Konstantin Pätsi esimese valitsuse seadusandlik tegevus

Konstantin Pätsi esimese valitsuse seadusandlik tegevus.

Nagu eelmistel Vabariigi Valitsuse koosseisudel, olid ka Konstantin Pätsi esimesel valitsusel seadusandlikud volitused Vabariigi Valitsemise Ajutise Korra § 12-a alusel kuni 29. novembrini 1921, mil need kaotati seadusega 1. novembril 1921 vastu võetud seadusega (RT 1921, 101, 1921). Sellest alates kuulus Riigikogule ainuõigus seadusi anda kuni uue põhiseaduse jõustumisega 24. jaanuaril 1934 sai Riigivanem õiguse anda seadusi dekreedina.

Konstantin Pätsi esimese valitsuse poolt vastuvõetud seaduste loend

muuda

26. märtsil 1921

muuda
 • Seadus emissioni õiguse suurendamise kohta. RT 1921, 23, 10.

1. aprillil 1921

muuda
 • Seadus maksu kohta kodakondsuse palvekirjade pealt. RT 1921, 23, 11.

4. aprillil 1921

muuda
 • Seadus Eesti Panga põhikirja muutmise kohta. RT 1921, 25, 12.
 • Otsus Eesti Panga põhikapitaali suurendamise kohta riigikassa summadest. RT 1921, 25, 13.
 • Määrus siseministeeriumile 203.180 marga 4 p. suuruse krediidi avamise kohta raudtee-valitsuse arvete õiendamiseks vagunite tarvitamise eest optantide jaoks. RT 1921, 25, 14.
 • Täiendav määrus rekvireerimise ja kahjude hindamise komisjonidest ja peakommisjonist rekvireerimise ja kahjude hindamise asjus. RT 1921, 25, 15.
 • Määrus riigiteenijatele korterite muretsemise määruse muutmise kohta. RT 1921, 25, 16.
 • Määrus riigi raudtee teenijate palkade kohta. RT 1921, 25, 17.
 • Seadus vallanõukogude valimise kohta. RT 1921, 26, 18.
 • Seadus politseiametnikkude nimetuste muutmise kohta. RT 1921, 26, 19.
 • Seadus vabariigi kaitsepolitsei ametnikkude vormiriiete kohta. RT 1921, 26, 20.
 • Seadus Petserimaa ja Naroova taguste valdade elanikkude perekonna-nimede kohta. RT 1921, 26, 21.
 • Seadus riigiteenijate ametsõitude tasumäärade kohta. RT 1921, 27, 23.
 • Seadus õlle valmistamise ja müügi kohta. RT 1921, 27, 24.
 • Riigivaranduste osakonna ja selle juures asuva likvideerimiskommisjoni põhimäärused. RT 1921, 28, 25.

25. mail 1921

muuda
 • Seadus välisvaluuta sisseveo kohta. 25. mai 1921. RT 1921, 43, 36. Kinnitatud Riigikogu poolt 21. juulil 1921. RT 1921, 70, 74.
 • Seadus kohtunikkude, prokuratuuri ja kohtuministeeriumi kodifikatsiooni osakonna ametnikkude palga kohta. RT 1921, 44, 37. Kinnitatud Riigikogu poolt 21. juulil 1921. RT 1921, 70, 75.
 • Tartu ülikooli õppejõudude palgaseadus. RT 1921, 44, 38. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 87.
 • Määrus Asutava Kogu seadusandliku delegatsiooni poolt 5. märtsil 1920 a. vastuvõetud määruse maakonna- ja linnakoolinõunikkude kohta § 5, 6. ja 7. muutmiseks. RT 1921, 44, 39.

1. juunil 1921

muuda
 • Seadus Vene Valitsuse poolt kinnitatud aktsiapankade kohalikkude osakondade likvideerimise kohta. RT 1921, 47, 42. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 96.
 • Seadus rahvaväelaste ja nende perekondade pensioni seaduse täiendamise kohta. RT 1921, 47, 43. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 79.
 • Seadus piirituse- ja viinamüügi seaduse muutmise ja täiendamise kohta. RT 1921, 48, 44. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 80.
 • Seadus Baltiski vabasadama kohta. RT 1921, 59, 62. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 88.

