Euroopa ruumilise planeerimise vaatlusvõrgustik

(Ümber suunatud leheküljelt ESPON)

Euroopa ruumilise planeerimise vaatlusvõrgustik (inglise European Spatial Planning Observation Network ehk lühendatult ESPON) on Euroopa Komisjoni poolt 1999. aastal loodud rakenduslik uurimisprogramm, mille eesmärk on toetada territoriaalse arengu poliitika väljakujundamist Euroopas[1]. Selleks kogutakse programmi raames laiaulatuslikke ja süstemaatilisi andmeid erinevate majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste aspektidega seotud territoriaalsete suundumuste kohta, et teha kindlaks piirkondade, linnade ja suuremate alade potentsiaal ning nende ees seisvad majanduslikud väljakutsed [2].

Programmi logo

VäljakutsedRedigeeri

Üks programmi suuremaid väljakutseid on selle materjali kättesaadavaks ja arusaadavaks tegemine kohalikele poliitikakujundajatele[3]. Euroopa Liidu tasandil pakuvad ESPONi uurimistulemused võrreldavat teavet, mida on võimalik kasutada ELi konkurentsivõime ja säästva arengu parandamiseks[4]. Aastatel 2007–2013 rakendatakse ESPONi jätkuprogrammi ESPON 2013[5].

EesmärkRedigeeri

Programmi eesmärgiks on parandada teadmisi Euroopa territoriaalsest terviklikkusest ja toetada Euroopa Liidu riikide planeerimisalase koostöö raames tehtavaid uuringuid[6]. Programm aitab kaasa ka Euroopa tasandil ruumilise planeerimise ja regionaalarenguga tegelevate teadlaste koostöövõrgustike tekkimisele ja arengule[7].

Prioriteedid ja arengu võtmedRedigeeri

PrioriteedidRedigeeri

ESPON 2013 programmil on viis prioriteeti, mis peegeldavad programmi strateegiat ja üldeesmärke[8]:

 • territoriaalse arengu, konkurentsivõime ja sidususe teemalised uuringud: territoriaalsete trendide, perspektiivide ja poliitikate mõju uurimine
 • nõudlusest tulenevad analüüsid: eri tüüpi territooriumide areng Euroopa perspektiivis
 • teaduslik alus ja vahendid: territoriaalsed indikaatorid ja andmed, analüüsilised meetodid ja teadusalane tugi
 • kapitalisatsioon, omandiline kuuluvus ja osalemine: võimekuse tõstmine, dialoog ja võrgustumine
 • tehniline abi, analüütiline tugi ja kommunikatsioon.

Arengu võtmedRedigeeri

Euroopa ruumilise arengu võtmed: globaliseerumine, uued majandused ja majanduskriis, kliimamuutus, energiajulgeolek ja uued paradigmad, rahvastik ja migratsioon, ruumiline kontsentratsioon[9].

EelarveRedigeeri

Programmi eelarve on 47 miljonit eurot, mida rahastab 75% ulatuses (kuni 34 miljonit eurot) Euroopa Regionaalarengu Fond ning ülejäänud osas 31 liikmesriiki (27 EL-i liikmesriiki), Island, Lichtenstein, Norra ja Šveits[viide?].

Sellesse on kaasatud üle 130 asutuse kogu Euroopas, kes teostavad erinevaid uurimusi (temaatilised, poliitika mõju, teemadeülesed ning teadusvõrgustikke, suutlikkuse suurendamist käsitlevad) ning koostavad territoriaalseid andmeid statistika, analüüside ja kaartide kujul[10].

ESPON Eesti kontaktasutuse tegevust rahastatakse riigieelarvest Siseministeeriumist[viide?].

JuhtimineRedigeeri

Programmi juhib seirekomitee, milles Eestit esindab siseministeeriumi kontaktisik, kontaktasutuseks (inglise ESPON Contact Point ehk lühendatult ECP) on aga Tartu ülikooli geograafia osakond, mille ülesandeks on programmi koordineerimine ja toetamine ning tulemuste vahendamine ja levitamine Eestis, sealhulgas[11]:

 • Teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustiku arendamine,
 • Toetada asutuste ja ekspertide osalemist ESPON-programmi projektides,
 • Aidata leida projektidele Eesti-poolseid partnereid,
 • Edastada programmi korralduslikku informatsiooni,
 • Arvamuste ja seisukohtade kujundamine ESPON-programmi uurimisprojektide kohta ning programmile tagasiside andmine Eesti ruumilist arengut puudutavates küsimustes,
 • Valitsusasutuste, regionaalarengu ja ruumilise planeerimisega tegelevate spetsialistide teavitamine ESPON-programmi uurimistulemustest.
 • Osalemine ESPONi regionaalsetes töögruppides ja projektirühmades.

Juba toimunud ja käimasolevate projektidega on võimalik tutvuda Tartu Ülikooli geograafia osakonna veebilehel.

Taust
Redigeeri

Euroopa territoriaalse planeerimise ühistegevuse ja -uuringute idee pärineb 1990ndate teisest poolest, mil koostati Euroopa Territoriaalse Arengu Perspektiiv[12]. ESDP võeti vastu Euroopa Liidu liikmesriikide poolt 1999[13]. Esimene ESPON-programm viidi ellu aastatel 2002–2006[14]. ESPON 2013 programm hõlmab perioodi 2007–2013 ning keskendub Euroopa Liidu poliitikamõjude ja arengute territoriaalsele hindamisele[15].

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri