Rahvusvaheline Advokaatide Assotsiatsioon

Rahvusvaheline Advokaatide Assotsiatsioon (International Bar Association – IBA) on 1947. aastal[1] asutatud rahvusvaheline organisatsioon, kuhu kuulub üle 80 000 advokaadi ja 190 advokatuuri enam kui 170 riigist. Selle peakontor asub Londonis. IBA bürood asuvad ka Seoulis Lõuna-Koreas, Washingtonis Ameerika Ühendriikides, São Paulos Brasiilias ja Haagis Hollandis.[2] IBA moto on „The Global Voice of the Legal Profession“ (juriidilise kutseala ülemaailmne hääl).[3] Alates 2018. aastast on Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni president Horacio Bernardes Neto.

Eesmärgid

muuda

17. veebruaril 1947. aastal kogunesid 34 advokatuuri esindajad New Yorgis. Nende eesmärk oli toetada seaduse kehtestamist ja õiguse loomist kogu maailmas.[4] Tänapäeval on Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni peamised eesmärgid toetada kohtusüsteemi iseseisvust ja juristide õigust teha oma tööd ilma sekkumiseta. IBA inimõiguste instituudi kaudu toetatakse advokaatide inimõigusi kogu maailmas. Samuti soovitakse võimaldada liikmetele maailmatasemel professionaalset arengut, et nad suudaksid pakkuda väljapaistvaid õigusteenuseid ja tänu sellele luua tipptasemel rahvusvahelisi võrgustikke. Ollakse pühendunud ka rahvusvahelise õiguse reformi arendamisele. IBA hõlmab kõiki praktilisi valdkondi ja kutsehuvisid, pakkudes liikmetele juurdepääsu juhtekspertidele.[5]

Ajalugu

muuda

1946. aastal saadeti assotsiatsiooni põhikirja mustand kõigi teadaolevate advokatuuride esimeestele. Põhikirja tingimuste üle arutleti sama aasta 8. ja 9. oktoobril New Yorgis. Põhikirja järgi on assotsiatsiooni peamine eesmärk tagada õiglased seadused kogu maailmas ning edendada ÜRO printsiipe ja eesmärke.[6]

Esimene Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni kohtumine toimus 17. ja 18. veebruaril 1947, mil võeti vastu põhikiri ning määrati ametisse president, asepresident, täitevnõukogu ja saadikud. Esimene täitevnõukogu kohtumine uue põhikirja all toimus 6. märtsil. Peakorteri asukohaks määrati New York, kus toimus ka sama aasta oktoobris assotsiatsiooni esimene rahvusvaheline konverents. Sellest ajast toimub konverents iga aasta maailma eri linnas.[6]

Struktuur

muuda

Assotsiatsioon jaguneb kaheks osakonnaks ja need omakorda allüksusteks ning komiteedeks.

Õiguse praktiseerimise osakond

muuda

Õiguse praktiseerimise osakond (ingl Legal Practice Divison) eesmärk on edendada liikmetevahelist rahvusvahelist suhtlust ja jagada vaateid ning teavet erinevatel õigusalastel teemadel.[7] Osakond jaguneb 19 eri õigusvaldkonnale pühendunud allüksuseks, mis jagunevad omakorda 55 komiteeks või foorumiks, mis tegelevad teatud regioonide või kindla valdkonna seadustega.[8]

Osakonna volikogu võib koosneda kõige rohkem kahekümne üheksast liikmest. Esimehe, aseesimehe, varahoidja ja varahoidja assistendi nimetab valimiseks assotsiatsiooni nomineerimiskomitee. Samuti võib seada kandidaadina üles inimese, kellel on vähemalt 35 osakonnaliikme kirjalik toetus ning kandidaat ei tohi olla riigist, mille esindajaid juba on üle seitsme. Lisaks neile kuuluvad volikokku 18 liiget, kelle kandidatuuri seab üles osakonna nomineerimiskomitee hetkel ametis olevate või endiste osakonna komiteede esimeeste seast. Veel kuulub volikokku üks esindaja avaliku ja tööalase huvi osakonnast, üks esindaja energia-, keskkonna-, loodusvarade- ja infrastruktuuriõiguse allüksusest, eelmise volikogukoosseisu esimees ja maksimaalselt neli kutsutud lisaliiget.[7]

Iga assotsiatsiooniliige võib astuda enda tegevusvaldkonnaga seotud või talle huvipakkuva komitee liikmeks. Allüksuste juhatused moodustatakse vastava allüksuse alla kuuluvate komiteede esimeestest, kelle omakorda määrab ametisse terve osakonna esimees. Juhatuse ülesanne on kooskõlastada oma komiteedevahelist tööd ja teavet, samuti arutada koostöövõimalusi, konverentside pidamist ja teisi eriprojekte nii enda allüksuses kui ka koostöös teiste allüksuste ja nende alla kuuluvate komiteedega. Allüksused ning komiteed kutsutakse võimaluse korral kokku igal assotsiatsiooni konverentsil.[7]

Avaliku ja tööalase huvi osakond

muuda

Osakonna eesmärk on soodustada assotsiatsiooni liikmete vahelist suhtlust ja toetada ning edendada õigusvaldkonna avalikku ja tööalast huvitegevust, nagu õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste kaitse.[9] Osakond koosneb kolmest eraldiseisvast üksusest: Advokatuuride komisjon, Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni inimõiguste instituut ning avaliku ja tööalase huvi sektsioon.[8]

Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni Advokatuuride komisjon (ingl The Bar Issues Commission; BIC) toetab oma liikmesorganisatsioonide huvisid ning aitab töötada välja materjale ja suuniseid advokatuuridele.[10] Komisjon pakub neile võimalust arutada ühiseid huvisid, kaitsta ja edendada iseseisvate juristide ja advokatuuride rolli ning samuti võtab osa ja toetab terve osakonna üldist tegevust.[11] Selle alla kuulub neli komiteed.

Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni inimõiguste instituut (ingl IBA Human Rights Institute; IBAHRI) asutati 8. juunil 1995 Šotimaal Edinburgh’is. Instituudi eesmärk on propageerida, edendada ja jõustada inimõigusi õigusriigi põhimõtete all ja kaitsta kohtuvõimu iseseisvust. See on iseseisev assotsiatsiooniüksus, mis allub assotsiatsiooni volikogu ja juhtkonna järelevalvele.[12]

Instituut aitab õigusabi osutajatel tulemuslikult edendada ja kaitsta inimõigusi. Aidatakse uutel advokatuuridel tagada jätkustuulikkust ja pakutakse inimõigusalaseid treeninguid advokaatidele, kohtunikele ja prokuröridele.[13]

Instituudi liikmeks võib saada iga inimene või ettevõte, kes tasub liikmemaksu. Liikmetel on õigus võtta osa üldkoosolekust, saada teavet instituudi tegevusest ja võtta esimehe nõusolekul tegevustest osa.[12]

Avaliku ja tööalase huvi sektsioon (ingl Section on Public and Professional Interest; SPPI) alla kuulub 17 komiteed või foorumit, mis tegelevad sotsiaalsete õiguste tagamisega või õigusteaduse õpetamise ja praktiseerimisega.[8]

Eesti Advokatuur IBA liikmena

muuda

Eesti Advokatuur on 1992. aasta oktoobrist Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni täieõiguslik liige. Koos Euroopa Advokatuuriga on Eesti Advokatuuri tunnustatud kui iseseisvat ja sõltumatut advokaatide kutseühingut.[14]

Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni rakendusprogramm ja esindusajakiri

muuda

Hoidmaks inimesi kursis õigusalaste uudistega, on loodud IBA rakendusprogramm. Laadides rakendusprogrammi mobiiltelefoni, saab ligipääsu ajakirjale IBA Global Insight, mis on kuus korda aastas ilmuv Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni esindusajakiri. Selles leidub artikleid kõikidest õigusvaldkondadest, äri- ja inimõiguste valdkonnast ning IBA uudiseid.[15]

Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni presidendid

muuda

Rahvusvahelisel Advokaatide Assotsiatsioonil on olnud järgmised presidendid: [16]

 • 2019–2020: Horacio Bernardes Neto
 • 2017–2018: Martin Šolc (Tšehhi)
 • 2015–2016: David W. Rivkin (Ameerika Ühendriigid)
 • 2013–2014: Michael Reynolds (Suurbritannia)
 • 2011–2012: Akira Kawamura (Jaapan)
 • 2009–2010: Fernando Pelaez-Pier (Venezuela)
 • 2007–2008: Fernando Pombo (Hispaania)
 • 2005–2006: Francis Neate (Suurbritannia)
 • 2003–2004: Emilio Cardenas (Argentina)
 • 2001–2002: Dianna Kempe (Bermuda)
 • 1999–2000: Klaus Böhlhoff (Saksamaa)
 • 1997–1998: Desmond Fernando (Sri Lanka)

Viited

muuda
 1. IBA (s.a.). IBA – About the IBA. https://www.ibanet.org/About_the_IBA/About_the_IBA.aspx
 2. IBA (s.a.). IBA – Contact us. https://www.ibanet.org/About_the_IBA/contact_us.aspx.
 3. IBA (s.a.). Membership of the International Bar Association. https://web.archive.org/web/20170912030808/http://www.internationallawbureau.com/wp-content/uploads/2017/06/Membershipbrochure12ppJan2017.pdf.
 4. IBA (s.a.). IBA – About the IBA. https://www.ibanet.org/About_the_IBA/About_the_IBA.aspx.
 5. IBA (s.a.). Membership of the International Bar Association. https://web.archive.org/web/20170912030808/http://www.internationallawbureau.com/wp-content/uploads/2017/06/Membershipbrochure12ppJan2017.pdf.
 6. 6,0 6,1 International Bar Association. Key Milestones. https://www.ibanet.org/About_the_IBA/Key_milestones.aspx (20.10.2019).
 7. 7,0 7,1 7,2 International Bar Association. Bylaws of the Legal Practice Division of the International Bar Association. 1 January 2013.
 8. 8,0 8,1 8,2 International Bar Association. IBA Structure PDF. Arvutivõrgus: https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=31b37e25-907d-4b27-a14d-24f45b9d42b0 (20.10.2019).
 9. International Bar Association. Bylaws of the Public and Professional Interest Division of the International Bar Association. 1 January 2013.
 10. International Bar Association. Bar Issue Commissions. https://www.ibanet.org/barassociations/bar_associations_home.aspx(20.10.2019)
 11. International Bar Association. Bylaws of the Bar Issues Commission of the International Bar Association. 1 January 2017.
 12. 12,0 12,1 International Bar Association. Bylaws of the IBA Human Rights Institute of the International Bar Association. 1 January 2013.
 13. IBA. Capacity building and Training. Arvutivõrgus: https://www.ibanet.org/Human_Rights_Institute/About_the_HRI/HRI_Activities/Training-and-Capacity-Building.aspx(20.10.2019)
 14. Eesti Advokatuur. Ajalugu. https://web.archive.org/web/20190104072754/https://www.advokatuur.ee/est/advokatuur/ajalugu/1991--2005-a.
 15. IBA (s.a.). IBA – Global Insight. https://www.ibanet.org/Publications/IBA_Global_Insight.aspx.
 16. IBA (s.a.). IBA – past presidents. https://www.ibanet.org/About_the_IBA/past_presidents.aspx.