Ene Grauberg

eesti loogik ja filosoof

Ene Grauberg (sündinud 23. aprillil 1944) on eesti loogik ja filosoof. Ta oli Akadeemia Nordi rektor ja teoreetilise filosoofia professor ning on Tallinna Ülikooli emeriitprofessor.

Haridus muuda

Töökäik muuda

 • 1971–1973 TA Ajaloo Instituut, filosoofiasektori teadur
 • 1973–1975 Eesti Riiklik Kunstiinstituut, ühiskonnateaduste kabineti juhataja, vanemõpetaja (1,5)
 • 1975–1978 vanemõpetaja (0,5)
 • 1979–1983 Eesti Riiklik Kunstiinstituut, ühiskonnateaduste kateedri dotsent
 • 1984–1989 Eesti Riiklik Kunstiinstituut, ühiskonnateaduste kateedri juhataja, dotsent, professor
 • 1988–1991 Eesti Humanitaarinstituudi filosoofia õppetooli juhataja, prof (0,5)
 • 1989–1990 Eesti Vabariigi peaministri sotsiaal- ja haridusnõunik
 • 1990–1992 Eesti Haridusarenduse Keskus, haridusinnovatsioonikateedri juhataja
 • 1990–1995 Tartu Ülikooli mittekorraline professor haridusfilosoofiast (0,5)
 • 1991 Filosoofiakool (alates 1992. aastast Tallinna Bakalaureuse Erakool), asutajaliige-projektijuht
 • 1991–1994 Akadeemia Nord (kuni 1998. aastani Tallinna Bakalaureuse Erakool), rektor, professor
 • 1995 Kultuuri- ja Haridusministeerium, kõrghariduse ja arenduse asekantsler
 • 1996–2009 Akadeemia Nord, rektor; teoreetilise filosoofia professor
 • 2009–2010 Akadeemia Nord, teoreetilise filosoofia professor
 • 2006–2012 TEA entsüklopeedia filosoofia toimkonna projektijuht (0,25)
 • 2010–2014 Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia, teoreetilise filosoofia professor
 • 2015–... Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituut, emeriitprofessor

Teoseid muuda

 • Энэ Грауберг. Логико-гносеологический анализ основных эпистемических модальностей. 148 стр. Ленинградский Государственный Университет, философский факультет. 1978.
 • Ene Grauberg "Loogika ja vaidluskunst", 96 lk, Olion 1989.
 • Ene Grauberg ja Kiira Kivinurk “Inimene, ühiskond, maailm” 143 lk, Eesti Õppekirjanduse Keskus, 1990.
 • Ene Grauberg ja Kiira Kivinurk “Maailm, Tõde, Vabadus. Sissejuhatus Lääne- Euroopa filosoofia ajalukku” 144 lk. Valgus, 1991.
 • Энэ Грауберг и Кира Кивинурк “МИР. ИСТИНА. СВОБОДА.” 168 стр. Коолибри, 1993.
 • Ene Grauberg "Loogika, keel ja mõtlemine" 137 lk, Tallinna Bakalaureuse Erakool 1996.
 • Ene Grauberg "Teadmine, tõde ja vabadus: 30 aastat filosoofilisi mõtisklusi", 240 lk, Akadeemia Nord, 2004.
 • Ene Grauberg. “Esseed haridusest 2006– 2010”. 55 lk. Vaba Akadeemia Nord. 2011.
 • Ene Grauberg ja Meelis Eerik “Õigusteadusliku uurimistöö kirjutamine. Teooria ja Praktika” 78 lk, Argo 2015.
 • Ene Gruberg ja Argo Kangro. “Ühe Kooli lugu”, 184 lk. Akadeemia Nord, 2016.
 • Ene Grauberg ja Indrek Grauberg "Tõe ja õiguse legitimeerimise modernistlikust piirist", 352 lk, Argo 2017.
 • Ene Grauberg, Indrek Grauberg, Jüri Soolep, Maarja Vaino, Mari Elken, Meelis Eerik, Rain Mikser. Eesti jätkusuutlik areng ja haridus: kutse ja kõrghariduse stsenaariumid 2020– 2035. Haridus- ja Teadusministeerium. 246 lk. Nord kirjastus 2018.

Teadusartiklid (üldse ilmunud üle 100 artikli) muuda

 • Энэ Грауберг. Логическая теория эпистемических модальностей и проблема знания и мнения. Вопросы философии. Москва. 1974,стр. 129–133.
 • Энэ Грауберг. Некоторые аспекты эпистемической логики.- Метод моделирования и некоторые философские проблемы истории и методологии естествознания. Академия Наук Эстонской ССР.1975, 182–193.
 • Энэ Грауберг. Философские проблемы эпистемической логики. Всесоюзный симпозиум по логике и методологии науки. Киев. Науково Думка.1976, стр.105–107.
 • Ene Grauberg. Teadmine ja arvamus filosoofias. Looming. 1977, lk. 2076–2084.
 • Энэ Грауберг. Логико-гносеологический анализ основных эпистемических модальностей. Автореферат. ЛГУ. 1978.
 • Ene Grauberg. Igor Gräzin. Keelest, mida me ... mängime. Looming 2, 1981. lk. 252- 260.
 • Энэ Грауберг. Понятие “возможных миров” и его позновательное значение [к вопросу о социально-практической детерминации логики]. Труаы по философии, 653. Тартуский Государственный Университет. Тарту. 1983, стр. 68- 81.
 • Ene Grauberg. Märgist ja tähendusest filosoofias. Looming. 1984, lk. 1540–1550.
 • Энэ Грауберг. Эпистемические модальности и логическая теория вопросов. Труаы по философии, 829. Тартуский Государственный Университет. Тарту. 1988, стр. 26–35
 • Ene Grauberg. Kultuuriparadigmast kui hariduse kavandamise filosoofilis-ideoloogilisest lähtealusest. – Hariduse kavandamise kultuur-filosoofilisest lähtealusest. Eesti Vabariigi Haridusministeerium. Eesti Õppekirjanduse Keskus. 1991, lk. 6- 27.
 • Ene Grauberg, Peeter Kreitzberg.Education in Europe: An Intercultural Task. Budapest. 1993, 48–52.
 • Ene Grauberg. On Paradigmatic Changes in Society and its Reflection in Education.- Education in a Period of Social Upheavel. Education Theories and Concepts in Central East Europe. Münster, New York, Waxmann 1994.
 • Ene Grauberg, Peeter Kreitzberg. Democratic versus Scientific and Expert Legitimation of Educational Decisions.- Education in Europe. An Intercultural Task. New York, 1995, 48- 55.
 • Ene Grauberg. Tänapäeva ühiskonna ja Eesti arenguteedest.- Eesti uue aastatuhande lävel. TEA kirjastus.2000, lk. 335 342.
 • Ene Grauberg. Õigusteaduse piiridest modernistliku ja postmodernistliku paradigma kontekstis. Akadeemia Nord Toimetised.2001. Nr. 9, lk. 3–13.
 • Ene Grauberg. Kas õigusteaduslik teadmine saab olla tõene. Akadeemia Nord Toimetised. 2002.
 • Ene Grauberg. Semantilise keeleparadigma murdumisest. Akadeemia Nord Toimetised. 2005, nr. 25. lk. 5- 18.
 • Ene Grauberg. Ülikool ja haridus postajastul. Haridus 2006 11–12, lk. 10–12.
 • Ene Grauberg. From Elite Higher Education to Mass Education. East- West Studies. Journal of Social Sciences of University Nord. 2008, 2(39). 7–11.
 • Ene Grauberg. Mõtteid ruumist ja keelest Jüri Soolepi raamatu Ruum ja mõte kontekstis. Akadeemia. 2012, nr.10, lk.1874–1883.
 • Ene Grauberg. Kõrghariduse legitimeerimisest ja Eesti tulevikust. Akadeemia 2013, nr. 10, lk. 1782–1800.
 • Ene Grauberg, Igor Gräzin. Modernistliku keelefilosoofia mõisteline piir. Akadeemia 2014, lk. 1261–1277
 • Ene Grauberg, Indrek Grauberg. Contemporary international society and Law: Kant versus Hobbes. East-West Studies: Journal of Social Sciences of Tallinn University Law School, 2019.10, 6–19.
 • Ene Grauberg. Kõrgharidus mcdonaldiseerumise tuultes. Sirp. 20. November 2020.

