Juudi Agentuur

(Ümber suunatud leheküljelt Palestiina Juudi Agentuur)

Juudi Agentuur ehk Iisraeli Juudi Agentuur (הסוכנות היהודית לארץ ישראל HaSochnut HaYehudit L'Eretz Yisra'el) on maailma suurim juudiorganisatsioon, mis tegeleb diasporaas elavate juutide asustamisega Iisraeli (aliyah). Agentuuri missioon on nende sõnul "tagada, et iga juudi inimene tunneks katkematut sidet üksteise ja Iisraeliga, olenemata sellest, kus ta maailmas elab, et nad saaksid jätkata oma kriitilise rolli täitmist meie käimasolevas juudiloos".[1] Agentuuril oli keskne roll Iisraeli riigi rajamisel.

Juudi Agentuuri peakontor

Organisatsiooni tegevus sai alguse 1908. aastal, kui Sionistliku Organisatsiooni juurde moodustati Palestiina büroo. 1929. aastal korraldati büroo ümber ja sellest moodustati Palestiina Juudi Agentuur. 1948. aastal kuulutati välja Iisraeli riik ja organisatsioon sai oma tänase nime.

Ajalugu

muuda

Juudi agentuur sai alguse 1908. aastal, kui Jaffas loodi Arthur Ruppini juhtimisel Sionistliku Organisatsiooni (SO) Palestiina büroo. Büroo põhiülesanneteks oli esindada Palestiina juute suhtlemisel Osmanite riigivõimuga, abistada juutide sisserännet ning osta juutidele elama asumiseks maad. Büroo loodi sionismi rajaja Theodor Herzli nägemuse kohaselt, et juudi rahvas asub elama iseseisva rahvana oma maale, võttes sisse oma koha teiste maailma rahvusriikide seas. Palestiina büroo, millest lõpuks sai Juudi agentuur, põhines Herzli organisatsioonilistel ideedel, kuidas luua juudi riik.[2]

1918. aastal vallutas Suurbritannia Palestiina piirkonna ja see langes Briti sõjaväe võimu alla. Pärast sionistliku Balfouri deklaratsiooni avaldamist 9. novembril 1917 moodustas Briti Sionistliku Föderatsiooni president dr Chaim Weizmann 1918. aasta märtsis Sionistliku Komisjoni, mis jõudis Palestiinasse 14. aprillil 1918 ning oli aktiivne sionistlike eesmärkide edendamisel. Palestiina büroo juurde loodi põllumajanduse, asunduse, hariduse, maa, rahanduse, immigratsiooni ja statistika osakonnad. Büroo liideti sionistliku komisjoniga, mida juhtis Weizmann.

25. aprillil 1920 leppisid Antandi liitlasriigid San Remo konverentsil kokku endise Osmanite impeeriumi alade jagamises võidukate suurriikide vahel ning andsid Suurbritanniale mandaadid Palestiinale, Transjordaaniale ja Iraagile. Rahvasteliit kiitis need mandaadid ametlikult heaks 1922. aastal. Mandaadi artikkel 4 nägi ette "asjakohase juudi agentuuri loomise avalik-õigusliku asutusena, mille eesmärk on nõustada ja teha koostööd Palestiina administratsiooniga sellistes majanduslikes, sotsiaalsetes ja muudes küsimustes, mis võivad mõjutada juudi rahvuse asumist Palestiinasse."[2] 7. novembril 1921 sai sionistlikust komisjonist Palestiina Sionistlik Täitevvõim.[3] Täitevvõimule tehti ülesandeks aidata kaasa juutide Palestiinasse sisserände hõlbustamise, maa ostmise juutidele ja sionistliku juhtkonna üldise poliitika kavandamise, täitevvõim juhtis koole ja haiglaid ning moodustas juutide relvastatud omakaitse Hagana.[4] Weizmann oli nii Maailma Sionistliku Organisatsiooni kui ka Palestiina Sionistliku Täitevvõimu juht kuni 1929. aastani.

1929. aastal nimetati Šveitsis Zürichis toimunud 16. sionistlikul kongressil Palestiina Sionistlik Täitevvõim ümber Palestiina Juudi Agentuuriks.[5] Uus organisatsioon oli suurem ja hõlmas mitmeid juudi mittesionistlikke üksikisikuid ja organisatsioone, kes olid huvitatud juutide asustamisest Palestiinasse. Kuigi agentuuris osalesid mittesionistid, oli see siiski tihedalt seotud sionistliku organisatsiooniga. SO president oli Juudi Agentuuri Täitevnõukogu ja Assamblee esimees ning pooled agentuuri juhtorganite liikmetest valis SO, tagades nõnda ühtse poliitika ja tiheda koostöö kahe organisatsiooni vahel. Muudatus oli Chaim Weizmanni algatus ja see pandi paika sionistlike ja mittesionistlike juutide pariteedi põhimõttel, kes töötavad koos juudi rahvusliku kodu ehitamisel.[6]

David Ben-Guriyyon oli juudi agentuuri juhatuse esimees aastatel 1935–1948. Iisraeli riigi asutamisel lahkus ta oma kohalt, et saada riigi esimeseks peaministriks.