3. juunil 1921

muuda
 • Määrus põllutööministeeriumile metsade peavalitsuse alal erakorralise eelkrediidi kohta. RT 1921, 46, 40. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 78.
 • Määrus a.-s. “Volta” 15.000.000 marga laenu kindlustamise kohta. RT 1921, 46, 41. Kinnitatud Riigikogu poolt 21. juulil 1921. RT 1921, 70, 76.

8. juunil 1921

muuda
 • Seadus maade võõrandamise kohta Tartu sadama raudteeharu ehitamiseks. RT 1921, 48, 45. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 82.
 • Seadus Tartu sadama raudteeharu ehitamise kohta. RT 1921, 48, 46. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 81.
 • Määrus haridusministeeriumile nelja miljoni (Mk 4.000.000) suuruses krediidi lubamise kohta Tallinna poeglaste gümnaasiumi maneeshi hoone kordaseadmise kuludeks. RT 1921, 48, 47. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 83.
 • Määrus Rein Vilms'ile tasuta hoonete ehitamiseks tarvismineva ehitusmaterjaali andmise kohta. RT 1921, 48, 48. Kinnitatud Riigikogu poolt 21. juulil 1921. RT 1921, 70, 77.
 • Seadus tolliseadustiku täiendamise ja muutmise kohta. RT 1921, 49/50, 49. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 84.
 • Seadus mõnede muudatuste kohta tulumaksu-seaduses. RT 1921, 49/50, 50. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 85.

10. juunil 1921

muuda
 • Määrus teedeministeeriumile Narva raudteesilla ehitamiseks 30.000.000 margalise krediidi määramise kohta. 10. juuni 1921. RT 1921, 49/50, 51. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 86.

15. juunil 1921

muuda
 • Seadus toitlusministeeriumi likvideerimise kohta. RT 1921, 53/54, 53. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 98.
 • Saaremaa raudtee ehitamise seadus. RT 1921, 53/54, 54. Kinnitatud Riigikogu poolt 21. juulil 1921. RT 1921, 70, 71.
 • Seadus piirituse ja alkoholsete jookide sisse- ja läbiveo kohta. RT 1921, 53/54, 55. Kinnitatud Riigikogu poolt 21. juulil 1921. RT 1921, 70, 72.

17. juunil 1921

muuda
 • Seadus üksikute karistuste ja kohtupidamisseaduse määruste muutmise kohta. RT 1921, 55, 56. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 97.

22. juunil 1921

muuda
 • Korraldus piiratud vastutusega “Inglis-Balti Laevaehituse ja Masinatööstuse Kompanii” tegevuse kohta Eesti Vabariigi piirides. RT 1921, 59, 68. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 99.

29. juunil 1921

muuda
 • Seadus Eesti vabadussõjast osavõtnud kooliõpilastele hariduse andmise kohta riigi kulul. RT 1921, 57, 57 [õiendus RT 1921, 61]. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 93.
 • Seadus kallismetallide ja kalliskivide, raha ja väärtpaberite väljaveo kohta. RT 1921, 58, 58. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 89.
 • Määrus erakorralise eelkrediidi kohta sõjaministeeriumis. RT 1921, 58, 59. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 90.

1. juulil 1921

muuda
 • Määrus 6. juuni 1910 a. seaduse liikumata varanduste maksu kohta linnades ja alevites. RT 1921, 58, 60. Kinnitatud Riigikogu poolt 21. juulil 1921. RT 1921, 70, 73.
 • Määrus Petserimaa ja Naroova taguse Vabariigi kodanikkudele ehitusmaterjaali andmise kohta riigi- ja hoolekande all olevatest metsadest. RT 1921, 58, 61. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 94.

8. juulil 1921.

muuda
 • Seadus mõnede aktsiisimaksude kergenduste kohta. RT 1921, 61, 64. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 91.
 • Seadus tolliraha tagasimaksmise kohta. RT 1921, 61, 65. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 92.
 • Seadus Kultuurkapitaali asutamise kohta. RT 1921, 61, 65. Tunnistatud Riigikogu juhatuse poolt maksvusetaks. RT 1921, 91, 173.
 • Seadus Eesti spordiseltsile “Kalev” tasuta kasutamiseks maa andmise kohta Viimsi mõisast. RT 1921, 61, 67. Kinnitatud Riigikogu poolt 30. juulil 1921. RT 1921, 70, 95.

5. augustil 1921

muuda
 • Seadus 1869 a. sõjaväe seadustekogu pr. 731 muutmise kohta. RT 1921, 69, 70. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 198.

12. augustil 1921

muuda
 • Seadus lepituskodade ärakaotamise kohta. RT 1921, 71, 100. Kinnitatud Riigikogu poolt 1. detsembril 1921. RT 1921, 115, 251.
 • Seadus noortemeeste vastuvõtmise kohta sõjakooli kasvandikkudeks. RT 1921, 71, 101. Kinnitatud Riigikogu poolt 28. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 226.
 • Seadus vahetusraha kohta. RT 1921, 71, 102. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. oktoobril 1921. RT 1921, 96, 176.
 • Seadus riigi rahamärkide liikumisest kõrvaldamise ja ümbervahetuse korra kohta. RT 1921, 71, 103. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. oktoobril 1921. RT 1921, 96, 177.
 • Seadus rahaministeeriumile 10.000.000 marga suuruse erakorralise lisakrediidi määramise kohta väljaandmiseks Eesti Punasele Ristile Vene näljahädalistele abiandmise korraldamiseks. RT 1921, 71, 104. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. oktoobril 1921. RT 1921, 96, 178.
 • Määrus haridusministeeriumile 7.700.000 marga suuruse erakorralise krediidi avamise kohta liikumata varanduse riigile omandamiseks. RT 1921, 71, 104. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. novembril 1921. RT 1921, 115, 247.

19. augustil 1921

muuda
 • Seadus patendi, kaubamärkide ja mudelite maksumäärade muutmise kohta. RT 1921, 72, 106. Kinnitatud Riigikogu poolt 20. oktoobril 1921. RT 1921, 96, 188.
 • Seadus toitlusministeeriumi õiguste üleandmise kohta kaubandus-tööstusministeeriumile. RT 1921, 72, 107. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. oktoobril 1921. RT 1921, 96, 185.
 • Seadus seadusandliku delegatsiooni poolt 3. sept. 1919 a. vastuvõetud Riigi Majandusnõukogu seaduse muutmise kohta. RT 1921, 72, 108. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. oktoobril 1921. RT 1921, 96, 186.
 • Seadus haridusministeeriumi 1921 a. korralise eelarve peatükk III B. §§ 1 ja 6. peatükk IV C. §§ 3 ja 4, erakorralise eelarve peatükk V B. § 1 muudatuste kohta. RT 1921, 72, 109. Kinnitatud Riigikogu poolt 2. detsembril 1921. RT 1921, 115, 254,
 • Määrus Tartu ülikooli õppejõududele korterite muretsemise kohta. RT 1921, 72, 110. Riigikogu poolt kinnitamata jäetud 18. oktoobril 1921. RT 1921, 86, 174.

26. augustil 1921

muuda
 • Seadus riigimaksu võlgade sissenõudmisel võetava lisaraha kohta. RT 1921, 75, 111. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 197.
 • Seadus määruse muutmise kohta väljamaa rahade asjus. RT 1921, 75, 112. Riigikogu poolt kinnitatud 18. oktoobril 1921. RT 1921, 96, 175.
 • Seadus Tallinnas, Suure Tartu tän. nr. 64 Peeter Ers'i liikumata varanduse võõrandamise asjus. RT 1921, 75, 113.
 • Täiendav seadus Eesti vabadussõjast osavõtnud kooliõpilastele hariduse andmise kohta riigi kulul (“Riigi Teataja” nr. 57―1921 a.). RT 1921, 75, 114. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. oktoobril 1921. RT 1921, 96, 187.
 • Seadus “Valga ja Alutaguse maakondade asutamise seaduse” osalise muutmise kohta. RT 1921, 75, 115. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. oktoobril 1921. RT 1921, 96, 183.
 • Määrus siseministeeriumile 7.920.000 marga suuruse erakorralise krediidi avamise kohta liikumata varanduse omandamiseks. RT 1921, 75, 116. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. novembril 1921. RT 1921, 115, 242.
 • Määrus Tartu ülikooli õppemetskonna valitsemise korra kohta. RT 1921, 75, 117. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 207.

