Vedelik

(Ümber suunatud leheküljelt Vedel)
Disambig gray.svg  See artikkel räägib aine olekust; kalapüünise kohta vaata artiklit Vedel (kalandus)


Vedelik on üks neljast aine agregaatolekust. Vedelikuna on aine voolav ja selle kuju on tavaliselt piiritletud anuma kujuga, mida vedelik täidab. Vedeliku ruumala on rangelt määratletud temperatuuri ja rõhuga. Vedelik avaldab survet nii anuma külgedele, kui ka selle sisse asetatud objektidele. Selline rõhk kandub üle igasse suunda, olenemata kaugusest ja suurendes sügavuses.

Vedeliku rõhku p saab arvutada valemi järgi p = ρ * g * z, kus

  • ρ = vedeliku tihedus,
  • g = gravitatsioonikonstant
  • z = kaugus pinnast

Valemis ei ole arvestatud pinnale avaldatavat rõhku ega pinna ebakorrapärasusi.

Vedelike füüsikalised omadusedRedigeeri

  Pikemalt artiklis Vedelike füüsikalised omadused

Vedelikust saab aine keemistemperatuuril gaas ja külmumispunktis tahkis. Murdosalise destillatsiooni abil on võimalik eraldada kahte vedelikku, kui neil on erinev aurustumispunkt. Kokkukuuluvus kahe molekuli vahel vedelikus on ebapiisav, takistamaks ühel kahest vedelikust ära aurustumast.

Vedelik on kindla ruumalaga, kuid kujuta aine. Mõnes suhtes sarnaneb vedelik gaasiga, näiteks võtab vedelik selle anuma kuju, milles asub. Teisalt on vedelik praktiliselt kokkusurumatu ja selle poolest on see tahke aine sarnane. Külmumisel vedelik tahkub, keemisel aga läheb üle gaasilisse olekusse.

Tänapäeval avaldatakse füüsikaliste suuruste mõõtühikud eranditult rahvusvahelises süsteemis (SI). Et Insener võib kokku puutuda ka varasema, tehnilise mõõtühikusüsteemiga, antakse mõningail juhtudel ka süsteemidevaheline seos.

Vedelike peamisteks füüsikalisteks omadusteks on:

  • Tihedus, mille ühikuks on  . Tihedus näitab vedeliku ruumalaühiku massi. Põhivalemiks on  , kus   on vedeliku tihedus,   vedeliku mass ja   vedeliku ruumala.
  • Erikaal on vedeliku ruumalaühiku kaal. Ühikuks on   ning põhivalemiks  , kus   on vedeliku erikaal,   vedeliku tihedus,   raskuskiirendus,   on raskusjõud ja   vedeliku ruumala. Tihedus ning erikaal olenevad vedeliku liigist,temperatuurist ja vedelikule mõjuvast rõhust.
  • Kokkusurutavus. Nii nagu muidki aineid, saab vedelikku kokku suruda, kuid gaasiga võrreldes vaid tühisel määral. Kokkusurutavust iseloomustab mahtkokkusurutavustegur  , mille pöördväärtust nimetatakse mahtelastsusmooduliks tähisega K( Pa−1)

 , kus   on vedeliku algruumala ning   ruumala muutus, kui rõhk muutup   võrra. Miinusmärk tuleneb sellest, et rõhu suurenedes vedeliku maht väheneb.

Temperatuurivahemikus 0...30 °C on vee elastsusmoodul K=1980...2250 MPA, see tähendab, et rõhu suurenedes 0,1 Mpa võrra väheneb vee maht ligi   algmahu võrra ning seda üsna suures rõhuvahemikus. Ka teiste vedelike kokkusurutavus on samas suurusjärgus. Kuna vedelike kokkusurutavus on üsna vähene loetakse arvutustes tavaliselt vedelik mittekokkusurutavaks. Erandiks on vaid hüdrauliline löök.

  • Soojuspaisumine on vedeliku ruumala ja seega ka tiheduse muutumine sõltuvalt temperatuurist jääva rõhu all. Seda iseloomustab ruumpaisumistegur, mille tähis on   ja ühik on

K−1.

