Eesti Patendiraamatukogu

Eesti Patendiraamatukogu oli tööstusomandialase informatsiooni keskus (patendiraamatukogu), kelle tegevuse eesmärgiks on luua Eestis teadmistepõhist keskkonda teadus- ja arendustegevuseks, majanduse konkurentsivõime kasvuks ja jätkusuutlikuks arenguks.

Eesti Patendiraamatukogu loomise aluseks oli Eesti Vabariigi poolt aktsepteeritud Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni Artikli 12 lõige 1, mille kohaselt iga liidu liikmesriik kohustub looma eriameti tööstusomandi õiguskaitse asjade ajamiseks ja üldsusele patentide, kasulike mudelite, tööstusdisainilahenduste ehk tööstusnäidiste ja kaubamärkide tutvustamise keskuse.

Patendiinfo keskus asus: Olevimägi 8/10 10123 Tallinn

2012. aastal lõpetas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Patendiinfo Keskuse tegevuse ja andis osa tegevustest üle MTÜ-le Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskusele

Põhiülesanded

muuda
 • Täidab tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid nõudeid ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt antud ülesandeid;
 • Osaleb oma tegevusvaldkondi puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ja teeb ettepanekuid nende muutmiseks ning täiendamiseks;
 • Osaleb oma tegevusvaldkondadega seotud strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel;
 • Valmistab ette ja viib ellu oma tegevusvaldkondadega seotud projekte, osaleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt antud volituste piires rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
 • Komplekteerib ja teeb ettevõtetele, üksikisikutele, teadus- ja arendus- ning sihtasutustele (edaspidi avalikkusele) kättesaadavaks Eesti ja välisriikide ning regionaalsete tööstusomandi ametite tööstusomandi õiguskaitse alg- ja vahendusinformatsiooni väljaannete, dokumentide, välisriikide tööstusomandi kaitse seaduste, juhendite ning erialakirjanduse (edaspidi tööstusomandialane informatsioon) fondi;
 • Teeb Patendiametile tööstusomandi õiguskaitsetaotluste menetlemiseks kättesaadavaks välisriikide ning regionaalsete tööstusomandi ametite tööstusomandialase informatsiooni fondi;
 • Korraldab Eesti tööstusomandialase informatsiooni levitamist Eestis ja välisriikides.

Teenused

muuda

Infouuringud

muuda

Infouuringud on mõeldud tellija soovitud tehnikavaldkonnas laiaulatuslikuma ülevaate saamiseks ning abiks patendi- või kasuliku mudeli taotluse vormistamisel. Infouuringud jaotatakse omakorda kolme suuremasse gruppi:

 • teemauuringud
 • tehnika taseme uuringud
 • firmauuringud

Teemauuringud

muuda

Teemauuringute eesmärgiks on anda teavet maailma riikide firmade ja nende tööstusomandi objektide kohta, kelle tegevus vastab päringus märgitud arendustegevuse (toodete kavandamise, arenduse ja tootmise) valdkonnale. Aitavad arendustegevuse spetsialistidel määrata oma toote turupositsiooni, saada teavet tuntud tehnilistest lahendustest ning saadud infot läbi töötades luua uusi tehnilisi lahendusi.

Tehnika taseme uuringud

muuda

Tehnika taseme uuringute puhul tuleb kõigepealt läbida juba teemauuringutele omased etapid. Täiendavaks tunnuseks on see, et siin süvenetakse leitud dokumentide tehnika tasemesse, hinnates kirjeldatud õiguskaitseobjektide innovaatilist külge ning ka konkurentsivõimelisust, toetudes võimalusel juba reaalselt eksisteerivate toodete tehnilistele parameetritele ning konkurentsivõime kirjeldamisele. Tehnika taseme uuringu aruanne aitab arendustegevuse spetsialistidel määrata oma toote turupositsiooni võrreldes tipptasemega.

