Kausatiivverb

Kausatiivverb on tegusõna, mis väljendab tegevuse põhjustamist - üks tegevus kutsub esile teise. Vrd näiteks

Supp jahtub rõdul - supp jahtub omasoodu

Jahutan suppi - tegija põhjustab, kutsub esile supi jahtumise.

Kausatiivverbid on sihilised.

Eesti keelRedigeeri

Kausatiivverbid on enamasti tuletatud sihitutest tegusõnadest: ma-lõpust on saanud tama-lõpp: harjuma > harjutama; kaduma > kaotama. Kuna tuletamise käigus muutub sihitu tegusõna sihiliseks, siis saab tuletusaluse verbi subjektist kausatiivverbi objekt: Puu (tegevussubjekt) kõigub > Kõigutan puud (tegevusobjekt).

KirjandusRedigeeri

  • Argus, Reili 2012. Kausatiivsuse omandamisest eesti keeles. - Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat, 8.
  • Erelt, Mati, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare 1993. Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut.