Kohtuistungi sekretär

Kohtuistungi sekretär on spetsialist, kellel on juriidilised baasteadmised tsiviil-, haldus-, karistus- ja tööõigusest. Samuti teadmised üldisest sekretäritööst, arvestades kohtuistungi sekretäri töö omapära[1].

Ametikoha kirjeldus muuda

Kohtuistungi sekretäri põhiliseks tööülesandeks on menetlusdokumentide väljasaatmine, kohtutoimikute vormistamine, kohtuistungi protokollimine, kohtusisene infovahetus menetlusosaliste ja ametnike vahel. Kohtuistungi sekretär abistab kohtunikku kohtumenetluse asjaajamise korraldamisel ja võtab osa seaduses ettenähtud korras haldusasjade läbivaatamisest kohtuistungitel ning väljastab nendes asjades menetlusdokumente[2].

Kohtuistungi sekretär on kohtuteenistuja, kelle ülesanne on kohtuistung tehniliselt ette valmistada, korraldada seaduses ettenähtud juhul või kohtu korraldusel selle heli- ja videosalvestamine ning protokollida kohtuistungi tingimused, käik ja tulemused. Kohtuistungi protokoll on masina- või arvutikirjas koostatud menetlusdokument, milles kohtuistungi sekretär iseseisvalt või kohtuniku kokkuvõtliku sõnastusena talletab kriminaal või tsiviilasja arutamise tingimused ja käigu. Kohtuistungi sekretär on kohustatud kriminaalmenetlusest taanduma, juhul kui ta on süüdistatava, kannatanud või tsiviilkostja lähedane.[3]

Ametieetikast tulenevalt on kohtuistungi sekretär kohustatud hoidma teenistuskohustuste täitmisel talle teatavaks saanud riigi- ja ärisaladusi, teiste inimeste perekonna- ja eraelu puutuvaid andmeid ning muud asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud informatsiooni ja ametisaladust. Kohtuistungi sekretär allub vanemkohtuistungi sekretärile. Kohtuistungi sekretär vastutab ametijuhendis olevate teenistusülesannete nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest. [4] Põhipuhkus on 35 kalendripäeva aastas.

Teenistuskohustused muuda

Kohtuistungi sekretär edastab menetlustoimikud ja menetlusposti kohtunikule. Koostab kohtuniku menetluses olevates kohtuasjades kirju kohtunikult saadud juhiste järgi kooskõlas kohtu kantselei kodukorras kehtestatud nõuetega. Salvestab kohtute infosüsteemis (KIS) kõik kohtuasjas kohtuniku ja kohtuametnike loodud menetlusdokumendid. Broneerib kohtusaali. Avalikustab kohtuistungi. Vormistab ja väljastab kohtuistungile kutsutud isikutele kehtiva standardi kohaseid kohtukutseid või teavitab kohtuistungile kutsutud isikuid kohtuistungist vastavalt kohtunikult saadud juhistele muul viisil, nt telefoni teel, e-posti vahendusel. Vajadusel broneerib kohtutõlgi aja või teavitab kantselei juhatajat tõlgi vajadusest. Valmistab ette kohtutoimiku. Kontrollib kohtuistungile saabunud isikuid. Protokollib kohtuistungi käigu kohtusaali arvutis lähtuvalt kehtivast menetlusseadustikust. Koostatud kohtuistungi protokolli esitab kohtunikule allkirjastamiseks. Köidab kõik toimiku lehed ja veendub, et kohtuasjas kogutud dokumendid oleksid toimikus ja seejuures loogilises järjekorras, et leheküljed oleksid nummerdatud. Täidab erikorralduseta ülesandeid, mis tulenevad kohtuistungi sekretäri töö iseloomust või kohtumenetluse olemusest ja vajadusest. [1]

Tööga kaasnev stress muuda

Kohtuistungi sekretäride seas on tööstressi temaatika aktuaalne, kuna töö seab neile suuri nõudmisi. Üheks olulisemaks stressoriks on suur töökoormus ja lühike etteteatamisaeg tööülesannete täitmiseks. Oma töös peavad kohtuistungi sekretärid arvestama tihtipeale ka ootamatute tööülesannetega ning kokku puutuma ebameeldivate klientidega. [5] Tööga võivad kaasneda psüühiline pinge ja sundasend, mis võivad põhjustada erinevaid tervisekahjustusi[6] .

Viited muuda

  1. 1,0 1,1 Kohtuistungi sekretär (2016) Kasutatud 07.12.2017
  2. Kohtuistungi sekretäri ametijuhend (2014) Kasutatud 09.12.2017
  3. Kriminaalmenetluse seadustik (07.07.2017) Riigi Teataja I. Kasutatud 07.12.2017
  4. Veldre, T. (2016). Kohtusekretär peab suutma taluda pinget Saarte Hääl, 15. jaanuar. Kasutatud 10.12.2017
  5. Volmer, A. (2010). Tööstress ja toimetulekumehhanismid. Uurimus Harju Maakohtu kohtuistungi sekretäride näitel. Lõputöö. Sisekaitseakadeemia. Kasutatud 09.12.2017 https://digiriiul.sisekaitse.ee/bitstream/handle/123456789/1208/2010_Volmer.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  6. Orvet, S., Haugas, J., Olle, E., Oidema, H., Adler, G., Kaljumäe, M., ...Moosel, A. (2017). Kutsestandard. Sekretär, tase 5. Kasutatud 10.12.2017 https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10643943/pdf/sekretar-tase-5.7.et.pdf