Firmauuringud

muuda

Firmauuringute puhul on võimalik kahte moodi lähenemine:

 • huvialus(t)e firma(de) nimi/nimed ning soovitakse infot nende õiguskaitsedokumentide ehk nn patendiportfellide kohta
 • teada on kindel tehnikavaldkond ja soovitakse infot selles valdkonnas tegutsevate firmade kohta.

Infootsingud, nendega seotud teenused

muuda

Infootsingud (nii leiutus- kui ka kaubamärgialane) on infoteenused, mis eeldavad suhteliselt väikesemahuliste ning operatiivsete väljavõtete tegemist tööstusomandi andmebaasidest ning mille puhul tellimuse täitja ei tegele leitud teavikute sisulise läbitöötamisega. Infootsingule on kinnitatud standard.

Dokumentide otsing nii INPADOCis kui ka muudes andmebaasides toimub võttes abiks järgmisi kriteeriume:

Valikteadistus on üks võimalus anda kliendile teda huvitaval tehnikaalal hea ülevaade. Selle käigus saab tellida vastava lepingu alusel perioodiliselt uusimate publitseeritud leiutiskirjelduste tiitellehti.

Trükiste ja andmekandjate kasutamine on Eesti Patendiraamatukogu külastajatele tasuta, ent neid koju ei laenutata.

Teabepäevad

muuda

Tööstusomandi kasutamist propageerivate tasuta teabepäevade otstarbeks on üldsuse teavitamine tööstusomandialase info kasutamise alal. Teabepäevad on väiksemamahulised kui mitmest moodulist koosnevad koolitusprogrammid.

Koolitus

muuda

2002. aastal alustas Eesti Patendiraamatukogu vastvalminud arvutiklassis kursuse "Tööstusomandi õiguskaitse ja informatsioon firma arendustegevuses" korraldamist soovijatele.

Ajalugu

muuda
Aasta Sündmus
1963 Tehnilise Informatsiooni Keskbüroo loomine Eestis, leiutiskirjelduste kogu loomise algus.

Fondi suurus 1,3 miljonit, töötajaid 8.

1968 Vabariikliku Teadusliku Tehnikaraamatukogu patendiosakond
1990 Fondi suurus 10 miljonit, töötajaid 23
1991 Eesti Tehnikaraamatukogu patendiosakond

Fondi suurus 10,5 miljonit, töötajaid 23

1992 Eesti Patendiraamatukogu nime kasutuselevõtt

Patendiameti tegevust toetavaks raamatukoguks profileerumine
Fondi suurus 11 miljonit, töötajaid 30.

1993 Esimeste arvutite soetamine

Kompaktandmekandjate kasutuselevõtt arvutiotsingute läbiviimise tarbeks

1996 Internetiühenduse ja rahvusvahelistele sidusandmebaasidele juurdepääsu saamine
1997 Majandusministeeriumi hallatava riigiasutuse staatuse omandamine
1999 Interneti püsiühenduse saamine

Fondi suurus 34 miljonit, töötajaid 20.

2000 Ettevõtluse arendamisele ja arendusspetsialistidele suunatud teabepäevade korraldamise alustamine
2001 Teabekogude maht 45 miljonit

Infouuringute talituse loomine
Teadus- ja arendusasutustele, ettevõtetele ning üksikisikuile suunatud tehnika taseme, teema- ja firmauuringute metoodika väljatöötamine ja evitamine
Arvutiklassi loomine

2002 Kursuse "Tööstusomandi õiguskaitse ja informatsioon firma arendustegevuses" moodulite ainekava väljatöötamine, kursuste läbiviimise alustamine
2003 Raamatute elektronkataloogile juurdepääs Patendiraamatukogu kodulehelt
2004 Teabekogude maht 46,3 miljonit
2010 Patendiinfo keskuse nime kasutuselevõtt
2012 Patendiinfo keskus lõpetab tegevuse, osa funktsioone antakse üle Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskusele

Vaata ka

muuda


Välislingid

muuda