea (1990–1992) - Hardo Aasmäe, Tallinna abilinnapea - Svetlana Tšuklova, abilinnapea-Tallinna peaarhitekt - Irina Raud, abilinnapea - Eino Tamm, Tallinna linnasekretär - Andrus Lauren. Lenini (Lõuna) rajoonivalitsuse esimees - Arvo Teder, Oktoobri (Lääne) rajoonivalitsuse esimees - Mati Arro, Kalinini (Põhja) rajoonivalituse esimees - Ivan Kappanen, Põhja rajoonivalitsuse esimees - Olev Kallas, Mere (Ida) rajoonivalitsuse esimees - Vladimir Ivanov.

Aprill 1992 - oktoober 1993: Tallinna linnapea (1992–1996) - Jaak Tamm, abilinnapea - Eino Tamm, abilinnapea - Tõnis Kull, abilinnapea - Viktor Andrejev, abilinnapea - Kalju Leppik, abilinnapea - Ivar Lindpere, abilinnapea - Neeme Jõgi, linnasekretär - Toomas Sepp. Lõuna rajoonivalitsuse esimees - Arvo Teder, kuni 31.08.93, Lääne rajoonivalitsuse esimees - Mati Arro, kuni 31.08.93, Põhja rajoonivalitsuse esimees - Olev Kallas, kuni 31.08.93, Ida rajoonivalitsuse esimees - Vladimir Ivanov, kuni 31.08.93. Haabersti linnaosa vanem - August Koppel, alates 01.09.93, Kesklinna linnaosa vanem - Jüri Ott, alates 01.09.93, Kristiine linnaosa vanem - Peeter Lepp, alates 01.09.93, Lasnamäe linnaosa vanem - Vladimir Ivanov, alates 01.09.93, Mustamäe linnaosa vanem - Ain Lillepalu, alates 01.09.93, Nõmme linnaosa vanem - Jüri Jõgeva, alates 01.09.93, Pirita linnaosa vanem - Tõnis Müller, alates 01.09.93, Põhja-Tallinna linnaosa vanem - Olev Kallas, alates 01.09.93.

Oktoober 1993 - november 1996: Tallinna linnapea (1992–1996) - Jaak Tamm ja (1996) Priit Vilba, abilinnapea - Viktor Andrejev, kuni 23.03.95, abilinnapea - Neeme Jõgi, kuni 18.11.93, abilinnapea - Tõnis Kull, abilinnapea - Kalju Leppik, 28.10.93 - 04.05.95, abilinnapea - Ivar Lindpere, kuni 09.02.95, abilinnapea - Jaak Saarniit, abilinnapea - Tiit Järve, abilinnapea - Uno Veering, kuni 20.04.95, abilinnapea - Rein Loik, abilinnapea - Ago Naarits, 04.05.95 - 19.07.96, ja linnasektretär - Toomas Sepp. Haabersti linnaosa vanem - Neeme Jõgi, alates 01.09.93, Kesklinna linnaosa vanem - Jüri Ott, Kristiine linnaosa vanem - Peeter Lepp, Lasnamäe linnaosa vanem - Vladimir Ivanov, Mustamäe linnaosa vanem - Jevgeni Tomberg, Nõmme linnaosa vanem - Ago Naarits (18.11.93 - 04.05.95) ja Kalju Leppik (04.05.95 - ), Pirita linnaosa vanem - Kalle Sepp, Põhja-Tallinna linnaosa vanem - Olev Kallas.

Kuni 1996. aastani kuulusid linnaosa vanemad linnavalitsuse koosseisu, seejärel kuni 1999. aastani kuulusid linnavalitsusse pooled linnaosa vanemad ja viimased 20 aastat ei ole linnaosa vanemad enam linnavalitsuse kuulunud.

November 1996 - mai 1997: Tallinna linnapea (1996 – 1997) - Robert Lepikson, abilinnapea - Kalev Kallo, abilinnapea - Peeter Kreitzberg, abilinnapea - Sergei Kulakov, abilinnapea - Mait Metsamaa, abilinnapea - Ants Leemets, linnasekretär - Toomas Sepp. Linnavalitsuse liige ja Kristiine linnaosa vanem - Olev Kallas, Linnavalitsuse liige ja Haabersti linnaosa vanem - August Koppel, kuni 04.04.97, Linnavalitsuse liige ja Nõmme linnaosa vanem - Värner Lootsmann, Linnavalitsuse liige ja Tallinna Kesklinna vanem - Jüri Ott, kuni 23.01.97 Linnavalitsuse liige ja Haabersti linnaosa vanem - Vladimir Panov, alates 07.04.97.