 , kus   on algmaht ja   vedeliku ruumala muutus temperatuuri muutumisel   võrra eeldusel, et rõhk ei muutu. Vee ruumpaisumisteguri väärtused on allolevas tabelis.

Vee ruumpaisumisteguri β t • 106 väärtusi K−1
Rõhk p Mpa Temperatuur °C
1...10 10...20 40...50 90...100
0,1 (õhurõhk) 14 150 422 719
9,8 43 165 422 714
19,6 72 183 426 -

Sellest tabelist on ka näha millal tuleb vee paisumist inseneriarvutustes arvestada. Nagu näha muutub tihedus temperatuurivahemikus 0...30 °C tühiselt vähe, alla 0,5%. Kõrgematel temperatuuridel peab aga paisumist arvestama, sest vahemikus 0...100 °C muutub vee tihedus ning seega ka maht ligikaudu 5%.

  • Viskkoossus on vedeliku omadus takistada oma osakeste liikumist üksteise suhtes. Laminaarselt liikuva vedeliku kihtide vahel tekib viskkoossusest põhjustatud hõõrdejõud, mida kirjeldab Isaac Newtoni valem  , kus μ on vedelikku iseloomustav dünaamiline viskkoossus (Pa • s), A-naaberkihtide kokkupuutepindala (m2) ning   on kihtidevaheline kiirusgradient (s−1), millekohaselt naaberkihid saavad omavahel hõõrduda vaid siis, kui need liiguvad erineva kiirusega.

Kui hõõrdejõud Fμ jagada hõõrdepinnaga A, saadakse hõõrdepinge ehk tankentsiaalpinge τ.

 

Hüdraulikaarvutustes eelistatakse dünaamilisele sageli kinemaatilist viskkoossust   (  ).

 ,kus   on vedeliku tihedus. Kinemaatilist viskkoossust avaldati varemCGS- süsteemi ühikutes- stooksides (St). .

Mõlemad viskkoossused olenevad vedeliku liigist, temperatuurist ja rõhust ning määratakse katseliselt viskosimeetrite abil. Vedeliku soojenedes viskkoossus väheneb, rõhu tõustes suureneb. Kuivõrd rõhu toime avaldub ainult väga suurte rõhumuutuste puhul, siis seda tavaliselt ei arvestata.

Vee kinemaatilist viskkoossust saab arvutada J. Poiseulle' valemist  , kus t on temperatuur Celsiuse kraadides.

Kui olmereovee heljumisisaldus   ja temperatuur t=2...50 °C saab selle kinemaatilise viskkoossuse   arvutada N. Fjodorovi valemiga  , kus ν on sama temperatuuriga puhta vee viskoossus.

Mineraalõli viskkoossuse olenevust rõhust vahemikus 0...50 Mpa kirjeldab valem  , kus   ja   on mineraalõli viskkoossus normaalsel atmosfäärirõhul.

Newtoni sisehõõrdeseadus kehtib homogeensete vedelike kohta, mida nimetatakse ka njuutonivedelikeks. Suspensioonide,mörtide, betooni- ja söödasegude jms. sisehõõrde arvutamiseks on vaja kasutada erikäsiraamatuid.

  • Küllastunud auru rõhk on rõhk, millel vedelik antud temperatuuril aurustub, see tähendab hakkab keema. Rõhu väärtus oleneb vedelikust ja selle temperatuurist. Temperatuuri tõustes küllastunud auru rõhk suureneb ja vastupidi.

Kui vedelik liigub kiirelt, võib rõhk mingis süsteemiosas langeda alla küllastunud auru rõhu ja kuigi vedelik pole kuum hakkab see keema. Vedelik seguneb aurumullidega, homogeensus kaob ning tavalised hüdraulikaseadused sel juhul enam ei kehti. Tekib kavitatsioon.

Võttes eelõeldu kokku, saab teha järelduse, et vedeliku tihedust ja erikaalu võib enamasti lugeda püsivaks ning temperatuurist sõltumatuks.

Teoreetilistes mõttekäikudes rakendatakse sageli ideaalvedeliku mudelit kus vedelik loetakse täiesti kokkusurumatuks ning liikumine hõõrdevabaks.

Vaata kaRedigeeri