Inimeseõpetus

Inimeseõpetus on Eesti riikliku õppekava õppeaine nimetus. Õppeaine eesmärk on eelkõige õpilase tervikliku isiksuse, üldinimlike väärtuste ja sotsiaalse kompetentsuse arendamine.[1]

Aine maht on põhikoolis 210 tundi, mis jaguneb kaheks kohustuslikuks kursuseks I kooliastmes, kaheks kohustuslikuks kursuseks II kooliastmes ja kaheks kohustuslikuks kursuseks III kooliastmes.[2] Gümnaasiumis toimuvad aine jätkuna psühholoogia ja/või perekonnaõpetuse tunnid.[1]

Aine sisuRedigeeri

Õppeaine on jagatud järgmisteks osadeks: kohustuslik, süvendav ja laiendav. Selline süsteem aitab õppetööd konkretiseerida ning arvestada rohkem õpilaste kohalikku eripära ning kaasata ühiskonnas toimuvaid muutusi. Õpitulemused põhinevad vaid kohustuslikul ainesisul. Õpisisu on fikseeritud, kuid aine kirjelduses on esitatud orienteeruv teemade käsitlemise aeg.

Läbi aktiivõppemeetodi tegeletakse kogu õppeprotsessi jooksul nelja põhiteemaga- sotsiaalsed toimetulekuoskused, terviseõpetus, igapäevane elukorraldus ning ühiskonnaõpetus. Paljude teemade rõhuasetus on õpilase vahetul ümbrusel ja kodukohal.

Teemasid käsitletakse üksteisele järgnevatena, omavahel lõimitult ning kontsentriliselt (samu teemasid käsitletakse korduvalt, kuid iga kord varasemast sisukamalt ja laiemalt). Läbi selle tagatakse õpilaste mitmekesisemad oskuste-, teadmiste ja väärtustepõhised õpitulemused.

Kogu õppeprotsessile lähenetakse probleemide ennetamise aspektist.[1]

ÕpitulemusedRedigeeri

Õppeperioodi vältel hinnatakse õpilaste teadmisi, oskusi, hoiakuid ja nende rakendamist. Inimeseõpetuse peamisteks eesmärkideks on läbi nende kujundamise toetada õpilase sotsiaalset pädevust ja isiksuse arengut ning suunata noori tegema sotsiaalselt vastutustundlikke otsuseid (näiteks olema tolerantne).[1]

LõimingRedigeeri

Inimeseõpetuse süvendavate ja laiendavate teemade käsitlemine loob võimaluse ainetevaheliseks lõimumiseks. Seega  läbitavad teemad on kas otseselt või kaudselt seotud omavahel ning teiste õppeainetega.

Antud ainel on tihe seos näiteks kunstiõpetuse, emakeele, loodusõpetuse, muusikaõpetuse, tööõpetuse, kehalise kasvatuse ning loodusõpetusega. Sarnanevad käsitletavad teemad ja/või (aktiiv)õppemeetodid ja/või omandatavad pädevused.[3]

ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava". Riigi Teataja. 03.12.2007.
  2. "Inimeseõpetus" (PDF). Tartu Kristlik Põhikool. 2016. Vaadatud 27.12.2019.
  3. "Põhikooli ainekava ülesehitus: Inimeseõpetus".[alaline kõdulink]