Mõõtesüsteemide laboratoorium

Mõõtesüsteemide laboratoorium oli (Tallinna Polütehnilise Instituudi) elektroonika kateedri (hilisema Elektroonikainstituudi) juures 1980. aastatel moodustatud uurimislaboratoorium. Laboratooriumi juhataja oli Kalle Lipping, teaduslik juhendaja Mart Min.

Mõõtesüsteemide laboratoorium moodustati 1980-ndatel aset leidnud TPI automaatikateaduskonna struktuuri reformimise käigus automaatika kateedri juurde juba 1962. aastal moodustatud tootmisprotsesside automatiseerimise probleemlaboratooriumi mõõtevahendite osakonna baasil. Selles tegeleti peale mitteelektriliste suuruste mõõtmise vahendite ka elektriliste suuruste elektroonsete mõõtevahendite uurimise ja väljatöötamisega Tallinna Tootmiskoondise RET tellimusel. Selle suunaga seoses oli mõõtesüsteemide laboratooriumi põhiliseks suunitluseks vektorvoltmeetrite ja -analüsaatorite väljatöötamine.

Ülikoolide reformi ajal 1992. aastal muudeti mõõtesüsteemide laboratoorium õppetööd tegevaks laboratooriumiks mõõteelektroonika õppetooli koosseisus. Laboratooriumi juhatas sel perioodil Aivar Usk. Laboratooriumis tegeleti interneti kaudu toimivate mõõtesüsteemidega (näiteks välisõhu temperatuuri mõõtmine ja seire internetis).

Sellisena toimis laboratoorium kuni 2000. aastate reformideni TTÜs ja Elektroonikainstituudis, mille käigus mõõtesüsteemide laboratoorium jaotati uute moodustatud allüksuste vahel.