2. septembril 1921.

muuda
 • Määrus Veeriku alevi üleviimise kohta Tartu linna administratiiv piirkonda. RT 1921, 77, 118. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. oktoobril 1921. RT 1921, 96, 181.

6. septembril 1921

muuda
 • Seadus Vene valitsuse poolt Eesti Aleksandri põllutöö-keskkoolile tarvitada antud põllumajandusliku inventaari nimetatud koolile omanduseks andmise kohta. RT 1921, 78, 119. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 205.
 • Seadus napside ja likööride valmistamise ja müügi kohta. RT 1921, 81, 122. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. novembril 1921. RT 1921, 115, 249.

9. septembril 1921

muuda
 • Seadus välispolitsei ametnikkude vormiriietega ja jalanõudega varustamise kohta. RT 1921, 79, 120. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. novembril 1921. RT 1921, 115, 245.
 • Seadus haridusministeeriumile alluvate asutuste koosseisu kinnitamise kohta. RT 1921, 81, 123. Kinnitamata jäetud Riigikogu poolt 25. novembril 1921. RT 1921, 115, 257.

14. septembril 1921

muuda
 • Seadus riigi ostueesõiguse kohta Tallinnas, Toompea esimeses hüpoteegiringkonnas asuvate liikumata varanduste või nende kohta maksva põlisrendi õiguse peale. RT 1921, 80, 121. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 200.
 • Määrus kütteainete keskkomitee likvideerimise kohta. RT 1921, 81, 124. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 199.

23. septembril 1921

muuda
 • Seadus eraisikute ja asutuste tarvitusel olevate riigimajade ja hoonete kohta. RT 1921, 82, 125. Kinnitamata jäetud Riigikogu poolt 1. novembril 1921. RT 1921, 99, 191.
 • Seadus juriidilise kommisjoni ärakaotamise kohta. RT 1921, 83, 126. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. oktoobril 1921. RT 1921, 96, 182.
 • Seadus Petseri maaülema koha ärakaotamise kohta. RT 1921, 83, 127. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. oktoobril 1921. RT 1921, 96, 179.
 • Seadus kaitsepolitsei ülevalpidamiseks määratud krediidi aruande korra kohta. RT 1921, 83, 128. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. oktoobril 1921. RT 1921, 96, 180.
 • Seadus siseministeeriumile 13.200.000 mk. suuruse krediidi määramise kohta liikumata varanduste omandamiseks riigile. RT 1921, 87, 155. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. novembril 1921. RT 1921, 115, 248.

24. septembril 1921

muuda
 • Seadus riigile maja omandamiseks tarvismineva krediidi määramise kohta. RT 1921, 86, 132. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. novembril 1921. RT 1921, 115, 238.
 • Seadus riikliku põlevkivitööstuse juhatajate ja teenijate preemia kohta. RT 1921, 86, 133. Kinnitamata jäetud Riigikogu poolt 11. novembril 1921. RT 1921, 103, 196.
 • Seadus maade võõrandamise kohta riiklikkude põlevkivikaevanduste tarvitamiseks. RT 1921, 86, 134. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 206.
 • Seadus teedeministeeriumi posti-telegraafi-telefoni ametkonna 1921 a. korraliste kulude eelarve muudatuse kohta. RT 1921, 86, 135. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 216.
 • Seadus Vabaduse Risti põhikirja §§ 13, 19 ja 20 muutmise ja täiendamise kohta. RT 1921, 86, 138. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. oktoobril 1921. RT 1921, 96, 184.
 • Seadus rahaministeeriumi 1921 a. korralise eelarve peatükk V A. § 8 ja erakorralise eelarve peatükk III § 1 muudatuste kohta. RT 1921, 87, 150. Kinnitatud Riigikogu poolt 2. detsembril 1921. RT 1921, 115, 255.

28. septembril 1921

muuda
 • Seadus riigi arvetes summade ümaraks tegemise kohta. RT 1921, 86, 136. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 214.
 • Seadus haridusministeeriumile alluvate asutuste poolt väljamaksetud 1919 ja 1920 a. ametnikkude ja teenijate palkade kinnitamise kohta. RT 1921, 86, 137. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. novembril 1921. RT 1921, 115, 241.
 • Seadus vabadussõjas surmasaanud partisaanide pataljoni ülema Kuperjanovi lesele pensioni maksmise kohta. RT 1921, 86, 139. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. Rt 1921, 103, 219.
 • Seadus pensioni maksmise kohta isikutele, kes Eesti Vabariigi ülesehitamise tööst osa võtnud ja selle juures töövõime kaotanud, niisama ka surmasaanute perekondadele. RT 1921, 86, 140. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 202.
 • Seadus ametkohuste täitmisel tööjõu kaotanud riigiteenijatele ja surmasaanud riigiteenijate perekondadele ajutise pensioni maksmise kohta. RT 1921, 86, 141. Kinnitatud Riigikogu poolt 27. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 222.
 • Määrus töö-hoolekandeministeeriumile 250.000-margalise krediidi määramise kohta pensionide maksmiseks ametkohuste täitmisel tööjõu kaotanud riigiteenijatele ja surmasaanud riigiteenijate perekondadele. RT 1921, 86, 142. Kinnitatud Riigikogu poolt 27. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 224.
 • Seadus rahvaväekommisjonide kohta. RT 1921, 87, 154. Kinnitatud Riigikogu poolt 1. detsembril 1921. RT 1921, 115, 250.

30. septembril 1921

muuda
 • Seadus rahatrahvide kõrgendamise kohta kohtu- ja administratiiv asjus. RT 1921, 86, 129. Kinnitatud Riigikogu poolt 27. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 223.
 • Seadus siseministeeriumile 1.000.000 marga suuruse täiendava krediidi määramise kohta riigivanema korteri sisseseade täiendamiseks. RT 1921, 86, 130. Kinnitatud Riigikogu poolt 2. detsembril 1921. RT 1921, 115, 256.
 • Seadus siseministeeriumile 2.000.000 marga suuruse täiendava krediidi määramise kohta ehitustööde jaoks. RT 1921, 86, 131. Kinnitatud Riigikogu poolt 2. detsembril 1921. RT 1921, 115, 253.
 • Seadus Tsiviil kohtupidamise seaduse §§ 8531 ja 8532 muutmise kohta. RT 1921, 87, 143. Kinnitamata jäetud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 99, 189.
 • Seadus toitluse kindlustamise seadustiku (S. K. XIII k.) § 100―110 ettenähtud kubermangu semstvo valitsuse ja kuberneri ülesannete kohta. RT 1921, 87, 145. Kinnitatud Riigikogu poolt 27. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 221.
 • Seadus kohtuministeeriumi koosseisu muutmise kohta. RT 1921, 87, 146. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 204.
 • Seadus vangimajade peavalitsuse ja temale alluvate vangistusasutuste ametnikkude ja konvoiiride riiete, jalanõude, sõjariistade ja rakmetega varustuse kohta. RT 1921, 87, 147. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. novembril 1921. RT 1921, 115, 243.
 • Seadus kohtuministeeriumile 10.000.000 marga suuruse erakorralise krediidi määramise kohta liikumata varanduste omandamiseks. RT 1921, 87, 148. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. novembril 1921. RT 1921, 115, 239.
 • Seadus rahaministeeriumi 1921 a. kulude eelarve muutmise asjas. RT 1921, 87, 151. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 215.
 • Ajutine määrus ohvitseride ja sõjaväeametnikkude korteri, kütte ja valgustuse asjus. RT 1921, 87, 163. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. novembril 1921. RT 1921, 115, 244.
 • Seadus Eesti Panga põhikirja täiendamise kohta. RT 1921, 88/89, 166. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 213.
 • Seadus rekvireerimise ja sõjakahjude hindamise kommisjoni kohta. RT 1921, 88/89, 168. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 201.
 • Seadus 27. aprilli 1917 a. trükiseaduse II jao § 8 ja 9 ning V jao muutmise seaduse äramuutmise kohta. RT 1921, 88/89, 169. Kinnitatud Riigikogu poolt 27. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 220.
 • Seadus Petserimaa valdade arvu ja nende piiride kindlaksmääramise kohta. RT 1921, 88/89, 171. Kinnitatud Riigikogu poolt 28. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 227.

