Ihu tähendab aju, teadvuse ja keha põimingut; sisemuse ja välisuse terviklikkust tajus.

Edmund Husserl eristas keha ja ihu. Ihu tähendas tal elavat ja kogevat kehalist olendit. Kuna prantsuse keeles puudub selline eristusvõimalus, hakkas Maurice Merleau-Ponty liitma kehale juurde elususe mõistet, kuni võttis kasutusele mõiste "liha" (pr chair). Merleau-Ponty pr corps tõlgitakse eesti keelde sõnaga ihu ja see tähendab keha, millel on elavuse tunnused: kogemine, liikumine, ruumilisus, ajalisus, tajuväli, õppimisvõime, meeled, seksuaalsus, keel, esemelisus ja vabadus.

Budism muuda

Budismis on ihu (sanskriti ja paali keeles kāya; tiibeti keeles sku; hiina keelesshen; jaapani keeles shin) elav keha, mis vastandub elutule kehale (sanskriti keeles śarīra).

Sõna "ihu" kasutatakse ka metafoorses tähenduses liitsõnades ja -väljendites, näiteks seadmuseihu (sanskriti keeles dharmakāya), kolm ihu (trikāya).

Budismis mõistetakse ihu kui üht kolmest valdkonnast kõne ja meele kõrval, millega tehakse tegusid.

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Ida mõtteloo leksikoni" materjale.