Kontsern on kahest või mitmest ettevõttest koosnev majanduslik tervik, kus emaettevõttel on üksi või koos sama kontserni kuuluvate ettevõtetega otsustamisõigus ühes või mitmes teises tütarettevõttes. Otsustamisõigus saavutatakse üldjuhul siis, kui ettevõttel on omanikuna üle 50 protsendi hääleõigust teises ettevõttes.

Kontserni emaettevõte on ettevõte, millel on vähemalt üks tütarettevõte ja kus ühelgi teisel ettevõttel ei ole üle 50 protsendi hääleõigust. Tütarettevõte on ettevõte, milles emaettevõttel on kas otseselt või kaudselt üle 50 protsendi hääleõigust.

Kontserni majandustulemused ja positsioon esitatakse kontserni majandusaruandena, mida käsitletakse, nagu see oleks iseseisva ettevõtte majandusaruanne.