Mai 1997 - märts 1999: Tallinna linnapea (1997–1999) - Ivi Eenmaa, abilinnapea - Kalev Kallo, abilinnapea - Peeter Kreitzberg, abilinnapea - Sergei Kulakov, abilinnapea - Ants Leemets, abilinnapea - Mait Metsamaa, abilinnapea - Eve Fink, alates 30.04.98, linnasekretär - Toomas Sepp. Linnavalitsuse liige ja Kristiine linnaosa vanem - Olev Kallas, Linnavalitsuse liige ja Nõmme linnaosa vanem - Värner Lootsmann, Linnavalitsuse liige ja Haabersti linnaosa vanem - Vladimir Panov, Linnavalitsuse liige ja nõunik - Kalju Leppik, Linnavalitsuse liige ja Tallinna Kesklinna linnaosa vanem - Hannes Kuhlbach, kuni 01.10.98, Elmar Sepp, alates 01.10.98.

Märts 1999 - november 1999: Tallinna linnapea (1999) - Peeter Lepp, abilinnapea - Eve Fink, abilinnapea - Heigo Kaldra, abilinnapea - Sergei Kulakov, abilinnapea - Arved Liivrand, abilinnapea - Moonika Salu, linnasekretär - Toomas Sepp. Linnavalitsuse liige ja Kristiine linnaosa vanem - Olev Kallas, Linnavalitsuse liige ja nõunik - Kalju Leppik, Linnavalitsuse liige ja Haabersti linnaosa vanem - Vladimir Panov, Linnavalitsuse liige ja Nõmme linnaosa vanem - Vilja Savisaar, Linnavalitsuse liige ja Tallinna Kesklinna vanem - Elmar Sepp.

November 1999 - mai 2001: Tallinna linnapea (1999–2001) - Jüri Mõis, abilinnapea - Heiki Kivimaa, abilinnapea - Ants Leemets, abilinnapea - Vladimir Masterov, abilinnapea - Liisa-Ly Pakosta, abilinnapea - Priit Vilba, kuni 03.05.2001, abilinnapea - Ivar Virkus, abilinnapea - Valentin Strukov, alates 30.11.2000, abilinnapea - Leivi Šer, alates 04.12.2000.

Juuni 2001 - detsember 2001: Tallinna linnapea (2001) - Tõnis Palts, abilinnapea - Liisa-Ly Pakosta, abilinnapea - Heiki Kivimaa, abilinnapea - Ivar Virkus, abilinnapea - Valentin Strukov, abilinnapea - Leivi Šer, kuni 30.11.2001, abilinnapea - Toivo Ninnas, abilinnapea - Andres Tsahkna.

Detsember 2001 - november 2002: Tallinna linnapea (2001–2004) - Edgar Savisaar, abilinnapea - Rein Lang, abilinnapea - Anders Tsahkna, abilinnapea - Jaan Moks, kuni 01.11.2002, abilinnapea - Toivo Ninnas, abilinnapea - Toomas Vitsut, abilinnapea - Vladimir Panov.

November 2002 - oktoober 2004: Tallinna linnapea (2001–2004) - Edgar Savisaar, abilinnapea - Rein Lang, kuni 21.03.2003, abilinnapea - Toivo Ninnas, kuni 05.02.2004, abilinnapea - Vladimir Panov, kuni 17.04.2003, abilinnapea - Aivar Pärna, kuni 13.05.2004, abilinnapea - Anders Tsahkna, kuni 30.09.2004, abilinnapea - Toomas Vitsut, abilinnapea - Margus Allikmaa, (17.04.03-16.05.2004), abilinnapea - Jüri Ratas, alates 17.04.03, abilinnapea - Peep Aaviksoo, alates 05.02.04, abilinnapea - Tatjana Muravjova, alates 13.05.04, abilinnapea - Kaia Jäppinen, alates 13.05.04.

