NORDEFCO (Põhjamaade kaitsekoostöö, inglise Nordic Defence Cooperation) on Põhjamaade sõjalise koostöö raamistik, mis loodi 2009. aastal, kui Rootsi, Norra, Soome, Taani ja Islandi esindajad kirjutasid 4. novembril 2009 alla memorandumile, millega liideti kokku kolm varem paralleelselt tegutsenud organisatsiooni NORDAC, NORDCAPS ja NORDSUP.

Liitumine

Liikmesmaad

muuda

NORDEFCO liikmesmaad on Island, Norra, Rootsi, Soome (sealhulgas Ahvenamaa) ja Taani (sealhulgas Gröönimaa ja Fääri saared).

Nende maade kogupindala on umbes 3 493 000 km² (ilma Gröönimaata 1 318 412 km²), summaarne elanike arv 25 016 546 ning rahvastiku tihedus 7,2 in/km² (ilma Gröönimaata 18,9 in/km²).[viide?]

Eesmärgid

muuda

NORDEFCO peamine eesmärk on liikmesmaade kaitsevõimekuse suurendamine. Selleks on oluline riikidevahelise koostöö abil leida kõige efektiivsemad lahendused erinevatele kaitsevõime arendamise, ülalpidamise ja rahastamisega seotud küsimustele. Koostööraamistik näeb ette pikaajalist kaitsekoostööd riikide sõjalise võimekuse suurendamisel ja sellealase tegevuse koordineerimisel. Seda teostatakse ühisõppuste, ühise väljaõppestruktuuri ja -koolide arendamise abil. Nii on võimalik optimaalselt ära kasutada eri liikmesmaade kogemusi ning väljaõppevõimalusi konkreetses valdkonnas.[1]

NORDEFCO loomine oli ajendatud liikmesriikide soovist vähendada kulutusi kaitsesektoris ilma kaitsevõimekuse taset langetamata. [2]

Peamised eesmärgid

muuda

Koostöölepingust tulenevalt on NORDEFCO peaeesmärkideks[3]:

 • kõikehõlmav, tõhustatud ja pikaajaline koostöö kaitsevõimet puudutavates küsimustes;
 • kaitsealaselt ühist huvi pakkuvate kaitsestrateegiliste ja poliitiliste teemade kaardistamine;
 • sõjalise koostöö efektiivsuse suurendamine ja relvajõudude taseme tõstmine;
 • kaitsevõimega soetud valdkondades optimaalse ressursside paigutamise ja kulutõhususe poole püüdlemine;
 • koostalitusvõime ja ühiselt tegutsemise suutlikkuse suurendamine;
 • rahvusvaheliste operatsioonide alase koostöö ja kaitsepoliitikaga seotud julgeolekureformi arendamine ning suutlikkuse suurendamine rahvusvahelise rahu ja julgeoleku tagamisel;
 • tehnilise võimekuse saavutamine ja arendamine;
 • konkurentsivõime edendamine kaitsetööstuses;
 • koostöö tugevdamine kõikvõimalike tulevaste koostöövaldkondade alal

2011. aasta olulisemad eesmärgid

muuda

NORDEFCO 2011. aasta peamised eesmärgid on[3]:

 • julgeoleku- ja kaitsepoliitika alaste diskussioonide jätkamine, eesmärgiga tõhustada Põhjamaade ja Balti riikide vahelist koostööd
 • koostöö edasine tõhustamine ja süvendamine, rõhuga üldisel liikmesmaade vahelisel logistika arendamisel kui ka rahvusvahelistel missioonidel osalevate liikmesriikide üksuste logistilise toetuse parendamisel;
 • missioonidealase koostöö edasine arendamine

NORDEFCO struktuur

muuda
 
NORDEFCO

NORDEFCO eesistuja on kindral Sverker Göranson.

NORDEFCO struktuur on kooperatiivne, mitte hierarhiline; tegu ei ole käsuliinil põhineva sõjaväelise struktuuriga. Ettepanekuid erinevateks koostööoperatsioonideks on võimalik algatada struktuuris nii üleval kui allpool asuvatel üksustel, kuid lõpptulemusena on selliste projektide elluviimine riigiti vabatahtlik. NORDEFCO näol ei ole tegemist niivõrd sõjalise liiduga, nagu seda on NATO, vaid koostööliiduga ühiste eesmärkide saavutamiseks, arvestades liikmesriikide juba eksisteerivaid kohustusi erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide ees.

