Eesti Haigekassa

(Ümber suunatud leheküljelt Haigekassa)
Disambig gray.svg  See artikkel räägib Eesti Haigekassast ja Eesti haigekassade ajaloost; üldmõiste kohta vaata haigekassa (üldmõiste)

Eesti Haigekassa on avalik-õiguslik organisatsioon, mille tähtsaim ülesanne on korraldada riiklikku ravikindlustust ja võimaldada seeläbi kindlustatud inimestele hüvitisi, arstiabi ja võimalusi haiguste ennetamiseks. Eesti Haigekassa tegevuse aluseks on Eesti Haigekassa seadus.[1]

ÜlesandedRedigeeri

Haigekassa missioon on korraldada ravikindlustust nii, et tagada kindlustatute võrdne kohtlemine ja vajadusele vastavate kvaliteetsete kulutõhusate tervishoiuteenuste, meditsiiniseadmete, ravimite ning rahaliste hüvitiste õigeaegne kättesaadavus. Haigekassa visioon on tagada inimeste turvatunne võimalike terviseprobleemide tekkimisel ja lahendamisel.

Haigekassa toimib solidaarsuse põhimõttel. Vajaliku ravi saavad kõik kindlustatud isikud, ka need, kes hetkel maksude näol ise ei panusta. Vanad ja noored, vaesed ja rikkad ning haiged ja terved inimesed saavad kõik abi võrdsetel alustel.

Eesti Haigekassa peamine ülesanne on tasuda ravikindlustatud inimeste kulud haiguste raviks. Haigekassa kindlustus katab lisaks raviteenusele ka kulud ravimitele ja meditsiinilistele abivahenditele. Lisaks maksab haigekassa ravikindlustatud inimestele rahalisi hüvitisi – haigus- ja hooldushüvitist, lapsendamis- ja sünnitushüvitist, kunstliku viljastamise hüvitist, täiendavat ravimihüvitist ning hambaravi- ja proteesihüvitisi.[2]

Lisaks ravikindlustussüsteemi haldamisele Eesti Haigekassa:

 • tegeleb haiguste ennetamisega;
 • annab nõu ravikindlustusega seotud küsimustes;
 • teavitab isikuid nende ravikindlustusalastest õigustest ja kohustustest;
 • aitab kaasa ravistandardite ja ravijuhiste koostamisele;
 • motiveerib tervishoiuasutusi oma tööde kvaliteeti parandama;
 • korraldab tervisekindlustust puudutavate välislepingute täitmist;
 • osaleb tervishoiu riiklikul planeerimisel;
 • kooskõlastab oma tegevusvaldkonna õigusakte ja välislepinguid.

Eesti ravikindlustussüsteem järgib rahvusvaheliselt heaks kiidetud põhimõtteid:

 • võimalikult suur osa rahvastikust peab olema ravikindlustusega kaetud;
 • ravikindlustuse ulatus peab olema võimalikult suur, st solidaarne ravikindlustus pakub võimalikult ulatuslikku ja terviklikku, tänapäevast tervishoiuteenuste paketti;
 • ravikindlustus peab olema võimalikult laialdane, st inimese omaosalus kogu ravikulust peab olema optimaalne ega tohi viia vaesusriskini.

Haigekassa tööd reguleerivad mitmed õigusaktid – organisatsiooni aluseks on Eesti Haigekassa seadus, ravikindlustuse saamist ja selle sisu reguleerib ravikindlustuse seadus, lisaks mitmed Vabariigi Valitsuse ja sotsiaalministri määrused.

Eesti Haigekassa eesmärgid, ülesanded, pädevuse ja tegevuse alused ning organid sätestavad Eesti Haigekassa seadus ja Haigekassa põhikiri.

EelarveRedigeeri

Haigekassa eelarve peamine tulu on sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa. Selle rahastamisallika pikaajalist kestlikkust on seatud kahtluse alla (2010. aasta jätkusuutlikkuse aruanne). Haigekassa kõige suuremateks kuludeks on eriarstiabi ja üldarstiabi kulud, sellele järgnevad töövõimetushüvitiste väljamaksed ning ravimite kompensatsioonid. Täpse ülevaate kuludest saab iga-aastasest majandusaasta aruandest.[3]

StruktuurRedigeeri

Haigekassas on 21 osakonda, mille tööga saab lähemalt tutvuda haigekassa kodulehel. Haigekassa osakonnad paiknevad Tallinnas (Lastekodu 48), Tartus (Põllu 1A), Pärnus (Suur-Jõe 63) ja Jõhvis (Nooruse 5)

Eesti Haigekassas töötab 31.12.2018 seisuga 185 töötajat.

JuhtimineRedigeeri

Eesti Haigekassa on avalik-õiguslik juriidiline isik, mille kõrgeim organ on nõukogu, kuhu kuuluvad liikmed, kes esindavad tööandjate huve, kindlustatute huve ja riigi huve.

Eesti Haigekassa tegutseb Eesti Vabariigi põhiseaduse, Eesti Haigekassa seaduse[1], ravikindlustuse seaduse, oma põhikirja ja teiste õigusaktide alusel.