1. oktoobril 1921

muuda
 • Seadus Rahuk. Nuhtl.-sead. § 177 (V. S. K. XV k.) muutmise kohta. RT 1921, 87, 144. Kinnitamata jäetud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 99, 190.
 • Seadus muudatuste kohta üleüldises arvepidamise seaduses. RT 1921, 87, 149. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 203.
 • Seadus riigi 1921 a. eelarve erakorraliste teede- ja kaubandusministeeriumi kulude suurendamise kohta. RT 1921, 87, 152. Kinnitatud Riigikogu poolt 11. novembril 1921. RT 1921, 103, 228.
 • Seadus riigikontrollile 15.000.000 marga suuruse erakorralise krediidi määramise kohta liikumata varanduse omandamiseks. RT 1921, 87, 153. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. novembril 1921. RT 1921, 115, 246.
 • Seadus siseministeeriumi 1921 a. korralise eelarve osaliste muudatuste kohta. RT 1921, 87, 156. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 212.
 • Seadus töö-hoolekandeministeeriumi 1921 aasta korraliste kulude eelarve peatükk II § 1 ja 7, peatükk III § 13, 14, 15, 18 ja 21 muudatuste kohta. RT 1921, 87, 157. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 217.
 • Seadus põllutööministeeriumi 1921. a. korralise eelarve korralise muutmise kohta. RT 1921, 87, 158. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 211.
 • Seadus põllutööministeeriumile erakorralise krediidi määramise kohta 6.500.000 marga suuruses liikumata varanduse omandamiseks. RT 1921, 87, 159. Kinnitatud Riigikogu poolt 18. novembril 1921. RT 1921, 115, 240.
 • Seadus välisministeeriumile 1.500.000 marga suuruse lisakrediidi määramise kohta lepingute tegemise ja täitmise jaoks. RT 1921, 87, 160. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 210.
 • Seadus välisministeeriumile 300.000 mk. suuruses lisakrediidi määramise kohta esituse otstarbel. RT 1921, 87, 161. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 218.
 • Seadus sõjaministeeriumi eelarve summade tarvitamise kohta. RT 1921, 87, 162. Kinnitamata jäetud Riigikogu poolt 11. novembril 1921. RT 1921, 103, 195.
 • Seadus aktsiaseltside ja osaühisuste varanduste hoolekande alt vabastamise kohta. RT 1921,88/89, 164. Kinnitatud Riigikogu poolt 27. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 225.
 • Seadus väljamaa seltside ja ühisuste tegevuse avamise kohta Eestis. RT 1921, 88/89, 87, 165. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 208.
 • Seadus krediitasutuste agentide, kommisjonääride ja korrespondentide kohta. RT 1921, 88/89, 167. Kinnitatud Riigikogu poolt 25. oktoobril 1921. RT 1921, 103, 209.
 • Ajutine seadus koosolekute kohta maa-alal, kus sõjaseadus kaotatud. RT 1921, 88/89, 170. Kinnitatud Riigikogu poolt 1. detsembril 1921. RT 1921, 115, 252.
 • Seadus talumaade korraldamise kohta Petseri maakonnas ja Viru maakonna Naroova taguses osas. RT 1921, 88/89, 172. Kinnitatud Riigikogu poolt 15. novembril 1921. RT 1921, 103, 229.

Riigikogu poolt 1. novembril 1921 a. vastuvõetud

Seadus Vabariigi Valitsemise Ajutise Korra § 12-a ärakaotamise kohta.

muuda

Seadus Vabariigi Valitsemise Ajutise Korra § 12-a (“Riigi Teataja” nr. 109 ― 1919 a.) ärakaotamise kohta. RT 1921, 101, 192.

§ 1. Vabariigi Valitsemise Ajutise Korra § 12-a (“Riigi Teataja” nr. 109 ― 1919 a.) kaotab oma maksvuse.

Algkirjale allakirjutanud

Riigikogu abiesimees K. Virma.

Abisekretäär W. Pezold.

Vaata ka

muuda