Oktoober 2004 - november 2005: Tallinna linnapea (2004 – 2005) - Tõnis Palts, abilinnapea - Peep Aaviksoo, kuni 23.03.2005, abilinnapea - Tatjana Muravjova, kuni 21.02.2005, abilinnapea - Kaupo Reede, kuni 15.03.2005, abilinnapea - Diana Ingerainen, abilinnapea - Vladimir Maslov, kuni 23.03.2005, abilinnapea - Ülle Rajasalu, kuni 15.03.2005, abilinnapea - Hanno Pevkur, kuni 23.03.2005, abilinnapea - Toivo Promm, abilinnapea - Aivar Reivik, abilinnapea - Jüri Ratas, abilinnapea - Kaia Jäppinen, abilinnapea - Toomas Vitsut, kuni 20.04.2005, abilinnapea - Taavi Aas.

November 2005 - aprill 2007: Tallinna linnapea (2005–2007) - Jüri Ratas, abilinnapea - Taavi Aas, abilinnapea - Kaia Jäppinen, abilinnapea - Kalev Kallo, kuni 26.03.2007, abilinnapea - Merike Martinson, abilinnapea - Jaanus Mutli, abilinnapea - Olga Sõtnik, kuni 26.03.2007.

Aprill 2007 - november 2009: Tallinna linnapea (2007–2017) - Edgar Savisaar, abilinnapea - Taavi Aas, abilinnapea - Kaia Jäppinen, abilinnapea - Merike Martinson, abilinnapea - Jaanus Mutli, kuni 12.11.2009, abilinnapea - Deniss Boroditš, abilinnapea - Eha Võrk.

November 2009 - juuni 2010: Tallinna linnapea (2007–2017) - Edgar Savisaar, abilinnapea - Taavi Aas, abilinnapea - Deniss Boroditš, abilinnapea - Kaia Jäppinen, kuni 2.06.2010, abilinnapea - Merike Martinson, abilinnapea - Jüri Pihl, abilinnapea - Eha Võrk.

Juuni 2010 - november 2010: Tallinna linnapea (2007–2017) - Edgar Savisaar, abilinnapea - Taavi Aas, abilinnapea - Deniss Boroditš, abilinnapea - Yana Toom, abilinnapea - Merike Martinson, abilinnapea - Jüri Pihl, kuni 18.11.2010, abilinnapea - Eha Võrk.

November 2010 - detsember 2010: Tallinna linnapea (2007–2017) - Edgar Savisaar, abilinnapea - Taavi Aas, abilinnapea - Deniss Boroditš, abilinnapea - Yana Toom, abilinnapea - Merike Martinson, abilinnapea - Vadim Belobrovtsev, kuni 31.12.2010, abilinnapea - Eha Võrk.

Detsember 2010 - aprill 2011: Tallinna linnapea (2007–2017) - Edgar Savisaar, abilinnapea - Taavi Aas, abilinnapea - Deniss Boroditš, kuni 3.04.2011, abilinnapea - Yana Toom, kuni 3.04.2011, abilinnapea - Merike Martinson, abilinnapea - Eha Võrk.

Aprill 2011 - oktoober 2017: Tallinna linnapea (2007–2017) - Edgar Savisaar, abilinnapea - Taavi Aas, abilinnapea - Kalle Klandorf, abilinnapea - Mihhail Kõlvart, abilinnapea - Arvo Sarapuu, kuni 25.05.2017, abilinnapea - Merike Martinson, abilinnapea - Eha Võrk.

Oktoober 2017 - aprill 2019: Tallinna linnapea (2017–2019) - Taavi Aas, abilinnapea - Vadim Belobrovtsev, abilinnapea - Züleyxa Izmailova, abilinnapea - Kalle Klandorf, abilinnapea - Tõnis Mölder, abilinnapea - Andrei Novikov, abilinnapea - Aivar Riisalu, abilinnapea - Eha Võrk[4].

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

 1. Tiit Rosenberg, 1877. aasta linnaomavalitsuse reform ja Tallinna baltisaksa linnapead 1878–1918, lk 53
 2. Tiit Rosenberg, 1877. aasta linnaomavalitsuse reform ja Tallinna baltisaksa linnapead 1878–1918, lk 31
 3. “Tallinna linnavolikogu koosolek”, Tallinna Päevaleht, nr 124, 13.11.1918; “Tallinna linnavolikogu koosolek”, Tallinna Päevaleht, nr 125, 14.11.1918
 4. Tallinna Linnavalitsuse koosseis läbi aegade, www.tallinn.ee (vaadatud 05.01.2021)

VälislingidRedigeeri