NORDEFCO struktuuri kõige kõrgemal astmel asuvad liikmesmaade kaitseministrid, kellele Põhjamaade kaitsepoliitika korralduskomitee (Nordic Defence Policy Steering Comittee) esimees esitab tuleva aasta töökava, ning ministrid saavad selle kas heaks kiita või vajadusel ka sisulisi muudatusi ette võtta ning istungeid juurde lisada. Kaitseministrite näol on tegemist NORDEFCO poliitilise tasandiga ning nad kohtuvad tavaliselt kaks korda aastas.[4]

Põhjamaade kaitsepoliitika korralduskomitee (Nordic Defence Policy Steering Comitte) valmistab ette tegevuskava tulevaseks aastaks ning vastutab Põhjamaade kaitsepoliitika korraldamise eest NORDEFCO pädevusse kuuluvates valdkondades. See kogu on moodustatud liikmesmaade vastava valdkonna juhtivametnikest.[4]

Põhjamaade sõjalise koostöö koordineerimise komitee (Nordic Military Coordination Commitee) vastutab otseselt Põhjamaade kaitsepoliitika korralduskomitee poolt paika pandud ja kaitseministrite poolt kinnitatud tegevuskava elluviimise eest sõjaväelisel tasemel, arvestades liikmesmaade eripära ning võimalusi. Siia kuuluvad liikmesmaade kõrgemad sõjaväelased. Samas on nende ülesandeks ka korralduskomiteele vajaliku info andmine liikmesriikide kohta, kui pannakse paika tulevase aasta tegevuskava. Hetkel on selle komitee eesistujaks kontradmiral Arne Røksund.[4]

Nende kahe komitee vahel asub NORDEFCO sekretariaat, mis vastutab välissuhtluse eest.[4]

Lisaks kuulub NORDEFCO struktuuri ka koordineeriv personal, kelle ülesandeks on liikmesriikide ja nende võimekuse kohta info kogumine ning selle edastamine Põhjamaade sõjalise koostöö koordineerimise komiteele. Samuti koostöögruppide ja Põhjamaade sõjalise koostöö koordineerimise komitee vahelise koostöö koordineerimine.[4]

NORDEFCO tegevuse aluseks on viis koostöövaldkonda, mille põhjal on kokku pandud viis koostöögruppi (Cooperation Areas – COPA), kuhu kuuluvad tavaliselt liikmesriikide kolonelid või mereväekaptenid. Need koostöögrupid aitav siduda NORDEFCO struktuuri iga eraldiseisva liikmesriigi sõjaväelise struktuuriga. Koostöögruppide peamine eesmärk on koordineerida liikmesriikide koostööd konkreetses valdkonnas. Koostöögruppide kogutud info ning selle alusel antud nõuanded on aluseks lepete välja töötamisele Põhjamaade sõjalise koostöö koordineerimise komitees ja Põhjamaade kaitsepoliitika korralduskomitees.[4]

NORDEFCO viis koostöövaldkonda

muuda
 • Strateegiline arendus (Strategic Development, COPA SD) – selles koostöövaldkonnas tegeletakse liikmesriikidevaheliste pikaajaliste kaitsekoostöö plaanide väljatöötamisega ja sõjalis-strateegiliste probleemide analüüsimisega ning nendele lahenduste leidmisega. Lisaks vaadatakse üle liikmesmaade pikaajalised kaitseplaanid ning vajadusel kooskõlastatakse need teiste omadega, tagamaks ühtlase ja efektiivse arengu liidusiseselt. Lisaks töötatakse välja tulevikukontseptsioone ja lahendusi relvajõudude edasiseks arendamiseks.
 • Võimekus (Capabilities, COPA CAPA)) – selles koostöövaldkonnas üritatakse leida võimalusi ühise sõjalise võimekuse suurendaseks läbi koostööprojektide elluviimise efektiivsuse suurendamise. Oluline ei ole niivõrd uute, võimekust suurendavate sõjandusharude väljatöötamine, kuivõrd selliste harude ühine arendamine algusest peale, misläbi on võimalik suurendada projektide efektiivsust.
 • Inimressursid ja väljaõpe (Human Resources & Education, COPA HR&E) – selles valdkonnas pööratakse tähelepanu koostööle, mis puudutab väljaõpet ja kursusi, samuti sõjaväeveteranidega seotud probleeme ja sõjaväelise haridusega seotud küsimusi. Sõjaväelise hariduse koordineerimine Põhjamaade vahel aitab suurendada selle kuluefektiivsust ja parandada hariduse taset.
 • Treeningud ja õppused (Training & Exercises, COPA TR&EX) – seal otsitakse võimalusi, kuidas koos läbi viia liikmesmaade sõjaväelisi õppusi, ning töötatakse välja viisaasta plaane ühisõppuste korraldamiseks.
 • Operatsioonid (Operations, COPA OPS) – selle koostöövaldkonna eesmärgiks on suurendada Põhjamaade suutlikkust sõjaväeliste operatsioonide elluviimisel. Siin valdkonnas pööratakse suurt tähelepanu koostööle ISAFi missiooni raames Afganistanis, kust võtavad osa kõik Põhjamaad.

Struktuuri iseloomustaval joonisel on välja toodud ka riikide välisministrid/riigisekretärid ja kaitseväe juhatajad, kuid neil ei ole NORDEFCO struktuuris sisulist rolli, vaid tegemist on nõuandvate ja järelevalvet teostavate struktuuriüksustega. [3]

Koostööprotsess

muuda

Kui liikmesriigi poolt tehakse ettepanek koostööks mõne operatsiooni raames, siis seda arutatakse NORDEFCO struktuuriüksustes ning kui ettepanekut hakatakse sisuliselt ellu viima NORDEFCO kokkuleppe alusel, pannakse paika operatsiooni raamistik või määratakse operatsiooni juhtriik. Selline operatsioon võib olla näiteks väljaõppealane koostöö, mille käigus vastutus operatsiooni õnnestumise eest on jagatud kõigi liikmesriikide vahel või suuremate operatsioonide puhul määratakse üldine õppusplaan vahelduva võõrustajariigiga. Vastutuse jagamise all on siinkohal mõeldud seda, et eri riikides on erinevad väljaõppeharud ebaühtlaselt arenenud, mistõttu on teatud kursusi mõistlik läbi viia ühes riigis ning teistsuguseid koolitusi mõnes teises liikmesriigis.

NORDEFCO ja Eesti

muuda

Eestile on esitatud kutse kaasa lüüa Põhjamaade sõjalise koostöö raamistikus, et kaasa aidata stabiilse julgeolekuolukorra loomisele Läänemere piirkonnas.

NORDEFCO 2011. aasta istungiplaan

muuda

2011. aastal toimuvad NORDEFCO istungid[5]:

 • Põhjamaade kaitseministrite kohtumine 18.–19. mail
 • Põhjamaade sõjalise koostöö koordineerimise komitee kohtumine 13. septembril
 • Põhjamaade kaitsepoliitika korralduskomitee kohtumine 12.–13. oktoobril
 • Põhjamaade kaitseväe juhatajate kohtumine 25. oktoobril
 • Põhjamaade kaitseministrite kohtumine 15.–16. novembril

NORDEFCO kursused 2011. aastal

muuda

Õppused on toodud ajalises järjestuses[6]:

Toimumisaeg Toimumiskoht Õppuse nimi
24. jaanuar – 11. veebruar   Rootsi NORDEFCO PfP SOC 1
7.–18. veebruar   Norra NORDEFCO NATO/PfP LOC 1
7.–16. veebruar   Soome NORDEFCO NATO/PfP CLC 1
21. veebruar – 4. märts   Rootsi NORDEFCO UN JOC
21.–25. märts   Norra NORDEFCO INTSUPSOC
3.–9. aprill   Norra NORDEFCO DDR Planning Course
10.–15. aprill   Taani NORDEFCO CIMIC 1
26. aprill – 13. mai   Soome NORDEFCO UNMOC 1
2.–20. mai   Taani NORDEFCO UNMILPOC 1
8.–14. mai   Norra NORDEFCO UNJMAC
15.–20. mai   Rootsi NORDEFCO INTPAO
16. mai −3. juuni   Rootsi NORDEFCO UNSOC 1
22.–27. mai   Norra NORDEFCO UN COE
30. mai −9. juuni   Norra NORDEFCO UNLOC
30. mai −17. juuni   Rootsi NORDEFCO PfP JSOC 1
8.–26. august   Soome NORDEFCO UNMOC 2
15. august – 2. september   Taani NORDEFCO UNMILPOC 2
22. august – 2. september   Norra NORDEFCO NATO/PfP LOC 2
29. august – 16. september   Rootsi NORDEFCO PfP SOC 2
26. september – 7. oktoober   Norra NORDEFCO INTCOC
26. september – 7. oktoober   Norra NORDEFCO INTSLOC
3.–12. oktoober   Soome NORDEFCO NATO/PfP CLC 2
9.–14. oktoober   Taani NORDEFCO CIMIC 2
10.–28. oktoober   Rootsi NORDEFCO UNSOC 2
23.–29. oktoober   Norra NORDEFCO DDR / Gender HIV
24. oktoober – 11. november   Soome NORDEFCO UNMOC 3
21. november – 9. detsember   Rootsi NORDEFCO PfP JSOC 2
24. november – 11. detsember   Norra NORDEFCO INTMOVCON Planning
28. november – 2. detsember   Soome NORDEFCO NATO/PfP CIS

Vaata ka

muuda

Viited

muuda