Ühiskondlik tegevus muuda

 • 1974–1990 EKP liige
 • 1989–1991 Eestimaa Naiste Ühenduse president
 • 1993–1997 Eesti Rahvusliku Arengu ja Koostöö Instituudi asutajaliige ja nõukogu liige. Nõukogu esimees: Arnold Rüütel
 • 1992–2010 Eraülikoolide Rektorite Nõukogu liige; 1998–2001; 2007– 2010 Eraülikoolide Rektorite Nõukogu president
 • 1995–2014 Rahvusvahelise Filosoofia Professorite Assotsiatsiooni liige
 • 1998–2001 Vabariigi Presidendi ümarlaua liige
 • 1998–... Keskerakonna liige
 • 2001 Eesti Rooma Klubi asutajaliige, 2010–2018 ka juhatuse liige
 • 2009–... Eesti Ajakirjanike Liidu liige

Tunnustus muuda

 • 1984 Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi aukiri üliõpilaste teadusliku töö eduka juhendamise eest ja ENSV Riikliku Kunstiinstituudi 70. aastapäeva puhul.
 • 1985 Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi aukiri üliõpilaste teadusliku töö eduka juhendamise eest X üleliidulisel ühiskonnateaduste alasel üliõpilastööde konkursil aastatel 1982–1984.
 • 1985 Почётная Грамота Министерство Высшего и Среанего Специального Образования СССР награждает за большую работу по организации и проведении Х Всесоюзного конкурса студенческих работ по общественным наукам. (NB! ERKI üliõpilase R. Kurvitsa filosoofia- alane uurimistöö “Absurdist filosoofias ja kunstis”(juh. E. Grauberg) võitis 1984. aasta üleliidulisel ühiskonnateaduste konkursil II koha preemia).
 • 1995 Haridus- ja Kultuuriministeeriumi nimeline medal.
 • 2001 Haridusministeeriumi tänukiri Eesti kõrghariduse edendamisel, Akadeemia Nord asutamisel ja juhtimisel
 • 2003. Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri pühendunud osalemise eest üleriigilise ainenõukogu töös
 • 2004 Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri kaaluka panuse eest Eesti hariduse arendamisel nii haridusametnikuna mitmetel vastutaval ametikohtadel kui ka erakõrgkooli rajaja ja juhina
 • 2005. Has Been Awarded Socrates International Award and Included In The International Register of the Outstanding Personalities of the Modern World. EBA, Oxford
 • 2006 Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukiri pikaajalise koostöö eest kõrghariduse edendamisel ja Akadeemia Nord 15. aastapäeval.
 • 2006 Valgetähe IV klassi teenetemärk – Eesti riigile ja rahvale osutatud teenete tunnustamiseks

Isiklikku muuda

 • Ene Grauberg asutas 2014. aastal Eesti Rahvuskultuuri Fondi juurde Ene Graubergi nimelise allfondi. Selle eesmärk on toetada stipendiumitega Eesti noorte filosoofia- ja kunstiõpinguid välismaal. Fondi halduskogu (Indrek Grauberg, Jaan Elken, Renee Meriste, Eve Kislov) tööd juhib Indrek Grauberg. post@erkf.ee.

Saatesari ERR-s muuda

 • Ene Grauberg, Toomas Paul, Priit Kelder. Filosoofia ja kultuur, Vikerraadio, 1986–1992.

Välislingid muuda

 • Ene Grauberg Eesti Teadusinfosüsteemis  
 • Ebba Rõigas/Rääts. Intervjuu Valitsuse sotsiaal- ja haridusnõuniku Ene Graubergiga. Eesti Naine. ee. 1990, nr. 1.
 • Eero Loone. Esimene sammuke rändamise teel. Ene Grauberg, Kiira Kivinurk. Inimene, ühiskond, maailm. Akadeemia – Looming. 1992, nr. 2, lk. 409- 416.
 • Malle Pajula. Bakalaureuse Kool hindab iseseisvust. EPL.ee. 23. aprill 1997.
 • Seitsme päeva küsimused presidendikandidaatidele: Ene Grauberg ja Siiri Oviir. Seitse päeva. Nr 9 (2017) talv 2001.
 • Linda Järve. Ene Grauberg – õnnesärgis sündinud avantürist. Õpetajate Leht. ee. Nr 11. 19. märts 2004.
 • Leo Luks. Filosoofiline pilk haridusele ja ühiskonnale (Graubergi pilk ulatub objektiivsest teadmisest tunnetatava subjektini). Sirp.ee. 17.09. 2004.
 • Linda-Mari Väli. Nord tahab ülikoolid ühte sõlmida EPL.ee, 9. aprill 2009
 • Tiina Park. Õpetaja Ene Grauberg. Free Studio. Kanal 2. 2009.