Eesti Haigekassat juhib igapäevaselt neljaliikmeline juhatus. Praegune haigekassa juhatuse esimees on Rain Laane, juhatuse liikmed on Karl-Henrik Peterson, Maivi Parv ja Pille Banhard.

Juhatuse esimehed:

Juhatuse liikmed on olnud Toomas Palu, Andres Rannamäe, Rein Parelo, Arvi Vask, Maigi Pärnik-Pernik, Eliko Pedastsaar ja Kersti Reinsalu.

AjaluguRedigeeri

Esimeseks haigekassaks Eestis peetakse 23. juunil 1913 Sindi Kalewi valmistamise Ühisuse vabriku (endise nimega Wermann ja Poeg) juures asutatud haigekassat. Järgnesid Balti Puuvilla Manufaktuuri, Volta, Wiegandi ja Lutheri tööstuse ja Tallinna Linna Haigekassa. 1915. aastaks oli haigekassasid juba 33 ning 1923. aastal loodi Eesti Haigekassade Liit.

Enne Nõukogude okupatsiooni 1940. aastal oli tervishoiusüsteem Eestis võrreldav muude Lääne-Euroopa riikide tervishoiukorraldusega. Peale okupeerimist võeti kasutusele nõukogulik Semaško süsteem, mille kohaselt tervishoidu rahastati riigieelarvest ning seda juhtis valitsus tsentraliseeritult. Erasektor puudus. Kõigil kodanikel oli vaba juurdepääs tervishoiuteenustele, mida osutasid palgalised riigitöötajad. Meditsiinitöötajate tehniline ettevalmistus ning tervishoiuteenuste kvaliteet ja kättesaadavus hinnati tollaste olude kohaselt rahuldavaks.

1990. aastal tegi Eesti Vabariigi valitsus otsuse kindlustusmeditsiini rakendamiseks ning 1991 võeti vastu ravikindlustuse seadus. Reformide eesmärk oli sisse seada rahastamine solidaarse tervisekindlustuse kaudu ning soodustada detsentraliseerimist.

1992. aastal võttis vabariigi valitsus vastu otsuse Eesti Ravikindlustuse Assotsiatsiooni moodustamise kohta. Selle liikmed olid kõiki haigekassad, kes olid kohustatud nimetatud Assotsiatsiooniga sõlmima edasikindlustuslepingud. Esialgu oli haigekassasid 22, kuid nende arv vähenes aja jooksul.

1994. aastal loodi keskhaigekassa, mis koordineeris piirkondlike haigekassade tööd.

1999. aastal algas Eesti Haigekassa seaduse, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja uue ravikindlustusseaduse ettevalmistamine.

2001. aastal sai Eesti Haigekassa tänapäevase struktuuri: üks avalik-õiguslik organisatsioon 5 osakonnaga: keskosakond Tallinnas ja neli piirkondlikku osakonda.

2017. aastal sai Haigekassa juhtimisstandardi ISO 9001:2015 sertifikaadi, mille järgi on organisatsiooni võtnud endale eesmärgiks kliendi rahulolu saavutamise läbi suurepärase riski- ja protsessijuhtimise.

2012. aastal sai Haigekassa juhtimisstandardi ISO 9001:2008 sertifikaadi ehk tunnustuse selle kohta, et tegemist on suurepäraselt juhitud organisatsiooniga.

ArengukavaRedigeeri

Haigekassa on oma arengukavas kinnitanud järgmised strateegilised eesmärgid 2022. aastani:[4]

 • Inimesed oskavad oma tervist paremini hoida
 • Ravikindlustushüvitised on kättesaadavad ja nende valik laieneb otstarbekalt
 • Kvaliteetsed tervishoiuteenused tagavad tervikliku patsiendikäsitluse
 • Haigekassa on kindlustatute ja partnerite poolt hinnatud ravikindlustusorganisatsioon

KoostööpartneridRedigeeri

Eesti Haigekassal on ligikaudu 3000 koostööpartnerit. Haigekassa partneriteks on:

 • tervishoiuteenuste osutajad, kellelt haigekassa ostab raviteenust kindlustatu jaoks (sh haiglad, eriarstid, õed, perearstid, hambaarstid);
 • apteegid ja meditsiiniseadmete müüjad; kellega haigekassa teeb koostööd ravimite ja meditsiiniseadmete kompenseerimisel kindlustatu jaoks;
 • erialaseltsid ja tervishoiuteenuse osutajate ühendused;
 • terviseedendajad;
 • sotsiaalministeerium ja teised riigiasutused, näiteks Terviseamet, Ravimiamet, Sotsiaalkindlustusamet, Tervise Arengu Instituut.

Paljude partneritega nagu tervishoiuasutused on haigekassa ka lepingulistes suhetes. Lepingud sõlmitakse kord kvartalis ning nende rahaline maht on varieeruv. Lepingupartnerite nimekiri ja info lepingute mahu kohta on avalikustatud haigekassa kodulehel.

SümboolikaRedigeeri

Eesti Haigekassa kasutab oma sümbolina kilpkonna, mis esindab pikaealisust ja püsivust eesmärkide poole püüdlemisel. Haigekassa sümboolika sai põhjalikuma uuenduskuuri 2015. aastal.

TunnustusRedigeeri

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri