Kaeveõõs on maavara kaevandamiseks või allmaarajatiste tarbeks rajatud või kaevandamise tulemusena moodustunud tühimik. Kaeveõõsi nimetatakse ka kaevanduskäikudeks. Enne kaevandamist koostatakse mäetööde plaan, millele märgitakse kaeveõõnte asetus.

Greenside'i kaevanduse mäetööde plaan

Kaeveõõsi liigitatakse asendi, asukoha, otstarbe, kasutamisaja ja kasutamisviisi järgi.

Liigitus asendi järgi

muuda
 
Wallaroo kaevanduse šaht

Vertikaalselt rajatud kaeveõõned on pimešaht, gesenk, šaht, šurf, puurauk.

Horisontaalselt rajatud kaeveõõned on stoll, tunnel, kveerslaag, strekk, ort, vahekäik, rööplõõr.

Kallakalt rajatud kaeveõõned on kaldšaht, bremsberg, tõstekallak, liug, ramp, diagonaalstrekk, kaldgesenk, kaldlõõr, kald-inimkäik, kald-stoll, kaldsurf.

Liigitus asukoha järgi

muuda

Allmaakaevandamisel tekkinud kaeveõõned on pimešaht, gesenk, šaht, šurf, puurauk, stoll, tunnel, kveerslaag, strekk, ort, vahekäik, rööplõõr, kaldšaht, bremsberg, tõstekallak, liug, ramp, diagonaalstrekk, kaldgesenk, kaldlõõr, kald-inimkäik, kald-stoll, kaldsurf.

 
Väljak. Turba kaevandamine Valgevenes

Avakaevandamisel tekkinud kaeveõõned on karjäär, väljak, tranšee (kaevand), kraav.

Liigitus otstarbe järgi

muuda

Ettevalmistuskaeveõõned on kaeveõõned, mis rajatakse kaevandustes paneelide ja korruste avamiseks.

Koristuskaeveõõned on kaeveõõned, kust toimub raimatud maavara eemaldamine.

Uuringukaeveõõned on kaeveõõned, mis on rajatud uuringu eesmärgil. Enamasti on nendeks puuraugud, kaevandid, šurfid.

Liigitus kasutamisaja järgi

muuda

Pikaealised ehk kapitaalsed kaeveõõned on kindlat toestatud ning nende eluiga on sama pikk kui kaevanduse või karjääri oma. Toestamiseks kasutatakse ankurdamist ja betoneerimist.

Lühiealisi kaeveõõsi kasutatakse lühiajaliselt kaevise eemaldamise ajal. Toestamiseks kasutatakse ankruid või tugesid.

Liigitus kasutamisviisi järgi

muuda

Transpordikaeveõõnte kaudu toimub kaevise, inimeste ja seadmete transport. Transportimiseks kasutatakse mobiilseid masinaid, konveiereid, skippe, konge, rööbastransporti.

Tuulutuskaeveõõsi kasutatakse värske õhu juhtimiseks kaevandusse ja kasutatud õhu väljajuhtimiseks.

Eriotstarbelised kaeveõõsi kasutatakse eriotstarbeliselt. Näiteks lõhkeaineladu, töökoda, söökla.

Allmaakaeveõõnte ristlõiked

muuda

Horisontaalsete kaeveõõnte ristlõiked valitakse vastavalt kivimite füüsikalis-mehaanilistele omadustele ning kivimi paiknemisele (kihi paksus, suund, mäerõhk).

 
Kaeveõõnte ristlõiked

Ristkülikukujuline (a) on kõige enam levinud, kui puudub kivi külgsurve. Toestamiseks kasutatakse puittoestikku, ankruid ja segatüüpi toestust (betoonseinad ja -põrandad, metalltalad).

Trapetsikujuline (b) võtab vastu nii vertikaalset kui ka horisontaalset mäerõhku. Toestamiseks kasutatakse puidust, metallist, betoonist toestikku.

Hulknurkset (c) ristlõiget kasutatakse siis, kui külgkivimid on tugevad, kuid lagi vajab toestamist. Toestamiseks kasutatakse trapetsikujulist toestust, mis toetub tugevale kivimile.

Kaarekujulist (d) ristlõiget kasutatakse, et vähendada vertikaalset mäerõhku.

Kaarjat (e) ristlõiget kasutatakse, kui vertikaalne mäerõhk on suurem kui horisontaalne. Toestuseks kasutatakse metallist kaari.

Ümar kuju (f) on kõige sobivam hüdrostaatilise rõhu korral. Ümara kuju korral saab toestamiseks kasutada valmis betoonelemente ja betoonist või metallist kinnitusdetaile. Kui vertikaalne ja horisontaalne mäerõhk erinevad üksteisest, võtab kaeveõõs ellipsi kuju (g, h).