Ainekava on õppekava osa, mille alusel toimub mingi õppeaine õpetamine.

Eesti põhikoolides ja gümnaasiumis õpetamine toimub nende ainekavade alusel:

 1. eesti keel(õppeaine) (eesti õppekeelega põhikoolile);
 2. eesti keel (eesti õppekeelega gümnaasiumile);
 3. kirjandus (õppeaine) (eesti õppekeelega gümnaasiumile);
 4. vene keel (õppeaine) (vene õppekeelega põhikoolile);
 5. vene keel (vene õppekeelega gümnaasiumile);
 6. kirjandus (vene õppekeelega gümnaasiumile);
 7. eesti keel (vene või muu õppekeelega koolile);
 8. võõrkeel (õppeaine);
 9. matemaatika (õppeaine);
 10. loodusõpetus (õppeaine);
 11. geograafia (õppeaine);
 12. bioloogia (õppeaine);
 13. keemia (õppeaine);
 14. füüsika (õppeaine);
 15. ajalugu (õppeaine);
 16. inimeseõpetus;
 17. ühiskonnaõpetus (õppeaine);
 18. muusika (õppeaine);
 19. kunst (õppeaine);
 20. kehaline kasvatus;
 21. tööõpetus.

Iga ainekava osad on üldalused, õppe-eesmärgid, õppetegevus, õppesisu ja õpitulemused. Põhikooli ja gümnaasiumi anekavad on antud eraldi.

Välislingid muuda