1947. aastal astus tagasi agentuuri viimane mittesionistlik liige Werner Senator ja kuigi mittesionistide 50-protsendiline osalus agentuuris varem ei olnud praktikas toiminud, said nüüd juudi agentuurist ja Maailma Sionistide Organisatsioonist de facto identse liikmeskonnaga organisatsioonid.[7]

Aastatel 1929–1948 oli Juudi agentuur jaotatud neljaks osakonnaks: valitsusosakond (teostas välissuhtlust Palestiina juudi kogukonna nimel); turvaosakond; juutide sisserännu (Aliyah) osakond ja haridusosakond.

1934–1948 korraldas juudi agentuur Ha'apala (ülestõusmise) liikumise nime all salajast sisserännet, aidates koostöös teiste organisatsioonidega enam kui 150 000 inimesel tulla Palestiinasse.[8][9] 1933. aastal pidas agentuur Natsi-Saksamaaga läbirääkimisi Ha'avara (üleandmise) lepingu üle, mille alusel lubati ligikaudu 60 000 Saksa juudil asuda Palestiinasse ja säilitada osa oma varast Palestiinasse kaasatoodud Saksa eksportkaupadena.[10]

Juudi agentuuri esimees David Ben-Gurion kuulutas Tel Avivis 14. mail 1948 välja Iisraeli riigi loomise, temast sai esimene Iisraeli peaminister. Agentuuri uueks nimeks sai Iisraeli Juudi Agentuur. Nüüd keskendus tegevus Iisraeli majandusarengu ja juutide sisserände edendamisele. Organisatsiooniliselt muutis see oma struktuuri: alles jäi sisserände (Aliyah) osakond, samuti haridusosakond (toetas juutide haridust diasporaas), kuid julgeoleku- ja valitsusosakonnad asendati põllumajandus- ja asustamisosakonnaga ning Iisraeli osakonnaga (toetab Iisraeli nõrgemal järjel olevat elanikkonda (sealhulgas araablasi)).[11]

1948–1952 saabus Iisraeli umbes 700 000 juuti. Agentuur aitas neil Iisraeliga kohaneda ja uut elu üles ehitada, asutas koole, et õpetada neile heebrea keelt. Pärast 1948. aastat asutas agentuuri põllumajanduse ja asunduste osakond kogu Iisraelis veel 480 uut küla. Andis neile varustuse, kariloomad, niisutustaristu. 1960. aastate lõpuks tootsid need asulad 70 % kogu Iisraeli põllumajandustoodangust.[12]

24. novembril 1952 võttis Iisraeli parlament Knesset vastu "Sionistliku Organisatsiooni - Iisraeli Juudi Agentuuri staatuse seaduse". Selle kohaselt jäid SO ja agentuuri ülesanneteks tegelemine juutide sisserändega, sisserännanute sulandamisega Iisraeli ühiskonda ja juudi asunduste arendamisega.[13]

Agentuur keskendus ka väljaspool Iisraeli asuvatele juutidele. Diasporaa hariduse ja kultuuri osakond ning diasporaa Toora hariduse ja kultuuri osakond loodi selleks, et aidata taastada holokausti tõttu hävitatud juudi õppekeskuseid. Nad koolitasid heebrea keele õpetajaid. Saatsid iisraellasi tööle diasporaa koolides, laagrites ja noorteorganisatsioonides. Diasporaa kogukondadesse saadeti kantoreid, shochatim'e (loomade rituaalsed tapjad) ja mohelim'e (rituaalsed ümberlõikajad).[14]

Agentuur aitas Iisraeli alguskümnenditel luua mitmesuguseid institutsioone, mis arendasid riigi majandus- ja kultuuritaristut. Nende hulka kuulus rahvuslik lennufirma El Al, riiklik teatri- ja kultuurikeskus Binyanei HaOoma, veevarustuskompanii Mekorot ning muuseumid, põllumajandus- ja kinnisvaraarendusettevõtted.[15]

1994. aastal asutas agentuur koos United Jewish Communities ja Keren Hayesod-United Israel Appealiga programmi Partnership 2000 (praegu tuntud kui Partnership2Gether või P2G), mis ühendab 45 Iisraeli kogukonda enam kui 500 juudi kogukonnaga üle kogu maailma. Välismaal elavad juudid reisivad Iisraeli ja vastupidi ning neid võõrustavad nende partnerkogukonnad. Juutide koolid on ühendatud ülemaailmse võrgustiku kaudu. Juudi kogukonnad üle maailma toetavad laenufonde, mis aitavad ettevõtjaid ja väikeettevõtete omanikke nende partnerlinnades. Iga aasta võtab rohkem, kui 300 000 inimest Iisraelist ja mujalt osa rohkem, kui 450st programmist.[16]

Veebruaris 2010 teatas agentuuri juhatuse esimees Natan Štšaranski, et senise juutide sisserände korraldamise asemel peab agentuur nüüd keskenduma välismaal asuvate juutide juudi identiteedi tugevdamisele, seda eriti noorema generatsiooni hulgas.[17]

2010. aasta oktoobris struktureeriti agentuur ümber. Senise kolme osakonna asemele loodi kuus programmiüksust: Iisraeli kogemused – pakub noortele juutidele kogu maailmast võimalusi tulla Iisraeli ja kohtuda iisraellastega ning vastupidi (noorte iisraellaste külaskäigud diasporaasse; Shlichim ja Iisraeli kaaslased – saadab Iisraeli saadikuid (schlichim) diasporaa kogukondadesse üle maailma, et tugevdada juudi identiteeti ja sidet Iisraeliga; Venekeelne juut – juhib programme igas vanuses vene keelt kõnelevatele juutidele üle maailma, keskendudes juutide haridusele ja juutide kogukondliku juhtimise ülesehitamisele; Sotsiaalne aktiivsus – aitab abivajajaid Iisraelis ja kogu maailmas ning koolitab noori juute ja iisraellasi osalema sotsiaalsetes projektides; Partnerlused – juhib Partnership2Getherit, ühendades juudi kogukondi Iisraelis ja diasporaas.[18][19]

Juhtkond ja rahastus

muuda

Agentuuri juhib 26 liikmeline Juudi Agentuur Täitevvõim, mille 12 liiget valib Sionistlik Organisatsioon ning 12 liiget ühiselt Ameerika Juudi Föderatsioonid (JFNA) ja Keren Hayesod (Iisraeli ametlik rahakogumisorganisatsioon, millel on filiaalid 45 riigis).[20]

Agentuur on Iisraeli riiklik organisatsioon, kuid enamus tema sissetulekust tuleb Põhja-Ameerika Juudi Föderatsioonidelt ja Keren Hayesodilt.[21]

Viited

muuda
 1. https://content.jewishagency.org/bp/#/folder/6118727/92776998
 2. 2,0 2,1 Theodor Herzl: The Jewish State
 3. https://web.archive.org/web/20040824193249/http://www.jafi.org.il/education/jafi75/timeline1b.html#1
 4. Palestine Office Jewish Virtual Library
 5. https://www.bjpa.org/search-results/publication/18204
 6. https://www.bjpa.org/Publications/downloadFile.cfm?FileID=17938
 7. https://web.archive.org/web/20040824193321/http://www.jafi.org.il/education/jafi75/timeline3h.html#1
 8. Naor, Mordechai. Zionism: The First 120 Years 1882-2002. Jerusalem: The Zionist Library, 2002. Pp. 34
 9. http://www.palyam.org/English/Hahapala/mainpage.php
 10. https://www.jewishvirtuallibrary.org/haavara
 11. https://web.archive.org/web/20140203101117/http://www.jafi.org.il/JewishAgency/English/About/History/
 12. https://web.archive.org/web/20140203101117/http://www.jafi.org.il/JewishAgency/English/About/History/
 13. https://www.jewishvirtuallibrary.org/world-zionist-organization-wzo
 14. https://web.archive.org/web/20140203101117/http://www.jafi.org.il/JewishAgency/English/About/History/
 15. https://web.archive.org/web/20140203101117/http://www.jafi.org.il/JewishAgency/English/About/History/
 16. https://web.archive.org/web/20150412061220/http://www.jewishagency.org/israel-your-community/program/264
 17. https://ejewishphilanthropy.com/the-new-jewish-agency-approach-peoplehood-for-survival/
 18. https://web.archive.org/web/20131004215515/http://194.90.65.227/JewishAgency/English/About/Board+of+Governors/JAFI+Management/Management.htm
 19. https://www.haaretz.com/2008-03-20/ty-article/jewish-agency-mulls-closing-its-historic-immigration-department/0000017f-def3-db5a-a57f-defb43850000
 20. https://www.jewishagency.org/governing-bodies-structure-and-committees/
 21. https://content.jewishagency.org/bp/#/folder/5693013/129977260

Välislingid

muuda